அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம 1610 சோழ வம்சம் வர்த்தி, 19. பூதங்கட்டுசோழன், 20. சங்க தாகவும் கூறுவர். அவர்களில் முதல் புஜங்க னுழைந்தான் சோழன், 21. சோழமான் சோ ராயர், அச்சுததேவராயர், வீரசிங்கா தனரா ழன், 22. கங்கைகொண்டசோழன் (இவன் யர், கோனேரிதேவராயர், திம்மராயர், ஆனை காவிரியைப் பிரபலப்படுத்தினான்). 23. சுந் கொந்திராயர், அசுவபதி, கஜபதி, நாபதிரா தாபாண்டிய சோழன், 24. பொக்கபூசோழன், யர், வாசுதேவராயர், நாசிங்கராயர், ராம ஆக (24) சோழர்கள், தேவராயர், ஸ்ரீசங்கதேவராயர், அனுமந்தரா யர், கிருஷ்ணதேவராயர், வீரவசந்தாாயர் IA. S. S. INDIA. TolII. முதலியோர். தஞ்சைராயர்களுக்குப் பிறகு சோழ ராஜாக்களின் வரலாறு சிலநாயகரும் வடுகரும் ஆண்டனர். பிறகு மராட்டிய ராண்டனர். அவர்களில் கடைசியி சோழநாட்டைத் தம்வசஞ்செய்துகொ லாண்டவன் சாபோஜி மகாராஜா. ண்டிருந்த தஞ்சன் தாரகன் என்னும் அசுரர் இவையன்றி 1. காவிரிப்புனல்கொண்ட களைச் சிவபெருமான் காளியால் அதஞ்செய் சோழன், 2. இந்திரனைப் புலியாகக்கொண்ட வித்து நாட்டிற்கு அரசனிலாமை நோக்கி, சோழன், 3. சமுத்திரஞ் சேர்ந்த சோழன், ‘காவடகிராமத்தில் சிவபக்திமானாகிய குலோ 4. வலியினிற்குருதிகொடுத்த சோழன், 5. த்துங்கன் தனது மனைவி கோமளாங்கியுடன் வரதராஜ பணிகொண்ட சோழன், 6. எயி அரசு செலுத்திவருகின்றான் ; அவனுக்கு லெறிந்த சோழன், 7. இந்திர விமானச் சோ வேண்டிய நிதியளித்துச் சிவாலய விஷ்ணு ழன், 8. தருமனுக்குதவி செய்த சோழன், வாலய ஜீரணோத்தாரண நிமித்தம் முடிசூட் 9. நாககன்னி மணந்த சோழன், 10. தளை வி' எனக் குபேரனுக்குக் கட்டளையிட்டனர். நீக்கிய சோழன், 11. செங்கட்சோழன் எனப் இறைவன் கட்டளையேற்ற ஞபோன் அவ் பலர். வாறு அவனுக்கு வேண்டியன அளித்துத் கரிகாலச்சோழன். A.D. 950, இராஜ கஞ்சைநகாத்திற்கு அரசாக்கினன். அன்று சாஜசோழன் அல்லது நரேந்திரன் இவனுக் முதல் இவன் குலோத்துங்க சோழன் எனப் குப் பிறகு வீரசோழன் அல்லது குலோத் பட்டுப் பல சிவாலய விஷ்ணுவாலய ஜீர துங்கசோழன் அல்லது கவிராஜ கேசரிவர்மா ணோத்தாரணஞ் செய்து பூபதனமாயிருந்த அல்லது இராஜேந்திர சோழன் அல்லது செல்வங்களை யெடுத்துக் காவிரியின் உற் இராஜராஜசோழன் அல்லது கோனேரினன் பத்திமுதல் மாயூரநாதர் சமுத்திரசங்கமம் மைகொண்ட சோழன் அல்லது கோபாகேசரி இறுதியாகக் காவிரியை (100) முகமாக அணை வர்மா. இவன் பட்டம் 1079. மேற்கூறிய கட்டிப் பிரித்துக் குடிகளை வளர்த்தனன். இராஜேந்திரசோழன் முதல் கோனேரினன் இவன் குலோத்துங்க சோழன். மை கொண்டவன் வரை A. D. 1064 முதல் 1113 வரையில், மேற்கூறிய இராஜராஜ இவன் சந்ததி சோழனுக்கு நரேந்திரன் சாரங்கதான் இரு வர் குமாரர். நரேந்திரன் மதுரையைச் 1. குலோத்துங்க சோழன், u. 20. 2. செயித்தபிறகு இவன் சுந்தர பாண்டிய தேவ சோழன், u, 60. 3. சசிசேகராச்சோ னெனும் பெயருடன் A. D. (1311) இல் ழன், 3. 70.4. சிவலிங்கசோழன், 3. 76. மதுரையை ஆண்டான். கோபரகேசரிவர்மா 5. வீரசோழன், u. 87.6. கரிகாற்சோழன், விற்கு விக்ரமசோழன், இராஜராஜன், வீர u. 90. 7. பீமசோழன், ஞ. 77. 8. இரா தேவன் என மூவர் குமாரர்கள். இவர்களில் ஜேந்திரசோழன், ரு. 78. 9. வீரமார்த் விக்ரமசோழன் 1113-முதல் 1128-வரையில் தாண்டசோழன், ரு, 66. 10. கீர்த்திசோ ஆண்டான். இவன் குமாரன் குலோத்துங் ழன், u. 78. 11. ஜயசோழன், D. 66. கன் A. D. 1128 முதல் 30. பின் இவன் 12. கனகசோழன், u. 70. 13. சுந்தர குமாரன் இராஜேந்திரன் A. D. 1165 முதல் சோழன், u, 60. 14. காலகாலசோழன், 1194. பின் இவன் குமாரன் விக்ரமதேவன், u, 77. 15. கலியாணசோழன், m. 67. A. D. 1235 பெண்ணைநதிக்கு வடக்கிலாண் 16. பத்திரசோழன், 3. 70. இவர்களுக் டான். முற்கூறிய விக்ரமசோழன் ஆதொண் குப் பிறகு நாய்க்கன் பட்டமுற்றவர்களும் டையெனும் வேசையால் தொண்டமானெ படையாச்சி, உடையான், பாளையக்காரர் னப்பட்டான். இவன் பின்பு பல்லவர் பூமி ஆண்டதாகவும் பிறகு சில ராயர்கள் ஆண்ட யையாண்டு பல்லவன் எனப்பட்டான்.
அநுபந்தம 1610 சோழ வம்சம் வர்த்தி 19. பூதங்கட்டுசோழன் 20. சங்க தாகவும் கூறுவர் . அவர்களில் முதல் புஜங்க னுழைந்தான் சோழன் 21. சோழமான் சோ ராயர் அச்சுததேவராயர் வீரசிங்கா தனரா ழன் 22. கங்கைகொண்டசோழன் ( இவன் யர் கோனேரிதேவராயர் திம்மராயர் ஆனை காவிரியைப் பிரபலப்படுத்தினான் ) . 23. சுந் கொந்திராயர் அசுவபதி கஜபதி நாபதிரா தாபாண்டிய சோழன் 24. பொக்கபூசோழன் யர் வாசுதேவராயர் நாசிங்கராயர் ராம ஆக ( 24 ) சோழர்கள் தேவராயர் ஸ்ரீசங்கதேவராயர் அனுமந்தரா யர் கிருஷ்ணதேவராயர் வீரவசந்தாாயர் IA . S. S. INDIA . TolII . முதலியோர் . தஞ்சைராயர்களுக்குப் பிறகு சோழ ராஜாக்களின் வரலாறு சிலநாயகரும் வடுகரும் ஆண்டனர் . பிறகு மராட்டிய ராண்டனர் . அவர்களில் கடைசியி சோழநாட்டைத் தம்வசஞ்செய்துகொ லாண்டவன் சாபோஜி மகாராஜா . ண்டிருந்த தஞ்சன் தாரகன் என்னும் அசுரர் இவையன்றி 1. காவிரிப்புனல்கொண்ட களைச் சிவபெருமான் காளியால் அதஞ்செய் சோழன் 2. இந்திரனைப் புலியாகக்கொண்ட வித்து நாட்டிற்கு அரசனிலாமை நோக்கி சோழன் 3. சமுத்திரஞ் சேர்ந்த சோழன் காவடகிராமத்தில் சிவபக்திமானாகிய குலோ 4. வலியினிற்குருதிகொடுத்த சோழன் 5 . த்துங்கன் தனது மனைவி கோமளாங்கியுடன் வரதராஜ பணிகொண்ட சோழன் 6. எயி அரசு செலுத்திவருகின்றான் ; அவனுக்கு லெறிந்த சோழன் 7. இந்திர விமானச் சோ வேண்டிய நிதியளித்துச் சிவாலய விஷ்ணு ழன் 8. தருமனுக்குதவி செய்த சோழன் வாலய ஜீரணோத்தாரண நிமித்தம் முடிசூட் 9. நாககன்னி மணந்த சோழன் 10. தளை வி ' எனக் குபேரனுக்குக் கட்டளையிட்டனர் . நீக்கிய சோழன் 11. செங்கட்சோழன் எனப் இறைவன் கட்டளையேற்ற ஞபோன் அவ் பலர் . வாறு அவனுக்கு வேண்டியன அளித்துத் கரிகாலச்சோழன் . A.D. 950 இராஜ கஞ்சைநகாத்திற்கு அரசாக்கினன் . அன்று சாஜசோழன் அல்லது நரேந்திரன் இவனுக் முதல் இவன் குலோத்துங்க சோழன் எனப் குப் பிறகு வீரசோழன் அல்லது குலோத் பட்டுப் பல சிவாலய விஷ்ணுவாலய ஜீர துங்கசோழன் அல்லது கவிராஜ கேசரிவர்மா ணோத்தாரணஞ் செய்து பூபதனமாயிருந்த அல்லது இராஜேந்திர சோழன் அல்லது செல்வங்களை யெடுத்துக் காவிரியின் உற் இராஜராஜசோழன் அல்லது கோனேரினன் பத்திமுதல் மாயூரநாதர் சமுத்திரசங்கமம் மைகொண்ட சோழன் அல்லது கோபாகேசரி இறுதியாகக் காவிரியை ( 100 ) முகமாக அணை வர்மா . இவன் பட்டம் 1079. மேற்கூறிய கட்டிப் பிரித்துக் குடிகளை வளர்த்தனன் . இராஜேந்திரசோழன் முதல் கோனேரினன் இவன் குலோத்துங்க சோழன் . மை கொண்டவன் வரை A. D. 1064 முதல் 1113 வரையில் மேற்கூறிய இராஜராஜ இவன் சந்ததி சோழனுக்கு நரேந்திரன் சாரங்கதான் இரு வர் குமாரர் . நரேந்திரன் மதுரையைச் 1. குலோத்துங்க சோழன் u . 20. 2. செயித்தபிறகு இவன் சுந்தர பாண்டிய தேவ சோழன் u 60. 3. சசிசேகராச்சோ னெனும் பெயருடன் A. D. ( 1311 ) இல் ழன் 3. 70.4 . சிவலிங்கசோழன் 3. 76. மதுரையை ஆண்டான் . கோபரகேசரிவர்மா 5. வீரசோழன் u . 87.6 . கரிகாற்சோழன் விற்கு விக்ரமசோழன் இராஜராஜன் வீர u . 90. 7. பீமசோழன் . 77. 8. இரா தேவன் என மூவர் குமாரர்கள் . இவர்களில் ஜேந்திரசோழன் ரு . 78. 9. வீரமார்த் விக்ரமசோழன் 1113 - முதல் 1128 - வரையில் தாண்டசோழன் ரு 66. 10. கீர்த்திசோ ஆண்டான் . இவன் குமாரன் குலோத்துங் ழன் u . 78. 11. ஜயசோழன் D. 66 . கன் A. D. 1128 முதல் 30. பின் இவன் 12. கனகசோழன் u . 70. 13. சுந்தர குமாரன் இராஜேந்திரன் A. D. 1165 முதல் சோழன் u 60. 14. காலகாலசோழன் 1194. பின் இவன் குமாரன் விக்ரமதேவன் u 77. 15. கலியாணசோழன் m . 67 . A. D. 1235 பெண்ணைநதிக்கு வடக்கிலாண் 16. பத்திரசோழன் 3. 70. இவர்களுக் டான் . முற்கூறிய விக்ரமசோழன் ஆதொண் குப் பிறகு நாய்க்கன் பட்டமுற்றவர்களும் டையெனும் வேசையால் தொண்டமானெ படையாச்சி உடையான் பாளையக்காரர் னப்பட்டான் . இவன் பின்பு பல்லவர் பூமி ஆண்டதாகவும் பிறகு சில ராயர்கள் ஆண்ட யையாண்டு பல்லவன் எனப்பட்டான் .