அபிதான சிந்தாமணி

அகத்தியன் அகப்பேய்ச்சித்த, அதங்கோட்டாசான், துராலிங்கன், செம் அகத்தியவடம்- இமயத்தருகிலுள்ள ஒரு பட்சேய், வையாபிகன், வாய்ப்பியன், தீர்த்தம். (பார - ஆதி) பனம்பாரன், கழாரம்பன், அவிநயன், காக் அகத்திய வேளாளன் - அகத்தியர் செய்த கைபாடினியன், நற்றத்தன், வாமநன் வைத்திய நூலை விருத்தி செய்தவன். முதலியவர்கள். இவர்க்குக் கும்பமுனி, | அகத்தியாச்சிரமம் - பஞ்சவடிக்குச் சமீபத் குறுமுனி, கலசயோநி எனப்பல நாமங்க திலுள்ள புண்ய ஷேத்சம். இந்த இடத்தில் ஆண்டு இவர் செய்த நூல்கள் அகத்தி 'லோமசேனனுடன் யுதிஷ்டிரன் சென் யம், (இது ஐந்திலக்கண மடங்கிய நூல்) சான். இது நாசிக் எனும் இடத்திற்கு வைத்திய நூல்கள், பெருந்திரட்டு, ஆயுள் (உச) மைல் தூரத்திலுள்ளது. (பார). வேதபாஷ்யம், விதி நூன் மூவகைக் காண் Agastipuri 24 mile's to the South - டம், வைத்தியசிந்தாமணி, செந்தூரம் east of Nasik, now called Agastipuri. கூ.00, மணி 5000, சிவசாலம், சத்தி அகத்திணைக்குரிய பதினான்கு வகைக்கருப் சாலம், சண்முகசாலம், வைத்தியக் கண் பொருள்கள்- தெய்வம், உயர்ந்தோர், ணாடி, வைத்தியாத்தாகாம், வைத்தியம் தாழ்ந்தோர், புள், விலங்கு, ஊர், நீர், பூ, க 600, சசு 00, கர்மவியாபகம், கரிசில் மரம், உணவு, பறை, யாழ், பண், தொழில், பஸ்மம் 200, தண்டகம், பக்ஷணி, நாடி. என்ப ன. (அகப்). இவர், முதல் இடைத் தமிழ்ச் சங்கங்க (அகத்துழிஞை- மாறுபாடுகெடக் கோபமிக்க ளில் புலவரா யிருந்தவரென்ப. அகஸ் உழிஞையார் எயிலினுள் நொச்சியானாய் திய சம்மிதையெனும் வைத்திய வடநூ போரை வென்றது. (பு- வெ) லிவராற் செய்யப்பட்டது. அகத்தியர் | அகண்டாநந்தர் - பௌத்த முனிவரிற் ஒரு என்ற சப்தத்திற்குப் பொருள் விந்தமலை வர், பொதிகையில் இருந்தனராம். யை யடக்கியவர் என்பது. 41. இவருக்கு இத்மவாகு, அல்லது அகநானூறு - இது எட்டுத்தொகையில் ஏழா வது, பார தம்பாடிய பெருந்தேவனார் முத திருடன் என ஒரு குமரன் உண்டு (பார - லிய புலவர் பலரால் அகப்பொருட் பகுதி வரு) இவரது சிஷ்யர் அக்னிவேச்யர். இவர் யாகஞ்செய்யத்தனம் வேண்டிச் சுரு யையே பொருளாகக் கொண்டு பாடப்பட் தர்வணன், பிரத்னச்வன், திரிசதஸ் என்ப டது : இது களிற்றுயானைநிரை எனவும், வரிடஞ் சென்று செல்வ மடைந்தனர். மணிமிடைபுவளம் எ-ம், நித்திலக்கோவை இவர் யக்ஷேப்யனைச் சபித்தனர். எ-ம் பிரித்துத் தொகுக்கப்பட்டது. இது, தொகுத்தான் உருத்திரசன்மன், தொகுப் அகத்தியன் - (2) ஒரு வேதியன் பாகனைக் பித்தான் உக்கிரப்பெருவழுதி, இதற்கு காண்க. நெடுந்தொகை எனவும் பெயர். அகத்தியம் - அகத்தியரா லியற்றப்பட்ட | அகப்பாட்டுறுப்புக்கள் - திணை, கைகோள், எழுத்துச் சொற்பொருள், யாப்பு, அணி கூற்று, கேட்போர், இடன், காலம், பயன், முதலிய அடங்கிய இலக்கணத் தமிழ் நூல். முன்னம், மெய்ப்பாடு, எச்சம், பொருள் இது, இறந்தது. வகை, துறை, எனப் பன்னிரண்டு அகத்திய தீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம், இது, தென் வகைத்து. (அகம்). கடற்கரைக்கருகிலுள்ளது. இதில் அருச் அகப்புறக் கைக்கிளை - காமஞ்சாலா இளந் சுனன் தீர்த்த யாத்திரையில் தங்கினான். தலை மகளிடத்துக் குறிப்பறியாது சென்று இதில் நீராடில் மகாபாதகங்கள் நீங்கும். சேர்ந்து அவளோடு மேன்மேலும் கூற (பார - ஆதி). வது. (அகம்). அகத்திய நக்ஷத்திரம் - ஒரு நக்ஷத்திரம், இது அகப்புறப் பெருத்திணைக் குரியவை - மட் கடலலையை நிறுத்துவது. லேறல், விடை தழுவல், குற்றிசை, குறுங் அகத்தியபக்தவிலாசம் - சிவனடியார்கள் கலி, சுரநடை, முதுபாலை, தாபதநிலை, சரிதையை வடமொழியிற் கூறும் நூல். ' தபுதாரநிலை, எனக்கூறினவையியற் பெயர் அகத்திய பர்வதம் - காலாஞ்சர பர்வதத் பொருந்தாது வருவன. தருகிலுள்ள மலை. அகப்பேய்ச் சித்தர் - ஒரு சித்தர். இவர் அகத்தியப்பிராதா - அகத்தியனுடன் பிறந் - தம் மனதைப் பேயாக அலை தல்பற்றிப் தவன். வயிற்றிலேயே ஞானமடைந்தவன்.. பேயென உருவகப்படுத்தி அலையாது நிற்க
அகத்தியன் அகப்பேய்ச்சித்த அதங்கோட்டாசான் துராலிங்கன் செம் அகத்தியவடம் - இமயத்தருகிலுள்ள ஒரு பட்சேய் வையாபிகன் வாய்ப்பியன் தீர்த்தம் . ( பார - ஆதி ) பனம்பாரன் கழாரம்பன் அவிநயன் காக் அகத்திய வேளாளன் - அகத்தியர் செய்த கைபாடினியன் நற்றத்தன் வாமநன் வைத்திய நூலை விருத்தி செய்தவன் . முதலியவர்கள் . இவர்க்குக் கும்பமுனி | அகத்தியாச்சிரமம் - பஞ்சவடிக்குச் சமீபத் குறுமுனி கலசயோநி எனப்பல நாமங்க திலுள்ள புண்ய ஷேத்சம் . இந்த இடத்தில் ஆண்டு இவர் செய்த நூல்கள் அகத்தி ' லோமசேனனுடன் யுதிஷ்டிரன் சென் யம் ( இது ஐந்திலக்கண மடங்கிய நூல் ) சான் . இது நாசிக் எனும் இடத்திற்கு வைத்திய நூல்கள் பெருந்திரட்டு ஆயுள் ( உச ) மைல் தூரத்திலுள்ளது . ( பார ) . வேதபாஷ்யம் விதி நூன் மூவகைக் காண் Agastipuri 24 mile ' s to the South - டம் வைத்தியசிந்தாமணி செந்தூரம் east of Nasik now called Agastipuri . கூ . 00 மணி 5000 சிவசாலம் சத்தி அகத்திணைக்குரிய பதினான்கு வகைக்கருப் சாலம் சண்முகசாலம் வைத்தியக் கண் பொருள்கள் - தெய்வம் உயர்ந்தோர் ணாடி வைத்தியாத்தாகாம் வைத்தியம் தாழ்ந்தோர் புள் விலங்கு ஊர் நீர் பூ 600 சசு 00 கர்மவியாபகம் கரிசில் மரம் உணவு பறை யாழ் பண் தொழில் பஸ்மம் 200 தண்டகம் பக்ஷணி நாடி . என்ப . ( அகப் ) . இவர் முதல் இடைத் தமிழ்ச் சங்கங்க ( அகத்துழிஞை - மாறுபாடுகெடக் கோபமிக்க ளில் புலவரா யிருந்தவரென்ப . அகஸ் உழிஞையார் எயிலினுள் நொச்சியானாய் திய சம்மிதையெனும் வைத்திய வடநூ போரை வென்றது . ( பு - வெ ) லிவராற் செய்யப்பட்டது . அகத்தியர் | அகண்டாநந்தர் - பௌத்த முனிவரிற் ஒரு என்ற சப்தத்திற்குப் பொருள் விந்தமலை வர் பொதிகையில் இருந்தனராம் . யை யடக்கியவர் என்பது . 41 . இவருக்கு இத்மவாகு அல்லது அகநானூறு - இது எட்டுத்தொகையில் ஏழா வது பார தம்பாடிய பெருந்தேவனார் முத திருடன் என ஒரு குமரன் உண்டு ( பார - லிய புலவர் பலரால் அகப்பொருட் பகுதி வரு ) இவரது சிஷ்யர் அக்னிவேச்யர் . இவர் யாகஞ்செய்யத்தனம் வேண்டிச் சுரு யையே பொருளாகக் கொண்டு பாடப்பட் தர்வணன் பிரத்னச்வன் திரிசதஸ் என்ப டது : இது களிற்றுயானைநிரை எனவும் வரிடஞ் சென்று செல்வ மடைந்தனர் . மணிமிடைபுவளம் - ம் நித்திலக்கோவை இவர் யக்ஷேப்யனைச் சபித்தனர் . - ம் பிரித்துத் தொகுக்கப்பட்டது . இது தொகுத்தான் உருத்திரசன்மன் தொகுப் அகத்தியன் - ( 2 ) ஒரு வேதியன் பாகனைக் பித்தான் உக்கிரப்பெருவழுதி இதற்கு காண்க . நெடுந்தொகை எனவும் பெயர் . அகத்தியம் - அகத்தியரா லியற்றப்பட்ட | அகப்பாட்டுறுப்புக்கள் - திணை கைகோள் எழுத்துச் சொற்பொருள் யாப்பு அணி கூற்று கேட்போர் இடன் காலம் பயன் முதலிய அடங்கிய இலக்கணத் தமிழ் நூல் . முன்னம் மெய்ப்பாடு எச்சம் பொருள் இது இறந்தது . வகை துறை எனப் பன்னிரண்டு அகத்திய தீர்த்தம் - ஒரு தீர்த்தம் இது தென் வகைத்து . ( அகம் ) . கடற்கரைக்கருகிலுள்ளது . இதில் அருச் அகப்புறக் கைக்கிளை - காமஞ்சாலா இளந் சுனன் தீர்த்த யாத்திரையில் தங்கினான் . தலை மகளிடத்துக் குறிப்பறியாது சென்று இதில் நீராடில் மகாபாதகங்கள் நீங்கும் . சேர்ந்து அவளோடு மேன்மேலும் கூற ( பார - ஆதி ) . வது . ( அகம் ) . அகத்திய நக்ஷத்திரம் - ஒரு நக்ஷத்திரம் இது அகப்புறப் பெருத்திணைக் குரியவை - மட் கடலலையை நிறுத்துவது . லேறல் விடை தழுவல் குற்றிசை குறுங் அகத்தியபக்தவிலாசம் - சிவனடியார்கள் கலி சுரநடை முதுபாலை தாபதநிலை சரிதையை வடமொழியிற் கூறும் நூல் . ' தபுதாரநிலை எனக்கூறினவையியற் பெயர் அகத்திய பர்வதம் - காலாஞ்சர பர்வதத் பொருந்தாது வருவன . தருகிலுள்ள மலை . அகப்பேய்ச் சித்தர் - ஒரு சித்தர் . இவர் அகத்தியப்பிராதா - அகத்தியனுடன் பிறந் - தம் மனதைப் பேயாக அலை தல்பற்றிப் தவன் . வயிற்றிலேயே ஞானமடைந்தவன் . . பேயென உருவகப்படுத்தி அலையாது நிற்க