அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1586 சூரிய வமசம் காலம் கயான மணங் காலை, ரேகசி, தேவந்தினி இவர்களை மணந் தன், சகுரன், பலி, விருஷபர்வா, பிரபு, 'தனர். இவருக்குப் புட்போக்கடையிடம் அயோமுகன், சம்பான், கபிலன், வாமான், கான், மகோதரன், மாரீசன், பிரகதத்தன், விச்வா நான், புலோமன், வித்ராவணன், கும்பீனசி பிறந்தனர். சுவர்ப்பானு, மஹாசான், விப்பிரசித்து, கேகசிபீடம் இராயை குமபகா அசிலோமன், கேசி, துர்ச்சயன், அயசிரன், ணன், விபீடணன், சூர்ப்பநகை பிறந்தனர். அச்வசிரன், அசவசங்கு, ககணமூர்த்தா, வேக காலையிடம் திரிசிரா, தூஷணன், வித் வான், கேதுமான், சுவர்ப்பானு, அச்வன், யுத், சிவுகன் இவர்கள் பிறந்தனர். இவர்க் அச்வபதி, அஜகன், சூக்ஷ்மன், துண்டன், த. தேவவந்தியிடம் குபேரன் (அளகேசன்) இக்ஷபாத், ஏகசக்ரன், விருபாக்ஷன், ஹான், பிறந்தான். அஹான், நிசந்திரன், நிகும்பன், குபடன், சூர்ப்பறகை கபடன், சாபன், சலபன், சூர்யன், சந்திர தாள். இராவணன் மந்தோதரியை மணந்து மஸ், ஏகாக்ஷன், மிருதபன், பிரலம்பன், நர மேகநாதன், அதிகாயன், அகூகுமான் இவர் ஹன், வாதாபி சத்ருதபான், சடன், கவிஷ் களைப் பெற்றான். டன், வாயு, தீர்க்கிஸ்பன் முதலியோர். கும்பகர்ணன் - தேவி வச்சிரசுவாலை, ஷை அசுரர்களில் வைசுவாநான், புலோமை, தீர்க்கசுவாலை ; இவள் விரோசகன் என்னும் காளிகை யென்பவர்களைப் பெற்றான். ஷ அரக்கன் பேர்த்தி. தநுபுத்திரனாகிய விப்பிரசித்து, சிம்மிகை விபீஷணன் சுரமை யென்னும் காந்த யைக் கூடி சைமிகேயன், ராகு, சல்லியன், ஸ்திரீயை மணந்து திரிசடையைப் சுபலிபலன், மகாபலன், வாதாபி, நமுசி, பெற்றான். வில்வலன், சுவசுகுபன், அரகன், ராகன், மயன் -- ஏமை யெனபவள மணந்து சந்திரார்க்கமர்த்தனன், சுசுந்திரன், சந்திரஹர் துந்துபி, மாயாபி, மந்தோ தரி என்பவர்களைப் த்தா, சந்திரபிரமர்த்தனன் முதலியவரைப் பெற்றான். பெற்றான். திதி - காசபனை மணந்து இரண்ய சுாசை அல்லது மாயை காசிபரைக் கசிபு, இரண்யாக்ஷன், சிம்மிகை என்பவரைப் கூடிச் சூரன், சிங்கமுகன், தாருகன், அசமுகி பெற்றாள். அவர்களுள் இரண்யகசிபு என்பவர்களைப் பெற்றாள். ஷ தது குமார கியாது என்பவளை மணந்து பிரகலாதன்,ரில் ஒருவனாகிய சுவர்ப்பானுக்குப் பிர அநுகிலா தன், சமகிலாதன், பாஷ்கலன், சிபி பாவை யென்று ஒரு குமாரன். ஷ தது என்பவர்களைப் பெற்றான். புத்ரனாகிய புலோமன் குமாரி சசி. (புலோ இரண்யாக்ஷன் - குமாரர் அந்தாகா மசை) சுரன், குருகான், சகுனி, பூதசந்தாபான், சூரிய வம்சம் மகாநாதன், காலநாபன் முதலியவர். சமகிலாதன் - மதி யென்பவளைக் கூடி பிரமன் குமாரன். மரீசி, கு. காச்ய நிவாதகவசர், பஞ்சசேநன் முதலியவர்களைப் பன். கு. சூர்யன், கு. 1. வைவச்சுத மனு பெற்றான். கு. 2. இக்ஷவாகு, கு. 3. விகுக்ஷி, கு. 4. கீலாதன் தெமனி யென்பவளை ககுத்தன், கு. 5. சுயோதனன், கு. 6. பிருத மணந்து வாதாபி, இல்வலன், இல தெனென் வன், கு. 7. விச்சுவகன், கு. 8. அத்திரகன், பவர்களைப் பெற்றான். (யுவனாசுவன் அல்லது அசுவத்தி) கு. 9. பிரக இலதன் - குமாரர் காலன், சிபி, ஆயுஷ் தச்வன், கு. 10. குவலயாச்வன், கு. 11. சுவனவன், கு. 12. பிரமோதி, கு. 13. அரி அருகிலாதன் சூசமியை மணந்து யச்வன், கு. 14. அதிகும்பன், கு. 15. சாங்க பாஷ்கிலன், மகிஷ னிவர்களைப் பெற்றான். தாச்வன், கு. 16. கிருதாச்வன், கு. 17. இர பிரகலாதன் - குமாரர் கும்பன், விரோணாசுவன், கு. 18. யுவனாசுவன், கு. 19. மாந் சநன, நிகும்பன் முதலியவர். தாதா (மற்றொருவகை) 2. இக்ஷவாகு, கு. விரோசநன் அரனை யென்பவளை ஆயோ தன், கு. அரிநாபன், கு. பிருது, கு. மணந்து பலியைப் பெற்றான். பலி குமாரர் விஷ்டராசுவன், கு. இந்திரன், கு. யுவனா பாணன் முதலிய நூற்றுவர். சுவன், கு. சிராவன், கு. துந்துமாரன் (குவல காசிபர் - ததுவைக் கூடப் பல தான யாசுவன்) கு. திரடாசுவனுடன் 100 புத்தி வர்கள் பிறந்தனர். அவர்களாவார் திவிமூர்த்ார், கு. அரியசுவன், கு. நிகும்பன், கு. அதி மான்.
அஙபந்தம் 1586 சூரிய வமசம் காலம் கயான மணங் காலை ரேகசி தேவந்தினி இவர்களை மணந் தன் சகுரன் பலி விருஷபர்வா பிரபு ' தனர் . இவருக்குப் புட்போக்கடையிடம் அயோமுகன் சம்பான் கபிலன் வாமான் கான் மகோதரன் மாரீசன் பிரகதத்தன் விச்வா நான் புலோமன் வித்ராவணன் கும்பீனசி பிறந்தனர் . சுவர்ப்பானு மஹாசான் விப்பிரசித்து கேகசிபீடம் இராயை குமபகா அசிலோமன் கேசி துர்ச்சயன் அயசிரன் ணன் விபீடணன் சூர்ப்பநகை பிறந்தனர் . அச்வசிரன் அசவசங்கு ககணமூர்த்தா வேக காலையிடம் திரிசிரா தூஷணன் வித் வான் கேதுமான் சுவர்ப்பானு அச்வன் யுத் சிவுகன் இவர்கள் பிறந்தனர் . இவர்க் அச்வபதி அஜகன் சூக்ஷ்மன் துண்டன் . தேவவந்தியிடம் குபேரன் ( அளகேசன் ) இக்ஷபாத் ஏகசக்ரன் விருபாக்ஷன் ஹான் பிறந்தான் . அஹான் நிசந்திரன் நிகும்பன் குபடன் சூர்ப்பறகை கபடன் சாபன் சலபன் சூர்யன் சந்திர தாள் . இராவணன் மந்தோதரியை மணந்து மஸ் ஏகாக்ஷன் மிருதபன் பிரலம்பன் நர மேகநாதன் அதிகாயன் அகூகுமான் இவர் ஹன் வாதாபி சத்ருதபான் சடன் கவிஷ் களைப் பெற்றான் . டன் வாயு தீர்க்கிஸ்பன் முதலியோர் . கும்பகர்ணன் - தேவி வச்சிரசுவாலை ஷை அசுரர்களில் வைசுவாநான் புலோமை தீர்க்கசுவாலை ; இவள் விரோசகன் என்னும் காளிகை யென்பவர்களைப் பெற்றான் . அரக்கன் பேர்த்தி . தநுபுத்திரனாகிய விப்பிரசித்து சிம்மிகை விபீஷணன் சுரமை யென்னும் காந்த யைக் கூடி சைமிகேயன் ராகு சல்லியன் ஸ்திரீயை மணந்து திரிசடையைப் சுபலிபலன் மகாபலன் வாதாபி நமுசி பெற்றான் . வில்வலன் சுவசுகுபன் அரகன் ராகன் மயன் -- ஏமை யெனபவள மணந்து சந்திரார்க்கமர்த்தனன் சுசுந்திரன் சந்திரஹர் துந்துபி மாயாபி மந்தோ தரி என்பவர்களைப் த்தா சந்திரபிரமர்த்தனன் முதலியவரைப் பெற்றான் . பெற்றான் . திதி - காசபனை மணந்து இரண்ய சுாசை அல்லது மாயை காசிபரைக் கசிபு இரண்யாக்ஷன் சிம்மிகை என்பவரைப் கூடிச் சூரன் சிங்கமுகன் தாருகன் அசமுகி பெற்றாள் . அவர்களுள் இரண்யகசிபு என்பவர்களைப் பெற்றாள் . தது குமார கியாது என்பவளை மணந்து பிரகலாதன் ரில் ஒருவனாகிய சுவர்ப்பானுக்குப் பிர அநுகிலா தன் சமகிலாதன் பாஷ்கலன் சிபி பாவை யென்று ஒரு குமாரன் . தது என்பவர்களைப் பெற்றான் . புத்ரனாகிய புலோமன் குமாரி சசி . ( புலோ இரண்யாக்ஷன் - குமாரர் அந்தாகா மசை ) சுரன் குருகான் சகுனி பூதசந்தாபான் சூரிய வம்சம் மகாநாதன் காலநாபன் முதலியவர் . சமகிலாதன் - மதி யென்பவளைக் கூடி பிரமன் குமாரன் . மரீசி கு . காச்ய நிவாதகவசர் பஞ்சசேநன் முதலியவர்களைப் பன் . கு . சூர்யன் கு . 1. வைவச்சுத மனு பெற்றான் . கு . 2. இக்ஷவாகு கு . 3. விகுக்ஷி கு . 4 . கீலாதன் தெமனி யென்பவளை ககுத்தன் கு . 5. சுயோதனன் கு . 6. பிருத மணந்து வாதாபி இல்வலன் இல தெனென் வன் கு . 7. விச்சுவகன் கு . 8. அத்திரகன் பவர்களைப் பெற்றான் . ( யுவனாசுவன் அல்லது அசுவத்தி ) கு . 9. பிரக இலதன் - குமாரர் காலன் சிபி ஆயுஷ் தச்வன் கு . 10. குவலயாச்வன் கு . 11 . சுவனவன் கு . 12. பிரமோதி கு . 13. அரி அருகிலாதன் சூசமியை மணந்து யச்வன் கு . 14. அதிகும்பன் கு . 15. சாங்க பாஷ்கிலன் மகிஷ னிவர்களைப் பெற்றான் . தாச்வன் கு . 16. கிருதாச்வன் கு . 17. இர பிரகலாதன் - குமாரர் கும்பன் விரோணாசுவன் கு . 18. யுவனாசுவன் கு . 19. மாந் சநன நிகும்பன் முதலியவர் . தாதா ( மற்றொருவகை ) 2. இக்ஷவாகு கு . விரோசநன் அரனை யென்பவளை ஆயோ தன் கு . அரிநாபன் கு . பிருது கு . மணந்து பலியைப் பெற்றான் . பலி குமாரர் விஷ்டராசுவன் கு . இந்திரன் கு . யுவனா பாணன் முதலிய நூற்றுவர் . சுவன் கு . சிராவன் கு . துந்துமாரன் ( குவல காசிபர் - ததுவைக் கூடப் பல தான யாசுவன் ) கு . திரடாசுவனுடன் 100 புத்தி வர்கள் பிறந்தனர் . அவர்களாவார் திவிமூர்த்ார் கு . அரியசுவன் கு . நிகும்பன் கு . அதி மான் .