அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம 1630 இலங்கை இலங்கை தீவிற்குத் தன் பிதாவாகிய சிங்கனின் பெ யரையிட்டனன். ஆதலால் இத்தீவிற்குச் இது இந்துமகாசமுத்திரத்தில் இந்தி சிங்களம் எனப் பெயருண்டாயிற்று. 2. விஜ யாவின் தென்கீழ்ப் பாகமாக 36 மைலி யன் இறக்க அவன் மந்திரி உபத்திசன் உபத் லுள்ள ஓர் தீவு. இது பூர்வம் இராவணன் திசநுவரையெனும் பட்டணங்கட்டி ஆண்டு முதலிய இராக்கதரால் ஆளப்பட்டது. இந் விஜயனின் தம்பிமகனுக்கு அரசைத் தந்தான். தச் சரித்திரத்தை இலங்கையையும் இராம இது கி-மு-505. 3. கி-மு-504 பாண்டுவசு- இராவணரையும் காண்க. இது தற்காலம் இவன் பத்தக்கசானாளை மணந்தனன். இவன் 271 மைல் நீளமும், 1371 மைல் அகலமும் மைத்துனர் அறுவர்கள் இலங்கையைப் பிரி 760 மைல் சுற்றளவுமுள்ளது. இதற்குச் த்து அரசாண்டனர். இவனுக்குப் பத்துப் சிங்களம் என்று ஒரு பெயர். பின்னு மிதனைப் புத்திரர். இவன் அநுராதபுரத்தில் அபயவாவி பிரகாசித்தலால் இலங்கை எனவும், சிங்க வெட்டுவித்தான். இவன் மகன் அபயன் வாகுவால் அரசாளப்பட்டதால் சிங்களம் பட்டமடைந்தான். 4. கி-மு-474. அபயன் எ - ம், செல்வமுள்ள ஆதலால் இவன் கிருஷியில் ஊக்கஞ்செலுத்தினவன். தனச்சேரி எ-ம், தீபுராவனம் எ - ம், இவனை இவன் சகோதரிமகன் பாண்டுகாப சோன் தீவு எ - ம், சிங்கள மென்பதின் மரு யன் எதிர்த்து இவனுடன் 17-வருஷம் கல வாய்ச் சிலோன் எ - ம், பொன்பெற்ற கஞ்செய் தனன். இவன் இறந்தனன். 5. ஆராதலின், ஈழம் - எ - ம், யாழ்வல்லபாண கி-மு-437. பாண்டுகாபயன் - இவன் சுபா னுக்குத் தானஞ் செய்யப்பட்டதாதலால் னபாலியைமணந்து பலகோயில்கள் முதலிய யாழ்ப்பாணம் எ - ம் கூறுவர். கட்டினவன். இவன் குமாரன் கணத்திசன். 1-வது கி-மு-543-இல். வங்கநாட்டா இவன் சயஓயை அபயாயை முதலிய குளங் சன் ஒருவன் கலிங்க நாட்டுப் பெண்ணொருத் களை வெட்டினான். 6. கி-மு-357. கணத்தி தியை மணக்க அவர்களுக்கொரு பெண் பிறந் சன் முத்தசிவன், இவன் பாண்டுகாபயன் தது. அவளால் உமக்குத் தீமைநேருமென குமாரன். 7. கி-மு-307. தேவாநண்பிய சோதிடர் கூறக்கேட்டு அவளைச் சிறையிட் திசை. இவன் மூத்தசிவனின் மகன், இவன் டனன். பருவமடைந்து கோட் தருமசோகுவிற்குப் பரிசனுப்பினவன். இவன் டையைவிட்டு ஒளித்தோடுகையில் வழியில் காலத்துப் புத்தசமயம் விருத்தியாயிற்று. சிங்கன் என்னும் ஒரு இழிகுலத்தவனைச்சேர் மகாநாகன் தேவாநண்பியதிசையின் சகோ ந்து சிங்கவாது என்னும் ஒரு புத்திரனையும் தான் பட்டமடைந்தனன். பிறகு யட்டாள சிங்கவாலி எனும் ஒரு குமாரியையும் பெற் திசன் பின் கோட்டபயன், பின் இவன் குமா றுத் திரும்பினள். சிங்கவாகு தன்பெயரால் என் கர்வந்தீசன், 8. கி-மு-266, இல், உளத் சிங்கபுரமென்னும்பட்டணமேற்படுத்தி அதற் தியன் ; இவன் மூத்தசிவன் 4. ஆம் குமா கரசனாயினன். இவனுக்கு விஜயகுமாரன், சிமி என். 9-வது கி-மு-256. மசாசிவன் உளத் தரகுமாரன் முதலிய 16-பிள்ளைகள் பிறந் தியனின் சகோதரன், 10-வது கி-மு-264. தனர். இவர்களுள் மூத்தோன் விஜயன், சூரத்திசன், 11. சேநன். குத்திகன் எனும் இவன் தூர்த்தனாயிருந்தபடியால், சனங்கள் படைத்தலைவர் 12. அசேலன், மூத்தசிவ முறையீட்டினால் அரசன் இவனை ஊரை னின் 9-வது குமாரன். 13. ஏழாலன் கி-மு- விட்டகற்ற இவன் தன் நண்பர் முதலிய 204. இவன் தமிழன், அசேலனைச் செயித் (700) காலாட்களுடன் யாத்திரிகனாய் இலன் துப் புத்தாலயங்களை இடித்தனன். 14. துட் கைத்திசை நோக்கிச் சென்று புத்தளத் கைழணு கர்வந்திசனின் குமாரன். இவன் திற்கு அருகிலுள்ள தம்பனையில் வந்திறங்கி ஏழாலனைச் செயித்தவன். 15. சைதாதீசன், யக்காலத் தாண்டு அரசியற்றிய காலசே துட்கைமூணுவின் சகோதரன். 16. துல்ல நனைக் கொன்று தம்பனை என்னும் ஒரு நாகன், சைதாதிசனின் குமாரன். 17. இலமி பட்டணத்தைக் கட்டி அரசாண்டான். னித்திசன், துல்லநாகனின் தமயன். 18-வது இவன் ஒரு வேளாண் பிரபுவின் குமா தளத்தநாகன் துல்லநாகனின் சகோதரன். ரியை மணந்து அவர் நடத்திய விருந்திற்கு இவன் தன்மந்திரி மகாரந்தனால் கொல்லப் வந்திருந்த விரோதிகளைச் சங்கரித்து அந்தத் பட்டான். 19. கி-மு-104. வலகம்வாது. தீவுமுழுதும் தன் வசமாக்கினான். பிறகு 1. தளத்தநாகன் சகோதரன். இவன் தன் இவன் பாண்டியன் குமாரியை மணந்து இத் தமயன்மனைவியை விவாகஞ்செய்தான். 20- இவள்
அநுபந்தம 1630 இலங்கை இலங்கை தீவிற்குத் தன் பிதாவாகிய சிங்கனின் பெ யரையிட்டனன் . ஆதலால் இத்தீவிற்குச் இது இந்துமகாசமுத்திரத்தில் இந்தி சிங்களம் எனப் பெயருண்டாயிற்று . 2. விஜ யாவின் தென்கீழ்ப் பாகமாக 36 மைலி யன் இறக்க அவன் மந்திரி உபத்திசன் உபத் லுள்ள ஓர் தீவு . இது பூர்வம் இராவணன் திசநுவரையெனும் பட்டணங்கட்டி ஆண்டு முதலிய இராக்கதரால் ஆளப்பட்டது . இந் விஜயனின் தம்பிமகனுக்கு அரசைத் தந்தான் . தச் சரித்திரத்தை இலங்கையையும் இராம இது கி - மு -505 . 3. கி - மு -504 பாண்டுவசு இராவணரையும் காண்க . இது தற்காலம் இவன் பத்தக்கசானாளை மணந்தனன் . இவன் 271 மைல் நீளமும் 1371 மைல் அகலமும் மைத்துனர் அறுவர்கள் இலங்கையைப் பிரி 760 மைல் சுற்றளவுமுள்ளது . இதற்குச் த்து அரசாண்டனர் . இவனுக்குப் பத்துப் சிங்களம் என்று ஒரு பெயர் . பின்னு மிதனைப் புத்திரர் . இவன் அநுராதபுரத்தில் அபயவாவி பிரகாசித்தலால் இலங்கை எனவும் சிங்க வெட்டுவித்தான் . இவன் மகன் அபயன் வாகுவால் அரசாளப்பட்டதால் சிங்களம் பட்டமடைந்தான் . 4. கி - மு -474 . அபயன் - ம் செல்வமுள்ள ஆதலால் இவன் கிருஷியில் ஊக்கஞ்செலுத்தினவன் . தனச்சேரி - ம் தீபுராவனம் - ம் இவனை இவன் சகோதரிமகன் பாண்டுகாப சோன் தீவு - ம் சிங்கள மென்பதின் மரு யன் எதிர்த்து இவனுடன் 17 - வருஷம் கல வாய்ச் சிலோன் - ம் பொன்பெற்ற கஞ்செய் தனன் . இவன் இறந்தனன் . 5 . ஆராதலின் ஈழம் - - ம் யாழ்வல்லபாண கி - மு -437 . பாண்டுகாபயன் - இவன் சுபா னுக்குத் தானஞ் செய்யப்பட்டதாதலால் னபாலியைமணந்து பலகோயில்கள் முதலிய யாழ்ப்பாணம் - ம் கூறுவர் . கட்டினவன் . இவன் குமாரன் கணத்திசன் . 1 - வது கி - மு - 543 - இல் . வங்கநாட்டா இவன் சயஓயை அபயாயை முதலிய குளங் சன் ஒருவன் கலிங்க நாட்டுப் பெண்ணொருத் களை வெட்டினான் . 6. கி - மு -357 . கணத்தி தியை மணக்க அவர்களுக்கொரு பெண் பிறந் சன் முத்தசிவன் இவன் பாண்டுகாபயன் தது . அவளால் உமக்குத் தீமைநேருமென குமாரன் . 7. கி - மு -307 . தேவாநண்பிய சோதிடர் கூறக்கேட்டு அவளைச் சிறையிட் திசை . இவன் மூத்தசிவனின் மகன் இவன் டனன் . பருவமடைந்து கோட் தருமசோகுவிற்குப் பரிசனுப்பினவன் . இவன் டையைவிட்டு ஒளித்தோடுகையில் வழியில் காலத்துப் புத்தசமயம் விருத்தியாயிற்று . சிங்கன் என்னும் ஒரு இழிகுலத்தவனைச்சேர் மகாநாகன் தேவாநண்பியதிசையின் சகோ ந்து சிங்கவாது என்னும் ஒரு புத்திரனையும் தான் பட்டமடைந்தனன் . பிறகு யட்டாள சிங்கவாலி எனும் ஒரு குமாரியையும் பெற் திசன் பின் கோட்டபயன் பின் இவன் குமா றுத் திரும்பினள் . சிங்கவாகு தன்பெயரால் என் கர்வந்தீசன் 8. கி - மு -266 இல் உளத் சிங்கபுரமென்னும்பட்டணமேற்படுத்தி அதற் தியன் ; இவன் மூத்தசிவன் 4. ஆம் குமா கரசனாயினன் . இவனுக்கு விஜயகுமாரன் சிமி என் . 9 - வது கி - மு -256 . மசாசிவன் உளத் தரகுமாரன் முதலிய 16 - பிள்ளைகள் பிறந் தியனின் சகோதரன் 10 - வது கி - மு -264 . தனர் . இவர்களுள் மூத்தோன் விஜயன் சூரத்திசன் 11. சேநன் . குத்திகன் எனும் இவன் தூர்த்தனாயிருந்தபடியால் சனங்கள் படைத்தலைவர் 12. அசேலன் மூத்தசிவ முறையீட்டினால் அரசன் இவனை ஊரை னின் 9 - வது குமாரன் . 13. ஏழாலன் கி - மு விட்டகற்ற இவன் தன் நண்பர் முதலிய 204. இவன் தமிழன் அசேலனைச் செயித் ( 700 ) காலாட்களுடன் யாத்திரிகனாய் இலன் துப் புத்தாலயங்களை இடித்தனன் . 14. துட் கைத்திசை நோக்கிச் சென்று புத்தளத் கைழணு கர்வந்திசனின் குமாரன் . இவன் திற்கு அருகிலுள்ள தம்பனையில் வந்திறங்கி ஏழாலனைச் செயித்தவன் . 15. சைதாதீசன் யக்காலத் தாண்டு அரசியற்றிய காலசே துட்கைமூணுவின் சகோதரன் . 16. துல்ல நனைக் கொன்று தம்பனை என்னும் ஒரு நாகன் சைதாதிசனின் குமாரன் . 17. இலமி பட்டணத்தைக் கட்டி அரசாண்டான் . னித்திசன் துல்லநாகனின் தமயன் . 18 - வது இவன் ஒரு வேளாண் பிரபுவின் குமா தளத்தநாகன் துல்லநாகனின் சகோதரன் . ரியை மணந்து அவர் நடத்திய விருந்திற்கு இவன் தன்மந்திரி மகாரந்தனால் கொல்லப் வந்திருந்த விரோதிகளைச் சங்கரித்து அந்தத் பட்டான் . 19 . கி - மு -104 . வலகம்வாது . தீவுமுழுதும் தன் வசமாக்கினான் . பிறகு 1. தளத்தநாகன் சகோதரன் . இவன் தன் இவன் பாண்டியன் குமாரியை மணந்து இத் தமயன்மனைவியை விவாகஞ்செய்தான் . 20 இவள்