அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1608 தருமபுர ஆதீனம் வர். இவர் சீர்காழி சிற்றம்பலநாடிகளுக்கு திருந்து அவர் தம்மிருக்கை சென்று உட்புகு உபதேசித்தனர். துகையில் நிற்க என வாயிலி னின் றனர். 4. சீர்காழிசிற்றம்பலநாடிகள்- இவர் ஞானசம்பந்தர் ஆசாரியர் கட்டளைப்படி காவிரி தீரத்தில் சித்தர்காட்டில் (மாயூரம்) வெளியில் நிற்க, அன்றிரவு மழைபெய்ய, தத்வப்ரகாசஞ் செய்தருளிய தத்வப்ரகாசர் விடியுமளவும் நின்றவர்மேல் மழை யொரு முதலிய (64) மாணாக்கருக் கருள் செய்து சிறிதும் பெய்திலது, விடிந்து தாழ் திறந்து மாணாக்கருடன் சமாதியடைந்தனர். இவர் கண்டோர் ஆசிரியரிடங்கூற ஆசிரியர் நிற்க சரீரத்தை அருவருத்துக் காலில் பழுதைகட்டி வென்று பூசைமுடித்துவந்து கருணை கூர்ந்து யிருந்தமையால் பெரும்பழுதை கட்டிச் சிற் நயன தீக்ஷை செய்தனர். பின்னர் ஞானாசிரிய றம்பலவர் என்றும் கூறப்படுவார். இவர் ரிடம் விடைபெற்று பித்தர்குண மருவி மாயூ செய்த நூல் துகளறு போத முதலியன. ரத்தையடுத்த வில்வாரண்யமாகிய தருமபு: மேற்கூறிய சிற்றம்பலநாடிகளிடம் அபி க்ஷேத்திரத்திற் கருகிலுள்ள அரண்யத்தில் ஷேகம் பெற்ற நால்வருள் தங்கினர். அவ்வாரண்யத்திற்குரியார் மணக் 5. பழதை கட்டி ஞானப்பிரகாசர் குடிவேளாளர். - அவர்களால் ஒரு ஆச்சிரமம் திருத்துருத்தியில் எழுந்தருளியிருந்து சிஷ்ய கட்டித்தர அதில் வீற்றிருந்தனர். இவரு ருக் கருள் செய்திருந் தனர். டன் மிருகங்களும், பக்ஷிகளும் விளையாடுதல் 6. சிவபுரம் தத்துவப் பிரகாசரும் கண்ட பலர் இவ்வற்புதமூர்த்தி பால் அன் ஒருவர் இவர் குடமூக்குக்கு அருகிலுள்ள புற்றுச் சீடராய் மான்ய முதலிய பலவரிசை சிவபுரம் என்ற ஊரிற் பிறந்து காழியம்பதி கள் வழங்கினர். இவர் தமது ஆன்மார்த்த யிலே பழுதைகட்டி ஞானப்பிரகாசரிடம் மூர்த்தியாகிய சொக்கலிங்கமூர்த்தியை ஆண் தீக்ஷைபெற்றுத் திருவாரூரிலிருந்தவர். இவர் ப்ெ பிரதிட்டித்து அத்திருமுன்பு தீக்ஷை விஜயநகரத்தரசனான கிருஷ்ணதேவராயர் முதலியன செய்துவந்தனர். அந்தச் சிஷ்ய காலத்தவர். இவரது சீடர் திருவாரூர் செட் வருக்கத்தவர் துறவிகளே அன்றி இல்லறத் டித்தெரு ஞானப்பிரகாசர். தவரும் பல சேர்ந்து பலமான்யாதிகள் தந் 7. திருவாரூர் செட்டித்தெரு ஞானப்பிர தனர். அவற்றிற்குச் சாந்தானிகபிக்ஷை காசர் அவரது சீடர் 8. சிதம்பாநாதர், யென்று பெயர். இந்தச் சுவாமிகளால் அரு அவர் 9. கமலை ஞானப்பிரகாசருக்கு உப ளிச்செய்யப்பட்ட நூல்கள், முத்திநிச்சயம். தேசித்தார் சிவபோகசாரம், சொக்கநாதவெண்பா, பர 9. திருவாரூர் கமலை ஞானப்பிரகாசர்- மாநந்த விளக்கம் முதலியன. இவர் தம் ஆதீ இவர்க்குத் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஒருமுகூர்த்தம் னம் சந்தான பரம்பரையாக நின்று நிலவ எழுந் தருளித் தரிசனந் தந்து உண்மை உபதே வேண்டித் தம் சிஷ்யர்கள் பலரில், பரிபாகிக சித்து மதுரையிலிருந்து ஒருவன் வருகிறான் ளான 2. ஆனந்தப்ரவசதேசிகர், 3. சச்சி அவனுக்கு நாம் உபதேசித்த உண்மைகளையும் தானந்ததேசிகர், மாசிலாமணிதேசிகர் மூவ தேசிக்க என்று மறைந்தனர். இவர் செய்தார்க்கும் மூவகைத் தீக்ஷையும் செய்து தம் ஆன் நூல்கள் சிவாநந்தபோதம், அத்துவாக்கட் மார்த்தமூர்த்தியை எழுந்தருளுவித்து இச்சந் டளை, பிராசாதகட்டளை, சிவபூசை அகவல் தானத்தை யொருவர் பின் ஒருவராக நடத்தி அத்துவிதசாரம் முதலியன. இவரிடத்தில் வரும்படி கட்டளையிட்டுச் சமாதி கூடினர். உபதேசம்பெற்றவர். இவர் சமாதியிலிருந்து சிவலிங்க வடிவாய்த் 1. ஞானசம்பந்தர் - இவர் திருநெல் தோன்றினர். இவர் இருந்த இடத்தில் வேலிக்கடுத்த ஸ்ரீவில்விபுத்தூரில் சைவவே திருக்கோயில் பூசை திருவிழா நடந்துவரு ளாளர்குலத்தில் அவதரித்து திருவாரூரடை கிறது. இது நிற்கத் தஞ்சை அரசர்களுள் ந்து ஞானப்பிரகாசரைக் கண்டார். ஒருவன் தீர்த்தயாத்திரையாகத் தன் பிரா திருஞானசம்பந்தர் தமதாசிரியரிடஞ் மண மந்திரியருடன் வருபவன் வழியிலிருந்த சென்று அவர் சிஷ்யவருக்கங்களுக்குச் சித் ஆலயத்தைக் கண்டு பணிகையில், அங்கிருந்த தாந்த வுண்மைகளைக் கூறுகையில் ஒருபுறத் வேதியமந்திரி 'இது சமாதியா தலால் இதை திருந்து கேட்டிருந்து அவர்கள் சிவதரிசனத் வணங்கிய தற்குப் பிராயச்சித்தஞ் செய்து திற்குச் செல்கையில் உட்சென்று சேவித் கொள்ள வேண்டு மென வுடன் பட்டு அரு துக் குருபாயர் தக்ஷிணாமூர்த்திக்கெதிரில் கிருந்த கோட்டூரில் ஓரிடத்தில் இரவிற்குத் தயானத்துடனிருக்கையில் தாமும் தியானத் தங்கி நாளை இச்சமாதியை அகற்றுக' என்று
அநுபந்தம் 1608 தருமபுர ஆதீனம் வர் . இவர் சீர்காழி சிற்றம்பலநாடிகளுக்கு திருந்து அவர் தம்மிருக்கை சென்று உட்புகு உபதேசித்தனர் . துகையில் நிற்க என வாயிலி னின் றனர் . 4. சீர்காழிசிற்றம்பலநாடிகள்- இவர் ஞானசம்பந்தர் ஆசாரியர் கட்டளைப்படி காவிரி தீரத்தில் சித்தர்காட்டில் ( மாயூரம் ) வெளியில் நிற்க அன்றிரவு மழைபெய்ய தத்வப்ரகாசஞ் செய்தருளிய தத்வப்ரகாசர் விடியுமளவும் நின்றவர்மேல் மழை யொரு முதலிய ( 64 ) மாணாக்கருக் கருள் செய்து சிறிதும் பெய்திலது விடிந்து தாழ் திறந்து மாணாக்கருடன் சமாதியடைந்தனர் . இவர் கண்டோர் ஆசிரியரிடங்கூற ஆசிரியர் நிற்க சரீரத்தை அருவருத்துக் காலில் பழுதைகட்டி வென்று பூசைமுடித்துவந்து கருணை கூர்ந்து யிருந்தமையால் பெரும்பழுதை கட்டிச் சிற் நயன தீக்ஷை செய்தனர் . பின்னர் ஞானாசிரிய றம்பலவர் என்றும் கூறப்படுவார் . இவர் ரிடம் விடைபெற்று பித்தர்குண மருவி மாயூ செய்த நூல் துகளறு போத முதலியன . ரத்தையடுத்த வில்வாரண்யமாகிய தருமபு : மேற்கூறிய சிற்றம்பலநாடிகளிடம் அபி க்ஷேத்திரத்திற் கருகிலுள்ள அரண்யத்தில் ஷேகம் பெற்ற நால்வருள் தங்கினர் . அவ்வாரண்யத்திற்குரியார் மணக் 5. பழதை கட்டி ஞானப்பிரகாசர் குடிவேளாளர் . - அவர்களால் ஒரு ஆச்சிரமம் திருத்துருத்தியில் எழுந்தருளியிருந்து சிஷ்ய கட்டித்தர அதில் வீற்றிருந்தனர் . இவரு ருக் கருள் செய்திருந் தனர் . டன் மிருகங்களும் பக்ஷிகளும் விளையாடுதல் 6. சிவபுரம் தத்துவப் பிரகாசரும் கண்ட பலர் இவ்வற்புதமூர்த்தி பால் அன் ஒருவர் இவர் குடமூக்குக்கு அருகிலுள்ள புற்றுச் சீடராய் மான்ய முதலிய பலவரிசை சிவபுரம் என்ற ஊரிற் பிறந்து காழியம்பதி கள் வழங்கினர் . இவர் தமது ஆன்மார்த்த யிலே பழுதைகட்டி ஞானப்பிரகாசரிடம் மூர்த்தியாகிய சொக்கலிங்கமூர்த்தியை ஆண் தீக்ஷைபெற்றுத் திருவாரூரிலிருந்தவர் . இவர் ப்ெ பிரதிட்டித்து அத்திருமுன்பு தீக்ஷை விஜயநகரத்தரசனான கிருஷ்ணதேவராயர் முதலியன செய்துவந்தனர் . அந்தச் சிஷ்ய காலத்தவர் . இவரது சீடர் திருவாரூர் செட் வருக்கத்தவர் துறவிகளே அன்றி இல்லறத் டித்தெரு ஞானப்பிரகாசர் . தவரும் பல சேர்ந்து பலமான்யாதிகள் தந் 7. திருவாரூர் செட்டித்தெரு ஞானப்பிர தனர் . அவற்றிற்குச் சாந்தானிகபிக்ஷை காசர் அவரது சீடர் 8. சிதம்பாநாதர் யென்று பெயர் . இந்தச் சுவாமிகளால் அரு அவர் 9. கமலை ஞானப்பிரகாசருக்கு உப ளிச்செய்யப்பட்ட நூல்கள் முத்திநிச்சயம் . தேசித்தார் சிவபோகசாரம் சொக்கநாதவெண்பா பர 9. திருவாரூர் கமலை ஞானப்பிரகாசர்- மாநந்த விளக்கம் முதலியன . இவர் தம் ஆதீ இவர்க்குத் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஒருமுகூர்த்தம் னம் சந்தான பரம்பரையாக நின்று நிலவ எழுந் தருளித் தரிசனந் தந்து உண்மை உபதே வேண்டித் தம் சிஷ்யர்கள் பலரில் பரிபாகிக சித்து மதுரையிலிருந்து ஒருவன் வருகிறான் ளான 2. ஆனந்தப்ரவசதேசிகர் 3. சச்சி அவனுக்கு நாம் உபதேசித்த உண்மைகளையும் தானந்ததேசிகர் மாசிலாமணிதேசிகர் மூவ தேசிக்க என்று மறைந்தனர் . இவர் செய்தார்க்கும் மூவகைத் தீக்ஷையும் செய்து தம் ஆன் நூல்கள் சிவாநந்தபோதம் அத்துவாக்கட் மார்த்தமூர்த்தியை எழுந்தருளுவித்து இச்சந் டளை பிராசாதகட்டளை சிவபூசை அகவல் தானத்தை யொருவர் பின் ஒருவராக நடத்தி அத்துவிதசாரம் முதலியன . இவரிடத்தில் வரும்படி கட்டளையிட்டுச் சமாதி கூடினர் . உபதேசம்பெற்றவர் . இவர் சமாதியிலிருந்து சிவலிங்க வடிவாய்த் 1. ஞானசம்பந்தர் - இவர் திருநெல் தோன்றினர் . இவர் இருந்த இடத்தில் வேலிக்கடுத்த ஸ்ரீவில்விபுத்தூரில் சைவவே திருக்கோயில் பூசை திருவிழா நடந்துவரு ளாளர்குலத்தில் அவதரித்து திருவாரூரடை கிறது . இது நிற்கத் தஞ்சை அரசர்களுள் ந்து ஞானப்பிரகாசரைக் கண்டார் . ஒருவன் தீர்த்தயாத்திரையாகத் தன் பிரா திருஞானசம்பந்தர் தமதாசிரியரிடஞ் மண மந்திரியருடன் வருபவன் வழியிலிருந்த சென்று அவர் சிஷ்யவருக்கங்களுக்குச் சித் ஆலயத்தைக் கண்டு பணிகையில் அங்கிருந்த தாந்த வுண்மைகளைக் கூறுகையில் ஒருபுறத் வேதியமந்திரி ' இது சமாதியா தலால் இதை திருந்து கேட்டிருந்து அவர்கள் சிவதரிசனத் வணங்கிய தற்குப் பிராயச்சித்தஞ் செய்து திற்குச் செல்கையில் உட்சென்று சேவித் கொள்ள வேண்டு மென வுடன் பட்டு அரு துக் குருபாயர் தக்ஷிணாமூர்த்திக்கெதிரில் கிருந்த கோட்டூரில் ஓரிடத்தில் இரவிற்குத் தயானத்துடனிருக்கையில் தாமும் தியானத் தங்கி நாளை இச்சமாதியை அகற்றுக ' என்று