அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1825 காச்மீர ராஜ்யம் சந்திரகுப்தன் II- இவன் ஸ்கந்தகுப் இவனுக்குப் பிறகு அசோகவர்மன் பட்ட தன் குமாரன். இவன் காலம் கி.பி. (375- மடைந்தான். அவனை கி.பி. (730)-இல், காஸ் 423). இவன் உச்சயினிபுரத் தரசரை வென்று மீரத்தரசன் துரத்தி அவனாஸ் தான கவி ஜயத்தம்பம் நாட்டின தால் இவனுக்கு விக்ர யாகிய பவபூதியைக் கைக்கொண்டனன். மாதித்யன் என்று பெயர் உண்டாயிற்று. இவன் காலத்தில் சீனாயாத்ரிகனாகிய பாஹி பார்மார வம்சம் யான் இந்துதேசத்திற்கு வந்தனன். கூர்ஜரத்தரசரிடமிருந்து கி. பி. (917) குமாரகுப்தன் - கி.பி. (413 - 455). இல் பார்மாரவம்சத்தவர் மாளவதேசத்ரைப் இவன் பராக்ரமசாலி. இவன் புஷ்யமித்ர பெற்றுக்கொண்டு. சுதந்தரராயினர். இவர்க னுடன் யுத்தஞ்செய்து அவர்கள் இளைக்குஞ் ளுக்கு மூலபுருஷன் கிருஷ்ணராஜன். இந்த சமயத்தில் இவன் குமாரன் ஸ்கந்தகுப்தன் 1 வம்சத்தில் மூன்றாவதானவன் ஹர்ஷதே அவர்களை வென்றனன். வன். இந்தவம்சத்தில் பிரசித்திபெற்றவன் ஸ்கந்தகுப்தன் II - இவன் தன் காலத் போஜன். இவன் (1010-1055)வரையில் அர தில் யவனர் முதலியவரை வென்று ஸ்வேத சாண்டவன். அநேக வித்வான்களை ஆதரித்த ஹூணரைத் தேசத்தைவிட்டுத் துரத்தினான். வன். இவன் சபையில் ஆந்திர காளிதாஸன் விக்ரமாதித்யன் இவன் மாளவே இருந்தனன். இந்த ராஜ்யத்தைக் கில்ஜிமகம் சத்து உஜ்ஜயினிபட்டண மாண்டவன். இந்த மது கீழ்ப்படுத்தினான். ராஜ்யம் குப்த அரசர்களால் ஆளப்பட்டு சௌஹாண அரசர். வந்தது. பிறகு யசோவர்மன் எனும் பெய இவர்கள் அஜ்மீர் முதலிய நாட்டை ருள்ள விக்ரமாதித்யன் என விருதுப் பெயர் பெற்றவன் அவர்களைத் துரத்தி யாசனானான். வன் சிங்கராஜன். இவர்களில் இருபத்தினா அரசாண்டவர்கள், இவர்களில் பெயர்பெற்ற பிறகு பலர் அரசாண்டு வந்தனர். பிறகு லாவது அரசன் சோமேசீவான். இவன் அந விக்ரமாதித்யன் பலரையும் வென்று தி-பி. ங்கபாலன் II உடைய குமரியைமணந்தான். (525)-இல் பட்டமடைந்தான். இவன் சபை சோமேச்வரன் யில் நவரத்னங்களாகிய 9-வித்வான்கள் இருந் எனப் புகழ்பெற்றவன். இவனைக் கோரி குமாரன் பிருதிவீராஜன் தனர். அவர்களாவார். தன்வந்தரி, கூபணன், மகம்மது தயனச்வரத்தில் ஜெயித்தான். அமரலிங்கன், சங்கன், வேதாள பட், கட கர்ப்பான், காளிதாஸன், வராஹமிகிரன், வர கார்வார் வம்சம். ருசி. இவ்வாசன் கி.பி. (583) இறந்தான். இவர்கள் கங்கைக்கு வடக்கில் இட்வா இவனுக்குப் பிறகு சிலாதித்தன் பட்ட முதலியவற்றை யரசாண்டவர்கள். இவர் மடைந்தான். களுக்கு மூலபுருஷன் சந்திரதேவன், கடைசி சிலாதித்யன்-கி.பி. 583-606. இவன் அரசன் ஜயசந்திரன். இவன் முகம்மதியர் விக்ரமார்க்கனுக்குப் பிறகு பட்டமடைந்து களால் செயிக்கப்பட்டான். ராஜாக்களுக்கு விரோதமாய் ஆண்டதால் இவனைப் பலர் வெறுத்து ஓட்டினர். ஆயினும் காச்மீர ராஜ்யம் இவன் காச்மீரத்தாசனாகிய பிரவசேநன் II என்பவன் உதவியால் மீண்டும் தன்னர இந்த ராஜ்யத்தைக் கனிஷ்கன் செயித்தான். கிருஸ்துசகம் முதலாம் நூற்றாண்டில் சையடைந்தான். மேற்கூறிய சிலாதித்யனை 3-வது, 4-வது சகாப்தத்தில் மிகரகன் என் ராஜ்யவர்த்தனன் செயித்துச் செல்கையில் பவன் படையெடுத்துச்சென்று சிங்களம் இவன் பகைவரில் ஒருவன் இவனைக் கொல்ல வரையில் சென்றான். இவன் பௌத்தரைத் இவன் பின்னவனாகிய ஸ்ரீஹர்ஷன் பட்ட தொந்தரை செய்தான். ஆறாவது சகாத்தத் மடைந்தான். தில் மேகவாகனன் மீண்டும் சிங்களம்வரை ஸ்ரீஹர்ஷன்-கி.பி. (606)-இல் பட்ட யில் ஜெயித்துப் பௌத்தமத அபிமானியா மடைந்தனன். இவனுக்குச் சிலாதித்யன் யிருந்தான். இவனுக்குப் பின் மாத்ருகுப் எனப் பட்டமுண்டு. இவன் பராக்ரமசாலி தன் விக்ரமாதித்யனால் அரசனாக்கப்பட்டான். யாகச் சீனராஜ்யத்தாருடனும் நட்புக்கொண் இவனுக்குப் பிறகு எட்டாவது சகாத்தத்தில் டிருந்தான். இவன் அரசாட்சியில் ஹியூன் லலிதாதித்யன். கி.பி. (745) - இல் ஜெய தஸாங்கு எனும் சீன பட்டாசாரி வந்தான். வீரன் என்ற அரசன் மகாவிகாவந்தன் அர
அநுபந்தம் 1825 காச்மீர ராஜ்யம் சந்திரகுப்தன் II- இவன் ஸ்கந்தகுப் இவனுக்குப் பிறகு அசோகவர்மன் பட்ட தன் குமாரன் . இவன் காலம் கி.பி. ( 375- மடைந்தான் . அவனை கி.பி. ( 730 ) -இல் காஸ் 423 ) . இவன் உச்சயினிபுரத் தரசரை வென்று மீரத்தரசன் துரத்தி அவனாஸ் தான கவி ஜயத்தம்பம் நாட்டின தால் இவனுக்கு விக்ர யாகிய பவபூதியைக் கைக்கொண்டனன் . மாதித்யன் என்று பெயர் உண்டாயிற்று . இவன் காலத்தில் சீனாயாத்ரிகனாகிய பாஹி பார்மார வம்சம் யான் இந்துதேசத்திற்கு வந்தனன் . கூர்ஜரத்தரசரிடமிருந்து கி . பி . ( 917 ) குமாரகுப்தன் - கி.பி. ( 413 - 455 ) . இல் பார்மாரவம்சத்தவர் மாளவதேசத்ரைப் இவன் பராக்ரமசாலி . இவன் புஷ்யமித்ர பெற்றுக்கொண்டு . சுதந்தரராயினர் . இவர்க னுடன் யுத்தஞ்செய்து அவர்கள் இளைக்குஞ் ளுக்கு மூலபுருஷன் கிருஷ்ணராஜன் . இந்த சமயத்தில் இவன் குமாரன் ஸ்கந்தகுப்தன் 1 வம்சத்தில் மூன்றாவதானவன் ஹர்ஷதே அவர்களை வென்றனன் . வன் . இந்தவம்சத்தில் பிரசித்திபெற்றவன் ஸ்கந்தகுப்தன் II - இவன் தன் காலத் போஜன் . இவன் ( 1010-1055 ) வரையில் அர தில் யவனர் முதலியவரை வென்று ஸ்வேத சாண்டவன் . அநேக வித்வான்களை ஆதரித்த ஹூணரைத் தேசத்தைவிட்டுத் துரத்தினான் . வன் . இவன் சபையில் ஆந்திர காளிதாஸன் விக்ரமாதித்யன் இவன் மாளவே இருந்தனன் . இந்த ராஜ்யத்தைக் கில்ஜிமகம் சத்து உஜ்ஜயினிபட்டண மாண்டவன் . இந்த மது கீழ்ப்படுத்தினான் . ராஜ்யம் குப்த அரசர்களால் ஆளப்பட்டு சௌஹாண அரசர் . வந்தது . பிறகு யசோவர்மன் எனும் பெய இவர்கள் அஜ்மீர் முதலிய நாட்டை ருள்ள விக்ரமாதித்யன் என விருதுப் பெயர் பெற்றவன் அவர்களைத் துரத்தி யாசனானான் . வன் சிங்கராஜன் . இவர்களில் இருபத்தினா அரசாண்டவர்கள் இவர்களில் பெயர்பெற்ற பிறகு பலர் அரசாண்டு வந்தனர் . பிறகு லாவது அரசன் சோமேசீவான் . இவன் அந விக்ரமாதித்யன் பலரையும் வென்று தி - பி . ங்கபாலன் II உடைய குமரியைமணந்தான் . ( 525 ) -இல் பட்டமடைந்தான் . இவன் சபை சோமேச்வரன் யில் நவரத்னங்களாகிய 9 - வித்வான்கள் இருந் எனப் புகழ்பெற்றவன் . இவனைக் கோரி குமாரன் பிருதிவீராஜன் தனர் . அவர்களாவார் . தன்வந்தரி கூபணன் மகம்மது தயனச்வரத்தில் ஜெயித்தான் . அமரலிங்கன் சங்கன் வேதாள பட் கட கர்ப்பான் காளிதாஸன் வராஹமிகிரன் வர கார்வார் வம்சம் . ருசி . இவ்வாசன் கி.பி. ( 583 ) இறந்தான் . இவர்கள் கங்கைக்கு வடக்கில் இட்வா இவனுக்குப் பிறகு சிலாதித்தன் பட்ட முதலியவற்றை யரசாண்டவர்கள் . இவர் மடைந்தான் . களுக்கு மூலபுருஷன் சந்திரதேவன் கடைசி சிலாதித்யன் - கி.பி . 583-606 . இவன் அரசன் ஜயசந்திரன் . இவன் முகம்மதியர் விக்ரமார்க்கனுக்குப் பிறகு பட்டமடைந்து களால் செயிக்கப்பட்டான் . ராஜாக்களுக்கு விரோதமாய் ஆண்டதால் இவனைப் பலர் வெறுத்து ஓட்டினர் . ஆயினும் காச்மீர ராஜ்யம் இவன் காச்மீரத்தாசனாகிய பிரவசேநன் II என்பவன் உதவியால் மீண்டும் தன்னர இந்த ராஜ்யத்தைக் கனிஷ்கன் செயித்தான் . கிருஸ்துசகம் முதலாம் நூற்றாண்டில் சையடைந்தான் . மேற்கூறிய சிலாதித்யனை 3 - வது 4 - வது சகாப்தத்தில் மிகரகன் என் ராஜ்யவர்த்தனன் செயித்துச் செல்கையில் பவன் படையெடுத்துச்சென்று சிங்களம் இவன் பகைவரில் ஒருவன் இவனைக் கொல்ல வரையில் சென்றான் . இவன் பௌத்தரைத் இவன் பின்னவனாகிய ஸ்ரீஹர்ஷன் பட்ட தொந்தரை செய்தான் . ஆறாவது சகாத்தத் மடைந்தான் . தில் மேகவாகனன் மீண்டும் சிங்களம்வரை ஸ்ரீஹர்ஷன் - கி.பி . ( 606 ) -இல் பட்ட யில் ஜெயித்துப் பௌத்தமத அபிமானியா மடைந்தனன் . இவனுக்குச் சிலாதித்யன் யிருந்தான் . இவனுக்குப் பின் மாத்ருகுப் எனப் பட்டமுண்டு . இவன் பராக்ரமசாலி தன் விக்ரமாதித்யனால் அரசனாக்கப்பட்டான் . யாகச் சீனராஜ்யத்தாருடனும் நட்புக்கொண் இவனுக்குப் பிறகு எட்டாவது சகாத்தத்தில் டிருந்தான் . இவன் அரசாட்சியில் ஹியூன் லலிதாதித்யன் . கி.பி. ( 745 ) - இல் ஜெய தஸாங்கு எனும் சீன பட்டாசாரி வந்தான் . வீரன் என்ற அரசன் மகாவிகாவந்தன் அர