அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1605 தருமபுர ஆதீனம் பிற்குமாரசுவாமிதேசிகருக்கும், அவர் (8) களைத் தாபித்தனர். பின் நந்தி தேவரது அம் மாசிலாமணி தேசிகருக்கும், அபிஷேகஞ் சத்திற்றோன்றி சநற்குமார்பகவான் சிவா செய்து சைவசித்தாந்தத்தை உபதேசித் நுக்சகத்தால் எப்பொழுதும் குமாரப்பருவ தருளினார். இவர் இலக்கணக்கொத்து செய்த மும், நினைத்தவிடஞ்செல்லும் ஓர் விசித்திர சுவாமிநாததேசிகர், மாசிலாமணி தேசிகர், விமானமும் பெற்றுப் பக்குவான்மாக்களுக்கு இராமலிங்கதேசிகர், வேலப்பதேசிகர், பின் உபதேசஞ் செய்துவந்தனர். பின் சிவாஞ்ஞை வேலப்பதேசிகருக்கும் உபதேசித்தருளினர். யால் வியாசருக்கும் பின்னும் பலமுனிவருக் அவர்க்குப்பின் (9) இராமலிங்கதேசிகர், கும் சிவஞானத்தை யுபதேசித்தனர். பின் இவர்க்குப்பின் (10) முன்வேலப்பதேசிகர், இவரது மாணாக்கருள் ஒருவார்வர் சத்திய இவர்க்குப்பிறகு (11)பின்வேலப்பதேசிகர், ஞானதரிசனிகள், அவரது மாணாக்கர் பாஞ் இவர் திருப்பறியலூர்ப் புராணம் பாடியவர். சோதிமாமுனிவர் பூமியில்வந்து சுவேதனப் இவர்க்குப் பிறகு சின்ன பட்டத் தவராகிய பெருமாள் என்னும் பிள்ளைத்திருநாமம் த்விதீயவேலப்பதேசிகர் பஞ்சாக்கரபஃறொ பெற்ற மெய்கண்டதேவருக்கு சைவசித் டை, ஞானபூஜாவிதி, மரப்பட்டவணை முதலி தாந்த உண்மையை உபதேசித்தருளினர். யன் இயற்றினர். மெய்கண்டதேவர் அருணந்திதேவ இவர்காலத்திலே சிவஞானயோகியர் நாயனார் முதலிய நாற்பத்தொன்பதின்மருக் இவ்வாதீனத்துத் தம்பிரான்களில் ஒருவரா கும் உபதேசஞ் செய்தனர். யிருந்தனர். இந்தப் பின்வேலப்பதேசிகருக் திருத்துறையூர் என்னும் க்ஷேத்திரத்தி குப்பின் (12) திருச்சிற்றம்பலதேசிகர், ருந்த சதாசிவசாரியர் என்னும் ஆசார்யாபி இவர்க்குப் பிறகு (13) அம்பலவாணதேசி ஷேக நாமத்தையும் சகலாகம பண்டித மிருது கர், இவர்க்குப்பிறகு (14) சுப்ரமண்யதேசி நாமத்தையும் பெற்ற அருணந்திதேவநாய கர், இவர்க்குப்பிறகு (15) அம்பலவாணனார் மறைஞானசம்பந்தருக்குச் சிவஞான தேசிகர், இவர்க்குப்பிறகு (16) சுப்ரமணிய த்தை யுபதேசித்து வந்தனர். தேசிகர், இவர்க்குப்பிறகு (17) அம்பல மறைஞானசம்பந்தர் - திருப்பெண் வாணதேசிகர், இவர்க்குப்பிறகு (18) சுப்ப நாடகத்தில் திருக்கடந்தையென்னும் திருப் மண்யதேசிகர், இவர்க்குப்பிறகு இப்பொ பதியிலவ தரித்த அருணந்திசிவாசாரியரிடத் ழுது இருப்பவர் ஸ்ரீஸ்ரீ வைத்தியலிங்க தில் உபதேசம் பெற்று அதிவன்னாச்சிரமி தேசிகராவார். யாய்த் திருக்களாஞ்சேரியில் எழுந்தருளி யிருந்தனர். தருமபுர ஆதீனம் மேற்கூறிய மறைஞான சம்பந்த சிவா அநாதிமலமுத்தராகிய சிவபெருமான் சாரியர் சிதம்பரத் தலத்தில் எழுந்தருளி சுத்தமாயாஸ்வ ரூபமாகிய கல்லாலவிருக்ஷத் யிருந்த தில்லைவாழந்தணருள் ஒருவராகிய தடியில் தக்ஷிணாமூர்த்தியா யெழுந் தருளி உமாபதிசிவாசாரியருக்கு உபதேசித்தனர். முதலில் சிவஞானத்தை உலகமாதாவாகிய உமாபதிசிவாசாரியர் சிவாஞ்ஞையால் பெற் உமாதேவியாருக்கும், விநாயகர், முருகக்கட றான் சாம்பானுக்கு உபதேசித்து முத்தி வுள், வீரபத்திரர், பைரவருக்கும், அதன் தந்தனர். பின் மகாகாளர், பிருங்கி, சோமன், நந்திக் உமாபதிசிவாசாரியார் - மாணாக் கும், அதன்பின் விஷ்ணு, பிரமன், இந்திர கர் மச்சுச்செட்டியார் என்னும் அருணமச்சி னுக்கும், அதன்பின் சநற்குமாரர், சநகர் , வாயர். சநாதனர், சருந்தனர் முதவிய நால்வருக்கும் 2. மச்சுச்செட்டியார்-- இவர் சீர்காழி சின்முத்திரா தாரியாய் அருளிச்செய்தனர். யிலிருந்த வேளான் குலத்தவர் இவர் பிரபஞ் மேற்கூறியவாறு நால்வகை மாபினரும் இந் சத்தைப் பார்க்கக்கூடாதென்று மச்சிலே நிலவுலகில் அச்சிவஞானத்தை நிறுத்தல் யிருந்தபடியால் இவர்க்கு இப்பெயர் வந்தது. வேண்டிச் சன்மார்க்க நான்கின்படி பக்கு இவர் செய்த நூல் ஞானபூசைத்திருவிருத் வான்மாக்களுக் குபதேசித்தருளி முறையே தம், இவர் நால்வருக்கு உபதேசித்தனர். ஆமர் த தகம், ரணபத்திரம், கோளகி, புஷ்ப ஷசெட்டியாரிடம் அருள்பெற்றவர் கங்கை கிரி எனும் பெயர்களுடன் ஸ்ரீகைலாசத்திருப் மெய்கண்டார். பதற் கொப்ப ஈண்டும் நான்கு திருமடங்கள் 3. கங்கைமெய்கண்டார் தாபித்து அவற்றில் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் கங்கைகொண்ட சோளேச்சுரத்தில் இருந்த
அங்பந்தம் 1605 தருமபுர ஆதீனம் பிற்குமாரசுவாமிதேசிகருக்கும் அவர் ( 8 ) களைத் தாபித்தனர் . பின் நந்தி தேவரது அம் மாசிலாமணி தேசிகருக்கும் அபிஷேகஞ் சத்திற்றோன்றி சநற்குமார்பகவான் சிவா செய்து சைவசித்தாந்தத்தை உபதேசித் நுக்சகத்தால் எப்பொழுதும் குமாரப்பருவ தருளினார் . இவர் இலக்கணக்கொத்து செய்த மும் நினைத்தவிடஞ்செல்லும் ஓர் விசித்திர சுவாமிநாததேசிகர் மாசிலாமணி தேசிகர் விமானமும் பெற்றுப் பக்குவான்மாக்களுக்கு இராமலிங்கதேசிகர் வேலப்பதேசிகர் பின் உபதேசஞ் செய்துவந்தனர் . பின் சிவாஞ்ஞை வேலப்பதேசிகருக்கும் உபதேசித்தருளினர் . யால் வியாசருக்கும் பின்னும் பலமுனிவருக் அவர்க்குப்பின் ( 9 ) இராமலிங்கதேசிகர் கும் சிவஞானத்தை யுபதேசித்தனர் . பின் இவர்க்குப்பின் ( 10 ) முன்வேலப்பதேசிகர் இவரது மாணாக்கருள் ஒருவார்வர் சத்திய இவர்க்குப்பிறகு ( 11 ) பின்வேலப்பதேசிகர் ஞானதரிசனிகள் அவரது மாணாக்கர் பாஞ் இவர் திருப்பறியலூர்ப் புராணம் பாடியவர் . சோதிமாமுனிவர் பூமியில்வந்து சுவேதனப் இவர்க்குப் பிறகு சின்ன பட்டத் தவராகிய பெருமாள் என்னும் பிள்ளைத்திருநாமம் த்விதீயவேலப்பதேசிகர் பஞ்சாக்கரபஃறொ பெற்ற மெய்கண்டதேவருக்கு சைவசித் டை ஞானபூஜாவிதி மரப்பட்டவணை முதலி தாந்த உண்மையை உபதேசித்தருளினர் . யன் இயற்றினர் . மெய்கண்டதேவர் அருணந்திதேவ இவர்காலத்திலே சிவஞானயோகியர் நாயனார் முதலிய நாற்பத்தொன்பதின்மருக் இவ்வாதீனத்துத் தம்பிரான்களில் ஒருவரா கும் உபதேசஞ் செய்தனர் . யிருந்தனர் . இந்தப் பின்வேலப்பதேசிகருக் திருத்துறையூர் என்னும் க்ஷேத்திரத்தி குப்பின் ( 12 ) திருச்சிற்றம்பலதேசிகர் ருந்த சதாசிவசாரியர் என்னும் ஆசார்யாபி இவர்க்குப் பிறகு ( 13 ) அம்பலவாணதேசி ஷேக நாமத்தையும் சகலாகம பண்டித மிருது கர் இவர்க்குப்பிறகு ( 14 ) சுப்ரமண்யதேசி நாமத்தையும் பெற்ற அருணந்திதேவநாய கர் இவர்க்குப்பிறகு ( 15 ) அம்பலவாணனார் மறைஞானசம்பந்தருக்குச் சிவஞான தேசிகர் இவர்க்குப்பிறகு ( 16 ) சுப்ரமணிய த்தை யுபதேசித்து வந்தனர் . தேசிகர் இவர்க்குப்பிறகு ( 17 ) அம்பல மறைஞானசம்பந்தர் - திருப்பெண் வாணதேசிகர் இவர்க்குப்பிறகு ( 18 ) சுப்ப நாடகத்தில் திருக்கடந்தையென்னும் திருப் மண்யதேசிகர் இவர்க்குப்பிறகு இப்பொ பதியிலவ தரித்த அருணந்திசிவாசாரியரிடத் ழுது இருப்பவர் ஸ்ரீஸ்ரீ வைத்தியலிங்க தில் உபதேசம் பெற்று அதிவன்னாச்சிரமி தேசிகராவார் . யாய்த் திருக்களாஞ்சேரியில் எழுந்தருளி யிருந்தனர் . தருமபுர ஆதீனம் மேற்கூறிய மறைஞான சம்பந்த சிவா அநாதிமலமுத்தராகிய சிவபெருமான் சாரியர் சிதம்பரத் தலத்தில் எழுந்தருளி சுத்தமாயாஸ்வ ரூபமாகிய கல்லாலவிருக்ஷத் யிருந்த தில்லைவாழந்தணருள் ஒருவராகிய தடியில் தக்ஷிணாமூர்த்தியா யெழுந் தருளி உமாபதிசிவாசாரியருக்கு உபதேசித்தனர் . முதலில் சிவஞானத்தை உலகமாதாவாகிய உமாபதிசிவாசாரியர் சிவாஞ்ஞையால் பெற் உமாதேவியாருக்கும் விநாயகர் முருகக்கட றான் சாம்பானுக்கு உபதேசித்து முத்தி வுள் வீரபத்திரர் பைரவருக்கும் அதன் தந்தனர் . பின் மகாகாளர் பிருங்கி சோமன் நந்திக் உமாபதிசிவாசாரியார் - மாணாக் கும் அதன்பின் விஷ்ணு பிரமன் இந்திர கர் மச்சுச்செட்டியார் என்னும் அருணமச்சி னுக்கும் அதன்பின் சநற்குமாரர் சநகர் வாயர் . சநாதனர் சருந்தனர் முதவிய நால்வருக்கும் 2. மச்சுச்செட்டியார்-- இவர் சீர்காழி சின்முத்திரா தாரியாய் அருளிச்செய்தனர் . யிலிருந்த வேளான் குலத்தவர் இவர் பிரபஞ் மேற்கூறியவாறு நால்வகை மாபினரும் இந் சத்தைப் பார்க்கக்கூடாதென்று மச்சிலே நிலவுலகில் அச்சிவஞானத்தை நிறுத்தல் யிருந்தபடியால் இவர்க்கு இப்பெயர் வந்தது . வேண்டிச் சன்மார்க்க நான்கின்படி பக்கு இவர் செய்த நூல் ஞானபூசைத்திருவிருத் வான்மாக்களுக் குபதேசித்தருளி முறையே தம் இவர் நால்வருக்கு உபதேசித்தனர் . ஆமர் தகம் ரணபத்திரம் கோளகி புஷ்ப ஷசெட்டியாரிடம் அருள்பெற்றவர் கங்கை கிரி எனும் பெயர்களுடன் ஸ்ரீகைலாசத்திருப் மெய்கண்டார் . பதற் கொப்ப ஈண்டும் நான்கு திருமடங்கள் 3. கங்கைமெய்கண்டார் தாபித்து அவற்றில் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் கங்கைகொண்ட சோளேச்சுரத்தில் இருந்த