அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1617 பல்லவர் வரலாறு 1. சோ ராஜாக்கள் பரம்பரை டார். இவர்க்குப்பிறகு சங்கரவிருத்திப் பெரு மாள், சத்தியசந்தப்பெருமாள் முதலியோர் 1. எதுகுலச்சோன், 2. வம்சோத்தாரக ஆண்டார்கள். இச்சோழபாண்டிய சேரரா சோன், 3. மநுமுறைநடந்தசோன், 4. வேதப் ஜாக்களின் பெயர்கள் சென்னை ஓரியண்டல் பிரதாபசோன், 5. விக்ரமகேசரிசோன், 6. ரிபு லைபாரியில் கண்டவாறு எழுதினேன். அவற் குலக்ஷயசோன், 7. சமரசார்த்தூலசேரன், 8. றிற் சில அரசர்களின் பெயர்கள் பொருள் புனநாடுகொண்ட சேரன், 9. புலிக்கொடி பரி படாததினால் உள்ளவாறு எழுதிவைத்தேன். த்தசோன், 10. எல்லைகரைகண்டசோன், 11. 1.யதுகுலசேரன், 2-வம்சதுங்கசேரன், இராஜகம்பீரசேரன், 12. முந்நீலமணி யிட்ட 3-மனுமுறைகடத்தியசோன், 4-வீரப்ரதாப சோன், 13. முரசறைந்தசோன், 14. இராஜ சோன், 5-விக்ரமமகேச்வாசோன், 6-ரிபுகுல மார்த்தாண்டசோன், 15. இராஜராஜேஸ்வா கூயசேரன், 7-சாமசார்த்தூலசேரன், 8-..... சோன், 16. இராஜப்பிரதாபசோன், 17. ஆறி -... ..... 9-புலிக்கொடிபரித்தசோன், லொருகடமைகொண்டசோன், 18. அனந்த 10-எல்லைகரைகண்டசோன், 11-இராஜகம் குணசோன், 19. மதனவிஸ்தாரசேரன், 20. பீரசேரன், 12-இராஜமார்த்தாண்டசேரன், வரகுணோற்பாலசோன், 21. ஆச்சமநிலையிட் 13-இராஜராஜேஸ்வரன், 14-இராஜப் பிரதாப டசோன், 22. அநுபூத்திச்சோன், 23. அவிர் சேரன், 15-மன்றில்மணியிட்டசோன், 16- ப்பாகச்சோன், 24. தியாகசமுத்திரசோன், மும்மூர்த்திசேரன் 17.......... 25. திருநீற்றுச்சேரன், 26. மெய்ப்பொருள் ... 18-அருந்தகுணசோன், 19-வம்சபரிபால கண்டசோன், 27. பாணர்க்கு நிதி தந்த சேரன், 20-மங்கள காசோன், 21- தநவிஸ்தார சோன், 28. பாஸ்கரபானுசேரன், 29. தெய் சோன், 22-வாகுணோற்பாலசேரன், 23-ஆச் வகுஞ்சரசோன், 30. சிந்துவருணசேரன். சமநிலையிட்டசோன், 24-அநுபூதிசேரன், 25- அவர் சோன், 26........... .27-சிவ கலியுகத்துச் சேர ராஜாக்கள் பாதசேகரசோன், 28-திருநீற்றுச்சேரன், 29- அக்ஷய பாத்ரசேரன், 2. ஏகாதிச் எழுதிசாசோன், 30-மெய்ப்பொருள் சோன், 32-பாஸ்கா சேரன், 3. வம்சபரிபாலகசோன், 4. மங்க 81-பாணர்க்குமி திதந்தசோன், ளாகாச் சோன், 5. ஜீவ தர்மோத்தாரகச் பானுசோன், 33-அட்சயபாத்திரசோன், 34- சிவதர்மோத்தமராஜசேரன், 35. சிவநேச சோன், 6. ஜீவநேசச்சேரன், 7. ஜீவோற்ப வச்சேரன், 8. சிந்துவாரணீயச்சோன், 9. சேரன், 36-சிவோத்பாலசோன், 37-தெய்வ ஜீவசம்ரக்ஷகச்சேரன், 10. தீரகையாதாச் குஞ்சாசோன், 38-சிந்துவருணசோன், 39- சோன், 11. தீரதைசாத்தச்சேரன், 12. அச் திரிகேதாரசோன், 40-திரிதேசாங்கசோன், சுதபிர தாபசோன், 13. அகடி தகீர்த்திப்பிர 41-ஆதுலபிரதாபசோன், 42- அகணித கீர்த் தாபசோன், 14. வீரராஜேந்திரசோன், 15. திப்ப்ரதாபசோன், 43-வீரராஜேந்திரசோன், 44-பீமேஸ்வரசோன், 45-நிர்மலசோன், 46- பீமீசுவரசோன், 16. நிர்மலசேகரசோன், 17. பஞ்சாக்ஷரசோன், 18. ஜீவபாதசேகர பஞ்சாக்ஷரசோன், 47 - காந்தாபாண சோன் சோன், 19. திருமஞ்சன சோன், 20. கைலா முதலியவர், 48-... யமடைந்தசேரன். இந்த (20) வது பட்டங் பல்லவர் வரலாறு கொண்ட சேரனைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி கன் திருக்கைலைக்கு அழைத்துச்சென்றனர். துரோணர் குமாரராகிய அசுவத்தாமர் இச்சேரர் கைலைக்குச் சென்ற காலத்தில் மந் மதனையென்னும் ஒரு காந்தருவஸ் திரியை திரியைத் தமக்குப் பதில் அரசாளவைத்துச் மணந்து பல்லவனைப் பெற்றார். சென்றனர். சென்றவர் மீண்டும் வருவர் பல்லவன் குமாரன் மகேந்திரவர்மன், என்னும் கருத்தால் நாள துவரையில் சேர (கு-ன்) சிங்கவருமன் I, (கு-ன்) அர்க்கவர் நாட்டில் சிவிகையில் அரசன் பவனிவரும் மன், (கு-ன்) உக்வருமன், (கு-ன்) ஸ்ரீசிம்ம கால் ஒருகாலைத் தொங்கவிட்டு வருவது மரபு. விஷ்ணு, (கு-ன்) நந்திவருமன், (கு-ன்) சிங். கலி (3446) இல் குலசேகரப்பெருமாள் வருமன் 1, (கு-ன்) லோகாதித்யன், (கு-ன் திருவஞ்சைக்களம் ராஜ்யமுண்டாக்கி அதைத் சாஜசிங்கள், (கு-ன்) மகேந்திரவர்மன். இவர் அனைவர்க்கும் பல்லவர் என்பது தமக்குப்பிறகு (6) பங்கிட்டுத் தம்மவர்க்குக் களில் கொடுத்தார். இவர்க்குப்பிறகு சேரமான் பொதுப்பெயராகக் காணப்படுகிறது. இவர் பெருமானாயனார் கலி (3800) u அசசான் களில் மாவலிபுரமாண்டவன் சற்றேறக் 203
அநுபந்தம் 1617 பல்லவர் வரலாறு 1 . சோ ராஜாக்கள் பரம்பரை டார் . இவர்க்குப்பிறகு சங்கரவிருத்திப் பெரு மாள் சத்தியசந்தப்பெருமாள் முதலியோர் 1. எதுகுலச்சோன் 2. வம்சோத்தாரக ஆண்டார்கள் . இச்சோழபாண்டிய சேரரா சோன் 3. மநுமுறைநடந்தசோன் 4. வேதப் ஜாக்களின் பெயர்கள் சென்னை ஓரியண்டல் பிரதாபசோன் 5. விக்ரமகேசரிசோன் 6. ரிபு லைபாரியில் கண்டவாறு எழுதினேன் . அவற் குலக்ஷயசோன் 7. சமரசார்த்தூலசேரன் 8. றிற் சில அரசர்களின் பெயர்கள் பொருள் புனநாடுகொண்ட சேரன் 9. புலிக்கொடி பரி படாததினால் உள்ளவாறு எழுதிவைத்தேன் . த்தசோன் 10. எல்லைகரைகண்டசோன் 11 . 1.யதுகுலசேரன் 2 - வம்சதுங்கசேரன் இராஜகம்பீரசேரன் 12. முந்நீலமணி யிட்ட 3 - மனுமுறைகடத்தியசோன் 4 - வீரப்ரதாப சோன் 13. முரசறைந்தசோன் 14. இராஜ சோன் 5 - விக்ரமமகேச்வாசோன் 6 - ரிபுகுல மார்த்தாண்டசோன் 15. இராஜராஜேஸ்வா கூயசேரன் 7 - சாமசார்த்தூலசேரன் 8 -..... சோன் 16. இராஜப்பிரதாபசோன் 17. ஆறி -... ..... 9 - புலிக்கொடிபரித்தசோன் லொருகடமைகொண்டசோன் 18. அனந்த 10 - எல்லைகரைகண்டசோன் 11 - இராஜகம் குணசோன் 19. மதனவிஸ்தாரசேரன் 20 . பீரசேரன் 12 - இராஜமார்த்தாண்டசேரன் வரகுணோற்பாலசோன் 21. ஆச்சமநிலையிட் 13 - இராஜராஜேஸ்வரன் 14 - இராஜப் பிரதாப டசோன் 22. அநுபூத்திச்சோன் 23. அவிர் சேரன் 15 - மன்றில்மணியிட்டசோன் 16 ப்பாகச்சோன் 24. தியாகசமுத்திரசோன் மும்மூர்த்திசேரன் 17 .......... 25. திருநீற்றுச்சேரன் 26. மெய்ப்பொருள் ... 18 - அருந்தகுணசோன் 19 - வம்சபரிபால கண்டசோன் 27. பாணர்க்கு நிதி தந்த சேரன் 20 - மங்கள காசோன் 21- தநவிஸ்தார சோன் 28. பாஸ்கரபானுசேரன் 29. தெய் சோன் 22 - வாகுணோற்பாலசேரன் 23 - ஆச் வகுஞ்சரசோன் 30. சிந்துவருணசேரன் . சமநிலையிட்டசோன் 24 - அநுபூதிசேரன் 25 அவர் சோன் 26 ........... .27 - சிவ கலியுகத்துச் சேர ராஜாக்கள் பாதசேகரசோன் 28 - திருநீற்றுச்சேரன் 29 அக்ஷய பாத்ரசேரன் 2. ஏகாதிச் எழுதிசாசோன் 30 - மெய்ப்பொருள் சோன் 32 - பாஸ்கா சேரன் 3. வம்சபரிபாலகசோன் 4. மங்க 81 - பாணர்க்குமி திதந்தசோன் ளாகாச் சோன் 5. ஜீவ தர்மோத்தாரகச் பானுசோன் 33 - அட்சயபாத்திரசோன் 34 சிவதர்மோத்தமராஜசேரன் 35. சிவநேச சோன் 6. ஜீவநேசச்சேரன் 7. ஜீவோற்ப வச்சேரன் 8. சிந்துவாரணீயச்சோன் 9 . சேரன் 36 - சிவோத்பாலசோன் 37 - தெய்வ ஜீவசம்ரக்ஷகச்சேரன் 10 . தீரகையாதாச் குஞ்சாசோன் 38 - சிந்துவருணசோன் 39 சோன் 11. தீரதைசாத்தச்சேரன் 12. அச் திரிகேதாரசோன் 40 - திரிதேசாங்கசோன் சுதபிர தாபசோன் 13. அகடி தகீர்த்திப்பிர 41 - ஆதுலபிரதாபசோன் 42- அகணித கீர்த் தாபசோன் 14. வீரராஜேந்திரசோன் 15. திப்ப்ரதாபசோன் 43 - வீரராஜேந்திரசோன் 44 - பீமேஸ்வரசோன் 45 - நிர்மலசோன் 46 பீமீசுவரசோன் 16. நிர்மலசேகரசோன் 17. பஞ்சாக்ஷரசோன் 18. ஜீவபாதசேகர பஞ்சாக்ஷரசோன் 47 - காந்தாபாண சோன் சோன் 19. திருமஞ்சன சோன் 20. கைலா முதலியவர் 48 -... யமடைந்தசேரன் . இந்த ( 20 ) வது பட்டங் பல்லவர் வரலாறு கொண்ட சேரனைச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி கன் திருக்கைலைக்கு அழைத்துச்சென்றனர் . துரோணர் குமாரராகிய அசுவத்தாமர் இச்சேரர் கைலைக்குச் சென்ற காலத்தில் மந் மதனையென்னும் ஒரு காந்தருவஸ் திரியை திரியைத் தமக்குப் பதில் அரசாளவைத்துச் மணந்து பல்லவனைப் பெற்றார் . சென்றனர் . சென்றவர் மீண்டும் வருவர் பல்லவன் குமாரன் மகேந்திரவர்மன் என்னும் கருத்தால் நாள துவரையில் சேர ( கு - ன் ) சிங்கவருமன் I ( கு - ன் ) அர்க்கவர் நாட்டில் சிவிகையில் அரசன் பவனிவரும் மன் ( கு - ன் ) உக்வருமன் ( கு - ன் ) ஸ்ரீசிம்ம கால் ஒருகாலைத் தொங்கவிட்டு வருவது மரபு . விஷ்ணு ( கு - ன் ) நந்திவருமன் ( கு - ன் ) சிங் . கலி ( 3446 ) இல் குலசேகரப்பெருமாள் வருமன் 1 ( கு - ன் ) லோகாதித்யன் ( கு - ன் திருவஞ்சைக்களம் ராஜ்யமுண்டாக்கி அதைத் சாஜசிங்கள் ( கு - ன் ) மகேந்திரவர்மன் . இவர் அனைவர்க்கும் பல்லவர் என்பது தமக்குப்பிறகு ( 6 ) பங்கிட்டுத் தம்மவர்க்குக் களில் கொடுத்தார் . இவர்க்குப்பிறகு சேரமான் பொதுப்பெயராகக் காணப்படுகிறது . இவர் பெருமானாயனார் கலி ( 3800 ) u அசசான் களில் மாவலிபுரமாண்டவன் சற்றேறக் 203