அபிதான சிந்தாமணி

அபாதம் 1615 பாண்டிய வம்சம் வீரபாண்டியன். இவன் பாண்டியர் வம் யன். 17. வங்கியபதாக பாண்டியன். 18. சத்தில் (74-வது); சோழதேசத்தை யாண்ட சுந்தரேசபாதசேகர பாண்டியன். 19. வா வன். இவன் A. D. 1064 இல் இராஜேந் குண பாண்டியன், 20. இராஜராஜ பாண் திர குலோத்துங்க சோழனைச் செயித்தா டியன், 21. சுகுண பாண்டியன், பன்றி னாதலால் விக்ரம பாண்டியனெனவும் இவ குட்டிக்கு பால், 22. சித்திரவிரத பாண்டி னுக்குப் பெயர், யன். 23. சித்திரபூஷண பாண்டியன். 24. கீர்த்திபூஷணன் முதல் கூன்பாண்டி சித்திரத்துவச பாண்டியன். 25. சித்திரவர்ம் யன் வரையில் பட்டமடைந்தவர் (29)-ன் பாண்டியன். 26. சித்திரசேக பாண்டியன். மருக்குத் தேவ. 220,000. இவர்கள் துவா 27. சித்திரவிக்ரம பாண்டியன் (அருச்சுநன் பரயுகம் முடிவுவரை ஆண்டவர்கள். காலம்). 28. இராஜமார்த்தாண்ட பாண்டி குலசேகர பாண்டியன் 3. D. 1200- யன். 29. இராஜ சூடாமணி பாண்டியன். 1213. பராக்ரமபாண்டியன் 1209. காசி 30. இராஜ சார்த்தூல பாண்டியன். 81. கண்ட பராக்ரமபாண்டியன் 1218. கனக துவிஜராஜ குலோத்தம பாண்டியன், 31. பாண்டியன், பராக்ரமபாண்டியன் 1307. ஆயோ தனப் பிரவீண பாண்டியன். 33. தலசேகரதேவன் 1402. காசிகண்டபராக் இராஜகுஞ்சர பாண்டியன். 34. இராஜ பயல் சமபாண்டியன் 1428. பொன்னன் பெரு கா பாண்டியன். 35. உக்கிரசோ பாண்டி மாள் பராக்ரமபாண்டியன் 1431. வீரபாண் யன். 36. சத்ருஞ்ஜய பாண்டியன், 37. டியன் 1432. பராக்ரமபாண்டியன் 1516. வீமத்தேர்மன்னன். 38. வீமபராக்ரம பாண் அதிவீரராம பாண்டியன் 1562. சுந்தர டியன். 39. பிரதாப மார்த்தாண்ட பான் பாண்டியன். பெருமாள் சுந்தரபாண்டியன். டியன். 40. விக்ரமகஞ்சுக பாண்டியன், சுந்தர பாண்டியதேவன். கூன்பாண்டியன் 41. சமரகோலாகல பாண்டியன். 42. அதுல அல்லது சுந்தரபாண்டியன். உக்ரபாண்டி விக்ரம பாண்டியன். 43. அதுலகீர்த்திபான் யன், வரகுணபாண்டியன். வரதுங்கராம டியன். 44. கீர்த்திபூஷண பாண்டியன் ; பாண்டியன் A. D. 1578. வாதுங்கராம ஒரு பிரளயம். 45. வங்சியசேகா பாண்டி வீரபாண்டியன் 1589. விக்ரமபாண்டியன். யன், சங்கப் பலகை. 46. வங்கியருடாமணி வீரபாண்டியன். இராமாபிராமபாண்டியன். பாண்டியன் அல்லது சண்பக பாண்டியன், வல்லபதேவன் அல்லது அதிவீரராமபாண் கீரனைக் கரையேற்றியது. 47. பிரதாப டிவன் 1605. சுந்தரபாண்டியன் 1623. சூரிய பாண்டியன். 48. வம்சத்துவச பான் 49. இரிபுமர்த்தன பாண்டியன். பாண்டியர்மரபு - திருவிளையாடல்படி 50. சோழவம்சாந்தக பாண்டியன். 51. சோ 1. தென்னர்சேகரன் அல்லது மன்னர் வம்சாந்தக பாண்டியன், 52. பாண்டிவம் சேகான் அல்லது குலசேகர பாண்டியன். சேச பாண்டியன். 53. வம்ச சிரோமணி 2. மலயத்துவச பாண்டியன்-மனைவி காஞ் பாண்டியன். 54, பாண்டீச்சா பாண்டியன். 56. வம்சஜி சனமாலை ; இவன் அரசு புரிந்தது மணவூர். 55. குலத்துவச பாண்டியன். 3. சோமசுந்தர பாண்டியன். 4. உக்ரகுமா பூஷண பாண்டியன். 57. சோமருடாமணி பாண்டியன் அல்லது ஆரஞ்சாத்துப் பாண்டி பாண்டியன். 58. குலசூடாமணி பாண்டி யன் மனைவி காந்திமதி. 5. வீரபாண்டியன் யன். 59..இராஜ சூடாமணி பாண்டியன். (வேதத்திற்குப் பொருள் கூறியது.) 6. அபி 60. பூபசூடாமணி பாண்டியன். 61. குலோ ஷேக பாண்டியன், மாணிக்கம் விற்றது. பாண்டியன், 62. அரிமர்த்தன பாண்டி 7. 'விக்ரம பாண்டியன், யானை யெய்தது. மன, மாணிக்கவாசகர் காலம்: 68. ஜகக்காத 8. இராஜசேகர பாண்டியன், மாறியாடினது. பாண்டியன், 64. வீரவாகு பாண்டியன், 9. குலோத்துங்க பாண்டியன், பழியஞ்சி 65. விக்ராமவாகு பாண்டியன். 66. பாச்சம னது. 10. அகத்தகுண பாண்டியன், இராம பாகு பாண்டியன். 87. சரத பாண்டியன், விண்கை சென்றது. 11. குலபூஷண பான் 68. வாகுபல பாண்டியன், 69. ஒக்கும் 12. இராஜேந்திர பாண்டியன், பாண்டியன். 70. கருப்பூர் பாண்டியன், இராஜபார்தான். இவன் சகோதரன் இராஜ 71. காருண்ய பாண்டியன். 12. புருஷோத் சில்கன். 13. இாஜேச பாண்டியன், 14. தம பாண்டியன். 73. சத்துருசாதன பான் இராஜசம்பீர பாண்டியன், 15. வலியப டியன். 74. உன் பாண்டியன், திருஞான பாண்டியன். 16. புரந்தாசித்துப் பாண்டி சம்பந்தர் காலம். டியன்.
அபாதம் 1615 பாண்டிய வம்சம் வீரபாண்டியன் . இவன் பாண்டியர் வம் யன் . 17. வங்கியபதாக பாண்டியன் . 18 . சத்தில் ( 74 - வது ) ; சோழதேசத்தை யாண்ட சுந்தரேசபாதசேகர பாண்டியன் . 19. வா வன் . இவன் A. D. 1064 இல் இராஜேந் குண பாண்டியன் 20. இராஜராஜ பாண் திர குலோத்துங்க சோழனைச் செயித்தா டியன் 21. சுகுண பாண்டியன் பன்றி னாதலால் விக்ரம பாண்டியனெனவும் இவ குட்டிக்கு பால் 22. சித்திரவிரத பாண்டி னுக்குப் பெயர் யன் . 23. சித்திரபூஷண பாண்டியன் . 24 . கீர்த்திபூஷணன் முதல் கூன்பாண்டி சித்திரத்துவச பாண்டியன் . 25. சித்திரவர்ம் யன் வரையில் பட்டமடைந்தவர் ( 29 ) -ன் பாண்டியன் . 26. சித்திரசேக பாண்டியன் . மருக்குத் தேவ . 220 . இவர்கள் துவா 27. சித்திரவிக்ரம பாண்டியன் ( அருச்சுநன் பரயுகம் முடிவுவரை ஆண்டவர்கள் . காலம் ) . 28. இராஜமார்த்தாண்ட பாண்டி குலசேகர பாண்டியன் 3. D. 1200- யன் . 29. இராஜ சூடாமணி பாண்டியன் . 1213 . பராக்ரமபாண்டியன் 1209. காசி 30. இராஜ சார்த்தூல பாண்டியன் . 81 . கண்ட பராக்ரமபாண்டியன் 1218 . கனக துவிஜராஜ குலோத்தம பாண்டியன் 31 . பாண்டியன் பராக்ரமபாண்டியன் 1307. ஆயோ தனப் பிரவீண பாண்டியன் . 33 . தலசேகரதேவன் 1402 . காசிகண்டபராக் இராஜகுஞ்சர பாண்டியன் . 34. இராஜ பயல் சமபாண்டியன் 1428. பொன்னன் பெரு கா பாண்டியன் . 35. உக்கிரசோ பாண்டி மாள் பராக்ரமபாண்டியன் 1431. வீரபாண் யன் . 36. சத்ருஞ்ஜய பாண்டியன் 37 . டியன் 1432 . பராக்ரமபாண்டியன் 1516. வீமத்தேர்மன்னன் . 38. வீமபராக்ரம பாண் அதிவீரராம பாண்டியன் 1562 . சுந்தர டியன் . 39. பிரதாப மார்த்தாண்ட பான் பாண்டியன் . பெருமாள் சுந்தரபாண்டியன் . டியன் . 40. விக்ரமகஞ்சுக பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியதேவன் . கூன்பாண்டியன் 41. சமரகோலாகல பாண்டியன் . 42. அதுல அல்லது சுந்தரபாண்டியன் . உக்ரபாண்டி விக்ரம பாண்டியன் . 43. அதுலகீர்த்திபான் யன் வரகுணபாண்டியன் . வரதுங்கராம டியன் . 44. கீர்த்திபூஷண பாண்டியன் ; பாண்டியன் A. D. 1578 . வாதுங்கராம ஒரு பிரளயம் . 45. வங்சியசேகா பாண்டி வீரபாண்டியன் 1589. விக்ரமபாண்டியன் . யன் சங்கப் பலகை . 46. வங்கியருடாமணி வீரபாண்டியன் . இராமாபிராமபாண்டியன் . பாண்டியன் அல்லது சண்பக பாண்டியன் வல்லபதேவன் அல்லது அதிவீரராமபாண் கீரனைக் கரையேற்றியது . 47. பிரதாப டிவன் 1605. சுந்தரபாண்டியன் 1623 . சூரிய பாண்டியன் . 48. வம்சத்துவச பான் 49. இரிபுமர்த்தன பாண்டியன் . பாண்டியர்மரபு - திருவிளையாடல்படி 50. சோழவம்சாந்தக பாண்டியன் . 51. சோ 1. தென்னர்சேகரன் அல்லது மன்னர் வம்சாந்தக பாண்டியன் 52. பாண்டிவம் சேகான் அல்லது குலசேகர பாண்டியன் . சேச பாண்டியன் . 53. வம்ச சிரோமணி 2. மலயத்துவச பாண்டியன் - மனைவி காஞ் பாண்டியன் . 54 பாண்டீச்சா பாண்டியன் . 56. வம்சஜி சனமாலை ; இவன் அரசு புரிந்தது மணவூர் . 55. குலத்துவச பாண்டியன் . 3. சோமசுந்தர பாண்டியன் . 4. உக்ரகுமா பூஷண பாண்டியன் . 57. சோமருடாமணி பாண்டியன் அல்லது ஆரஞ்சாத்துப் பாண்டி பாண்டியன் . 58. குலசூடாமணி பாண்டி யன் மனைவி காந்திமதி . 5. வீரபாண்டியன் யன் . 59..இராஜ சூடாமணி பாண்டியன் . ( வேதத்திற்குப் பொருள் கூறியது . ) 6. அபி 60. பூபசூடாமணி பாண்டியன் . 61. குலோ ஷேக பாண்டியன் மாணிக்கம் விற்றது . பாண்டியன் 62. அரிமர்த்தன பாண்டி 7. ' விக்ரம பாண்டியன் யானை யெய்தது . மன மாணிக்கவாசகர் காலம் : 68. ஜகக்காத 8. இராஜசேகர பாண்டியன் மாறியாடினது . பாண்டியன் 64. வீரவாகு பாண்டியன் 9. குலோத்துங்க பாண்டியன் பழியஞ்சி 65. விக்ராமவாகு பாண்டியன் . 66. பாச்சம னது . 10. அகத்தகுண பாண்டியன் இராம பாகு பாண்டியன் . 87. சரத பாண்டியன் விண்கை சென்றது . 11. குலபூஷண பான் 68. வாகுபல பாண்டியன் 69. ஒக்கும் 12. இராஜேந்திர பாண்டியன் பாண்டியன் . 70. கருப்பூர் பாண்டியன் இராஜபார்தான் . இவன் சகோதரன் இராஜ 71. காருண்ய பாண்டியன் . 12. புருஷோத் சில்கன் . 13. இாஜேச பாண்டியன் 14 . தம பாண்டியன் . 73. சத்துருசாதன பான் இராஜசம்பீர பாண்டியன் 15. வலியப டியன் . 74. உன் பாண்டியன் திருஞான பாண்டியன் . 16. புரந்தாசித்துப் பாண்டி சம்பந்தர் காலம் . டியன் .