அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1599 ஹேஹய வம்சம் 1. ஆயு - குமாரர்-1. ரஜி, 2. அரம் சாத்ததன்வா மரபு பன், 3. நகுஷன், 4. க்ஷத்ரவிருதன், 5. அநேகஸ். சாத்ததன்வா-இவன் யதுவம்சத்தவன் 2. நகுஷன் குமாரர் 1. உத்தபன், குமாரர் 1. அந்தகன், 2. திவ்யன், 3. இரு 2. ஆயதி, 3. யயாதி, 4. யதி, 5. சம்யாதி. ஷ்ணி, 4. போஜன், 5. தேவமா விருதன், 6. பஜமாகன், 7. கிருவர்மா, 8. பர்கினன் யயாதி வம்சம் 9. விருஷ்டி, 10. யது. 3. யயாதி-கு. தூரஸ்வன், கு. வக்னி, 1. அந்தகன்- குமாரர் அச்வ வீடணன், கு. கோபானன், கு. காந்தன், கு. தூர்யசித் தான், பஜமானன், கம்பள பர்ஷன். தன், கு. திஷ்டயந்தன், கு. குருத்தாமன், குதான் கு. விருஷ்ணி குமாரர் அன கு. ஆச்ரீதன், குமாரர், சோழன், பாண்டி லன், கபோதசோமன். யன் கோளன். அனலன் - குமாரன் அபிசித், குமாரர் 5. சம்யாதி கு. துருஹயன், கு. ஆகுகன், வசு, ஆகுதி (பெண்) ஆகுகன் பப்புரு, கு.சேதுவன், கு. அந்தன், கு. காந் குமாரர் தேவகன், உக்ரசேநன். தேவகன் தாரன், கு. கர்மியன், கு. துகுதன், கு. துருத் குமாரர் தேவவான் முதல் நால்வர், தேவகி தமன், கு. பிரசேதஸ். முதல் எழுபெண்கள். வசு, கு. ஆயுகன். 4. க்ஷத்ரவிரதன் குமாரர், சுகோத் உக்ரசேநன் குமாரர் கம்சன் முதல் எழுவர். ரன், குசன். சுகோத்சன்- குமாரர், A. காச் காபாதரோமன் கு. சாந்தன் யன், குசன். விலோமகன், கு. நபன் அது, கு. ஆநகதுந் B. குருஸ் நமதன் கு. சுநகன் துபி, குமாரர் ஆகுகன், இந்திரன் (பெண்) சௌநகன்; இவன் தவசியாயினான். திரிமதி. கு. பஜமானன், கு. போஜன், கு. காசியன் கு. தன்வந்திரி, கு. குவல ஹிருதிகன். யாச்வன், கு. அலர்க்கன், கு. பார்க்கவன், பஜமானன் - குமாரர் சகத்திரன், அயு சு. பார்க்க பூமி. தாயு, ஆசகன், பலவான். 3. யயாதிக்குத் தேவயானியிடம், யதி, விருஷ்டி குமாரர் பிரசேகன், சத் யயாதி, சம்யாதி, ஆயாதி, உத்தபன். யயாதி பாசித், சி. சிங் குமாரன் சத்யவந்தன்; கு. க்குச் சன்மிஷ்டையிடம் துருகு, பூரு இர சாத்தகி. ண்டு குமாரர். காதி வம்சம் யதுவால் யாதவ வம்சமும், துர்வசு வால் சோழ, பாண்டிய வம்சமும், துருகு சந்திரன் கு. புரூரவன், அமவசு வால் காந்தார வம்சமும், பூருவால் பாஞ்சால அல்லது விஜயன், கு. பீமன், கு. காஞ்சான், கௌரவ வம்சமும், அணுவால் சௌவீர, மத்கு. சுகேத்ரன், கு. சகுநன், கு. சுமந்திரன், தா, கேகய, அம்பஷ்ட வம்சங்களு முண்டா கு. அஜகன், கு. பலகாசன், கு. தசிகன். கு. குசாம்பன், கு. காதி. குசிகன் குமாரர் குசன், தசநாபன், அதர்த்தன், வசு. குச நாபன் கு. காதி இவனுடன் (100) பெண் யயாதி கு. அணு கு. சபானலன், கு. கள் (இவர்களின் முதுகை வாயு முறித்தனன்). காலாநலன், கு. சிருஞ்சயன், கு. புரஞ்சயன், காதி கு. விச்வாமித்ரன். இவன் தங்கை கு. ஜகமேஜயன், கு. மகாகாலன், கு. மகா கௌசிகை நதியாயினள். மனு, குமாரர், தீதிக்ஷ. 2. உசீநான் - குமாரர் 1. சிபி, நிரு ஹேஹய வம்சம் கன், நவன், திருமி, சுவிரதன். சிபி குமாரர், யயாதி ரூ. யது, குமாரர் நளன், இரி வருஷதர்ப்பன், சுவீரன், கேகயன், மத்திரன். பன், ஸகஸ்ரஜித், கோஷ்டன். தீதீக்ஷ-கு. பலி, குமாரர், வங்கன், ஸகஸ்ரஜித், ஏ. சதஜித் குமாரர் ஹே அங்கன், களிங்கன், புண்டான், சுஹுநன். ஹயன், மகாஹயன், வேனுஹயன், ஹேஹ அங்கன் - கு. திதிவாகான், கு. தசர யன் கு. மகிஷ்மந்தன், கு. கிருதவீர்யன், தன், உரோமபதன், கு. அதிரதன், விருஷ சு. கார்த்தவீர்யன், குமாரர் நாசேன், சோன், கு. விருஷசேரி பலியின் (36) வது ஜயத்வஜன் விருஷ்ணன், மதன், ஞான். சந்ததியில் தேன் கர்ணனை வளர்த்தவன். ஜயத்வஜன், ஏ. தாளசங்கள்: யின. அணு வம்சம்
அஙபந்தம் 1599 ஹேஹய வம்சம் 1. ஆயு - குமாரர் -1 . ரஜி 2. அரம் சாத்ததன்வா மரபு பன் 3. நகுஷன் 4. க்ஷத்ரவிருதன் 5. அநேகஸ் . சாத்ததன்வா - இவன் யதுவம்சத்தவன் 2. நகுஷன் குமாரர் 1. உத்தபன் குமாரர் 1. அந்தகன் 2. திவ்யன் 3. இரு 2. ஆயதி 3. யயாதி 4. யதி 5. சம்யாதி . ஷ்ணி 4. போஜன் 5. தேவமா விருதன் 6. பஜமாகன் 7. கிருவர்மா 8. பர்கினன் யயாதி வம்சம் 9. விருஷ்டி 10. யது . 3. யயாதி - கு . தூரஸ்வன் கு . வக்னி 1. அந்தகன்- குமாரர் அச்வ வீடணன் கு . கோபானன் கு . காந்தன் கு . தூர்யசித் தான் பஜமானன் கம்பள பர்ஷன் . தன் கு . திஷ்டயந்தன் கு . குருத்தாமன் குதான் கு . விருஷ்ணி குமாரர் அன கு . ஆச்ரீதன் குமாரர் சோழன் பாண்டி லன் கபோதசோமன் . யன் கோளன் . அனலன் - குமாரன் அபிசித் குமாரர் 5. சம்யாதி கு . துருஹயன் கு . ஆகுகன் வசு ஆகுதி ( பெண் ) ஆகுகன் பப்புரு கு.சேதுவன் கு . அந்தன் கு . காந் குமாரர் தேவகன் உக்ரசேநன் . தேவகன் தாரன் கு . கர்மியன் கு . துகுதன் கு . துருத் குமாரர் தேவவான் முதல் நால்வர் தேவகி தமன் கு . பிரசேதஸ் . முதல் எழுபெண்கள் . வசு கு . ஆயுகன் . 4. க்ஷத்ரவிரதன் குமாரர் சுகோத் உக்ரசேநன் குமாரர் கம்சன் முதல் எழுவர் . ரன் குசன் . சுகோத்சன்- குமாரர் A. காச் காபாதரோமன் கு . சாந்தன் யன் குசன் . விலோமகன் கு . நபன் அது கு . ஆநகதுந் B. குருஸ் நமதன் கு . சுநகன் துபி குமாரர் ஆகுகன் இந்திரன் ( பெண் ) சௌநகன் ; இவன் தவசியாயினான் . திரிமதி . கு . பஜமானன் கு . போஜன் கு . காசியன் கு . தன்வந்திரி கு . குவல ஹிருதிகன் . யாச்வன் கு . அலர்க்கன் கு . பார்க்கவன் பஜமானன் - குமாரர் சகத்திரன் அயு சு . பார்க்க பூமி . தாயு ஆசகன் பலவான் . 3. யயாதிக்குத் தேவயானியிடம் யதி விருஷ்டி குமாரர் பிரசேகன் சத் யயாதி சம்யாதி ஆயாதி உத்தபன் . யயாதி பாசித் சி . சிங் குமாரன் சத்யவந்தன் ; கு . க்குச் சன்மிஷ்டையிடம் துருகு பூரு இர சாத்தகி . ண்டு குமாரர் . காதி வம்சம் யதுவால் யாதவ வம்சமும் துர்வசு வால் சோழ பாண்டிய வம்சமும் துருகு சந்திரன் கு . புரூரவன் அமவசு வால் காந்தார வம்சமும் பூருவால் பாஞ்சால அல்லது விஜயன் கு . பீமன் கு . காஞ்சான் கௌரவ வம்சமும் அணுவால் சௌவீர மத்கு . சுகேத்ரன் கு . சகுநன் கு . சுமந்திரன் தா கேகய அம்பஷ்ட வம்சங்களு முண்டா கு . அஜகன் கு . பலகாசன் கு . தசிகன் . கு . குசாம்பன் கு . காதி . குசிகன் குமாரர் குசன் தசநாபன் அதர்த்தன் வசு . குச நாபன் கு . காதி இவனுடன் ( 100 ) பெண் யயாதி கு . அணு கு . சபானலன் கு . கள் ( இவர்களின் முதுகை வாயு முறித்தனன் ) . காலாநலன் கு . சிருஞ்சயன் கு . புரஞ்சயன் காதி கு . விச்வாமித்ரன் . இவன் தங்கை கு . ஜகமேஜயன் கு . மகாகாலன் கு . மகா கௌசிகை நதியாயினள் . மனு குமாரர் தீதிக்ஷ . 2. உசீநான் - குமாரர் 1. சிபி நிரு ஹேஹய வம்சம் கன் நவன் திருமி சுவிரதன் . சிபி குமாரர் யயாதி ரூ . யது குமாரர் நளன் இரி வருஷதர்ப்பன் சுவீரன் கேகயன் மத்திரன் . பன் ஸகஸ்ரஜித் கோஷ்டன் . தீதீக்ஷ - கு . பலி குமாரர் வங்கன் ஸகஸ்ரஜித் . சதஜித் குமாரர் ஹே அங்கன் களிங்கன் புண்டான் சுஹுநன் . ஹயன் மகாஹயன் வேனுஹயன் ஹேஹ அங்கன் - கு . திதிவாகான் கு . தசர யன் கு . மகிஷ்மந்தன் கு . கிருதவீர்யன் தன் உரோமபதன் கு . அதிரதன் விருஷ சு . கார்த்தவீர்யன் குமாரர் நாசேன் சோன் கு . விருஷசேரி பலியின் ( 36 ) வது ஜயத்வஜன் விருஷ்ணன் மதன் ஞான் . சந்ததியில் தேன் கர்ணனை வளர்த்தவன் . ஜயத்வஜன் . தாளசங்கள் : யின . அணு வம்சம்