அபிதான சிந்தாமணி

பந்தம் 1619 சாளுக்கியவம்ச் வரலாறு புரத்தில் தற்காலம் கைலாசநாதர் கோவில் றவனும், நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளில் ஒன் என வழங்கும் ராஜசிம்மேச்சுரத்தைக் கட்டி முகிய நந்திபுரவிண்ணகாமென்னும் திருப் வைத்தவன். இவன் மகன் (3) (கி. பி. பதியைக் கட்டுவித்தவனும் இவன் என்பர். 640) குணபான் என்கிற மகேந்திரவன்மன். இவன் சேனைத் தலைவன் உதயசந்திரன். இவன் காலத்து பல்லவர் நாடு திரிசிரபுரம் தென்னாட்டாசர் பலர் ஒன்றுகூடி பல்லவர் வரையில் வியாபித்திருந்தது. திரிசிராப் நகராகிய அநுபுரத்தை முற்றுகையிட இவன் பள்ளியில் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் கட்டு அவர்களை வென்றான். திருமங்கை ஆழ்வார் வித்தவன் இவன் என்பர். தெற்கில் இந்தத் திவன்மன் சரிதையை பரமேச்சுரவிண் நான்கு மலைக்கோட்டைகளைக் கட்டுவித் ணகாப்பாசுரத்தில் கூறியிருக்கிறார். இந்தப் தான். இவன் குமாரன் (4) பி. பல்லவனுக்குப் பின் இவர்கள் காடு சோழ 610) நாசிம்மவன்மன். இவன் சளுக்கிய அரசர்களால் கொள்ளப்பட்டது. பின் சரிதம் வேந்தனாகிய புளகேசியை வாதாபி என்ற ஒன்றும் தெரியவில்லை. இச்சரிதம் Rer. இடத்தில் வென்று தான் முன்னம் இழந்த Foalkes, DE. Fire', Pr, Hultzsch நாடுகளை மீட்டனன். அறுபத்து மூவரில் முதலியோர் கண்டுபிடித்த செப்பேடுகளி ஒருவராகிய சிறுத்தொண்ட நாயனார் இந்த னின்றும், Mr. Sewall என்பவர் எழுதியதி வாதாபி என்ற பாடியில் நடந்த யுத் னின்றும் சுருக்கியதென்பர் தத்தில் பல்லவன் பக்கலிலிருந்து போர் வென்றனர் என்பர். இந்த நரசிம்மவர்மன் சாளுக்கியவம்ச வரலாறு போன் (6) மகேந்திரவன்மன். இவன்பின் (6) பிரமன் மான தகுமாரர் சத்யாஸ்ரயர், பாமேச்சுரவன்மன், இவன் வல்லபனான குபஜவிஷ்ணு, இந்தக் குப்ஜவிஷ்ணு குமான் விக்ரமாதித்தனுடன் போரிட்டு வெற்றி ஜயசிம்மன், (கு-ன்) விஷ்ணுவர்த்தனன், யடைந்தவன். இவன் குமாரன் (7) நரசிம்ம (கு.ன்) மால்கியுவராஜன், (கு-ன்) ஜயசிங்கன். வன்மன். சுத்தசைவன். இவன் திருமழிசை கீர்த்திவர்மன் 489, கு. சத்யாச்ரயவல் ஆழ்வாரைக் கச்சியிலிருக்கவொட்டாது வெரு லபன் 532.556, குப்ஜவிஷ்ணுவர்த்தனன் ட்ட அவர் தொண்டை நாடு நீங்கித் திருக் அல்லது விஷமசித்தி 526-545, விஷமத்தி குடந்தை சேர்ந்திருந்தனர். இவன் குமாரன் கு, ஜயசிம்மவல்லபன் 1, கு. இந்திரபட்டார (8) பாமேச்சுரவன்மன். இவன் கச்சியில் கன், (கு-ன்) விஷ்ணுவர்த்தனன் 1 (577. பரமேசுர விக்ணகரமென்னும் வைகுண்டப் 587), (கு-ன்) மங்கியுவராஜன் (587-612), பெருமாள் கோவில் கட்டுவித்தான். இவன் (கு-ன்) ஜயசிங்கன், விஷ்ணுவர்த்தனன் !Ii, குமாரன் (9) நந்திவன்மன். இவனது வலி கொக்கலி III. விஷ்ணுவர்த்தனன், (625- யின்மை அறிந்த விக்ரமாதித்தன் இவனை 662) (கு-ன்) விஜயாதித்ய பட்டாரகன் (662, வென்று இவனது பொன்மணி முதலியவற் 680), (கு-ன்) விஷ்ணுவர்த்தனன் IV (680) றைத் தேவாலயங்களுக்கும் மற்றவர்க்கும் 716), கு-ன். விஜயாதித்ய கசேந்திரன் (71:- வழங்கினன். விக்ரமார்க்கன் காஞ்சி நீங் 764), (கு-ன்) கலிவிஷ்ணுவர்த்தனன் (764. இயபின் திருச்சிற்றம்பலம் பொன்மேய் 766), (கு-ன்) குணக, குணசனக, விஜயாதி ந்த ஹிரண்யவர்மப்பல்லவராயன் வழியித் திய, யுத்தமாலா, யுவராஜ விக்மாதித்யன். றோன்றியவனும் பராக்ரமசாலியுமான (10) யுவராஜ விக்ரமாதித்தியன் (கு-ன்) சாளூச்ய நந்திவர்மபல்லவமல்லன் அரசனாயினன். பீமன், (க-ன்) விக்ரமாதித்யன் 847-848, இவன் முடிசூடிய காலம் ஏறக்குறைய (கிபி. கொல்லபிகண்டன், (கு-ன்) ராஜமகேந்திரன், 719) ஆக இருக்கலாம். இவன் சோழபாண்டி விஷ்ணுவர்த்தனன் VII. விஷ்ணுவர்த்த யர்களையும், நிடதர்கோனான பிருதிவி வியாக் னன் குமாரன் தனார்ணவன், (கு-ன்) விமலா இரனையும், மற்றும் அரசர்கணயும் தித்தியன்; இவன் இராஜ ராஜசோழன் குடி நெல்வேலி, மண்ணைக்குடி, கருஆர் முதலிய ரியை (937 - 944) மணந்தான் (குடன்) இடங்களில் நடந்த போர்களில் தோல்வி இராஜசாஜன், விஜயாதித்யன், இராஜராஜன், அடையச் செய்தான். இவனுக்குப் பின்னர் (கு-ன்) இராஜேந்திர சோழன் அல்வம் இவன் மகன் நந்திவர்மனும் இவனுக்குப் குலோத்துங்க சோழன் (985-1034), (கு-ன்) பிறகு மூன்றுக்குத்தியு மாசராயினர். எத்திக் விக்கம சோழன் (1031-1049), இராஜ கலம்பகத்தினும், பாரதவெண்பாவினும் 45 ** பரிசோழன், விம்சோழன், முப்பெற்றவனும், தெள்ளாற்றில் பகிைலன் (கு-ன்) சிலாத்ன சொழதேவன் பூ 1056.
பந்தம் 1619 சாளுக்கியவம்ச் வரலாறு புரத்தில் தற்காலம் கைலாசநாதர் கோவில் றவனும் நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளில் ஒன் என வழங்கும் ராஜசிம்மேச்சுரத்தைக் கட்டி முகிய நந்திபுரவிண்ணகாமென்னும் திருப் வைத்தவன் . இவன் மகன் ( 3 ) ( கி . பி . பதியைக் கட்டுவித்தவனும் இவன் என்பர் . 640 ) குணபான் என்கிற மகேந்திரவன்மன் . இவன் சேனைத் தலைவன் உதயசந்திரன் . இவன் காலத்து பல்லவர் நாடு திரிசிரபுரம் தென்னாட்டாசர் பலர் ஒன்றுகூடி பல்லவர் வரையில் வியாபித்திருந்தது . திரிசிராப் நகராகிய அநுபுரத்தை முற்றுகையிட இவன் பள்ளியில் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் கட்டு அவர்களை வென்றான் . திருமங்கை ஆழ்வார் வித்தவன் இவன் என்பர் . தெற்கில் இந்தத் திவன்மன் சரிதையை பரமேச்சுரவிண் நான்கு மலைக்கோட்டைகளைக் கட்டுவித் ணகாப்பாசுரத்தில் கூறியிருக்கிறார் . இந்தப் தான் . இவன் குமாரன் ( 4 ) பி . பல்லவனுக்குப் பின் இவர்கள் காடு சோழ 610 ) நாசிம்மவன்மன் . இவன் சளுக்கிய அரசர்களால் கொள்ளப்பட்டது . பின் சரிதம் வேந்தனாகிய புளகேசியை வாதாபி என்ற ஒன்றும் தெரியவில்லை . இச்சரிதம் Rer . இடத்தில் வென்று தான் முன்னம் இழந்த Foalkes DE . Fire ' Pr Hultzsch நாடுகளை மீட்டனன் . அறுபத்து மூவரில் முதலியோர் கண்டுபிடித்த செப்பேடுகளி ஒருவராகிய சிறுத்தொண்ட நாயனார் இந்த னின்றும் Mr. Sewall என்பவர் எழுதியதி வாதாபி என்ற பாடியில் நடந்த யுத் னின்றும் சுருக்கியதென்பர் தத்தில் பல்லவன் பக்கலிலிருந்து போர் வென்றனர் என்பர் . இந்த நரசிம்மவர்மன் சாளுக்கியவம்ச வரலாறு போன் ( 6 ) மகேந்திரவன்மன் . இவன்பின் ( 6 ) பிரமன் மான தகுமாரர் சத்யாஸ்ரயர் பாமேச்சுரவன்மன் இவன் வல்லபனான குபஜவிஷ்ணு இந்தக் குப்ஜவிஷ்ணு குமான் விக்ரமாதித்தனுடன் போரிட்டு வெற்றி ஜயசிம்மன் ( கு - ன் ) விஷ்ணுவர்த்தனன் யடைந்தவன் . இவன் குமாரன் ( 7 ) நரசிம்ம ( கு.ன் ) மால்கியுவராஜன் ( கு - ன் ) ஜயசிங்கன் . வன்மன் . சுத்தசைவன் . இவன் திருமழிசை கீர்த்திவர்மன் 489 கு . சத்யாச்ரயவல் ஆழ்வாரைக் கச்சியிலிருக்கவொட்டாது வெரு லபன் 532.556 குப்ஜவிஷ்ணுவர்த்தனன் ட்ட அவர் தொண்டை நாடு நீங்கித் திருக் அல்லது விஷமசித்தி 526-545 விஷமத்தி குடந்தை சேர்ந்திருந்தனர் . இவன் குமாரன் கு ஜயசிம்மவல்லபன் 1 கு . இந்திரபட்டார ( 8 ) பாமேச்சுரவன்மன் . இவன் கச்சியில் கன் ( கு - ன் ) விஷ்ணுவர்த்தனன் 1 ( 577 . பரமேசுர விக்ணகரமென்னும் வைகுண்டப் 587 ) ( கு - ன் ) மங்கியுவராஜன் ( 587-612 ) பெருமாள் கோவில் கட்டுவித்தான் . இவன் ( கு - ன் ) ஜயசிங்கன் விஷ்ணுவர்த்தனன் ! Ii குமாரன் ( 9 ) நந்திவன்மன் . இவனது வலி கொக்கலி III . விஷ்ணுவர்த்தனன் ( 625 யின்மை அறிந்த விக்ரமாதித்தன் இவனை 662 ) ( கு - ன் ) விஜயாதித்ய பட்டாரகன் ( 662 வென்று இவனது பொன்மணி முதலியவற் 680 ) ( கு - ன் ) விஷ்ணுவர்த்தனன் IV ( 680 ) றைத் தேவாலயங்களுக்கும் மற்றவர்க்கும் 716 ) கு - ன் . விஜயாதித்ய கசேந்திரன் ( 71 : வழங்கினன் . விக்ரமார்க்கன் காஞ்சி நீங் 764 ) ( கு - ன் ) கலிவிஷ்ணுவர்த்தனன் ( 764 . இயபின் திருச்சிற்றம்பலம் பொன்மேய் 766 ) ( கு - ன் ) குணக குணசனக விஜயாதி ந்த ஹிரண்யவர்மப்பல்லவராயன் வழியித் திய யுத்தமாலா யுவராஜ விக்மாதித்யன் . றோன்றியவனும் பராக்ரமசாலியுமான ( 10 ) யுவராஜ விக்ரமாதித்தியன் ( கு - ன் ) சாளூச்ய நந்திவர்மபல்லவமல்லன் அரசனாயினன் . பீமன் ( - ன் ) விக்ரமாதித்யன் 847-848 இவன் முடிசூடிய காலம் ஏறக்குறைய ( கிபி . கொல்லபிகண்டன் ( கு - ன் ) ராஜமகேந்திரன் 719 ) ஆக இருக்கலாம் . இவன் சோழபாண்டி விஷ்ணுவர்த்தனன் VII . விஷ்ணுவர்த்த யர்களையும் நிடதர்கோனான பிருதிவி வியாக் னன் குமாரன் தனார்ணவன் ( கு - ன் ) விமலா இரனையும் மற்றும் அரசர்கணயும் தித்தியன் ; இவன் இராஜ ராஜசோழன் குடி நெல்வேலி மண்ணைக்குடி கருஆர் முதலிய ரியை ( 937 - 944 ) மணந்தான் ( குடன் ) இடங்களில் நடந்த போர்களில் தோல்வி இராஜசாஜன் விஜயாதித்யன் இராஜராஜன் அடையச் செய்தான் . இவனுக்குப் பின்னர் ( கு - ன் ) இராஜேந்திர சோழன் அல்வம் இவன் மகன் நந்திவர்மனும் இவனுக்குப் குலோத்துங்க சோழன் ( 985-1034 ) ( கு - ன் ) பிறகு மூன்றுக்குத்தியு மாசராயினர் . எத்திக் விக்கம சோழன் ( 1031-1049 ) இராஜ கலம்பகத்தினும் பாரதவெண்பாவினும் 45 ** பரிசோழன் விம்சோழன் முப்பெற்றவனும் தெள்ளாற்றில் பகிைலன் ( கு - ன் ) சிலாத்ன சொழதேவன் பூ 1056 .