அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம 1627 விஜயநகரம் 1586-1614 வாறு இருக்கையில் புக்கனும் ஹரிஹரனும் னார்; நீர்ேத்தல புராண ஆசிரியர்க்கு நன் தமது பழைய நகரமாகிய ஆனைகுந்தியைப் கொடை. சகம்-(1436). தேவிகாபுர மடவாசி பார்த்துவாலாமென மாறுவேடம் பூண்டு ஸம்ஸ்கிருத ஷைத வ்யாக்யா தாவும் சங்கர சென்று ஒரு வனத்தின் வழி வருகையில் வாக்ய விருத்தியும் செய்த விச்வேச்வரா தாகத்தால் அருகிருந்த தடாகத்தில் நீரருக் சாரியருக்கு நன்கொடை, சகம் (1509-30). தச் சென்று அருகிலிருந்த மலைக்குகையில் சிதம்பரத்தில் ஒரு கோபுரம் கட்டின தாகச் துழைந்தனர். அவ்விடம் அளவிறந்த பொன் சிதம்பர சாசனம் கூறும். (சகம் 1433). திரு னிருக்கக் கண்டு வித்யாரண்யரிடம் கூற, வண்ணாமலையில் நன்கொடை (சகம் 1438). அவர் அப்பொருள்களைக்கொண்டு தம்பெய இவர் உதயகிரி முதலியவற்றைச் செயித்த பால் வித்யாநகரமென்று ஒன்று கட்டுவித்து தனால் திருவண்ணாமலையில் (1000) கால் அந்நகரத்திற்கு வாரியாரன் (கி-பி-1336- மண்டபம் கட்டுவித்தார். திருவண் சாசனம்- 1350) அரசனாகவும், புக்கன் சோதிபதியா 1442-A-பி. இவர் 1531-இல் மாணமடைக் சவுமிருக்கச் செய்து, தாம் மந்திரியாக இருந்தார். (A-1-1530-1542) அச்சுத தேவரா தனர். ஒரிராரனுக்குப்பின் (கி-பி-1343- யலு. (கி - பி - 1542-1543) வேங்கடாத்திரி 1379) புக்கதேவராயன், (1379-1406), ஹரி ராயலு. கி பி-1541-1542 சதாசிவ ராயலு, மான் 11, (1406 - 1416) தேவராயலு , கி-பி-1542-1565 இராமராஜா. இவை சாச (1416 - 1418) விஜயபதி ராயன், (1419- னங்களிலுள்ள படி. கி - பி. 1444) பிராவிட தேவராயன், (1444-1449) வெங்கடபதி ராயலு சிதம்பரத்தில் ஷ இம்முடி தேவராயன் (1467-1485), விரூபா சா. வெங்கடன் - 1 தருமம். ஷை-சாசனம் மிராயன், (1490-1497) நரபதி நரசராயன், (1503) ஸ்ரீரங்க தேவமகராயன் - II கன் (1497-1598) வீர நரசிம்மராயன், (1509- கொடை. சகம் - (1453) கண்டகட்டாரி 1530) கிருஷ்ண தேவராயன். இவனை கிரு சாளுவ அச்சுதாய மகாராஜன். சகம்-(1387) ஷ்ணதேவ வீரப்பதாபமதணராயன் என்பர். மல்லிகார்ச்சுன தேவன். சகம் (1464) சதா (கி-பி-1509) சிங்காசன மேறியவன். சிவ மகாராஜன். இவனுக்குச் சாளுவ பட்டம். இவன் தன்னாட்டுக் குடிகளைச் செம்மையாய்ப் சகம் (1392) விஜய விரூபாக தேவன்-1. பாதுகாத்தவன். இவன் கஜபதி ராஜனாகிய சகம்-1499-ல் இவன் தேவிகாபுரத்தில் ஈசான பாதாப ருத்ரனும், சில துருக்கரும் கொடுங் சிவயோகீந்திரரைப் பற்றியும் கோளகி மடத் கொலாசு செய்கின்றாரெனக் கேட்டு கோல தைப்பற்றியும் ஷை கோயில் சாசனம் கூறி கண்டா, நகரம் முதலியவற்றைச் யிருக்கிறது. சகம்-(1378) வீரப்ரதாப தேவ செயித்து, பிரதாப ருத்ரனுடன் போர்புரிய சாய மகராயன் I[ புத்தூரில் நன்கொடை. முடியாது அப்பாஜியாகிய மந்திரியின் தந்தி சகம் (1457) மஹா மண்டலேச்வர சோழ ரத்தால் தப்பிப் பிரதாபருத்ரன் பெண்ணை குலதிலக உறையூர் புரவர்த்தீச்வர போக்ய மணந்து பிறகு வேறு சில பெண்களையு தேவ மஹா ராஜா; இவன் மஹா மண்டலேச் மணந்து பல நாடுகளைச் செயித்தவன். இவ வா திப்பைய ராஜா குமாரன். சகம்-(1317) னுக்கு அப்பாஜி என்று ஒரு மதியூகியான வீர விருபண்ண உடையார் ஹரிஹான் பர் மந்திரி இருந்தனன். இவனைப் பற்றி பல குமாரன். திருக்கோயிலூர் சாசனம். சகம் சிறு கதைகள் தமிழ்நாட்டில் வழங்கிவரு (1500) A-D-1577 திருமலை தேவ கின்றன. இது இராயர் அப்பாஜி கதை ராயன்; குமாரன் வீரப்ரதாப வேங்கட தேவ யெனப்படும். இவன் கல்வியை ஆதரித் மகராயன் சிதம்பரத்தில் நன்கொடை, சித- தவன். இவன் சமஸ்தானத்தில் (6) ஆந்திர சா, தேவிகா-சா. மகா மண்டலேச்வா பெல கவிகள் இருந்தனர். விஜய நகாத்தாசரில் தேவ மகாராயன். இவன் கோறிட்டைய மகா சிலர், சாசனத்திலுள்ள படி (சகம் - 1442- ராயன் குமாரனும், ராமராஜ கொந்து ராஜ 1519-4-D) வீரப்ரதாப கிருஷணதேவ தேவன் பெயரனுமாம். திருவரங்-சா-ம். மகாராயன் ; இவனுக்குச் சாளுவன் பட்டம். சகம்-(1331-44) விஜய பூபதிராயன்- கிடங் இவன் ஜயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்தில் கல் சார்க், தெ-ஆசன-சா-1, சகம். (1399- பல்குன்ற கோட்டத்தில் நன்கொடை தந் 1406) வீரபுக்கண்ண உடையார் 11. சகம் தான். தேவிகாபுர-6 சாசனம்-(1446) A-D. (1449-65) வீரப்ரதாப பிரவுடதேவ மக 1523, 28th March) சாம்பூண்டி வடமலை ராயன். சகம் (1296) வீரகம்பண்ணவுடை என்பவர் தமிழ் மச்சபுராணம் பாடி யார் II இவன் குமாரன் புக்கண்ணன் - 1. அமது மகா யார்
அநுபந்தம 1627 விஜயநகரம் 1586-1614 வாறு இருக்கையில் புக்கனும் ஹரிஹரனும் னார் ; நீர்ேத்தல புராண ஆசிரியர்க்கு நன் தமது பழைய நகரமாகிய ஆனைகுந்தியைப் கொடை . சகம்- ( 1436 ) . தேவிகாபுர மடவாசி பார்த்துவாலாமென மாறுவேடம் பூண்டு ஸம்ஸ்கிருத ஷைத வ்யாக்யா தாவும் சங்கர சென்று ஒரு வனத்தின் வழி வருகையில் வாக்ய விருத்தியும் செய்த விச்வேச்வரா தாகத்தால் அருகிருந்த தடாகத்தில் நீரருக் சாரியருக்கு நன்கொடை சகம் ( 1509-30 ) . தச் சென்று அருகிலிருந்த மலைக்குகையில் சிதம்பரத்தில் ஒரு கோபுரம் கட்டின தாகச் துழைந்தனர் . அவ்விடம் அளவிறந்த பொன் சிதம்பர சாசனம் கூறும் . ( சகம் 1433 ) . திரு னிருக்கக் கண்டு வித்யாரண்யரிடம் கூற வண்ணாமலையில் நன்கொடை ( சகம் 1438 ) . அவர் அப்பொருள்களைக்கொண்டு தம்பெய இவர் உதயகிரி முதலியவற்றைச் செயித்த பால் வித்யாநகரமென்று ஒன்று கட்டுவித்து தனால் திருவண்ணாமலையில் ( 1000 ) கால் அந்நகரத்திற்கு வாரியாரன் ( கி - பி - 1336- மண்டபம் கட்டுவித்தார் . திருவண் சாசனம் 1350 ) அரசனாகவும் புக்கன் சோதிபதியா 1442 - A- பி . இவர் 1531 - இல் மாணமடைக் சவுமிருக்கச் செய்து தாம் மந்திரியாக இருந்தார் . ( A - 1-1530-1542 ) அச்சுத தேவரா தனர் . ஒரிராரனுக்குப்பின் ( கி - பி - 1343- யலு . ( கி - பி - 1542-1543 ) வேங்கடாத்திரி 1379 ) புக்கதேவராயன் ( 1379-1406 ) ஹரி ராயலு . கி பி - 1541-1542 சதாசிவ ராயலு மான் 11 ( 1406 - 1416 ) தேவராயலு கி - பி - 1542-1565 இராமராஜா . இவை சாச ( 1416 - 1418 ) விஜயபதி ராயன் ( 1419- னங்களிலுள்ள படி . கி - பி . 1444 ) பிராவிட தேவராயன் ( 1444-1449 ) வெங்கடபதி ராயலு சிதம்பரத்தில் இம்முடி தேவராயன் ( 1467-1485 ) விரூபா சா . வெங்கடன் - 1 தருமம் . ஷை - சாசனம் மிராயன் ( 1490-1497 ) நரபதி நரசராயன் ( 1503 ) ஸ்ரீரங்க தேவமகராயன் - II கன் ( 1497-1598 ) வீர நரசிம்மராயன் ( 1509- கொடை . சகம் - ( 1453 ) கண்டகட்டாரி 1530 ) கிருஷ்ண தேவராயன் . இவனை கிரு சாளுவ அச்சுதாய மகாராஜன் . சகம்- ( 1387 ) ஷ்ணதேவ வீரப்பதாபமதணராயன் என்பர் . மல்லிகார்ச்சுன தேவன் . சகம் ( 1464 ) சதா ( கி - பி -1509 ) சிங்காசன மேறியவன் . சிவ மகாராஜன் . இவனுக்குச் சாளுவ பட்டம் . இவன் தன்னாட்டுக் குடிகளைச் செம்மையாய்ப் சகம் ( 1392 ) விஜய விரூபாக தேவன் -1 . பாதுகாத்தவன் . இவன் கஜபதி ராஜனாகிய சகம் - 1499 - ல் இவன் தேவிகாபுரத்தில் ஈசான பாதாப ருத்ரனும் சில துருக்கரும் கொடுங் சிவயோகீந்திரரைப் பற்றியும் கோளகி மடத் கொலாசு செய்கின்றாரெனக் கேட்டு கோல தைப்பற்றியும் ஷை கோயில் சாசனம் கூறி கண்டா நகரம் முதலியவற்றைச் யிருக்கிறது . சகம்- ( 1378 ) வீரப்ரதாப தேவ செயித்து பிரதாப ருத்ரனுடன் போர்புரிய சாய மகராயன் I [ புத்தூரில் நன்கொடை . முடியாது அப்பாஜியாகிய மந்திரியின் தந்தி சகம் ( 1457 ) மஹா மண்டலேச்வர சோழ ரத்தால் தப்பிப் பிரதாபருத்ரன் பெண்ணை குலதிலக உறையூர் புரவர்த்தீச்வர போக்ய மணந்து பிறகு வேறு சில பெண்களையு தேவ மஹா ராஜா ; இவன் மஹா மண்டலேச் மணந்து பல நாடுகளைச் செயித்தவன் . இவ வா திப்பைய ராஜா குமாரன் . சகம்- ( 1317 ) னுக்கு அப்பாஜி என்று ஒரு மதியூகியான வீர விருபண்ண உடையார் ஹரிஹான் பர் மந்திரி இருந்தனன் . இவனைப் பற்றி பல குமாரன் . திருக்கோயிலூர் சாசனம் . சகம் சிறு கதைகள் தமிழ்நாட்டில் வழங்கிவரு ( 1500 ) A - D - 1577 திருமலை தேவ கின்றன . இது இராயர் அப்பாஜி கதை ராயன் ; குமாரன் வீரப்ரதாப வேங்கட தேவ யெனப்படும் . இவன் கல்வியை ஆதரித் மகராயன் சிதம்பரத்தில் நன்கொடை சித தவன் . இவன் சமஸ்தானத்தில் ( 6 ) ஆந்திர சா தேவிகா - சா . மகா மண்டலேச்வா பெல கவிகள் இருந்தனர் . விஜய நகாத்தாசரில் தேவ மகாராயன் . இவன் கோறிட்டைய மகா சிலர் சாசனத்திலுள்ள படி ( சகம் - 1442- ராயன் குமாரனும் ராமராஜ கொந்து ராஜ 1519-4 - D ) வீரப்ரதாப கிருஷணதேவ தேவன் பெயரனுமாம் . திருவரங் - சா - ம் . மகாராயன் ; இவனுக்குச் சாளுவன் பட்டம் . சகம்- ( 1331-44 ) விஜய பூபதிராயன்- கிடங் இவன் ஜயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்தில் கல் சார்க் தெ - ஆசன - சா -1 சகம் . ( 1399 பல்குன்ற கோட்டத்தில் நன்கொடை தந் 1406 ) வீரபுக்கண்ண உடையார் 11. சகம் தான் . தேவிகாபுர -6 சாசனம்- ( 1446 ) A - D . ( 1449-65 ) வீரப்ரதாப பிரவுடதேவ மக 1523 28th March ) சாம்பூண்டி வடமலை ராயன் . சகம் ( 1296 ) வீரகம்பண்ணவுடை என்பவர் தமிழ் மச்சபுராணம் பாடி யார் II இவன் குமாரன் புக்கண்ணன் - 1 . அமது மகா யார்