அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1820 கீழைச் சாளுக்கியர் மேற்குச் சாளுக்கியர். புளகேசியின் பௌத்திரர்கள் தங்கள் ராஜ்ஜியத்தைப் பிரித்துக்கொண்டு மேற்குச் பாண்டவரில் அர்ச்சுனனுடைய (83)- சாளுக்கியர் என்றும், கிழக்குச் சாளுக்கியர் வது சந்ததி கந்தராஜன். அந்த நந்தனுடைய என்றும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தனர். இவர் (9)-வது சந்ததி சாளுக்யன். இவர்கள் ஆனா களில் மூத்தவன் தட்சணத்தின் மேற்பாகத் வது சகாத்தத்தில் கல்யாண பட்டணத்தை தையும், இளையவன் கீழ்கரையில் வெற்றி இராஜதானியாகக்கொண்டு கொங்கணம், மகா யைநிறுத்தி வெங்கி அரசராகிய பல்லவன் சாஷ்டிர, கர்னாடக தேசங்களைக் கட்டியாண் சாலங்காயன்னை ஜயித்து வெற்றியை நாட் டனர். அந்த வம்சத்தாபகன் புளகேசி. இவன் டினான், பல்லவர்கள் பௌத்த மதத்தைச் கிறிஸ்துசகம் (550)-இல் வாதாபி யெனும் சார்ந்தவர்கள் . கீழ் வரும் சாளுக்கிய பரம் பட்டணத்தில் இராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தி பரை Dr. Burvell's South Indian Paleo. னான். இவன் மருமகன் புளகேசி II -தி. ச. sraphy Page 18 - லிருந்து எழுதப்பட்டது. (608) இல் இராஜ்யத்தைப் பிரபலப்படுத்தி இவர்கள் தங்களைச் சந்திரகுலத்தவர் என்பர். னான். இவன் கி. ச. (610) இல் பல்லவரைத் துரத்தி வேகிதேசத்தைக் கைப்பற்றினான். கீழைச் சாளுக்கியர் இவன் ஸ்ரீஹர்ஷன் காலத்தவன். இவன் நாடு இவர்கள் 7-வது சகாத்தத்தி விருந்து பாரசீகம் வரையில் வியாபித்தது. இவனைக் (13)-வது சகாத்தம் வரையில் வேங்கி தேசத் கடைசியாகப் பல்லவர்ஜெயித்ததாகக் காணப் தை இராஜதானியாகக் கொண்டு அரசாண்ட இவன் குமாரன் விக்ரமாதித்யன் வர்கள். வேங்கி தேசம் கிருஷ்ணா கோதாவரி காஞ்சியிற் பல்லவர்களைச் செயித்தான். இந்த களுக்குக் கிழக்குத்தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் வம்சத்தவனாய் இவனுக்குப் பின் வந்த அமோ இடையிலுள்ள தேசங்களாம். இவர்களில் கவர்ஷன் பௌத்த மதச்சார்பாய்ப் பூர்வ பிரபலப்பட்டவன் சாளுக்கியருடன் போரிட்டிறந்தான். இவ 2-வது புளகேசி. இவன் தென்னாட் னுக்குப் பின் விக்ரமாங்கதேவன் 1076- டிற் படைகொண்டு சென்று சோழர்களை 1126 வரை அரசாண்டான். இவனுக்குப் வென்று கி-ச. (615)-ல் தன் சகோதரனாகிய பிறகு தைலன் 1156-1162 வரை அரசாளு குப்ஜ விஷ்ணுவர்த்தனனை வேங்கி தேசத் கையில் இவன் சேனாபதி விச்சலன் இவனைக் திற்கு அரசனாக்கினான். இவன் பல துர்க் கொன்று தானே அரசனானான். இவன் கங்களை வென்றவன். விஷ்ணுவர்த்தனன் ஜைகன். இவன் வசவனென்னும் வீரசைவ முதலாவது புத்ரன் ஜயசிங்கள் 1, 3.ச. னாகிய தன் சேனாதிபதியால் கொல்லப்பட் (663) வரையில் அரசாண்டான். இவனுக் இது 1167, குப் பிறகு, இந்திரபட்டாாகன், விஷ்ணு வர்த்தனன் 11, மங்கியுவராஜன், ஜயசிங் சாளுக்கியர் கன், கொக்கிலிராஜன், விஷ்ணுவர்த்தனன் III, விஜயாதித்யன் கி-ச. (764) வரையில் சாளுக்கிய அரசாட்சி ஒரு காலத்தில் அரசாண்டனர். இவர்களுக்குப் பிறகு பத் மிகவும் பாந்திருந்தது. அதாவது (6)-ம் தாவ தான விஷ்ணுவர்த்தனன் IV,764-799. ஏற்றாண்டு முதல் (12)-ம் நூற்றாண்டு இவன் குமாரன் விஜயாதித்யன் II. இவன் வரையில், முதல் அரசன் .. D.566-ல் சிம் 799-843 வரையி லரசாண்டு பல சிவால மாசனம் ஏறினான். இதில் (59) அரசர்கள் யங்கள் கட்டுவித்தான். இவன் குமாரன் அரசாட்சி புரிந்தனர். இதில் விஜாயதித்தன் விஷ்ணுவர்த்தன V, 843-844. இந்த வம் தென்னாடு சென்று யுத்தம் செய்து உயிரிழந் சத்தில் பதின்மூன்வைதானவன் விஜயாத் தான். அவன் மனைவி ஒரு பிராமணன் தியன் III. இவன் கணி தவன்மையுள்ளவன், வீட்டில் அடைக்கலம் புகுந்து விஷ்ணுவர்த் இவன் 844-888 வரையில் ஆண்டான்: தன்னைப் பெற்றான், விஷ்ணுவர்த்தனன் 14-வது அரசன் சாளுகியபீமன். இவன் காஞ்சிபுரத்தை அரசாட்சி புரிந்துவந்த பல்ல 888-இல் பட்டத்திற்கு வந்து 30- அர வர்களின் நட்புக் கொண்டு அவர்களின் சாண்டான். சாளுக்ய பீமன், இரண்டாவது பெண்ணை விவாகம் செய்துகொண்டான். கிருஷ்ணன் என்னும் ராஷ்டிா கூடத்தர இவன் குமாரன் விஜாயதித்தியன், இரண சனைச் செயித்தனன். இவன் குமாரன் விஜ சாகள், குமாரன் புளகேசிவல்லபன். யாரியன். டான்.
அநுபந்தம் 1820 கீழைச் சாளுக்கியர் மேற்குச் சாளுக்கியர் . புளகேசியின் பௌத்திரர்கள் தங்கள் ராஜ்ஜியத்தைப் பிரித்துக்கொண்டு மேற்குச் பாண்டவரில் அர்ச்சுனனுடைய ( 83 ) - சாளுக்கியர் என்றும் கிழக்குச் சாளுக்கியர் வது சந்ததி கந்தராஜன் . அந்த நந்தனுடைய என்றும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தனர் . இவர் ( 9 ) -வது சந்ததி சாளுக்யன் . இவர்கள் ஆனா களில் மூத்தவன் தட்சணத்தின் மேற்பாகத் வது சகாத்தத்தில் கல்யாண பட்டணத்தை தையும் இளையவன் கீழ்கரையில் வெற்றி இராஜதானியாகக்கொண்டு கொங்கணம் மகா யைநிறுத்தி வெங்கி அரசராகிய பல்லவன் சாஷ்டிர கர்னாடக தேசங்களைக் கட்டியாண் சாலங்காயன்னை ஜயித்து வெற்றியை நாட் டனர் . அந்த வம்சத்தாபகன் புளகேசி . இவன் டினான் பல்லவர்கள் பௌத்த மதத்தைச் கிறிஸ்துசகம் ( 550 ) -இல் வாதாபி யெனும் சார்ந்தவர்கள் . கீழ் வரும் சாளுக்கிய பரம் பட்டணத்தில் இராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தி பரை Dr. Burvell's South Indian Paleo . னான் . இவன் மருமகன் புளகேசி II -தி . . sraphy Page 18 - லிருந்து எழுதப்பட்டது . ( 608 ) இல் இராஜ்யத்தைப் பிரபலப்படுத்தி இவர்கள் தங்களைச் சந்திரகுலத்தவர் என்பர் . னான் . இவன் கி . . ( 610 ) இல் பல்லவரைத் துரத்தி வேகிதேசத்தைக் கைப்பற்றினான் . கீழைச் சாளுக்கியர் இவன் ஸ்ரீஹர்ஷன் காலத்தவன் . இவன் நாடு இவர்கள் 7 - வது சகாத்தத்தி விருந்து பாரசீகம் வரையில் வியாபித்தது . இவனைக் ( 13 ) -வது சகாத்தம் வரையில் வேங்கி தேசத் கடைசியாகப் பல்லவர்ஜெயித்ததாகக் காணப் தை இராஜதானியாகக் கொண்டு அரசாண்ட இவன் குமாரன் விக்ரமாதித்யன் வர்கள் . வேங்கி தேசம் கிருஷ்ணா கோதாவரி காஞ்சியிற் பல்லவர்களைச் செயித்தான் . இந்த களுக்குக் கிழக்குத்தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் வம்சத்தவனாய் இவனுக்குப் பின் வந்த அமோ இடையிலுள்ள தேசங்களாம் . இவர்களில் கவர்ஷன் பௌத்த மதச்சார்பாய்ப் பூர்வ பிரபலப்பட்டவன் சாளுக்கியருடன் போரிட்டிறந்தான் . இவ 2 - வது புளகேசி . இவன் தென்னாட் னுக்குப் பின் விக்ரமாங்கதேவன் 1076- டிற் படைகொண்டு சென்று சோழர்களை 1126 வரை அரசாண்டான் . இவனுக்குப் வென்று கி - . ( 615 ) -ல் தன் சகோதரனாகிய பிறகு தைலன் 1156-1162 வரை அரசாளு குப்ஜ விஷ்ணுவர்த்தனனை வேங்கி தேசத் கையில் இவன் சேனாபதி விச்சலன் இவனைக் திற்கு அரசனாக்கினான் . இவன் பல துர்க் கொன்று தானே அரசனானான் . இவன் கங்களை வென்றவன் . விஷ்ணுவர்த்தனன் ஜைகன் . இவன் வசவனென்னும் வீரசைவ முதலாவது புத்ரன் ஜயசிங்கள் 1 3.ச. னாகிய தன் சேனாதிபதியால் கொல்லப்பட் ( 663 ) வரையில் அரசாண்டான் . இவனுக் இது 1167 குப் பிறகு இந்திரபட்டாாகன் விஷ்ணு வர்த்தனன் 11 மங்கியுவராஜன் ஜயசிங் சாளுக்கியர் கன் கொக்கிலிராஜன் விஷ்ணுவர்த்தனன் III விஜயாதித்யன் கி - . ( 764 ) வரையில் சாளுக்கிய அரசாட்சி ஒரு காலத்தில் அரசாண்டனர் . இவர்களுக்குப் பிறகு பத் மிகவும் பாந்திருந்தது . அதாவது ( 6 ) -ம் தாவ தான விஷ்ணுவர்த்தனன் IV 764-799 . ஏற்றாண்டு முதல் ( 12 ) -ம் நூற்றாண்டு இவன் குமாரன் விஜயாதித்யன் II . இவன் வரையில் முதல் அரசன் .. D.566- ல் சிம் 799-843 வரையி லரசாண்டு பல சிவால மாசனம் ஏறினான் . இதில் ( 59 ) அரசர்கள் யங்கள் கட்டுவித்தான் . இவன் குமாரன் அரசாட்சி புரிந்தனர் . இதில் விஜாயதித்தன் விஷ்ணுவர்த்தன V 843-844 . இந்த வம் தென்னாடு சென்று யுத்தம் செய்து உயிரிழந் சத்தில் பதின்மூன்வைதானவன் விஜயாத் தான் . அவன் மனைவி ஒரு பிராமணன் தியன் III . இவன் கணி தவன்மையுள்ளவன் வீட்டில் அடைக்கலம் புகுந்து விஷ்ணுவர்த் இவன் 844-888 வரையில் ஆண்டான் : தன்னைப் பெற்றான் விஷ்ணுவர்த்தனன் 14 - வது அரசன் சாளுகியபீமன் . இவன் காஞ்சிபுரத்தை அரசாட்சி புரிந்துவந்த பல்ல 888 - இல் பட்டத்திற்கு வந்து 30- அர வர்களின் நட்புக் கொண்டு அவர்களின் சாண்டான் . சாளுக்ய பீமன் இரண்டாவது பெண்ணை விவாகம் செய்துகொண்டான் . கிருஷ்ணன் என்னும் ராஷ்டிா கூடத்தர இவன் குமாரன் விஜாயதித்தியன் இரண சனைச் செயித்தனன் . இவன் குமாரன் விஜ சாகள் குமாரன் புளகேசிவல்லபன் . யாரியன் . டான் .