அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1588 சந்திர வம்சம் சான். 3. நாபாகன் குமாரன் அம்பான், விரதன், கு. மன்யு, கு. பவகன், கு. துவ கு. விரூபன், கு. ரத்தன், இவனிடம் ரத்த ஷ்டா, கு. விரசன், கு. சதசித். கோத்ரம் பிறந்தது. அக்னியித்ரன்--சம்புத்தீவு ஆண்டவன், 41-வது எண்ணிலுள்ள இரிதுபர்ணன் 2. மேதாத்ரி அல்லது இக்மசித் பிலக்ஷத் குமாரன் மித்ரசகன் மதயந்தியைக் கூடி அச்சு தீவை ஆண்டவன். 3. வபுஷ்மொன், அல் மகனைப் பெற்றான். இவன் குமாரன் நகு லது எக்யபாகு சான்மலித்தீவு ஆண்டவன், லன், கு. தயரதன், கு. அதிரதன், கு. விச்சு 4. சோதிஷ்மோன் அல்லது இரண்யரோமா வகன், கு. கட்வாங்கன், கு. தீர்க்கலாகு, கு. குசத்தீவு ஆண்டவன், 5. திதிமான் அல் எது எனச் சில புராணம் கூறும். லது கிரு தபிருஷ்டன் கிரவுஞ்சத்தீவு ஆண் 67-வது எண்ணில் சுகாசுவனுக்குச் டவன், 6. அவ்வியன் அல்லது மேதாதி சுகன், பீஷணன், சந்திராவலோகன், குத் சாகத்தீவு ஆண்டவன், 7. சவநன் புட்காத் சாவலோகன் என 3-குமாரர்கள் உண்டு. தீவு ஆண்டவன். அவர்களில் சந்திராவலோகன் கு. தாரா 1. நாபி இமயத்திற்குத் தென்பால் பீடன், கு. சந்திரசிரசு, கு. பானுசித்சன், கு. ஆண்டவன், 2. அரி - நிடதத்திற்குத்தென் சதாய எனச் சில புராணம் கூறும். பாலும், 3. விருதன் - மேருவைச் சுற்றிய 9-வது எண்ணில் பிருகதச்வனிலிருந்து விருத்தத்தையும், 4. இரம்யன் - நீலமலைக்கு மாந்தாதாவரை இவ்வாறும் கூறுவர். பிருக வடக்கும், 5. இரண்மயன் - சுவே தமலைக்கு தசவன், கு. திருடாச்வன், கு. அப்ரமேயன், வடக்கும், 6. குரு-சிருங்கவெற்புக்கு வடக் கு. அரியச்வன், கு. நிகும்பன், கு. சங்கதாச் கும், 7. கிம்புருடன்-எமகூடத்திற்குத் தெற் வன் அல்லது சம்பவாச்சுவன், கு. அருணாச் கும் ஆண்டவர்கள். வன், கு. யுவனாசவன், கு. மாந்தாதா. சுவாயம்புமனு கு. உத்தானபாதன், கு. சூரியன் சாயையிடம் சாவர்ணிமனு, துருவன், குமாரர் தரனியன், சிட்டன், தேவி சதி, தபந்தி, ருசை என்பவர்களைப் பெற் சுமதி. சிட்டன் - குமாரர் ரிபு 1. விருக சாவர்ணிமனு குமாரன் மேருசா தேசன், விப்பிரன், ரிபுஞ்சயன், விருகலன் . வர்ணிமனு. 1. ரீபு தேவி பிருகதி அல்லது புஷ் சூரியன் சாகையை மணந்து வைவச் காணி; கு. சக்குசன், கு. சாக்ஷ சன், குமார், சுதமனு, இரேவந்தன், யமன், யமுனை என் சுசி, புரு, அக்னி, உக்சன், முனி, சுத்யும் நன், பவர்களைப் பெற்றான். ஷ சூரியன் பிர சத்தியமன், அபிமன், நிமகன், உரு-(2) பையை மணந்து காலம், பிரபாதன் என்ப 2. உருகு. அங்கன். (3) சுமனசன், உக்ரன், வர்களையும், ஷ சூரியன் இராக்னி யென்ப கிரீசன், சாரன், கயன். விளை மணந்து இரேவந்தன் யமன், யமுனை அங்கன் - கு. வோன், தேவி சுரீதி யென்பவர்களையும் பெற்றான் என்பர். கு. 4. பிருது, இவன் குமாரர் சூதர், மாகதர், சிகண்டி, விரதத்தன், சுசீலன். சுவாயம்புமனு சந்தர் பிருது - குமாரி அவிர்த்தானி, குமா பிரமன் - கு. சுவாயம்புமனு, குமார், என் அவிர்த்தானன் ; தேவி சிகண்டினி, கு. 1. பிரியவிரதன், 2.. உத்தானபாதன், 3. பிராசீனபர்; தேவி சமுத்ர தனயை, கு. ஆகுதி, 4. பிரகதி; ஷ 1. பிரியவிரதன் பிரசேதஸ், இவனுக்குப் பத்துப் புத்திரர் குமார் 1. அக்னியிதான் 2. நாபி 3. மேதா தக்கன் முதலானவர். த்ரி, 4. வபுஷ்மொன், 5. சோதிட்டுமான், வைராஜன்-தேவி அநட்வலை, குமார், 6. திதிமான், 7. ஆவ்யன், 8. சவான், தரு, பூரு, சதத்விம்நன், தபஸ்வி, சத்யசித், 9. அரி, 10. விருதன், 11. இரம்யன், 12. கவி, அக்னிஷ்டோமன், அதிசாத்ரன், அதி இரண்மயன், 13. குரு. மன்யு, சுயேச்சன். (2) நாபியின் குமாரன் இடபன். கு. குரு - தேவி ஆக்னேயி. கு. அங்கன், பாதன், கு. சுமதி, கு. தேவ தாசித், கு. தேவ சுமனஸ், திருதி, ஆங்கிரஸ், சாஜீ, கியாதி. திமுன், கு. பரமேஷ்டி, ரூ. பிரதிகர்த்தா, சந்திர வம்சம் ரூ. பூமா, ஞ. உத்தேன், கு. பிரஸ்தாவன், கு. பிருதுஷேணன், கு. நந்தன், சந்திரன்-கு. புரூரவன், குர். 1. ஆவு, கு. சேயன், ஏ.சித்ராதன், கு. சம்பிராட், 2. நீமந்தன், 3. அமவசு, 4. சிராயு அல்லது தெ. மது, ஞ.லீ தசதாயு, 5. சருதாயு அல்லது வசமந்தன். ஞ. விபு,
அங்பந்தம் 1588 சந்திர வம்சம் சான் . 3. நாபாகன் குமாரன் அம்பான் விரதன் கு . மன்யு கு . பவகன் கு . துவ கு . விரூபன் கு . ரத்தன் இவனிடம் ரத்த ஷ்டா கு . விரசன் கு . சதசித் . கோத்ரம் பிறந்தது . அக்னியித்ரன் -- சம்புத்தீவு ஆண்டவன் 41 - வது எண்ணிலுள்ள இரிதுபர்ணன் 2. மேதாத்ரி அல்லது இக்மசித் பிலக்ஷத் குமாரன் மித்ரசகன் மதயந்தியைக் கூடி அச்சு தீவை ஆண்டவன் . 3. வபுஷ்மொன் அல் மகனைப் பெற்றான் . இவன் குமாரன் நகு லது எக்யபாகு சான்மலித்தீவு ஆண்டவன் லன் கு . தயரதன் கு . அதிரதன் கு . விச்சு 4. சோதிஷ்மோன் அல்லது இரண்யரோமா வகன் கு . கட்வாங்கன் கு . தீர்க்கலாகு கு . குசத்தீவு ஆண்டவன் 5. திதிமான் அல் எது எனச் சில புராணம் கூறும் . லது கிரு தபிருஷ்டன் கிரவுஞ்சத்தீவு ஆண் 67 - வது எண்ணில் சுகாசுவனுக்குச் டவன் 6. அவ்வியன் அல்லது மேதாதி சுகன் பீஷணன் சந்திராவலோகன் குத் சாகத்தீவு ஆண்டவன் 7. சவநன் புட்காத் சாவலோகன் என 3 - குமாரர்கள் உண்டு . தீவு ஆண்டவன் . அவர்களில் சந்திராவலோகன் கு . தாரா 1. நாபி இமயத்திற்குத் தென்பால் பீடன் கு . சந்திரசிரசு கு . பானுசித்சன் கு . ஆண்டவன் 2. அரி - நிடதத்திற்குத்தென் சதாய எனச் சில புராணம் கூறும் . பாலும் 3. விருதன் - மேருவைச் சுற்றிய 9 - வது எண்ணில் பிருகதச்வனிலிருந்து விருத்தத்தையும் 4. இரம்யன் - நீலமலைக்கு மாந்தாதாவரை இவ்வாறும் கூறுவர் . பிருக வடக்கும் 5. இரண்மயன் - சுவே தமலைக்கு தசவன் கு . திருடாச்வன் கு . அப்ரமேயன் வடக்கும் 6. குரு - சிருங்கவெற்புக்கு வடக் கு . அரியச்வன் கு . நிகும்பன் கு . சங்கதாச் கும் 7. கிம்புருடன் - எமகூடத்திற்குத் தெற் வன் அல்லது சம்பவாச்சுவன் கு . அருணாச் கும் ஆண்டவர்கள் . வன் கு . யுவனாசவன் கு . மாந்தாதா . சுவாயம்புமனு கு . உத்தானபாதன் கு . சூரியன் சாயையிடம் சாவர்ணிமனு துருவன் குமாரர் தரனியன் சிட்டன் தேவி சதி தபந்தி ருசை என்பவர்களைப் பெற் சுமதி . சிட்டன் - குமாரர் ரிபு 1. விருக சாவர்ணிமனு குமாரன் மேருசா தேசன் விப்பிரன் ரிபுஞ்சயன் விருகலன் . வர்ணிமனு . 1. ரீபு தேவி பிருகதி அல்லது புஷ் சூரியன் சாகையை மணந்து வைவச் காணி ; கு . சக்குசன் கு . சாக்ஷ சன் குமார் சுதமனு இரேவந்தன் யமன் யமுனை என் சுசி புரு அக்னி உக்சன் முனி சுத்யும் நன் பவர்களைப் பெற்றான் . சூரியன் பிர சத்தியமன் அபிமன் நிமகன் உரு- ( 2 ) பையை மணந்து காலம் பிரபாதன் என்ப 2. உருகு . அங்கன் . ( 3 ) சுமனசன் உக்ரன் வர்களையும் சூரியன் இராக்னி யென்ப கிரீசன் சாரன் கயன் . விளை மணந்து இரேவந்தன் யமன் யமுனை அங்கன் - கு . வோன் தேவி சுரீதி யென்பவர்களையும் பெற்றான் என்பர் . கு . 4. பிருது இவன் குமாரர் சூதர் மாகதர் சிகண்டி விரதத்தன் சுசீலன் . சுவாயம்புமனு சந்தர் பிருது - குமாரி அவிர்த்தானி குமா பிரமன் - கு . சுவாயம்புமனு குமார் என் அவிர்த்தானன் ; தேவி சிகண்டினி கு . 1. பிரியவிரதன் 2 .. உத்தானபாதன் 3. பிராசீனபர் ; தேவி சமுத்ர தனயை கு . ஆகுதி 4. பிரகதி ; 1. பிரியவிரதன் பிரசேதஸ் இவனுக்குப் பத்துப் புத்திரர் குமார் 1. அக்னியிதான் 2. நாபி 3. மேதா தக்கன் முதலானவர் . த்ரி 4. வபுஷ்மொன் 5. சோதிட்டுமான் வைராஜன் - தேவி அநட்வலை குமார் 6. திதிமான் 7. ஆவ்யன் 8. சவான் தரு பூரு சதத்விம்நன் தபஸ்வி சத்யசித் 9. அரி 10. விருதன் 11. இரம்யன் 12. கவி அக்னிஷ்டோமன் அதிசாத்ரன் அதி இரண்மயன் 13. குரு . மன்யு சுயேச்சன் . ( 2 ) நாபியின் குமாரன் இடபன் . கு . குரு - தேவி ஆக்னேயி . கு . அங்கன் பாதன் கு . சுமதி கு . தேவ தாசித் கு . தேவ சுமனஸ் திருதி ஆங்கிரஸ் சாஜீ கியாதி . திமுன் கு . பரமேஷ்டி ரூ . பிரதிகர்த்தா சந்திர வம்சம் ரூ . பூமா . உத்தேன் கு . பிரஸ்தாவன் கு . பிருதுஷேணன் கு . நந்தன் சந்திரன் - கு . புரூரவன் குர் . 1. ஆவு கு . சேயன் ஏ.சித்ராதன் கு . சம்பிராட் 2. நீமந்தன் 3. அமவசு 4. சிராயு அல்லது தெ . மது ஞ.லீ தசதாயு 5. சருதாயு அல்லது வசமந்தன் . . விபு