அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1613 பாண்டிய வம்சம் டாக்கி அவனைக் கொன்று தான் சிங்கா தன யன், 22. இராஜகுலோத்தமபாண்டியன், 23. மேறினான். அப்பொழுது அதிராஜேந்திரன் இராஜசீர்க்கீச கம்பீரபாண்டியன், 24. இராஜ மைத்துனனான மேலைச்சாளுக்கிய விக்கிரமா கம்பீரபாண்டியன், 25. பாண்டிய தீபவம்ச தித்தனுக்கும் இவனுக்கும் போர் உண்டாகி பாண்டியன், 26. புரந்தரசித்தபாண்டியன், அதனில் வெற்றிபெற்றான். இவன் 1118-ல் 27. பாண்டியவம்ச தூரந்தர பாண்டியன், 28. உயிர் துறந்தான். இவன் பிள்ளைகளில் ஒரு சென்னிரேஸ்வரபாண்டியன் 29. பா தசேகர வனான விக்கிரமாதித்தன் அரசனாகி 18 பாண்டியன், 30. வெற்குணபாண்டியன், 31. ஆண்டு ராஜரீகஞ் செய்தான். அவனுக்குப் இராஜசார்த்தூல பாண்டியன், 32. இராஜ பின்னர் அவன் மகன் குலோத்துங்கன் 1146 குலோத்தமபாண்டியன், 33. அயோதன வரை ஆண்டான். அவனுக்குப்பின் அவனது பாண்டியன், 34. இராஜகுஞ்சர பாண்டியன், மகன் இராஜராஜன் 1162 வரை அரசாண் 35. பிரவீரராஜபயங்கா பாண்டியன், 36. டான். இவனுக்குப் பிள்ளை இல்லாமையாலே சோகுலசேன பாண்டியன், 37. சத்துரஞ்சய பழைய சோழர்குடியில் ஒருவனான சங்கமனை பாண்டியன், 38. வீரவுத் தண்டபாண்டியன், இராஜாதிராஜன் என்று பட்டங்கட்டினான். 39. வீரபராக்ரமபாண்டியன், 40. பிரதாப இவன் பதினாறு ஆண்டு ஆண்டான். பின்னர், மார்த்தாண்டபாண்டியன், 41. விக்ரமகஞ் கி. பி. 1178-ல் இவனது சகோதரன் குலோ சுகபாண்டியன், 42. சமாசேகாகோலாகல த்துங்கன் என்ற பட்டத்தோடு 1216 வரை பாண்டியன், 43. அதுலவிக்ரமபாண்டியன், அரசாண்டான். இவன் ஒரு பெரிய வீரன். 44. அதுலகீர்த்தி பாண்டின், 45. வம்சசேகா பகையின்றி அரசாண்டானாயினும் இவன் பாண்டியன், 46. பிரதாபசூரியபாண்டியன், இறந்த பினனர் நாடு சிதறுண்டது. இவனுக் 47. வம்சத்துவசபாண்டியன், 46. ரிபுமர்த் குப்பின் வந்த இராஜாஜன் வலியற்றவ தன பாண்டியன், 49. சோழவம்சாந்தகபாண் னாகையாலே நாட்டையிழந்தான். இவனுக் டியன், 50. குலசூடாமணிபாண்டியன், 51. குப் பின்னும் இரண்டொருவர் ஆண்டபின் இராஜசூடாமணிபாண்டியன், 52. வம்சசி சோழ அரசர் பெயரே மறைந்தது. சோமணிபாண்டியன், 53. பாண்டீச்சுரபாண் டியன், 54. குலத்துவசபாண்டியன், 55. வம் பாண்டிய வம்ச பரம்பரை சவிபூஷணபாண்டியன், 56. குலேசபாண் இந்திரன் வியாழனால் சாபமேற்றுச் டியன், 57. சோழசூடாமணிபாண்டியன், சிவபூசைசெய்து பழி தீர்ந்து இறைவனெதி 58. குலசூடாமணிபாண்டியன், 59. இராஜ ரில் நிற்கையில் இறைவன் இந்திரனை நோக்கி சூடாமணிபாண்டியன், 60. பூபசூடாமணி 'இக்கடம்பாடவியை நாடாக்கி ஆளுக; உன் பாண்டியன், 61. குலேச பாண்டியன், 62. புத்திரனிடம் பிறக்கும் குமாரியை நாம் மணப் அரிமர்த்தன பாண்டியன், 63. ஜெகந்நாத போ' மென அவ்வகையே இந்திரன் குலசேகர பாண்டியன், 64. வீரவாகுபாண்டியன், 65. பாண்டியனா யாண்டுவந்தனன். இவ்வம்சத் விக்ரமபாண்டியன், 66. பராக்ரமலாகுபாண் தில் முதல்வன் குலசேகரபாண்டியன். இவ டியன், 67. துர்மத்தபாண்டியன், 8. னாண்டது மணலூர். காருண்யபாண்டியன், 69. சருவசா தனபாண் 1. குலசேகரபாண்டியன், 2. மலயத்து டியன், 70. சார்த்ததமபாண்டியன், 71. நாக வசபாண்டியன், 3. சுந்தர பாண்டியன், 4. ரீகபாண்டியன், 72. செங்கேனிலை இட்ட வீரபாண்டியன், 5. உக்ரகுமாரன், 6. அபி பாண்டியன், 73. வித்யாவிநோத கொடுங் ஷேகபாண்டியன், 7. இராஜசேகரபாண்டி கோற்பாண்டியன், யன், 8. குலோத்துங்கபாண்டியன், 9. அனந் குலசேகரபாண்டியன் 1400 வருஷம். தகுணபாண்டியன், 10. குணபூஷணபாண் மலயத்துவசபாண்டியன் 6700 m; இவன் டியன், 11. வரகுணபாண்டியன், 12. இராஜ காலத்திலே மீனாக்ஷி திருவவதாரம், சுந்தர ராஜபாண்டியன், 13, இராஜகம்பீரபாண்டி பாண்டியன் 60,000 u; இ-து, வெள்ளி யன், 14. சித்திரவிரதபாண்டியன், 15. சித் யம்பலத் திருக்கூத்து, குண்டோதரனுக்கு திரபூஷண பாண்டியன், 16. சித்திர துவச அன்னமிட்டது, எழுகடலழைத்தது, மலயத் பாண்டியன், 17. சித்திரசேகபாண்டியன், துவசனை அழைத்தது. உக்ரகுமாரபாண்டி 18. சித்திரவிக்ரமபாண்டியன், 19, இராஜ யன் 40,000 m.' இவன் காந்திமதியை மார்த்தாண்டபாண்டியன், 20. இராஜசூடா மணந்தான், இவள் சோமசேகரச்சோழன் மணிபாண்டியன். 21, இராஜசுந்தரபாண்டி பெண். இவன் வேல் வளை செண்டுகள்
அஙபந்தம் 1613 பாண்டிய வம்சம் டாக்கி அவனைக் கொன்று தான் சிங்கா தன யன் 22. இராஜகுலோத்தமபாண்டியன் 23 . மேறினான் . அப்பொழுது அதிராஜேந்திரன் இராஜசீர்க்கீச கம்பீரபாண்டியன் 24. இராஜ மைத்துனனான மேலைச்சாளுக்கிய விக்கிரமா கம்பீரபாண்டியன் 25. பாண்டிய தீபவம்ச தித்தனுக்கும் இவனுக்கும் போர் உண்டாகி பாண்டியன் 26. புரந்தரசித்தபாண்டியன் அதனில் வெற்றிபெற்றான் . இவன் 1118 - ல் 27. பாண்டியவம்ச தூரந்தர பாண்டியன் 28 . உயிர் துறந்தான் . இவன் பிள்ளைகளில் ஒரு சென்னிரேஸ்வரபாண்டியன் 29. பா தசேகர வனான விக்கிரமாதித்தன் அரசனாகி 18 பாண்டியன் 30. வெற்குணபாண்டியன் 31 . ஆண்டு ராஜரீகஞ் செய்தான் . அவனுக்குப் இராஜசார்த்தூல பாண்டியன் 32. இராஜ பின்னர் அவன் மகன் குலோத்துங்கன் 1146 குலோத்தமபாண்டியன் 33. அயோதன வரை ஆண்டான் . அவனுக்குப்பின் அவனது பாண்டியன் 34. இராஜகுஞ்சர பாண்டியன் மகன் இராஜராஜன் 1162 வரை அரசாண் 35. பிரவீரராஜபயங்கா பாண்டியன் 36 . டான் . இவனுக்குப் பிள்ளை இல்லாமையாலே சோகுலசேன பாண்டியன் 37. சத்துரஞ்சய பழைய சோழர்குடியில் ஒருவனான சங்கமனை பாண்டியன் 38. வீரவுத் தண்டபாண்டியன் இராஜாதிராஜன் என்று பட்டங்கட்டினான் . 39. வீரபராக்ரமபாண்டியன் 40. பிரதாப இவன் பதினாறு ஆண்டு ஆண்டான் . பின்னர் மார்த்தாண்டபாண்டியன் 41. விக்ரமகஞ் கி . பி . 1178 - ல் இவனது சகோதரன் குலோ சுகபாண்டியன் 42. சமாசேகாகோலாகல த்துங்கன் என்ற பட்டத்தோடு 1216 வரை பாண்டியன் 43. அதுலவிக்ரமபாண்டியன் அரசாண்டான் . இவன் ஒரு பெரிய வீரன் . 44. அதுலகீர்த்தி பாண்டின் 45. வம்சசேகா பகையின்றி அரசாண்டானாயினும் இவன் பாண்டியன் 46. பிரதாபசூரியபாண்டியன் இறந்த பினனர் நாடு சிதறுண்டது . இவனுக் 47. வம்சத்துவசபாண்டியன் 46. ரிபுமர்த் குப்பின் வந்த இராஜாஜன் வலியற்றவ தன பாண்டியன் 49. சோழவம்சாந்தகபாண் னாகையாலே நாட்டையிழந்தான் . இவனுக் டியன் 50. குலசூடாமணிபாண்டியன் 51 . குப் பின்னும் இரண்டொருவர் ஆண்டபின் இராஜசூடாமணிபாண்டியன் 52. வம்சசி சோழ அரசர் பெயரே மறைந்தது . சோமணிபாண்டியன் 53. பாண்டீச்சுரபாண் டியன் 54. குலத்துவசபாண்டியன் 55. வம் பாண்டிய வம்ச பரம்பரை சவிபூஷணபாண்டியன் 56. குலேசபாண் இந்திரன் வியாழனால் சாபமேற்றுச் டியன் 57. சோழசூடாமணிபாண்டியன் சிவபூசைசெய்து பழி தீர்ந்து இறைவனெதி 58. குலசூடாமணிபாண்டியன் 59. இராஜ ரில் நிற்கையில் இறைவன் இந்திரனை நோக்கி சூடாமணிபாண்டியன் 60. பூபசூடாமணி ' இக்கடம்பாடவியை நாடாக்கி ஆளுக ; உன் பாண்டியன் 61. குலேச பாண்டியன் 62 . புத்திரனிடம் பிறக்கும் குமாரியை நாம் மணப் அரிமர்த்தன பாண்டியன் 63. ஜெகந்நாத போ ' மென அவ்வகையே இந்திரன் குலசேகர பாண்டியன் 64. வீரவாகுபாண்டியன் 65 . பாண்டியனா யாண்டுவந்தனன் . இவ்வம்சத் விக்ரமபாண்டியன் 66. பராக்ரமலாகுபாண் தில் முதல்வன் குலசேகரபாண்டியன் . இவ டியன் 67 . துர்மத்தபாண்டியன் 8 . னாண்டது மணலூர் . காருண்யபாண்டியன் 69. சருவசா தனபாண் 1. குலசேகரபாண்டியன் 2. மலயத்து டியன் 70. சார்த்ததமபாண்டியன் 71. நாக வசபாண்டியன் 3. சுந்தர பாண்டியன் 4. ரீகபாண்டியன் 72 . செங்கேனிலை இட்ட வீரபாண்டியன் 5. உக்ரகுமாரன் 6. அபி பாண்டியன் 73. வித்யாவிநோத கொடுங் ஷேகபாண்டியன் 7. இராஜசேகரபாண்டி கோற்பாண்டியன் யன் 8. குலோத்துங்கபாண்டியன் 9. அனந் குலசேகரபாண்டியன் 1400 வருஷம் . தகுணபாண்டியன் 10. குணபூஷணபாண் மலயத்துவசபாண்டியன் 6700 m ; இவன் டியன் 11. வரகுணபாண்டியன் 12. இராஜ காலத்திலே மீனாக்ஷி திருவவதாரம் சுந்தர ராஜபாண்டியன் 13 இராஜகம்பீரபாண்டி பாண்டியன் 60 u ; - து வெள்ளி யன் 14. சித்திரவிரதபாண்டியன் 15. சித் யம்பலத் திருக்கூத்து குண்டோதரனுக்கு திரபூஷண பாண்டியன் 16. சித்திர துவச அன்னமிட்டது எழுகடலழைத்தது மலயத் பாண்டியன் 17. சித்திரசேகபாண்டியன் துவசனை அழைத்தது . உக்ரகுமாரபாண்டி 18. சித்திரவிக்ரமபாண்டியன் 19 இராஜ யன் 40 m . ' இவன் காந்திமதியை மார்த்தாண்டபாண்டியன் 20. இராஜசூடா மணந்தான் இவள் சோமசேகரச்சோழன் மணிபாண்டியன் . 21 இராஜசுந்தரபாண்டி பெண் . இவன் வேல் வளை செண்டுகள்