அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1613 பாண்டிய வமக முறையே கடல், இந்திரன், மேருமேல் எறிந் யன் 5800. பீமபராக்ரமபாண்டியன் 3400. தான். வீரபாண்டியன் 8400 வரு; இ - பிரதாபமார்த்தாண்டன் 5300. விக்ரமபாண் வேதத்திற்குப் பொருளருளியது. அபிஷேக டியன் விக்ரமகஞ்சுகபாண்டியன் 7500. சமா பாண்டியன் 4800 வரு; இ - து மாணிக்கம் கோலாகல பாண்டியன், யுத்த கோலாகல விற்றது, வருணன் விட்ட கடலை வற்றச்செய் பாண்டியன் 9100. அதுலவிக்ரமபாண்டி தது, நான் மாடக்கூடலானது, எல்லாம் யன் 5200. அதுலகீர்த்தி பாண்டியன் 3400. வல்லசித்தரானது, கல்லானைக்குக் கரும்பருத் அதுலகீர்த்தியுடன் ஒரு பிரளயம் முடிந் தியது. விக்ரமபாண்டியன் 4600, இ-து தது. இது ரைவதமனுக் காலம். யானையெய்தது, ஜைநமதத்தர் மதுரையில் வைவச்சுதமனுக் காலத்தில் மதுரை பிரவேசித்தது, விருத்தகுமாரர் பாலரானது, 1,00,000 காடாயிருந்தது. இந்த மனுவம் இராஜசேகரபாண்டியன் 9700 இ-து, மாறி சத்திற் பிறந்த கீர்த்திபூடணனிடம் அகத் யாடினது. குலோத்துங்கபாண்டியன் 6300. தியர் மதுரையின் பெருமை கூறிக் காடு இ-து பழியஞ்சினது, மாபாதகம் தீர்த்தது, கெடுத்து நாடாக்குவித்தனர். அங்கம் வெட்டினது. அனந்தகுணபாண்டி கீர்த்திபூஷண பாண்டியன் 60,000u யன் 4200; இவனரசில் இராமர் இலங்கைக் ஆலவாயானது. வம்சசேகரன்20,000ஞ,சுந் குச் சென்றது, நாகமெய்தது, மாயப்பசுவை தாப்போம்பு எய்தது, சங்கப்பலகையிட்டது, வதைத்தது. குலபூஷணபாண்டியன் 3900; விக்ரமசோழன் படையெடுப்பு. இ-து உலவாக்கிழி யருளியது, அட்டமா சித்தி யுபதேசித்தது, விடையி லச்சினை யிட் A. S. S. I. Vol. II டது. இராஜ புரந்தரன் 7200 தண்ணீர் பந் வங்கியசூடாமணி 1500. இந்து தரு தல் வைத்தது, இரசவாதம் செய்தது. இரா மிக்குப் பொற்கிழி கொடுத்தது, கீரனைக் ஜேஸ்வர பாண்டியன் 8100. இராஜகம்பீர கரையேற்றினது, கீரனுக் கிலக்கண முபதே பாண்டியன் 6200. பாண்டிவங்கிய தீப சித்தது, சங்கத்தார் கலகம் தீர்த்தது. பிரதாப பாண்டியன் 6200. புரந்தாசித் 8300. சூரியபாண்டியன் 1300. வங்கிசத்துவசன் பாண்டியவம்ச தாபகன் 10,100. சுந்தரேச 9500, ரிபுமர்த்தனன், சோழவம்சாந்தகன் பாதசேகரன் 5800. சோழனை மடுவில் 10,000. சேரவம்சாந்தகன் 8500. பாண் வீட்டியது, உலவாக் கோட்டை யருளியது, டியவம்சசேகரன் 3900. வம்சசிரோமணி மாமனாகவந்து வழக்குரைத்தது. வரகுண பாண்டியன் 8700. பாண்டீச்சுரபாண்டியன் பாண்டியன் 9500. இ-து சிவலோகங்காட் 6800. குலத்துவசபாண்டியன் 7800. வம்ச டியது, விறகுவிற்றது, திருமுகங்கொடுத்தது, விபூஷண பாண்டியன் 4300. சோமசூடா பலகையிட்டது. இராஜ ராஜபாண்டியன் மணி பாண்டியன், ... குல சூடாமணி 10,200. இ-து இசைவாது வென்றது. பாண்டியன் 2200. இராஜ சூடாமணிபாண் சுகுணபாண்டியன், 5500. இ-து பன்றிக் டியன் 4500. பூபசூடாமணி பாண்டியன் குட்டிகளுக்கு முலை கொடுத்தது, மந்திரிக 3600. குலேசபாண்டியன் 6200, இடைக் சாக்கியது, கரிக்குருவிக்கு உபதேசித்தது, காடன் பிணக்குத் தீர்த்தது. அரிமர்த்தன காரைக்கு முத்திகொடுத்தது. சித்திரவிர தன் பாண்டியன் 4250. வலை வீசினது, வாத அல்லது சித்திரமேரு பாண்டியன் 8300. ஆரடிகளுக் குபதேசித்தது, நரிபரி பரிகரி சித்சபூஷணன் 10600. சித்ரதுவசன் 4700. யாக்கியது, மண் சுமந்தது. சகந்நாதபாண்டி சித்ரவர்மன் 5800. சித்ரசோன் 7400. யன் 8990. வீரபாகுபாண்டியன் 7390. இராஜ மார்த்தாண்டன் 9600. இராஜ சூடா விக்ரமவாகு அல்லது விக்ரம பாண்டியன் மணி 8700. இராஜ சார்த்தூலன் 6700; 5820. பராக்ரமபாகு அல்லது சுரபிபாண் இவனுக்குக் குலோத்துங்க பாண்டியன் என டியன் 4020. சுரதமார்பபாண்டியன் 3610. வும் பெயர். இராஜ குலோத்தமன் ஷ குங்குமபாண்டியன் 2170. கற்பூரபாண்டியன் இராஜ குஞ்சரபாண்டியன் 4400. பிரவீர 4810. காருண்யபாண்டியன் 6190. புரு பாண்டியன், பரராஜ பயங்கரன் 3300. ஷோத்தம பாண்டியன் 6860. சத்ருசா தன இராஜ குஞ்சர் பாண்டியன் அல்லது உக் பாண்டியன் அல்லது சத்ருசோ பாண்டியன் சேநபாண்டியன் 5700. இராஜ பயங்கா 4540. கூன்பாண்டியன் குப்ஜ அல்லது சுந்தர பாண்டியன் மஹாசேந பாண்டியன் 4400. பாண்டியன் 3450, சுந்தீர்த்தது, சுமண பக்சேக பாண்டியன், சத்ருஞ்சயபாண்டி கழுவிலேறியது, சம்பந்தசுவாமிகள் காலம்
அநுபந்தம் 1613 பாண்டிய வமக முறையே கடல் இந்திரன் மேருமேல் எறிந் யன் 5800. பீமபராக்ரமபாண்டியன் 3400 . தான் . வீரபாண்டியன் 8400 வரு ; - பிரதாபமார்த்தாண்டன் 5300. விக்ரமபாண் வேதத்திற்குப் பொருளருளியது . அபிஷேக டியன் விக்ரமகஞ்சுகபாண்டியன் 7500. சமா பாண்டியன் 4800 வரு ; - து மாணிக்கம் கோலாகல பாண்டியன் யுத்த கோலாகல விற்றது வருணன் விட்ட கடலை வற்றச்செய் பாண்டியன் 9100 . அதுலவிக்ரமபாண்டி தது நான் மாடக்கூடலானது எல்லாம் யன் 5200. அதுலகீர்த்தி பாண்டியன் 3400 . வல்லசித்தரானது கல்லானைக்குக் கரும்பருத் அதுலகீர்த்தியுடன் ஒரு பிரளயம் முடிந் தியது . விக்ரமபாண்டியன் 4600 - து தது . இது ரைவதமனுக் காலம் . யானையெய்தது ஜைநமதத்தர் மதுரையில் வைவச்சுதமனுக் காலத்தில் மதுரை பிரவேசித்தது விருத்தகுமாரர் பாலரானது 1 காடாயிருந்தது . இந்த மனுவம் இராஜசேகரபாண்டியன் 9700 - து மாறி சத்திற் பிறந்த கீர்த்திபூடணனிடம் அகத் யாடினது . குலோத்துங்கபாண்டியன் 6300. தியர் மதுரையின் பெருமை கூறிக் காடு - து பழியஞ்சினது மாபாதகம் தீர்த்தது கெடுத்து நாடாக்குவித்தனர் . அங்கம் வெட்டினது . அனந்தகுணபாண்டி கீர்த்திபூஷண பாண்டியன்
Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 108

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 109

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 110
60 யன் 4200 ; இவனரசில் இராமர் இலங்கைக் ஆலவாயானது . வம்சசேகரன் 20 சுந் குச் சென்றது நாகமெய்தது மாயப்பசுவை தாப்போம்பு எய்தது சங்கப்பலகையிட்டது வதைத்தது . குலபூஷணபாண்டியன் 3900 ; விக்ரமசோழன் படையெடுப்பு . - து உலவாக்கிழி யருளியது அட்டமா சித்தி யுபதேசித்தது விடையி லச்சினை யிட் A. S. S. I. Vol . II டது . இராஜ புரந்தரன் 7200 தண்ணீர் பந் வங்கியசூடாமணி 1500. இந்து தரு தல் வைத்தது இரசவாதம் செய்தது . இரா மிக்குப் பொற்கிழி கொடுத்தது கீரனைக் ஜேஸ்வர பாண்டியன் 8100. இராஜகம்பீர கரையேற்றினது கீரனுக் கிலக்கண முபதே பாண்டியன் 6200 . பாண்டிவங்கிய தீப சித்தது சங்கத்தார் கலகம் தீர்த்தது . பிரதாப பாண்டியன் 6200. புரந்தாசித் 8300. சூரியபாண்டியன் 1300 . வங்கிசத்துவசன் பாண்டியவம்ச தாபகன் 10 . சுந்தரேச 9500 ரிபுமர்த்தனன் சோழவம்சாந்தகன் பாதசேகரன் 5800. சோழனை மடுவில் 10 . சேரவம்சாந்தகன் 8500 . பாண் வீட்டியது உலவாக் கோட்டை யருளியது டியவம்சசேகரன் 3900 . வம்சசிரோமணி மாமனாகவந்து வழக்குரைத்தது . வரகுண பாண்டியன் 8700. பாண்டீச்சுரபாண்டியன் பாண்டியன் 9500 . - து சிவலோகங்காட் 6800. குலத்துவசபாண்டியன் 7800. வம்ச டியது விறகுவிற்றது திருமுகங்கொடுத்தது விபூஷண பாண்டியன் 4300. சோமசூடா பலகையிட்டது . இராஜ ராஜபாண்டியன் மணி பாண்டியன் ... குல சூடாமணி 10 . - து இசைவாது வென்றது . பாண்டியன் 2200. இராஜ சூடாமணிபாண் சுகுணபாண்டியன் 5500. - து பன்றிக் டியன் 4500 . பூபசூடாமணி பாண்டியன் குட்டிகளுக்கு முலை கொடுத்தது மந்திரிக 3600 . குலேசபாண்டியன் 6200 இடைக் சாக்கியது கரிக்குருவிக்கு உபதேசித்தது காடன் பிணக்குத் தீர்த்தது . அரிமர்த்தன காரைக்கு முத்திகொடுத்தது . சித்திரவிர தன் பாண்டியன் 4250 . வலை வீசினது வாத அல்லது சித்திரமேரு பாண்டியன் 8300. ஆரடிகளுக் குபதேசித்தது நரிபரி பரிகரி சித்சபூஷணன் 10600. சித்ரதுவசன் 4700. யாக்கியது மண் சுமந்தது . சகந்நாதபாண்டி சித்ரவர்மன் 5800. சித்ரசோன் 7400 . யன் 8990 . வீரபாகுபாண்டியன் 7390 . இராஜ மார்த்தாண்டன் 9600. இராஜ சூடா விக்ரமவாகு அல்லது விக்ரம பாண்டியன் மணி 8700 . இராஜ சார்த்தூலன் 6700 ; 5820. பராக்ரமபாகு அல்லது சுரபிபாண் இவனுக்குக் குலோத்துங்க பாண்டியன் என டியன் 4020. சுரதமார்பபாண்டியன் 3610 . வும் பெயர் . இராஜ குலோத்தமன் குங்குமபாண்டியன் 2170. கற்பூரபாண்டியன் இராஜ குஞ்சரபாண்டியன் 4400 . பிரவீர 4810 . காருண்யபாண்டியன் 6190. புரு பாண்டியன் பரராஜ பயங்கரன் 3300. ஷோத்தம பாண்டியன் 6860. சத்ருசா தன இராஜ குஞ்சர் பாண்டியன் அல்லது உக் பாண்டியன் அல்லது சத்ருசோ பாண்டியன் சேநபாண்டியன் 5700 . இராஜ பயங்கா 4540. கூன்பாண்டியன் குப்ஜ அல்லது சுந்தர பாண்டியன் மஹாசேந பாண்டியன் 4400. பாண்டியன் 3450 சுந்தீர்த்தது சுமண பக்சேக பாண்டியன் சத்ருஞ்சயபாண்டி கழுவிலேறியது சம்பந்தசுவாமிகள் காலம்