அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1612 சோழ வம்சம் மணம்புணர்ந்து பல்லவ நாட்டிற்கும் அரசனா கண்டராதித்தன் இழந்த நாட்டையெல்லாம் னான். இவன் தில்லையில் பல திருப்பணிகளும் மீண்டும் கொண்டு சோழ சக்கரவர்த்தியாக பாலாற்றங்கரையில் களந்தை யெனும் ஊரில் விளங்கினான். இவன் தாம் 956 முதல் 967 ஆதித்தேச்சுரம் என்ற கோயிலும் கட்டினான். அரசாண்டான். இவன் வீரசொர்க்க மடை இவன் கி. பி. 907-ல் விண்ணுலகமடைந்யவே, இவனது குமாரன் ஆதித்தகரிகாலன் தான். இவனுக்குப் பின் பராந்தகன் 907-ல் அரசனாகி நான்கு ஆண்டில் உயிர் துறந்தான். சிங்கா தனமேறினான். இவனுக்குக் குலோத் அக்காலத்திலே கண்டராதித்தன் மகன் உத் துங்கன், விக்கிரமன் என்றும் பெயர்களுண்டு. தமசோழன் வந்தவனாயிருந்தமை இவன் மதுரை, ஈழம் முதலியவற்றை யடிப் யாலே அவன் 970-ல் சோழ சக்கரவர்த்தி படுத்தி மதிரையும் ஈழமுங்கொண்ட பராந் யானான். அவனுக்கு உதவியாக அவனது தகதேவர்' என்று தன்னைக் கூறிக்கொண் சிற்றப்பன் அரிஞ்செயன் போனும், சுந்தர டான். வாணர்களது வாணகப்பாடி நாட்டை சோழனது மகனுமான இராஜராஜன் இள அடிப்படுத்தி, அதனைக் கங்கர்களுக்குக் கொ வரசனாக இருந்து ராஜகாரியங்களைக் கவ இத்து அவனைத் தன் கீழ்ச் சிற்றரசாக்கினான். னித்து வந்தான். மதுராந்தக உத்தமசோ இவன் தென்னாட்டில் இருக்கும்போது ழன் 985-ல் ஈசன் திருவடி நீழலடையவே, மேலைச் சளுக்கியனான மூன்றாங் கன்னர இராஜராஜன் அரசனானான். இவன் ஈடு தேவன் தொண்டை நாட்டிற் புகுந்தான். எதிர்ப்பின்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அதிக உடனே அவனை வெருட்டி வீரநாராயணன் மாக இம் மண்டலங்களையும் வென்று ஏக சக் என்ற பட்டஞ் சூடினான். இவனுக்கு ஐந்து கரவர்த்தியாக ஆண்டு வந்து முத்தியடைந் பிள்ளைகளும் ஒரு பெண்ணுமுண்டு. இவன் தான். இவனுக்குப்பின் இவனது மகன் இரா நாற்பதாண்டு அரசு செலுத்தி 947-ல் சசன் ஜேந்திரசோழதேவன் அரசனானான். இவன் திருவடி நீழ லடைந்தான். இவனது மூத்த கி. பி. 1012-லே இளவரசனாக முடிட் குமாரனான இராஜாதிராஜன் பட்டத்துக்கு டப்பட்டான். இவன் மேலைச்சாளுக்கியர்களை வந்தான். மேலைச் சாளுக்கிய கன்னரதேவன் யும் வென்று கங்கைக்கரைவரையிற் சென்று அந்தச் சமயத்தில் மறுபடியும் தொண்டை கிழக்கே சாவகம், மலேயா முதலிய தீவுகளை நாட்டில் படையெடுத்து வந்தான். அந்நாட் யும் அடிப்படுத்தி வென்று 1032 வரை டிலே தன் தந்தையால் காவலாக வைக்கப்பட் ஆண்டுவந்தான். இவனுக்குப் பிறகு இவ டிருந்த இராஜாதிராஜன் தக்கோலத்தில் னது மூத்தமகன் இராஜாதிராஜன் அரசனா அவனை எதிர்த்துப் போரில் வென்றான். ஆய் -னான். அவன் மேலைச்சாளுக்கியரோடு போ னும் கன்னரதேவனது மைத்துனனான பூதுக சாடவேண்டியிருந்தது. அவைகள் ஒன்று னால் வஞ்சனையாக இவன் கொல்லப்பட் கொப்பத்தில் நடந்தது. அதனில் அவன் டான. இவனுக்குப் பின் இவனது தம்பி உயிர்துறக்கவே, அவனது தம்பி இராஜேநீதி கண்டராதித்தன் அரசனானான். இவனே திரு என் 1052-ல் கொப்பத்திலேயே முடிசூடிக் விசைப்பா பாடியவன். இவன் நாளில் குந்தளரை ஜயித்தான். இவனும் போரிலே தொண்டைநாடு வெள்ளாறு வரையில் கன் மடிந்தவன். இவனுக்குப் பின் இவனது தம்பி னரதேவன் வசமாயிற்று. மதுரை, ஈழம் சுதந் யொருவன் இராஜமஹேந்திரன் என்ற பட் தரம் பெற்றது. இவனுக்கு உதவியாக இவ டத்தோடு சோழசக்ரவர்த்தியானான். இவ இளவல் அரிஞ்செயனும், அவனது னுக்குப் பின் கி. பி. 1063 வாக்கில் இவர் மகன் சுந்தர சோழனும் நின்றார்கள். களுள் கடைசித் தம்பியான வீரராஜேந்தி மதுரையை யாண்ட வீரபாண்டியன் எதிர் என் அரசனானான். இவன் மகாவீரன். மேலைச் த்து வரவே கண்டராதித்தன் அவனோடு சளுக்கியரை அடியோடு அழித்து, அந்த வமி போரிட்டு உயிர் துறந்தான். இவன் கி. பி. சத்தில்வந்த விக்கிரமாதித்தனுக்குத் தன் 957-ல் சிவபிரானது திருவடி நீழலையடை பெண்ணை மணஞ்செய்வித்து தன் கீழ்ச் யவே, அவனது மகன் மதுராந்தக உத்தம சிற்றரசனாக்கினான். இவன் கி.பி. 1070-ல் சோழன் சிறு குழந்தையாக இருந்தபடியால், விண்ணுலகேகினான். அப்பொழுது அவன் அரிஞ்செயன் அரசனானான். அவன் அவ் மகன் அதிராஜேந்திரன் அரசனானான். ஆனால் வாண்டே உயிர் துறந்தான். அவனது மகன் இவனது அத்தை மகனான கீழைச்சாளுக்கிய சுந்தா சோழன் பராந்தகன் என்ற பட்டத் ராஜேந்திரன் சோழசிம்மாசனம் அடைய தோடு சோழசிங்காதன மேறினான். இவன் முயற்சி செய்து நாட்டில் கலகத்தை யுண் னது
அநுபந்தம் 1612 சோழ வம்சம் மணம்புணர்ந்து பல்லவ நாட்டிற்கும் அரசனா கண்டராதித்தன் இழந்த நாட்டையெல்லாம் னான் . இவன் தில்லையில் பல திருப்பணிகளும் மீண்டும் கொண்டு சோழ சக்கரவர்த்தியாக பாலாற்றங்கரையில் களந்தை யெனும் ஊரில் விளங்கினான் . இவன் தாம் 956 முதல் 967 ஆதித்தேச்சுரம் என்ற கோயிலும் கட்டினான் . அரசாண்டான் . இவன் வீரசொர்க்க மடை இவன் கி . பி . 907 - ல் விண்ணுலகமடைந்யவே இவனது குமாரன் ஆதித்தகரிகாலன் தான் . இவனுக்குப் பின் பராந்தகன் 907 - ல் அரசனாகி நான்கு ஆண்டில் உயிர் துறந்தான் . சிங்கா தனமேறினான் . இவனுக்குக் குலோத் அக்காலத்திலே கண்டராதித்தன் மகன் உத் துங்கன் விக்கிரமன் என்றும் பெயர்களுண்டு . தமசோழன் வந்தவனாயிருந்தமை இவன் மதுரை ஈழம் முதலியவற்றை யடிப் யாலே அவன் 970 - ல் சோழ சக்கரவர்த்தி படுத்தி மதிரையும் ஈழமுங்கொண்ட பராந் யானான் . அவனுக்கு உதவியாக அவனது தகதேவர் ' என்று தன்னைக் கூறிக்கொண் சிற்றப்பன் அரிஞ்செயன் போனும் சுந்தர டான் . வாணர்களது வாணகப்பாடி நாட்டை சோழனது மகனுமான இராஜராஜன் இள அடிப்படுத்தி அதனைக் கங்கர்களுக்குக் கொ வரசனாக இருந்து ராஜகாரியங்களைக் கவ இத்து அவனைத் தன் கீழ்ச் சிற்றரசாக்கினான் . னித்து வந்தான் . மதுராந்தக உத்தமசோ இவன் தென்னாட்டில் இருக்கும்போது ழன் 985 - ல் ஈசன் திருவடி நீழலடையவே மேலைச் சளுக்கியனான மூன்றாங் கன்னர இராஜராஜன் அரசனானான் . இவன் ஈடு தேவன் தொண்டை நாட்டிற் புகுந்தான் . எதிர்ப்பின்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அதிக உடனே அவனை வெருட்டி வீரநாராயணன் மாக இம் மண்டலங்களையும் வென்று ஏக சக் என்ற பட்டஞ் சூடினான் . இவனுக்கு ஐந்து கரவர்த்தியாக ஆண்டு வந்து முத்தியடைந் பிள்ளைகளும் ஒரு பெண்ணுமுண்டு . இவன் தான் . இவனுக்குப்பின் இவனது மகன் இரா நாற்பதாண்டு அரசு செலுத்தி 947 - ல் சசன் ஜேந்திரசோழதேவன் அரசனானான் . இவன் திருவடி நீழ லடைந்தான் . இவனது மூத்த கி . பி . 1012 - லே இளவரசனாக முடிட் குமாரனான இராஜாதிராஜன் பட்டத்துக்கு டப்பட்டான் . இவன் மேலைச்சாளுக்கியர்களை வந்தான் . மேலைச் சாளுக்கிய கன்னரதேவன் யும் வென்று கங்கைக்கரைவரையிற் சென்று அந்தச் சமயத்தில் மறுபடியும் தொண்டை கிழக்கே சாவகம் மலேயா முதலிய தீவுகளை நாட்டில் படையெடுத்து வந்தான் . அந்நாட் யும் அடிப்படுத்தி வென்று 1032 வரை டிலே தன் தந்தையால் காவலாக வைக்கப்பட் ஆண்டுவந்தான் . இவனுக்குப் பிறகு இவ டிருந்த இராஜாதிராஜன் தக்கோலத்தில் னது மூத்தமகன் இராஜாதிராஜன் அரசனா அவனை எதிர்த்துப் போரில் வென்றான் . ஆய் -னான் . அவன் மேலைச்சாளுக்கியரோடு போ னும் கன்னரதேவனது மைத்துனனான பூதுக சாடவேண்டியிருந்தது . அவைகள் ஒன்று னால் வஞ்சனையாக இவன் கொல்லப்பட் கொப்பத்தில் நடந்தது . அதனில் அவன் டான . இவனுக்குப் பின் இவனது தம்பி உயிர்துறக்கவே அவனது தம்பி இராஜேநீதி கண்டராதித்தன் அரசனானான் . இவனே திரு என் 1052 - ல் கொப்பத்திலேயே முடிசூடிக் விசைப்பா பாடியவன் . இவன் நாளில் குந்தளரை ஜயித்தான் . இவனும் போரிலே தொண்டைநாடு வெள்ளாறு வரையில் கன் மடிந்தவன் . இவனுக்குப் பின் இவனது தம்பி னரதேவன் வசமாயிற்று . மதுரை ஈழம் சுதந் யொருவன் இராஜமஹேந்திரன் என்ற பட் தரம் பெற்றது . இவனுக்கு உதவியாக இவ டத்தோடு சோழசக்ரவர்த்தியானான் . இவ இளவல் அரிஞ்செயனும் அவனது னுக்குப் பின் கி . பி . 1063 வாக்கில் இவர் மகன் சுந்தர சோழனும் நின்றார்கள் . களுள் கடைசித் தம்பியான வீரராஜேந்தி மதுரையை யாண்ட வீரபாண்டியன் எதிர் என் அரசனானான் . இவன் மகாவீரன் . மேலைச் த்து வரவே கண்டராதித்தன் அவனோடு சளுக்கியரை அடியோடு அழித்து அந்த வமி போரிட்டு உயிர் துறந்தான் . இவன் கி . பி . சத்தில்வந்த விக்கிரமாதித்தனுக்குத் தன் 957 - ல் சிவபிரானது திருவடி நீழலையடை பெண்ணை மணஞ்செய்வித்து தன் கீழ்ச் யவே அவனது மகன் மதுராந்தக உத்தம சிற்றரசனாக்கினான் . இவன் கி.பி. 1070 - ல் சோழன் சிறு குழந்தையாக இருந்தபடியால் விண்ணுலகேகினான் . அப்பொழுது அவன் அரிஞ்செயன் அரசனானான் . அவன் அவ் மகன் அதிராஜேந்திரன் அரசனானான் . ஆனால் வாண்டே உயிர் துறந்தான் . அவனது மகன் இவனது அத்தை மகனான கீழைச்சாளுக்கிய சுந்தா சோழன் பராந்தகன் என்ற பட்டத் ராஜேந்திரன் சோழசிம்மாசனம் அடைய தோடு சோழசிங்காதன மேறினான் . இவன் முயற்சி செய்து நாட்டில் கலகத்தை யுண் னது