அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1607 தருமபுர ஆதீனம் உரிய வேலையாட்களை விட்டுப் படுக்கை சென்ற 4. மாசிலாமணி தேசிகர் இவர் தம் னன், கூறிய அவ்வரசனுக்கும் மந்திரிக்கும் தாய்க்கு அத்வா சோதித்து முத்திகொடுத் இரண்டு கண்களும் ஒளிநீங்கின. இடிக்கச் தனர். இவர் காலத்து ஒரு சித்தர் ஆகாய சென்றார் குந்தாலி நாட்டுகையில் இரத்தம் கமனஞ் செல்கையில் இவ ரிருந்த இடத்தில் கண்டு பிரமித்து வீழ்ந்தனர். இந்தச் செய்தி கமனம் நிற்க இறங்கி ஞான தீக்ஷை பெற்றுச் அரசனுக்கு எட்டியது. அரசன் மந்திரியுடன் சென்றனர். இவரிடம் பதினாறு தம்பிரான் சமாதிக் கருகில் வந்து பிரார்த்திக்க இப் கள் விஞ்ஞான தீக்ஷை பெற்றுச் சமாதி கூடி போது உங்களுக்கு ஒரு கண் கொடுப்போம் னர். இவரிடம் கீழ்வரு மிருவரும் தீகை காவிரிப்பூம் பட்டினம் சென்று திரும்பி பெற்றுச் சந்தான பரம்பரைக்கு மீள்கையில் மற்றொரு கண் கொடுப்போ' சாயினர். மென வசனமுண்டாகக் களித்துச்சென்று 5. ஞான சம்பந்ததேசிகர், 6. திருஞான மீண்டு கண்பெற்று ஆதீனத்திற்கு வேண் சம்பந்ததேசிகர் இவர் தமிழாகாத் தம்பி டிய மான்யமும், அக்காலத்துத் தங்கள் வச ரான், வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் முதலிய த்திலிருந்த பல ஆலயங்களையும் அவர்கள் வர்க்குத் தீக்ஷாபிஷேக முதலியன செய்து விசாரணையில் ஒப்புவித்தான். வைத்தனர். இவர்களில் திருஞானசம்பந்தர் இவ் வாதீனத்திற்குச் சொக்கலிங்கப் பதக்ஷிணயாத்திரை செய்து சிந்துபூந்துறையி பெருமான் உபாசனா மூர்த்தியும், சுப்ரமண்ய விருக்கையில், அவர் மாணாக்கராகிய வெள்ளி மூர்த்திகள் அதிகாரமூர்த்தியு மாவர். இவ் யம்பலத் தம்பிரானது கல்விப் பெருக்கைக் வாதீனத்துப் பெரிய பட்டத்தவர் தாம் கண்டு பொறாமை கொண்ட ஒருகவி இவ இருக்கையில் தம்மில் ஒப்பவராய் ஒருவரைச் ரைத் தூஷித்து வந்தனன். இவ்வாறிருக் சந்தான விருத்திப் பொருட்டுத் தமக்குப் கையில் வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் துறை பின்னிருக்கத் தீக்ஷை முதலியன செய்து மங்கலம் சிவப்பிரகாசரால் அவரை வெல் சிந்துபூந்துறை மடத்திலாவது சிவசைல வித்து அடிமை கொண்டு ஞானசம்பந்தர் மடாலயத்திலாவது இருக்கச் செய்வது வழக் இயற்றிய முத்திநிச்சய மென்னும் நூலுக்கு கம். இம்மடத்தார் சொத்துக்களைப் பாது ஒரு உரை இயற்றிப் பின் சிவஞானசித்திக்கு காக்க வேண்டி இரண்டு வகையில் காறுபாறு ஞானபரண விளக்கம் என்னும் பாஷ்யமி தம்பிரான்களை ஏற்படுத்துவது வழக்கமாத யற்றிச் சிதம்பரத்தில் சமாதியாயினர். திரு லால் முதல் வகையில் காறுபாறு தம்பிரான் ஞானசம்பந்தர் தம் குருவின் ஆஞ்ஞை பெயர் யாதாயினும் கையெழுத்து சொக்க பெற்று இல்லறத்திருந்து தமது கழனிக்கு நீர் நாத தம்பிரான் என்றும், சின்ன வகையில் பாய்ச்ச மறுத்தவருக்கு உடன்பட்டு “சைவ சுப்ரமண்ய தம்பிரான் என்றும் எழுதல் சமயஞ் சமயமெனி லச்சமயத் தெய்வம்பிறை வேண்டும். இவரது குருபூசை வைகாசி சூடுந் தெய்வமெனில் வையத், தானந்த அபாபக்ஷம் சத்தமியில் நடந்தேறி வருகிறது. வெள்ளத் தழுந்துவதே முத்தியெனில், இவர் சமாதி கூடியிருந்த இடத்தில் வானங்காள் பெய்க மழை” எனக் கவிபாடத் ஒரு பசு நாடோறும் தனது பாலைக் கறந்து தமது வயலுக்கு மழை வருஷித்தது. இத அபிஷேகித்துச் சென்றதைக் கண்ட பசுவிற் னைக் கண்ட ஊரார் சுவாமிகளைப் பணிந்து குடையார் சமாதியிடம் தோண்டிப் பார்க்க கூமைகேட்டனர். இவர் பின் துறவு பூண்டு ஆங்கு ஒரு சிவலிங்க மிருக்கக் கண்டு அதற் பரிபூரண மடைந்தனர். 6-வது பட்டத்துக் குக் கற்பகிருகம் முதலிய கட்டுவித்தார். குரு மூர்த்தியாகிய திருஞானசம்பந்த சுவாமி இவ்வாதீனத்தில் (3-வது) திருஞான களின் திருவடிகளை விட்டு நீங்காது தொண்டு சம்பந்த தேசிகாது அருள் பெற்ற சச்சிதா புரிந்து சம்பந்தசரணாலயர் என்று பெயர் னந்த தேசிகர், (4-வது) மாசிலாமணி தேசி பெற்று மைசூர் அரசன் வேண்டுகோளால் கர். இவரால் தீஷிக்கப்பட்டவர் தமாகும் கந்தபுராணச் சுருக்க மியற்றியவர் இவர் பரசுவாமிகள். இவர் கேதார கௌரீசர் மாணாக்கராம். அருள் பெற்றுக் காசியில் எழுந்தருளி யிருந்து 7. திருவம்பலதேசிகர் 8-வது அழகிய வடமொழிக் கடலிலும் தென்மொழிக் கடலி திருச்சிற்றம்பலதேசிகர் இவர் தரும் லும் வல்லவரான வெள்ளியம்பலவாணத் புரங்கி இளைய பட்டத்தாரைவிட்டுக் கோட் தம்பிரான் சுவாமிகளுக்குக் கல்வி கற்பித்து ரிேலிருந்த காலத்து மடத்தவர் சுவாமிகளைத் வல்லவராக்கினர். தருமபுரம் வரவேண்டச் சுவாமிகள் மறுத்
அநுபந்தம் 1607 தருமபுர ஆதீனம் உரிய வேலையாட்களை விட்டுப் படுக்கை சென்ற 4. மாசிலாமணி தேசிகர் இவர் தம் னன் கூறிய அவ்வரசனுக்கும் மந்திரிக்கும் தாய்க்கு அத்வா சோதித்து முத்திகொடுத் இரண்டு கண்களும் ஒளிநீங்கின . இடிக்கச் தனர் . இவர் காலத்து ஒரு சித்தர் ஆகாய சென்றார் குந்தாலி நாட்டுகையில் இரத்தம் கமனஞ் செல்கையில் இவ ரிருந்த இடத்தில் கண்டு பிரமித்து வீழ்ந்தனர் . இந்தச் செய்தி கமனம் நிற்க இறங்கி ஞான தீக்ஷை பெற்றுச் அரசனுக்கு எட்டியது . அரசன் மந்திரியுடன் சென்றனர் . இவரிடம் பதினாறு தம்பிரான் சமாதிக் கருகில் வந்து பிரார்த்திக்க இப் கள் விஞ்ஞான தீக்ஷை பெற்றுச் சமாதி கூடி போது உங்களுக்கு ஒரு கண் கொடுப்போம் னர் . இவரிடம் கீழ்வரு மிருவரும் தீகை காவிரிப்பூம் பட்டினம் சென்று திரும்பி பெற்றுச் சந்தான பரம்பரைக்கு மீள்கையில் மற்றொரு கண் கொடுப்போ ' சாயினர் . மென வசனமுண்டாகக் களித்துச்சென்று 5. ஞான சம்பந்ததேசிகர் 6. திருஞான மீண்டு கண்பெற்று ஆதீனத்திற்கு வேண் சம்பந்ததேசிகர் இவர் தமிழாகாத் தம்பி டிய மான்யமும் அக்காலத்துத் தங்கள் வச ரான் வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் முதலிய த்திலிருந்த பல ஆலயங்களையும் அவர்கள் வர்க்குத் தீக்ஷாபிஷேக முதலியன செய்து விசாரணையில் ஒப்புவித்தான் . வைத்தனர் . இவர்களில் திருஞானசம்பந்தர் இவ் வாதீனத்திற்குச் சொக்கலிங்கப் பதக்ஷிணயாத்திரை செய்து சிந்துபூந்துறையி பெருமான் உபாசனா மூர்த்தியும் சுப்ரமண்ய விருக்கையில் அவர் மாணாக்கராகிய வெள்ளி மூர்த்திகள் அதிகாரமூர்த்தியு மாவர் . இவ் யம்பலத் தம்பிரானது கல்விப் பெருக்கைக் வாதீனத்துப் பெரிய பட்டத்தவர் தாம் கண்டு பொறாமை கொண்ட ஒருகவி இவ இருக்கையில் தம்மில் ஒப்பவராய் ஒருவரைச் ரைத் தூஷித்து வந்தனன் . இவ்வாறிருக் சந்தான விருத்திப் பொருட்டுத் தமக்குப் கையில் வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் துறை பின்னிருக்கத் தீக்ஷை முதலியன செய்து மங்கலம் சிவப்பிரகாசரால் அவரை வெல் சிந்துபூந்துறை மடத்திலாவது சிவசைல வித்து அடிமை கொண்டு ஞானசம்பந்தர் மடாலயத்திலாவது இருக்கச் செய்வது வழக் இயற்றிய முத்திநிச்சய மென்னும் நூலுக்கு கம் . இம்மடத்தார் சொத்துக்களைப் பாது ஒரு உரை இயற்றிப் பின் சிவஞானசித்திக்கு காக்க வேண்டி இரண்டு வகையில் காறுபாறு ஞானபரண விளக்கம் என்னும் பாஷ்யமி தம்பிரான்களை ஏற்படுத்துவது வழக்கமாத யற்றிச் சிதம்பரத்தில் சமாதியாயினர் . திரு லால் முதல் வகையில் காறுபாறு தம்பிரான் ஞானசம்பந்தர் தம் குருவின் ஆஞ்ஞை பெயர் யாதாயினும் கையெழுத்து சொக்க பெற்று இல்லறத்திருந்து தமது கழனிக்கு நீர் நாத தம்பிரான் என்றும் சின்ன வகையில் பாய்ச்ச மறுத்தவருக்கு உடன்பட்டு சைவ சுப்ரமண்ய தம்பிரான் என்றும் எழுதல் சமயஞ் சமயமெனி லச்சமயத் தெய்வம்பிறை வேண்டும் . இவரது குருபூசை வைகாசி சூடுந் தெய்வமெனில் வையத் தானந்த அபாபக்ஷம் சத்தமியில் நடந்தேறி வருகிறது . வெள்ளத் தழுந்துவதே முத்தியெனில் இவர் சமாதி கூடியிருந்த இடத்தில் வானங்காள் பெய்க மழை எனக் கவிபாடத் ஒரு பசு நாடோறும் தனது பாலைக் கறந்து தமது வயலுக்கு மழை வருஷித்தது . இத அபிஷேகித்துச் சென்றதைக் கண்ட பசுவிற் னைக் கண்ட ஊரார் சுவாமிகளைப் பணிந்து குடையார் சமாதியிடம் தோண்டிப் பார்க்க கூமைகேட்டனர் . இவர் பின் துறவு பூண்டு ஆங்கு ஒரு சிவலிங்க மிருக்கக் கண்டு அதற் பரிபூரண மடைந்தனர் . 6 - வது பட்டத்துக் குக் கற்பகிருகம் முதலிய கட்டுவித்தார் . குரு மூர்த்தியாகிய திருஞானசம்பந்த சுவாமி இவ்வாதீனத்தில் ( 3 - வது ) திருஞான களின் திருவடிகளை விட்டு நீங்காது தொண்டு சம்பந்த தேசிகாது அருள் பெற்ற சச்சிதா புரிந்து சம்பந்தசரணாலயர் என்று பெயர் னந்த தேசிகர் ( 4 - வது ) மாசிலாமணி தேசி பெற்று மைசூர் அரசன் வேண்டுகோளால் கர் . இவரால் தீஷிக்கப்பட்டவர் தமாகும் கந்தபுராணச் சுருக்க மியற்றியவர் இவர் பரசுவாமிகள் . இவர் கேதார கௌரீசர் மாணாக்கராம் . அருள் பெற்றுக் காசியில் எழுந்தருளி யிருந்து 7. திருவம்பலதேசிகர் 8 - வது அழகிய வடமொழிக் கடலிலும் தென்மொழிக் கடலி திருச்சிற்றம்பலதேசிகர் இவர் தரும் லும் வல்லவரான வெள்ளியம்பலவாணத் புரங்கி இளைய பட்டத்தாரைவிட்டுக் கோட் தம்பிரான் சுவாமிகளுக்குக் கல்வி கற்பித்து ரிேலிருந்த காலத்து மடத்தவர் சுவாமிகளைத் வல்லவராக்கினர் . தருமபுரம் வரவேண்டச் சுவாமிகள் மறுத்