அபிதான சிந்தாமணி

அபபந்தம் 1604 சைவஆதீன மடம் நமச்சி வித்யாநிதி தீர்த்தர், 12. ரகுநாததீர்த்தர், 13. தார். இவர் திருத்துறையூர் ஆதிசைவராகிய சகுவர்ய தீர்த்தர், 14. ரகூத்தம தீர்த்தர், 15. சகலாகம பண்டிதரென்னும் காரணப்பெயரு வே தவ்யாஸ தீர்த்தர், 16. வித்யாதிபதி தீர்த் டைய அருணந்திசிவாசாரியருக்கு உபதேசித் தர், 17. வித்யா தீசதீர்த்தர், 18. வேதநிதி தார். இவர் அச்சிவாகமப் பொருள்களையும் தீர்த்தர், 19. சத்யவிருத தீர்த்தர், 20. சத்ய சிவஞானபோதத்தினையும் திருப்பெண்ணாட நிதி தீர்த்தர், 21, சத்யநாத தீர்த்தர், 22. சத் கத்தில் பிராமண குலத்தில் அவதரித்த மறை யாபிநவ தீர்த்தர், 23. சத்யபூர்ண தீர்த்தர், ஞானசம்பந்த சிவாசாரியருக்கு உபதேசித் 24. சத்யவிஜய தீர்த்தர், 25. சத்யபிரிய தீர்த் தருளினார். இவர் சிதம்பரத்தைச்சார்ந்த தர், 26: சத்யபோத தீர்த்தர், 27. சத்யசந்த திருக்களாஞ்சேரியி லெழுந்தருளியிருந்த தீர்த்தர், 28. சத்யவாத தீர்த்தர், 29. சத்ய தில்லைவாழந்தணர்களுள் ஒருவராகிய உமா தர்மதீர்த்தர், 30. சத்யசங்கல்பதீர்த்தர், 31. பதிசிவாசாரியருக்கு உபதேசித்தருளினார். சத்யசந்துஷ்ட தீர்த்தர், 32, சத்யபாராயண இவர் அருணமச்சிவாயதேசிகர் முதலியோ தீர்த்தர், 33. சத்யகாமதீர்த்தர், 34. சத்ருக்கு உபதேசித்தருளினார். அவருள் திரு யேஷ்ட தீர்த்தர், 35. சத்யபராக்ரம தீர்த்தர், மூவலூரில் சைவவேளாளர் குலத்தி லவ தரி 36. சத்யவிரத தீர்த்தர், 37. சத்ய தீர தீர்த்தர். த்த நமச்சிவாயழர்த்திகள் நவகோடி சித்த வாசபுரமென்ற திருவாவடுதுறையில் எழுந் மத்வமடங்கள் 6 தருளியிருந்து (1) சித்தர் சிவப்பிரகாச 1. வியாஸராயமடம், 2. சுமதீந்த்ர தேசிகருக்கு உபதேசித்தருளினார். அவர் மடம், 3. பத்மராபதீர்த்தமடம், 4. மாதவ இலிங்க தாரணியாய் துறையூர்மடம் கட்டிக் தீர்த்தமடம், 5. அக்ஷோப்ய தீர்த்தமடம், 6. கொண்டு சென்றதால் பஞ்சாக்கர தேசிக சத்ய பூரணாசாரியர்மடம். மூர்த்திகள் திருவாவடுதுறையில் அவத சங்கராசாரியர் மடம் ரித்துத் தீவிரதர பக்குவியாயிருந்த (2) மறைஞானதேசிகருக் குபதேசிக்க இவர் ஆதிசங்கரர் முதலில் நாற்றிசைகளுக் கட்டையிலேயே யிருப்பது கண்டு கும் நான்கு மடங்கள் தாபித்தனர். அவை வாய தேசிகர் ஆதீனம் விளங்க (3) அம் வடக்கு அரித்வாரம், கிழக்கு ஜகந்நாதம், பலவாண தேசிகருக்கும் தக்ஷிணாமூர்த்தி தெற்கு சிருங்ககிரி, மேற்கு துவாரகை தேசிகருக்கும் அபிஷேகஞ் செய்து சைவ களாம். இவைகளுள் சிறந்தது சிருங்ககிரி சித்தாந்த சாத்திரத்தை யுபதேசித்தருளி யாம். ஷ சிருங்ககிரியின் கிளைமடம் விரு னர். க்ஷ அம்பலவாணதேசிகர் பலவகை பாக்ஷமாம். வித்தியாரண்யசுவாமிகள் காலத் சித்தாந்த சாத்திரங்களை இயற்றினர். இவர் துப் புஷ்பகிரிமடம் உண்டாயிற்றென்ப. தம்மையடைந்த உலகுடைய நாயனார் என் பின்னிருந்தவர்களால் கும்பகோணம், ஆம்னும் வைஷ்ணவருக்குச் சைவசித்தாந்த சாத் சிவகங்கை, காகர்ல மடங்களுண்டாயின. திரங்களை யுபதேசித்தருளினார். இவர் சிவ புரம் பிள்ளை முதலிய பலர்க்கு உபதே சைவஆதீன மடங்கள் சித்துப் பிரபலராயிருந்தனர். இவர் உப குருபரம்பரை தேசபரம்பரை அங்குரித்தற்கு அருகமாய் அப்பிர தமாசாரியர் காலத்தில் இருந்தருளிய திருவாவடுதுறை மடாதீனம் துவிதியாசாரியருமான தால் இந்த திருக்கைலையில் அருள்வடிவாகிய கல் ஞானாதீனத்துக்குவரும் ஆசிரியர்கள் கைட் லால் நிழலில் தக்ஷிணாமூர்த்தியாய் எழுந்த டிகத் அரியாச்ரமிகளாயிருந்தாலும் பெரிய ருளியிருந்த ஸ்ரீகண்டபாமசிவம், இவர்பால் பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருக்கையில் அடிய ஆகமங்களைக் கேட்டருளிய ஸ்ரீநந்திதேவர், வர்களுக்கு எழுதுந் திருமுகத்தில் நமசிவா இவர் தம்மாணாக்கருள் சிறந்த சநற்குமாரயம் எனவும், சின்னபட்டத்தில் எழுந்தருளி முனிவர்க்குபதேசித்தனர். இவர் தம்மாணாக்க யிருக்கையில் அம்பலவாணர் துணை எனவும் ருள் சிறந்தவர் சத்யஞானதரிசினிகள், இவர் திருக்கைச்சாத்திடுதல் பண்டை தொட்டு வழ தம்மாணாக்கருள் சிறந்த பாஞ்சோதிழனிவர், ங்கிவருகின்றது. ஷ அம்பலவாணதேசிகர் இவர் திருவெண்ணெய் நல்லூரில் வேளாளர் (4) உருத்திரகோடி தேசிகருக்கும், அவர் குலத்தவ தரித்த சுவேதவனப் பெருமாள் முன் வேலப்ப தேசிகருக்கும், அவர் என்னும் மெய்கண்டதேவருக்கு உபதேசித் (6) குமாரசுவாமி தேசிகருக்கும், அவர் (7) இவர்
அபபந்தம் 1604 சைவஆதீன மடம் நமச்சி வித்யாநிதி தீர்த்தர் 12. ரகுநாததீர்த்தர் 13. தார் . இவர் திருத்துறையூர் ஆதிசைவராகிய சகுவர்ய தீர்த்தர் 14. ரகூத்தம தீர்த்தர் 15 . சகலாகம பண்டிதரென்னும் காரணப்பெயரு வே தவ்யாஸ தீர்த்தர் 16. வித்யாதிபதி தீர்த் டைய அருணந்திசிவாசாரியருக்கு உபதேசித் தர் 17. வித்யா தீசதீர்த்தர் 18. வேதநிதி தார் . இவர் அச்சிவாகமப் பொருள்களையும் தீர்த்தர் 19. சத்யவிருத தீர்த்தர் 20. சத்ய சிவஞானபோதத்தினையும் திருப்பெண்ணாட நிதி தீர்த்தர் 21 சத்யநாத தீர்த்தர் 22. சத் கத்தில் பிராமண குலத்தில் அவதரித்த மறை யாபிநவ தீர்த்தர் 23. சத்யபூர்ண தீர்த்தர் ஞானசம்பந்த சிவாசாரியருக்கு உபதேசித் 24. சத்யவிஜய தீர்த்தர் 25. சத்யபிரிய தீர்த் தருளினார் . இவர் சிதம்பரத்தைச்சார்ந்த தர் 26 : சத்யபோத தீர்த்தர் 27. சத்யசந்த திருக்களாஞ்சேரியி லெழுந்தருளியிருந்த தீர்த்தர் 28. சத்யவாத தீர்த்தர் 29. சத்ய தில்லைவாழந்தணர்களுள் ஒருவராகிய உமா தர்மதீர்த்தர் 30. சத்யசங்கல்பதீர்த்தர் 31. பதிசிவாசாரியருக்கு உபதேசித்தருளினார் . சத்யசந்துஷ்ட தீர்த்தர் 32 சத்யபாராயண இவர் அருணமச்சிவாயதேசிகர் முதலியோ தீர்த்தர் 33. சத்யகாமதீர்த்தர் 34. சத்ருக்கு உபதேசித்தருளினார் . அவருள் திரு யேஷ்ட தீர்த்தர் 35. சத்யபராக்ரம தீர்த்தர் மூவலூரில் சைவவேளாளர் குலத்தி லவ தரி 36. சத்யவிரத தீர்த்தர் 37. சத்ய தீர தீர்த்தர் . த்த நமச்சிவாயழர்த்திகள் நவகோடி சித்த வாசபுரமென்ற திருவாவடுதுறையில் எழுந் மத்வமடங்கள் 6 தருளியிருந்து ( 1 ) சித்தர் சிவப்பிரகாச 1. வியாஸராயமடம் 2 . சுமதீந்த்ர தேசிகருக்கு உபதேசித்தருளினார் . அவர் மடம் 3. பத்மராபதீர்த்தமடம் 4. மாதவ இலிங்க தாரணியாய் துறையூர்மடம் கட்டிக் தீர்த்தமடம் 5. அக்ஷோப்ய தீர்த்தமடம் 6 . கொண்டு சென்றதால் பஞ்சாக்கர தேசிக சத்ய பூரணாசாரியர்மடம் . மூர்த்திகள் திருவாவடுதுறையில் அவத சங்கராசாரியர் மடம் ரித்துத் தீவிரதர பக்குவியாயிருந்த ( 2 ) மறைஞானதேசிகருக் குபதேசிக்க இவர் ஆதிசங்கரர் முதலில் நாற்றிசைகளுக் கட்டையிலேயே யிருப்பது கண்டு கும் நான்கு மடங்கள் தாபித்தனர் . அவை வாய தேசிகர் ஆதீனம் விளங்க ( 3 ) அம் வடக்கு அரித்வாரம் கிழக்கு ஜகந்நாதம் பலவாண தேசிகருக்கும் தக்ஷிணாமூர்த்தி தெற்கு சிருங்ககிரி மேற்கு துவாரகை தேசிகருக்கும் அபிஷேகஞ் செய்து சைவ களாம் . இவைகளுள் சிறந்தது சிருங்ககிரி சித்தாந்த சாத்திரத்தை யுபதேசித்தருளி யாம் . சிருங்ககிரியின் கிளைமடம் விரு னர் . க்ஷ அம்பலவாணதேசிகர் பலவகை பாக்ஷமாம் . வித்தியாரண்யசுவாமிகள் காலத் சித்தாந்த சாத்திரங்களை இயற்றினர் . இவர் துப் புஷ்பகிரிமடம் உண்டாயிற்றென்ப . தம்மையடைந்த உலகுடைய நாயனார் என் பின்னிருந்தவர்களால் கும்பகோணம் ஆம்னும் வைஷ்ணவருக்குச் சைவசித்தாந்த சாத் சிவகங்கை காகர்ல மடங்களுண்டாயின . திரங்களை யுபதேசித்தருளினார் . இவர் சிவ புரம் பிள்ளை முதலிய பலர்க்கு உபதே சைவஆதீன மடங்கள் சித்துப் பிரபலராயிருந்தனர் . இவர் உப குருபரம்பரை தேசபரம்பரை அங்குரித்தற்கு அருகமாய் அப்பிர தமாசாரியர் காலத்தில் இருந்தருளிய திருவாவடுதுறை மடாதீனம் துவிதியாசாரியருமான தால் இந்த திருக்கைலையில் அருள்வடிவாகிய கல் ஞானாதீனத்துக்குவரும் ஆசிரியர்கள் கைட் லால் நிழலில் தக்ஷிணாமூர்த்தியாய் எழுந்த டிகத் அரியாச்ரமிகளாயிருந்தாலும் பெரிய ருளியிருந்த ஸ்ரீகண்டபாமசிவம் இவர்பால் பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருக்கையில் அடிய ஆகமங்களைக் கேட்டருளிய ஸ்ரீநந்திதேவர் வர்களுக்கு எழுதுந் திருமுகத்தில் நமசிவா இவர் தம்மாணாக்கருள் சிறந்த சநற்குமாரயம் எனவும் சின்னபட்டத்தில் எழுந்தருளி முனிவர்க்குபதேசித்தனர் . இவர் தம்மாணாக்க யிருக்கையில் அம்பலவாணர் துணை எனவும் ருள் சிறந்தவர் சத்யஞானதரிசினிகள் இவர் திருக்கைச்சாத்திடுதல் பண்டை தொட்டு வழ தம்மாணாக்கருள் சிறந்த பாஞ்சோதிழனிவர் ங்கிவருகின்றது . அம்பலவாணதேசிகர் இவர் திருவெண்ணெய் நல்லூரில் வேளாளர் ( 4 ) உருத்திரகோடி தேசிகருக்கும் அவர் குலத்தவ தரித்த சுவேதவனப் பெருமாள் முன் வேலப்ப தேசிகருக்கும் அவர் என்னும் மெய்கண்டதேவருக்கு உபதேசித் ( 6 ) குமாரசுவாமி தேசிகருக்கும் அவர் ( 7 ) இவர்