அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1801 அதர்வணவேத பரம்பரை னீகன், நன். விருஷ்ணி வம்சம் வீரியன், சித்ராங்கதன். விசித்ரவீரியன் விருஷ்ணி குமார் அந்தகன், மீத்திரன், குமாரர் திருதராஷ்டிரன், பாண்டு. சிறி, அகமித்திரன். அந்தகன் குமாரர் கும தனன் முதல் ஏற்றுவர். (திருதராட்டிரன் ஷ திருதராட்டிரன் புத்திர ஏரியோ ரன், பஜமாகன். பஜமாகன், கு. விரே தன், கு. சூரன், கு. சமி, கு. புரதிகேத்திரன், கு. வன் லக்னன். பாண்டு குமாரர் தருமன், புதல்வரைக் காண்க). துரியோதனன் புதல் போஜன், கு. கிருதி, கு. கிருதன்வா, கு. வீமன், அருச்சுனன், நகுலன், சகாதேவன். தெய்வகன், கு. சூரன் குமார். வசுதேவன் சுருவிாதன், சுருதகிரீத்தி. வசுதேவன் கு. சுருதீசன், நகுலன் கு. சதாகேன், சகாதே தருமன் குமாரன் பிரதிவிந்தன், வீமன் கு. கிருஷ்ணன், சுருதவிரதன், கு. சைத்தியன். சுருதகீர்த்தி கு. கேகயன். வன் கு. சுதசோன், அர்ச்சுநன் கு. அபி விருஷ்ணி கு. மித்திரன், கு. சத்திரா தேவி மாத்திரை, கு. ஜநமேஜயன், கு. சதா மன்யு, தேவி உத்தரை, கு. பரீக்ஷித்து, சித், கு. பிரசேநன். விருஷ்ணி 5. சிகி, கு. சத்யகன், கு. க்ஷணன், கு. பூரிசிரேஷ்டன், கு. சித்திரா கு. அதிசீமகிருஷ்ணன், கு. விச சாத்தகி, கு. சஞ்சயன், கு. குணி, கு. உகந் தன், கு. சுசித்ர தன், கு. விருஷ்டிமந்தன், தான், கு. அநமித்திரன், கு. பிருச்சனி, கு. சுஷேணன், கு. சுதேன், கு. திருசக்ஷன், குமாரர் சுவர்க்கன், சித்திரகன். கு. சுகிலவன், கு. ஷேமகன் முதலியவர். விருஷ்ணி - குமாரர் சுமித்ரன், யுதா சித், யுதாசித் குமாரர் சிங், அநமித்ரன். இருக்குவேத பரம்பரை அநமித்ரன் குமாரர் நிம்மகன், சிதி, வியாசர். இவரிடம் பயிலவர், வைசம் பிரசதி. நிம்மகன் குமாரர் சத்ராஜித், பிரசே பாயணர், சயமினி, சுமந்து. பயிலவரிடம் சத்ராஜித் குமாரி சத்யபாமை. சிதி இந்திரப்பிரமதி, பாஷ்களர். இந்திரப்பிர கு. சத்யகன், கு. சாத்தகி. பிரசநீ குமாரர் மதியிடம் மாண்டுகேயர், இவரிடம் சாகல்யர், சவபங்கன், சித்ரகன். சீவபங்கன் கு. அக் இவரிடம் வாக்யர், மௌத்கல்யர், சாலியர், குரூரன், கோகல்யர், சிகிரர், சாதுகாரணர். இவரிடம் சுவர்க்கன் - கு. அக்குரூரன், கு. பைங்கர், வை தானர், பாலகர், விரசர். தேவவான், கு. பிருது, கு, விப்பிருது. சந்திரன் கு. புரூரவன், கு. ஆயு, கு. எசுர்வேத பரம்பரை அநேகஸ், கு. சுத்தன், கு. சுசி, ரஜசு, கு. வியாசர். இவரிடம் வைசம்பாயனர். திரிகந்து, கு. கிருத்திதேயன்; இவன் வம்சத் இவரிடம் சாகர், யஞ்ஞவல்கியர், இவரிடம் தவர் வேதியராயினர். காணுவர், மாத்யந்தனர். சந்திரன் கு... புரூரவன், கு. ஆயு, கு. சாமவேத பரம்பரை அரம்பன், கு. ரஸம்பன், கு. கம்பீரன், கு. கிருதன்; இவன் வம்சத்தவர் வேதியராயினர். வியாசர். இவரிடம் சயமுனி, இவரிடம் இருடன் - (பாதவம்சத்தவன்) கு. சவ் சுகவர்மா, ஆவந்தியன். சுகவர்மா வருணன், கு. குரு, குமாரர் பரீக்ஷித்து, இரண்யநாபன், பவுஷ்பஞ்சி. ஆவந்தியனி சுதனுல், ஜஹ்தவன். சதனுஸ், கு. உபரி டம் உதச்சியர். சாவசு, குமாரர் பிருகத்சன், குசும்பன், மத் சயமுனியிடம் சுமந்து, இவரிடம் சுத சியன், பத்யகன், சேதிஷன் ; குமாரி சத்யன்வா. ஷ பவுஷ்பஞ்சியிடம் இலவுகாகுக்ஷி, வதி. இலங்காலன், குல்லியன், குஷிதன், குஷி. பிருகத்ரன் பிராச்சியன், -குமாரர் ஜராசந்தன்,ஷ இரண்யநாபனிடம் குசாக்சன். திருதன், ஜஹ்தவன் - கு. பிரதீபன், குமாரர் அதர்வணவேத பரம்பரை தேவாபி, சந்தன, பாகலிகள். பாகலிகன், $- சோமதத்தன், குர் பூரி, பூரிசேவின், சுமந்து இடம் கபந்தன், இவனிடம் பத் ஜவ்வியன், தியன், வேததரிசன். வேததரிசனிடம் சாலம் சந்தன - இவன் தேவியார் பாரதி, காயினி, பிருமவவி, மோதாதா, பிப்பிலர் (போசனகத்தி) குமாரர் பீஷ்மன், விசித்ர யனர். 201
அஙபந்தம் 1801 அதர்வணவேத பரம்பரை னீகன் நன் . விருஷ்ணி வம்சம் வீரியன் சித்ராங்கதன் . விசித்ரவீரியன் விருஷ்ணி குமார் அந்தகன் மீத்திரன் குமாரர் திருதராஷ்டிரன் பாண்டு . சிறி அகமித்திரன் . அந்தகன் குமாரர் கும தனன் முதல் ஏற்றுவர் . ( திருதராட்டிரன் திருதராட்டிரன் புத்திர ஏரியோ ரன் பஜமாகன் . பஜமாகன் கு . விரே தன் கு . சூரன் கு . சமி கு . புரதிகேத்திரன் கு . வன் லக்னன் . பாண்டு குமாரர் தருமன் புதல்வரைக் காண்க ) . துரியோதனன் புதல் போஜன் கு . கிருதி கு . கிருதன்வா கு . வீமன் அருச்சுனன் நகுலன் சகாதேவன் . தெய்வகன் கு . சூரன் குமார் . வசுதேவன் சுருவிாதன் சுருதகிரீத்தி . வசுதேவன் கு . சுருதீசன் நகுலன் கு . சதாகேன் சகாதே தருமன் குமாரன் பிரதிவிந்தன் வீமன் கு . கிருஷ்ணன் சுருதவிரதன் கு . சைத்தியன் . சுருதகீர்த்தி கு . கேகயன் . வன் கு . சுதசோன் அர்ச்சுநன் கு . அபி விருஷ்ணி கு . மித்திரன் கு . சத்திரா தேவி மாத்திரை கு . ஜநமேஜயன் கு . சதா மன்யு தேவி உத்தரை கு . பரீக்ஷித்து சித் கு . பிரசேநன் . விருஷ்ணி 5. சிகி கு . சத்யகன் கு . க்ஷணன் கு . பூரிசிரேஷ்டன் கு . சித்திரா கு . அதிசீமகிருஷ்ணன் கு . விச சாத்தகி கு . சஞ்சயன் கு . குணி கு . உகந் தன் கு . சுசித்ர தன் கு . விருஷ்டிமந்தன் தான் கு . அநமித்திரன் கு . பிருச்சனி கு . சுஷேணன் கு . சுதேன் கு . திருசக்ஷன் குமாரர் சுவர்க்கன் சித்திரகன் . கு . சுகிலவன் கு . ஷேமகன் முதலியவர் . விருஷ்ணி - குமாரர் சுமித்ரன் யுதா சித் யுதாசித் குமாரர் சிங் அநமித்ரன் . இருக்குவேத பரம்பரை அநமித்ரன் குமாரர் நிம்மகன் சிதி வியாசர் . இவரிடம் பயிலவர் வைசம் பிரசதி . நிம்மகன் குமாரர் சத்ராஜித் பிரசே பாயணர் சயமினி சுமந்து . பயிலவரிடம் சத்ராஜித் குமாரி சத்யபாமை . சிதி இந்திரப்பிரமதி பாஷ்களர் . இந்திரப்பிர கு . சத்யகன் கு . சாத்தகி . பிரசநீ குமாரர் மதியிடம் மாண்டுகேயர் இவரிடம் சாகல்யர் சவபங்கன் சித்ரகன் . சீவபங்கன் கு . அக் இவரிடம் வாக்யர் மௌத்கல்யர் சாலியர் குரூரன் கோகல்யர் சிகிரர் சாதுகாரணர் . இவரிடம் சுவர்க்கன் - கு . அக்குரூரன் கு . பைங்கர் வை தானர் பாலகர் விரசர் . தேவவான் கு . பிருது கு விப்பிருது . சந்திரன் கு . புரூரவன் கு . ஆயு கு . எசுர்வேத பரம்பரை அநேகஸ் கு . சுத்தன் கு . சுசி ரஜசு கு . வியாசர் . இவரிடம் வைசம்பாயனர் . திரிகந்து கு . கிருத்திதேயன் ; இவன் வம்சத் இவரிடம் சாகர் யஞ்ஞவல்கியர் இவரிடம் தவர் வேதியராயினர் . காணுவர் மாத்யந்தனர் . சந்திரன் கு ... புரூரவன் கு . ஆயு கு . சாமவேத பரம்பரை அரம்பன் கு . ரஸம்பன் கு . கம்பீரன் கு . கிருதன் ; இவன் வம்சத்தவர் வேதியராயினர் . வியாசர் . இவரிடம் சயமுனி இவரிடம் இருடன் - ( பாதவம்சத்தவன் ) கு . சவ் சுகவர்மா ஆவந்தியன் . சுகவர்மா வருணன் கு . குரு குமாரர் பரீக்ஷித்து இரண்யநாபன் பவுஷ்பஞ்சி . ஆவந்தியனி சுதனுல் ஜஹ்தவன் . சதனுஸ் கு . உபரி டம் உதச்சியர் . சாவசு குமாரர் பிருகத்சன் குசும்பன் மத் சயமுனியிடம் சுமந்து இவரிடம் சுத சியன் பத்யகன் சேதிஷன் ; குமாரி சத்யன்வா . பவுஷ்பஞ்சியிடம் இலவுகாகுக்ஷி வதி . இலங்காலன் குல்லியன் குஷிதன் குஷி . பிருகத்ரன் பிராச்சியன் -குமாரர் ஜராசந்தன் இரண்யநாபனிடம் குசாக்சன் . திருதன் ஜஹ்தவன் - கு . பிரதீபன் குமாரர் அதர்வணவேத பரம்பரை தேவாபி சந்தன பாகலிகள் . பாகலிகன் $ - சோமதத்தன் குர் பூரி பூரிசேவின் சுமந்து இடம் கபந்தன் இவனிடம் பத் ஜவ்வியன் தியன் வேததரிசன் . வேததரிசனிடம் சாலம் சந்தன - இவன் தேவியார் பாரதி காயினி பிருமவவி மோதாதா பிப்பிலர் ( போசனகத்தி ) குமாரர் பீஷ்மன் விசித்ர யனர் . 201