அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1602 வைஷ்ணவ குருபரம்பரை என பத்தியனிடம் குமுதன், சுநகன், சா யின. அதனால் சைவப்பிராமணரும் நான்கு பாலி ; சுநகரிடம் பெப்பரு, சயிந்தவாயினர். வகுப்பாராயினர். இந்த ஆமர்த்தக மடத்தி சயிந்தவாயினரிடம் சவான். நக்ஷத்ரகல்பன், லிருந்து கலியுகத்தில் போக மோக்ஷப்ரதரா சாந்திரவர்க்கன், ஆங்கீரசன் இம்மூவரும் கிய வியாபகசம்பு என்னும் மஹா குருவான அதர்வண வேதிகள். வர் உண்டானார். இராஜேந்திரசோழன் கங்கா ஸ்நானத்திற்குச் சென்றகாலத்துச் சைவா புராண பரம்பரை சாரியர்களைக் கொண்டுவந்து காஞ்சி சோழ வியாசர். இவரிடம் அருஷணர், இவ மண்டலத்தில் ஸ்தாபித்தான். இம்மடல் ரிடம் திரையாரணி, சூதர், காச்யபர், சாவ களில் பல ஸ்மார்த்த மடங்களாயின. (சித் ர்ணி, அகர்த்தவுருணர், சிசுபாயனர், ஆரீதர். தாந்தசாராவலி). சுகரிடம், காச்யபர், சாவர்ணி, அகர்த்தவிரு சிவமூர்த்தியினிடம் அருள்பெற்ற நால் ணர், சிசுபாயனர், ஆரீதர், சூதர் எனவும் வராகிய நந்திகள் சநகர், சநற்குமார், சநந் கூறுவர். தனர், சநாதனர் என்பவராம். இவர்களுள் : சைவ மடங்கள் 1. சநகரால் சம்புசந்தானம், மலைய மான் சந்தானம் இரண்டாகிப் பின் பூலோகத்தில் ஜம்புத்வீபத்தின் நடுவி பலவாயின. லிருக்கும் மேருமலைக்குத் தெற்கில் இமய 2. சநற்குமாரரால் விஞ்ஞான தேவர் மலைக்குத் தென்புறம் பாரதவர்ஷம் எனப் சந்தானம், மெய்கண்ட தேவர் சந்தானம் படும். அப்பரதகண்டத்தில் தூர்வாஸமுனி என இரண்டாகிப் பின் பலவாயின. வரால் தாபிக்கப்பட்டது ஆமர்த்தகமடம், 3. சநந்தனாரால் சிவமண்ணிய தேவர் அந்த மடத்தில் கௌசிகர், காச்யபாதிருஷி சந்தானம், பாமதேவர் சந்தானம், கள் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபமான ஸ்ரீ கண்ட் நந்தபோதர் சந்தானம் என மூன்றாகிப் பரமேச்வாரை யுபாசித்து ஆகமஞானம் பெற் பின் பலவாயின. றுணர்ந்தனர். இவர்களுடைய சீடர்களான 4. சநாதனால் பிரமதேவர் சந்தா ஸனத்குமாரர் முதலிய நால்வரும் அம்மடத் னம், சிங்கநாததேவர் சந்தானம் திலிருந்து பிரிவுப்பட்டுத் தனித்தனி நான்கு இரண்டாகிப் பின் பலவாயின. மடங்களை யேற்படுத்தினர். அவை மேற் 5. சிவயோகழனிவரால் வாமதேவ கூறிய ஆமர்த்தகமடம், ரணபத்திரம், கோ முனிவர் சந்தானம் ஒன்றாய்ப் பின் பல ளகி, புஷ்பகிரி இந்த நான்கு மடங்களுமாம். வாயின. இவற்றுள், 6. பதஞ்சலிழனிவாரல் நிறைந்த நாய ஆமர்த்தகமடத்திற்கு - ஸநத்குமாரர் தலைவர் சந்தானம் பரவியது. இச்சந்தானத்தவர் வர்; அங்கே கதம்ப விருக்ஷம்; அவர் சந்ததி வாகீசழனிவர். இவருக் காசிரியர் பாமா அந்த மடாதிபதிகளாயிருந்தனர். னந்தழனிவர். ரணபத்திரத்திற்கு - ஸநந்தர் தலைவர்; 7. வியாக்ரபாதரால் சத்யோஜாத அங்கே வடவிருக்ஷம்; அவர் சந்ததியார் அந்த தேவர் சந்தானம் ஒன்றாய்ப் பின் பலவாயின. மடாதிபதிகளாயிருந்தனர். 8. திருழலதேவரால் பிரமவேவர், இந் கோளமேடத்திற்கு - ஸநாதநர் தலை திரதேவர், விஷ்ணுதேவர், உருத்திரதேவர், வர்; அங்கே ஜம்பூ விருஷம் ; அவர் சந்ததி கந்துரு மகாவிருடிகள், காலாக்னிருத்சர், யார் அந்த மடாதிபதிகளாயிருந்தனர். கஞ்சனூர் மலையமான் என எழுவகைச் சந் புஷ்பகிரிமடத்திற்கு - ஸநகர் தலைவர். தானமாய்ப் பின் பலவாயின. அங்கே அருச்சுனவிருக்ஷம்; அவர் சந்ததியார் அந்த மடாதிபதிகளாயிருந்தனர். வைஷ்ணவ குருபரம்பரை இம்மடங்கள் கோதாவரி தீரத்தில் தென்னாசாரிய சம்பிரதாய குருபரம்பரை சைவர்கள் வாசஞ்செய்து கொண்டிருந்த மந் திரகாளி யென்னும் பட்டணத்தைச் சூழ்ந் பெரிய பெருமாள், பிராட்டியார், சேனை திருந்தன. ஸ்வாயம்புமது காலத்தில் ஒன் முதவியார், நம்மாழ்வார், ஸ்ரீமந் நாதமுனி மூாய் ஆமர்த்தக மடமொன்றே ருஷிஸம்பிர கள், உய்யக்கொண்டார், மணக்கால் கம்பி, தாயமா யிருந்தது. பின்பு ஸ்வாரோசிஷமது ஸ்ரீ ஆளவந்தார், பெரியாம்பி, எம்பெருமா காலத்தில் ஆமர்த்தகமட முதலாக நான்கா னார்; எம்பார், பட்டர், நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, என
அங்பந்தம் 1602 வைஷ்ணவ குருபரம்பரை என பத்தியனிடம் குமுதன் சுநகன் சா யின . அதனால் சைவப்பிராமணரும் நான்கு பாலி ; சுநகரிடம் பெப்பரு சயிந்தவாயினர் . வகுப்பாராயினர் . இந்த ஆமர்த்தக மடத்தி சயிந்தவாயினரிடம் சவான் . நக்ஷத்ரகல்பன் லிருந்து கலியுகத்தில் போக மோக்ஷப்ரதரா சாந்திரவர்க்கன் ஆங்கீரசன் இம்மூவரும் கிய வியாபகசம்பு என்னும் மஹா குருவான அதர்வண வேதிகள் . வர் உண்டானார் . இராஜேந்திரசோழன் கங்கா ஸ்நானத்திற்குச் சென்றகாலத்துச் சைவா புராண பரம்பரை சாரியர்களைக் கொண்டுவந்து காஞ்சி சோழ வியாசர் . இவரிடம் அருஷணர் இவ மண்டலத்தில் ஸ்தாபித்தான் . இம்மடல் ரிடம் திரையாரணி சூதர் காச்யபர் சாவ களில் பல ஸ்மார்த்த மடங்களாயின . ( சித் ர்ணி அகர்த்தவுருணர் சிசுபாயனர் ஆரீதர் . தாந்தசாராவலி ) . சுகரிடம் காச்யபர் சாவர்ணி அகர்த்தவிரு சிவமூர்த்தியினிடம் அருள்பெற்ற நால் ணர் சிசுபாயனர் ஆரீதர் சூதர் எனவும் வராகிய நந்திகள் சநகர் சநற்குமார் சநந் கூறுவர் . தனர் சநாதனர் என்பவராம் . இவர்களுள் : சைவ மடங்கள் 1. சநகரால் சம்புசந்தானம் மலைய மான் சந்தானம் இரண்டாகிப் பின் பூலோகத்தில் ஜம்புத்வீபத்தின் நடுவி பலவாயின . லிருக்கும் மேருமலைக்குத் தெற்கில் இமய 2. சநற்குமாரரால் விஞ்ஞான தேவர் மலைக்குத் தென்புறம் பாரதவர்ஷம் எனப் சந்தானம் மெய்கண்ட தேவர் சந்தானம் படும் . அப்பரதகண்டத்தில் தூர்வாஸமுனி என இரண்டாகிப் பின் பலவாயின . வரால் தாபிக்கப்பட்டது ஆமர்த்தகமடம் 3. சநந்தனாரால் சிவமண்ணிய தேவர் அந்த மடத்தில் கௌசிகர் காச்யபாதிருஷி சந்தானம் பாமதேவர் சந்தானம் கள் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபமான ஸ்ரீ கண்ட் நந்தபோதர் சந்தானம் என மூன்றாகிப் பரமேச்வாரை யுபாசித்து ஆகமஞானம் பெற் பின் பலவாயின . றுணர்ந்தனர் . இவர்களுடைய சீடர்களான 4. சநாதனால் பிரமதேவர் சந்தா ஸனத்குமாரர் முதலிய நால்வரும் அம்மடத் னம் சிங்கநாததேவர் சந்தானம் திலிருந்து பிரிவுப்பட்டுத் தனித்தனி நான்கு இரண்டாகிப் பின் பலவாயின . மடங்களை யேற்படுத்தினர் . அவை மேற் 5. சிவயோகழனிவரால் வாமதேவ கூறிய ஆமர்த்தகமடம் ரணபத்திரம் கோ முனிவர் சந்தானம் ஒன்றாய்ப் பின் பல ளகி புஷ்பகிரி இந்த நான்கு மடங்களுமாம் . வாயின . இவற்றுள் 6. பதஞ்சலிழனிவாரல் நிறைந்த நாய ஆமர்த்தகமடத்திற்கு - ஸநத்குமாரர் தலைவர் சந்தானம் பரவியது . இச்சந்தானத்தவர் வர் ; அங்கே கதம்ப விருக்ஷம் ; அவர் சந்ததி வாகீசழனிவர் . இவருக் காசிரியர் பாமா அந்த மடாதிபதிகளாயிருந்தனர் . னந்தழனிவர் . ரணபத்திரத்திற்கு - ஸநந்தர் தலைவர் ; 7. வியாக்ரபாதரால் சத்யோஜாத அங்கே வடவிருக்ஷம் ; அவர் சந்ததியார் அந்த தேவர் சந்தானம் ஒன்றாய்ப் பின் பலவாயின . மடாதிபதிகளாயிருந்தனர் . 8. திருழலதேவரால் பிரமவேவர் இந் கோளமேடத்திற்கு - ஸநாதநர் தலை திரதேவர் விஷ்ணுதேவர் உருத்திரதேவர் வர் ; அங்கே ஜம்பூ விருஷம் ; அவர் சந்ததி கந்துரு மகாவிருடிகள் காலாக்னிருத்சர் யார் அந்த மடாதிபதிகளாயிருந்தனர் . கஞ்சனூர் மலையமான் என எழுவகைச் சந் புஷ்பகிரிமடத்திற்கு - ஸநகர் தலைவர் . தானமாய்ப் பின் பலவாயின . அங்கே அருச்சுனவிருக்ஷம் ; அவர் சந்ததியார் அந்த மடாதிபதிகளாயிருந்தனர் . வைஷ்ணவ குருபரம்பரை இம்மடங்கள் கோதாவரி தீரத்தில் தென்னாசாரிய சம்பிரதாய குருபரம்பரை சைவர்கள் வாசஞ்செய்து கொண்டிருந்த மந் திரகாளி யென்னும் பட்டணத்தைச் சூழ்ந் பெரிய பெருமாள் பிராட்டியார் சேனை திருந்தன . ஸ்வாயம்புமது காலத்தில் ஒன் முதவியார் நம்மாழ்வார் ஸ்ரீமந் நாதமுனி மூாய் ஆமர்த்தக மடமொன்றே ருஷிஸம்பிர கள் உய்யக்கொண்டார் மணக்கால் கம்பி தாயமா யிருந்தது . பின்பு ஸ்வாரோசிஷமது ஸ்ரீ ஆளவந்தார் பெரியாம்பி எம்பெருமா காலத்தில் ஆமர்த்தகமட முதலாக நான்கா னார் ; எம்பார் பட்டர் நஞ்சீயர் நம்பிள்ளை என