அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1621 கொங்கர் 16-வது அம்மராஜவிஷ்ணு வர்த்தனன் பன், 6-கீர்த்திவர்மன், 7-பிருதிவிவல்லபன், 818-825 வரையில் அரசாண்டவன். இவ 8-மங்கலீசராஜன், 9-சத்யாசர்ய இந்திரவர் னுக்கு இராஜமகேந்திரனெனப் பட்டப்பெய மன், 10-வல்லபேந்திரன் அல்லது புளகேசி, ராகையால் தன் பெயரால், பட்டணமேற்படு 11-குப்ஜவிஷ்ணு வர்த்தனன், 12-ஜயசிம் த்தி அதற்கு இராஜ மகேந்திரமெனப் பெய மன் II, 13-நாகவர்த்தனன் 1, அல்லது இந் ரிட்டு அதை இராஜதானியாக்கினான். 925-திரபட்டகன், 14-ஆதித்யவர்மன், 15-விஜய 954 வரையில் இவர்கள் ஞாதியர் கலகத் பத்திரன், 16-விக்ரமாதித்யன், 17-வினையா தால் எழுவர் அரசாண்டனர். 954 - ல் தித்யன், 18-விஜயாதித்யன், 19-விக்ரமாதித் சாளுகியபீம விஷ்ணுவர்த்தனன் அரசனா யன் 11, 20-கீர்த்திவருமன், 21-பீமராஜன், னான். இவன் இந்த வம்சத்தில் 22-வது. 22-கீர்த்திவருமன், 23-விக்ரமாதித்யன் II இவன் கண்ட மகேந்திரன், இராஜமார்த்தாண் 24 - பீமராஜன், 25-ஜயாகனன், 26-விக்ர டன் என்னும் பட்டமடைந்து சோழனையும் மார்க்கன் IV, 27.விக்ரமார்க்கன் V, 28- இராஷ்டிர கூடத்தரசனாகிய கோவிந்தனை தைலபூபன் II, 29-சத்யசிரேயன், 30-தாச யும் வென்று 12u ஆண்டான். 10-வது வர்மன், 31-விபுவிக்ரமன், 32 ஐயணன், 33- சகாத்தத்தில் சோழர் படையெடுத்து இவன் அக்கதேவி, 34-ஜயசிம்மன், 35-சோமேசு நாட்டை யாண்டனர். இந்தச் சாளுக்யரில் வரன் II, 37-விக்ரமார்க்கன் IV, 38.ஜயசிம் 26-வது அரசனான விமலாதித்யன் 1015- மன் IV, 39-ஜயகாரணன், 40-சோமேசுவ 1022 வரையி லரசாண்டு இராஜேந்திர சன் III, 41-மைலாலதேவி, 42-ஜகத்காம சோழன் தங்கையும் இராஜகேசரிவர்மன் கும லன், 43 திரிலோகமன்னன் III, 44-வீர ரியுமாகிய குந்தவையை மணந்து இராஜ சோமேசுவரன் IV. ராஜ நரேந்திரனைப் பெற்றான். இராஜராஜ நரேந்தியன். இவன் தெலு குறும்பரசர். ங்கு பாஷையை வளர்த்த மகோபகாரி ; நன் னய்யபட்டர் என்னும் பாரதகவி இவன் றிற்கு இராஜதானி புழற்கோட்டை. இவர்களுக்கு (64) கோட்டைகள், அவற் காலத்தவன். இவன் தன் தாயுடன் பிறந்த மாமன் மகளாகும் அம்மங்கதேவியை மண கொங்கர். ந்து கி-ச. 1022-1063 வரையில் அரசாண்ட னன். இவன் தம்பி விஜயாதித்யன். குமா கொங்கு குலத்தில் முதல்வர் வீரராஜ சன் குலோத்துங்க சோழதேவன். சக்ரவர்த்தி, பிறகு கோவிந்தராயர், பிறகு தலோத்துங்க சோழதேவன் 1. இவன் ஆதித்ய - வருமராயன், இவன் மகன் வீர இராஜராஜ நரேந்திரன் சிரேஷ்ட புத்ரன். சோழன், இவன் மகன் தேசாதித்யராயன், இவனுக்கு இராஜேந்திரசோழன் என்று இவர்கள் கங்காபுத்ரர் என்கிறார்கள். இவர் பெயர். இவன் சோழதேசத்தின்மீது படை கள் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா கரூரை ராஜ யெடுத்து கலகமுண்டாக்கி தனக்கு மைத் தானியாகக் கொண்டனர். கேண்மையுடைய அதிராஜேந்திர பின்னும் மற்றொரு வகை கூறுவர். சோழனைக் கொல்லித்தான். பின்னர் அந்த வீரராய சக்ரவர்த்தி, கோவிந்தராயன், கிருஷ் நாட்டைத் தனக்குள்ளாக்கினான். இவனுக்கு ணராயன், காலவல்லப ராயன், கோவிந்த இராஜநாராயணன் எனப் பட்டம் உண்டு. சாயன், சதுர்புஜ காளதேவன், திரிவிக்ரம இவனைக் கரிகாலச்சோழன் எனவுங் கூறு தேவன், கொங்கணிவர்மன், மாதவராயன், வர். இவன் தம்முன்னோர் நாட்டை ஆளு ஹரிவர்மராயன், பரிகுலாதிராயன், நரசிம்ம வதற்குச் சிற்றப்பனாகிய விஜயாதித்யனை பாயன், விஷ்ணுகோபவர்மன், பிரிகுலாதித்த நியமித்தான், இவனுக்குப் பிறகு வேகி ராயன், மாதவராயன், கிருஷ்ணவர்மன், தேசம் உ-வது குமாரனாகிய இராஜராஜனா கொங்காளி மதிராயன், ஹரிச்சந்திராயன், லாளப்பட்டது. பிறகு 3-வது குமாரனாகிய கிருஷ்ணவர்மன், கொங்காளி மாதிராயன், வீரசோடனென்பவன் விஷ்ணு வர்த்தனன் துருவிந்தராயன், முஷ்கரராயன், பிரம்மஹத் என்னும் பெயரால் அரசாண்டான். பின் திராயன், திருவிக்ரமராயன், பூவிக்ரமராயன், னர் சோழருக்கு அடங்கிய நாடாக இருந்தது. வல்லபராயன், நவகாரராயன், இராஜகோ 1-ஜயசிம்மன், 2-புத்தவர்மன், 3-விஜய விந்தன், நந்திவர்மன், சிவராமன், பிரதிவி வர்மன், 4-இரணராஜன், 5-புளகேசிவல்ல கொங்கணி, விஜயாதித்யன், மல்லதேவன், துனக் >
அநுபந்தம் 1621 கொங்கர் 16 - வது அம்மராஜவிஷ்ணு வர்த்தனன் பன் 6 - கீர்த்திவர்மன் 7 - பிருதிவிவல்லபன் 818-825 வரையில் அரசாண்டவன் . இவ 8 - மங்கலீசராஜன் 9 - சத்யாசர்ய இந்திரவர் னுக்கு இராஜமகேந்திரனெனப் பட்டப்பெய மன் 10 - வல்லபேந்திரன் அல்லது புளகேசி ராகையால் தன் பெயரால் பட்டணமேற்படு 11 - குப்ஜவிஷ்ணு வர்த்தனன் 12 - ஜயசிம் த்தி அதற்கு இராஜ மகேந்திரமெனப் பெய மன் II 13 - நாகவர்த்தனன் 1 அல்லது இந் ரிட்டு அதை இராஜதானியாக்கினான் . 925 - திரபட்டகன் 14 - ஆதித்யவர்மன் 15 - விஜய 954 வரையில் இவர்கள் ஞாதியர் கலகத் பத்திரன் 16 - விக்ரமாதித்யன் 17 - வினையா தால் எழுவர் அரசாண்டனர் . 954 - ல் தித்யன் 18 - விஜயாதித்யன் 19 - விக்ரமாதித் சாளுகியபீம விஷ்ணுவர்த்தனன் அரசனா யன் 11 20 - கீர்த்திவருமன் 21 - பீமராஜன் னான் . இவன் இந்த வம்சத்தில் 22 - வது . 22 - கீர்த்திவருமன் 23 - விக்ரமாதித்யன் II இவன் கண்ட மகேந்திரன் இராஜமார்த்தாண் 24 - பீமராஜன் 25 - ஜயாகனன் 26 - விக்ர டன் என்னும் பட்டமடைந்து சோழனையும் மார்க்கன் IV 27.விக்ரமார்க்கன் V 28 இராஷ்டிர கூடத்தரசனாகிய கோவிந்தனை தைலபூபன் II 29 - சத்யசிரேயன் 30 - தாச யும் வென்று 12u ஆண்டான் . 10 - வது வர்மன் 31 - விபுவிக்ரமன் 32 ஐயணன் 33 சகாத்தத்தில் சோழர் படையெடுத்து இவன் அக்கதேவி 34 - ஜயசிம்மன் 35 - சோமேசு நாட்டை யாண்டனர் . இந்தச் சாளுக்யரில் வரன் II 37 - விக்ரமார்க்கன் IV 38.ஜயசிம் 26 - வது அரசனான விமலாதித்யன் 1015- மன் IV 39 - ஜயகாரணன் 40 - சோமேசுவ 1022 வரையி லரசாண்டு இராஜேந்திர சன் III 41 - மைலாலதேவி 42 - ஜகத்காம சோழன் தங்கையும் இராஜகேசரிவர்மன் கும லன் 43 திரிலோகமன்னன் III 44 - வீர ரியுமாகிய குந்தவையை மணந்து இராஜ சோமேசுவரன் IV . ராஜ நரேந்திரனைப் பெற்றான் . இராஜராஜ நரேந்தியன் . இவன் தெலு குறும்பரசர் . ங்கு பாஷையை வளர்த்த மகோபகாரி ; நன் னய்யபட்டர் என்னும் பாரதகவி இவன் றிற்கு இராஜதானி புழற்கோட்டை . இவர்களுக்கு ( 64 ) கோட்டைகள் அவற் காலத்தவன் . இவன் தன் தாயுடன் பிறந்த மாமன் மகளாகும் அம்மங்கதேவியை மண கொங்கர் . ந்து கி - . 1022-1063 வரையில் அரசாண்ட னன் . இவன் தம்பி விஜயாதித்யன் . குமா கொங்கு குலத்தில் முதல்வர் வீரராஜ சன் குலோத்துங்க சோழதேவன் . சக்ரவர்த்தி பிறகு கோவிந்தராயர் பிறகு தலோத்துங்க சோழதேவன் 1. இவன் ஆதித்ய - வருமராயன் இவன் மகன் வீர இராஜராஜ நரேந்திரன் சிரேஷ்ட புத்ரன் . சோழன் இவன் மகன் தேசாதித்யராயன் இவனுக்கு இராஜேந்திரசோழன் என்று இவர்கள் கங்காபுத்ரர் என்கிறார்கள் . இவர் பெயர் . இவன் சோழதேசத்தின்மீது படை கள் கோயம்புத்தூர் ஜில்லா கரூரை ராஜ யெடுத்து கலகமுண்டாக்கி தனக்கு மைத் தானியாகக் கொண்டனர் . கேண்மையுடைய அதிராஜேந்திர பின்னும் மற்றொரு வகை கூறுவர் . சோழனைக் கொல்லித்தான் . பின்னர் அந்த வீரராய சக்ரவர்த்தி கோவிந்தராயன் கிருஷ் நாட்டைத் தனக்குள்ளாக்கினான் . இவனுக்கு ணராயன் காலவல்லப ராயன் கோவிந்த இராஜநாராயணன் எனப் பட்டம் உண்டு . சாயன் சதுர்புஜ காளதேவன் திரிவிக்ரம இவனைக் கரிகாலச்சோழன் எனவுங் கூறு தேவன் கொங்கணிவர்மன் மாதவராயன் வர் . இவன் தம்முன்னோர் நாட்டை ஆளு ஹரிவர்மராயன் பரிகுலாதிராயன் நரசிம்ம வதற்குச் சிற்றப்பனாகிய விஜயாதித்யனை பாயன் விஷ்ணுகோபவர்மன் பிரிகுலாதித்த நியமித்தான் இவனுக்குப் பிறகு வேகி ராயன் மாதவராயன் கிருஷ்ணவர்மன் தேசம் - வது குமாரனாகிய இராஜராஜனா கொங்காளி மதிராயன் ஹரிச்சந்திராயன் லாளப்பட்டது . பிறகு 3 - வது குமாரனாகிய கிருஷ்ணவர்மன் கொங்காளி மாதிராயன் வீரசோடனென்பவன் விஷ்ணு வர்த்தனன் துருவிந்தராயன் முஷ்கரராயன் பிரம்மஹத் என்னும் பெயரால் அரசாண்டான் . பின் திராயன் திருவிக்ரமராயன் பூவிக்ரமராயன் னர் சோழருக்கு அடங்கிய நாடாக இருந்தது . வல்லபராயன் நவகாரராயன் இராஜகோ 1 - ஜயசிம்மன் 2 - புத்தவர்மன் 3 - விஜய விந்தன் நந்திவர்மன் சிவராமன் பிரதிவி வர்மன் 4 - இரணராஜன் 5 - புளகேசிவல்ல கொங்கணி விஜயாதித்யன் மல்லதேவன் துனக் >