அபிதான சிந்தாமணி

இந்தியரப்பர் 152 இந்திரகாளியம் கள். இதை இந்தியக் குற்றவாளிகளைச் ஓடிச் சூரத்திற்கருகிலுள்ள காம்பே குடா சேமிக்கும் இடமாக அரசாக்ஷியார் வைத் வில் விழுகிறது. திருக்கின்றனர். மகாநதி - இது, வங்காளத்திற்குத் இந்தியாப்பர் - இது ஒருவகை மரத்தின் தென்மேற்கிலுள்ள நியூயகதை யெனு பால், இது, ஈஸ்டிண்டிஸ், பிரேசில், இந் மிடத்தில் தோன்றி (520) மைல் ஓடி தியா முதலிய சில உஷ்ண ப்ரதேசங் வங்காளக்குடாவில் விழுகிறது. களில் வளர்வது. இந்த மரத்தின் நடு 'கோதாவரி - இது, நாசக்குக்கருகில் விலும் கிளைகளிலும், வேரினும் துளைக மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றித் ளிட்டு அவற்றில் குழாய்களைப் பொருத்தி தென்கிழக்காக ஐதராபாக்கம், வடசர்க் வைக்கக் குழாய்களின் வழியாகப் பால் கார் வழியாக (900) மைல் ஒடி வங்காளக் ஒழுகும். ஒழுகிய பாலின் ஒரு பாகம் குடாவில் சங்கமமாகிறது. மைஞ்சூரை, பசையுள்ள தாகவும் ஒரு பாகம் நீராகவும் பூரணை, பிராணஹிதை, பேனகங்கை, பிரியும். பிறகு அந்த ரஸத்தைக் காய்ச்சி வேணுகங்கை, இந்திரவதி இதன் உபாதி னால் ரப்பராகும். இதைப் பலவி தமாக உடா கிளைநதிகள். | யோகப்படுத்துவர். பென்ஸலால் எழுதி கிருஷ்ணாநதி- இது மேற்குத்தொடர் யதை அழிக்கவும், துணியில் தோய்த்து ச்சி மலைகளின் கீழ்பால் மகாபலேச்வாத் மழை நீர்படாது தடுக்கவும் உபயோகிப்பர். தருகில் தோன்றித் தென்கீழ்ப்பாகமாக இந்தியாவின் நதிகள் - சிந்துநதி--இது, இம (800) மைல் ஒடி வங்காளக்குடாவில் யமலையின் வடபால் மானஸஸரஸில் தோ விழுகிறது. துங்கபத்ரை, மலப்ரபை, ன்றி அரபிக்கடலில் சேருகிறது, காபூல், பீமை, இதன் உபநதிகளும் கிளை நதிகளு ஜீலம், சீனாப், ரெவி, பியாஸ், ஸட்லேஜ் மாம். என்பவை சிந்து நதியின் உபநதிகள் காவேரி - இது, வட இந்தியாவிற்குக் பிரமபுத்ரா- இது மானஸஸரசில்தோ கங்கை போலத் தென்னிந்தியாவிற்குப் ன்றிக் கிழக்கு நோக்கிச் சென்று சம்பு பெருநதி. இது, குடக நாட்டில் மேலை வெனவும், பின் தெற்கு முகமாகத் திரும்பி மலைத் தெடரைச் சார்ந்த பிரமகிரியில், தீஹாங் என்றும் கூறப்படும். இதன் தலைக்காவிரி யென்னுமிடத்தில் உற்பத்தி மேல்பாகம் கோனை எனப்படும். இதன் யாகி அந்தநாட்டினூடாக வந்து மைசூரின் கிழக்குப்பாகம் மெக்னா எனப்படும். இதன் தென்பாகத்தில் பாய்ந்து சேலம், கோய நீளம் (1,800) மைல். இதன் கிளை நதி மூதூர்களுக் கிடையில் ஒழுகித் திரிசிராப் கள் திக்கு, சுர்மா, கும்தி, நில்கோமார், பள்ளி வழியாகத் தஞ்சாவூரடைந்து பல தீஸ்தா என்பன. கிளைகளாகப் பிரிந்து (470) மைல் ஓடி கங்கை - இது பாகீரதி, அலகநந்தை வந்து சமுத்திர சங்கமமாகின்றது. இதன் யுடன் கூடியது, இது, இமயமலையின் உபாதிகள், பவானி, அமராவதி, நொய் தென்பாகத்திற் பிந்துஸாசிற் பிறந்து அரித்வாரத் தருகில் பூமியிற் பிரவேசித்து வடபெண்ணை - இது, மைசூரிலுள்ள 1500 மைல் ஒடி வங்காளக்குடாவில் சங் சந்திர துர்க்கம் ஏரியில் தோன்றி (355) கமமாகிறது. இதன் கிளை நதிகள் யமுனை, மைல் பாய்ந்து ஓடி வங்காளக் குடாவில் செம்பல், பெத்வா, சோணை, ராமகங்கை, விழுகிறது. கௌமதி, கோக்ரா, குமதி, கூசி, தோணை, பாலாறு - இது மைசூரில் தோன்றி கர்மநாசம், பாகீரதி, ஊக்லி முதலியவை. (200) மைல் ஓடிச் செங்கல்பட்டு ஜில்லா உலூனை - இது, அரவல்லிமலையிற் வாகிய சதுரங்கபட்டணத்தை யடுத்து சோன்றி அரபிக்கடலில் விழுகிறது. வங்காளக் குடாவில் சங்கம மாகிறது. - நருமதை-இது, இராமகரம் எனும் ஜில்லாவில் உள்ள அமரகண்டகம் எனு தென்பெண்ணை - இது, மைசூரிலுள்ள மிடத்தில் தோன்றி விந்தியமலைக்குத் நந்திதுர்க்க மெனும் மலையிற் றோன்றி தெற்காக (800) மைல் சென்று காம்பே (244) மைல் ஓடிச் சென்று வங்காளக் குடாவில் சங்கம மாகிறது. குடாவில் விழுகிறது தபதி- இது, பெய்தவால் எனுமிடத் இந்திரகாளியம்-1. யாமளேந்திரர் செய்த கில் தோன்றி (450) மைல் மேற்காக) இசைத்தமிழ் நூல். யல், காக்ரா, இன்க்லி முவிமலையி
இந்தியரப்பர் 152 இந்திரகாளியம் கள் . இதை இந்தியக் குற்றவாளிகளைச் ஓடிச் சூரத்திற்கருகிலுள்ள காம்பே குடா சேமிக்கும் இடமாக அரசாக்ஷியார் வைத் வில் விழுகிறது . திருக்கின்றனர் . மகாநதி - இது வங்காளத்திற்குத் இந்தியாப்பர் - இது ஒருவகை மரத்தின் தென்மேற்கிலுள்ள நியூயகதை யெனு பால் இது ஈஸ்டிண்டிஸ் பிரேசில் இந் மிடத்தில் தோன்றி ( 520 ) மைல் ஓடி தியா முதலிய சில உஷ்ண ப்ரதேசங் வங்காளக்குடாவில் விழுகிறது . களில் வளர்வது . இந்த மரத்தின் நடு ' கோதாவரி - இது நாசக்குக்கருகில் விலும் கிளைகளிலும் வேரினும் துளைக மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் தோன்றித் ளிட்டு அவற்றில் குழாய்களைப் பொருத்தி தென்கிழக்காக ஐதராபாக்கம் வடசர்க் வைக்கக் குழாய்களின் வழியாகப் பால் கார் வழியாக ( 900 ) மைல் ஒடி வங்காளக் ஒழுகும் . ஒழுகிய பாலின் ஒரு பாகம் குடாவில் சங்கமமாகிறது . மைஞ்சூரை பசையுள்ள தாகவும் ஒரு பாகம் நீராகவும் பூரணை பிராணஹிதை பேனகங்கை பிரியும் . பிறகு அந்த ரஸத்தைக் காய்ச்சி வேணுகங்கை இந்திரவதி இதன் உபாதி னால் ரப்பராகும் . இதைப் பலவி தமாக உடா கிளைநதிகள் . | யோகப்படுத்துவர் . பென்ஸலால் எழுதி கிருஷ்ணாநதி - இது மேற்குத்தொடர் யதை அழிக்கவும் துணியில் தோய்த்து ச்சி மலைகளின் கீழ்பால் மகாபலேச்வாத் மழை நீர்படாது தடுக்கவும் உபயோகிப்பர் . தருகில் தோன்றித் தென்கீழ்ப்பாகமாக இந்தியாவின் நதிகள் - சிந்துநதி - - இது இம ( 800 ) மைல் ஒடி வங்காளக்குடாவில் யமலையின் வடபால் மானஸஸரஸில் தோ விழுகிறது . துங்கபத்ரை மலப்ரபை ன்றி அரபிக்கடலில் சேருகிறது காபூல் பீமை இதன் உபநதிகளும் கிளை நதிகளு ஜீலம் சீனாப் ரெவி பியாஸ் ஸட்லேஜ் மாம் . என்பவை சிந்து நதியின் உபநதிகள் காவேரி - இது வட இந்தியாவிற்குக் பிரமபுத்ரா - இது மானஸஸரசில்தோ கங்கை போலத் தென்னிந்தியாவிற்குப் ன்றிக் கிழக்கு நோக்கிச் சென்று சம்பு பெருநதி . இது குடக நாட்டில் மேலை வெனவும் பின் தெற்கு முகமாகத் திரும்பி மலைத் தெடரைச் சார்ந்த பிரமகிரியில் தீஹாங் என்றும் கூறப்படும் . இதன் தலைக்காவிரி யென்னுமிடத்தில் உற்பத்தி மேல்பாகம் கோனை எனப்படும் . இதன் யாகி அந்தநாட்டினூடாக வந்து மைசூரின் கிழக்குப்பாகம் மெக்னா எனப்படும் . இதன் தென்பாகத்தில் பாய்ந்து சேலம் கோய நீளம் ( 1 800 ) மைல் . இதன் கிளை நதி மூதூர்களுக் கிடையில் ஒழுகித் திரிசிராப் கள் திக்கு சுர்மா கும்தி நில்கோமார் பள்ளி வழியாகத் தஞ்சாவூரடைந்து பல தீஸ்தா என்பன . கிளைகளாகப் பிரிந்து ( 470 ) மைல் ஓடி கங்கை - இது பாகீரதி அலகநந்தை வந்து சமுத்திர சங்கமமாகின்றது . இதன் யுடன் கூடியது இது இமயமலையின் உபாதிகள் பவானி அமராவதி நொய் தென்பாகத்திற் பிந்துஸாசிற் பிறந்து அரித்வாரத் தருகில் பூமியிற் பிரவேசித்து வடபெண்ணை - இது மைசூரிலுள்ள 1500 மைல் ஒடி வங்காளக்குடாவில் சங் சந்திர துர்க்கம் ஏரியில் தோன்றி ( 355 ) கமமாகிறது . இதன் கிளை நதிகள் யமுனை மைல் பாய்ந்து ஓடி வங்காளக் குடாவில் செம்பல் பெத்வா சோணை ராமகங்கை விழுகிறது . கௌமதி கோக்ரா குமதி கூசி தோணை பாலாறு - இது மைசூரில் தோன்றி கர்மநாசம் பாகீரதி ஊக்லி முதலியவை . ( 200 ) மைல் ஓடிச் செங்கல்பட்டு ஜில்லா உலூனை - இது அரவல்லிமலையிற் வாகிய சதுரங்கபட்டணத்தை யடுத்து சோன்றி அரபிக்கடலில் விழுகிறது . வங்காளக் குடாவில் சங்கம மாகிறது . - நருமதை - இது இராமகரம் எனும் ஜில்லாவில் உள்ள அமரகண்டகம் எனு தென்பெண்ணை - இது மைசூரிலுள்ள மிடத்தில் தோன்றி விந்தியமலைக்குத் நந்திதுர்க்க மெனும் மலையிற் றோன்றி தெற்காக ( 800 ) மைல் சென்று காம்பே ( 244 ) மைல் ஓடிச் சென்று வங்காளக் குடாவில் சங்கம மாகிறது . குடாவில் விழுகிறது தபதி - இது பெய்தவால் எனுமிடத் இந்திரகாளியம் - 1 . யாமளேந்திரர் செய்த கில் தோன்றி ( 450 ) மைல் மேற்காக ) இசைத்தமிழ் நூல் . யல் காக்ரா இன்க்லி முவிமலையி