அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1578 தொகை ஏக மேழலகம் (7) அதலம், விதலம், சுத மண்டலம் (7) - வாயு, வாருணம், சந்தி லம், தராதலம், சசாதலம், மகாதலம், ரன், சூரியன், நட்சத்திரம், அக்கினி, திர் பாதலம். சங்கு. கொங்குநாட்டுச் சிவாலயங்கள் (7) - திரு மாதர் (7) - அபிராமி, மாயேச்சுவரி, கௌ வெஞ்சமாக்கூடல், திருக்கருவூர்த்திருவா மாரி, நாராயணி, வராகி, இந்திராணி, னிலை, திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி, திருச் காளி. செங்குன்றூர், திருநணா, திருமுருகன் முதலெழவள்ளல் (7) - குமுணன், சகான், பூண்டி, திருப்புக்கொளியூர். சகாரன், செம்பியன், துந்துமாரி, நளன், சத்தவிடங்கத்தலம் (7) - திருவாரூர், நாக நிருதி. பட்டினம், திருநள்ளாறு, திருமறைக் முனிவர் (7) - அத்திரி, குச்சன், கௌத காடு, திருக்காறாயில், திருவாய்மூர், திருக் மன், பிருகு, காசிபன், அங்கிரா, வசிட் குவளை. டன். சிரஞ்சீவியர் (7) - அசுவத்தாமன், மாபலி, மேகம் (7) - சம்வர்த்தம், ஆவர்த்தம், புட் வியாசன், அனுமான், விபீடணன், மார்க் கலாவர்த்தம், சங்காரித்தம், துரோணம், கண்டன், பரசிராமன். காளாமுகில், நீலவருணம். -- ச, ரி, க, ம, ப, த, நி; அன்றியு வித்தியாதத்துவம் (7) காலம், நியதி, மேழிசை காண்க. கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை. தாதுக்கள் (7) - இரதம், உதிரம், எலும்ப, அட்டபுட்பம் (8) புன்னை. வெள்ளெ தோல், இறைச்சி, மூளை, சுக்கிலம். ருக்கு, சண்பகம், நந்தியாவர்த்தம், நீலோற் தாளம் (7) துருவம், மட்டியம், ரூபகம், பலம், பாதிரி, அலரி, செந்தாமரை, சம்பை, திரிபடை, அடதாளம், அட்ட வீரட்டம் (8) கண்டியூர், கடவூர், தாளம். அதிகை, வழுவூர், பறியலூர், கோவலூர், கீவு (7) - சம்புத் தீவு, பிலக்ஷத்தீவு, குசத் குறுக்கை, விற்குடி, தீவு, கிரவுஞ்சத்தீவு, சாகரத்தீவு, சான் அருகனெண்கணம் (8) கடையிலாவறிவு, மலித் தீவு, புட்கரத்தீவு. கடையிலாக்காட்சி, கடையிலாவீரியம், நதி (7) - கங்கை, யமுனை, சரசுவதி, நரு கடையிலாவின்பம், நாமமின்மை, கோத் மதை, காவேரி, குமரி, கோதாவரி. திரமின்மை, ஆயுவின்மை, அழியாவியல்பு. நாகவட்டம் (7) - தமப்பிரபை, இமப்பி அளவை (8) - காட்சி, அனுமானம், ஆக சபை, வாலுகப்பிரபை, சாகரப்பிரபை, மம், அருத்தாபத்தி, உபமானம், அபாவம், இரத்தப்பிரபை, அழற்பிரபை, அவையா சம்பவம், ஐதிகம். வன, முறையே இருள், குளிர், புகை, அஷ்டகல்யாணி (8) நான்குகால்கள், மணல், துயிலாமை, இரத்தம், தீநிறைந்த முகம், தலை, வால், மார்பு. னவாம். சுக்கான்கல், கொம் நாட்டுக்குற்றம் (7) - தொட்டியர், கள்வர், அஷ்டபந்தனம் (8) யானை, பன்றி, விட்டில், கிள்ளை, பெரு பாக்கு, சாதிவிங்கம், செம்பஞ்சு, தேன் மெழுகு, எருமைவெண்ணெய், குங்கிலி யம், நற்காவி. பதார்த்தம் (7) திரவியம், குணம், கருமம், சாமானியம், விசேடம், சமவாயம், அபா அஷ்டமாந்தம் (8) - செரியாமாந்தம், போர் மாந்தம், மலடிமாந்தம், பெருமாந்தம், வாத பாதகம் (7) - ஆங்காரம், உலோபம், காமம், மாந்தம், சுழிமாந்தம், வலிமாந்தம், கண மாந்தம். பகை, போசனப்பிரியம், காய்தல், சோம் பல். ஈசானகுணங்கள் (8) தனவய ததனாதல், பிறப்பு (7) - தேவர், மக்கள், விலங்கு, தூயவுடம்பினாதல், இயற்கையுணர்வின புள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, நிற்பன. னாதல், முற்றுமுணர் தல், இயல்பாகப் பாசங்களினின்று புரி (7) - அயோத்தி, மதுரை, மாயை, நீங்குதல், பேரருளு காசி, காஞ்சி, அவந்திகை, துவாரகை. டைமை, வரம்பிலின்பமுடைமை, முடிவி பெண்கள் பருவம் (7) - பேதை, பெதும்பை, லாற்றலுடைமை. மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, எட்டுத்தொகை (8) - நற்றினை, குறுந் பேரிளம்பெண். தொகை, ஐங்குறு நூறு, பதிற்றுப்பத்து, மழை. வம்.
அஙபந்தம் 1578 தொகை ஏக மேழலகம் ( 7 ) அதலம் விதலம் சுத மண்டலம் ( 7 ) - வாயு வாருணம் சந்தி லம் தராதலம் சசாதலம் மகாதலம் ரன் சூரியன் நட்சத்திரம் அக்கினி திர் பாதலம் . சங்கு . கொங்குநாட்டுச் சிவாலயங்கள் ( 7 ) - திரு மாதர் ( 7 ) - அபிராமி மாயேச்சுவரி கௌ வெஞ்சமாக்கூடல் திருக்கருவூர்த்திருவா மாரி நாராயணி வராகி இந்திராணி னிலை திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி திருச் காளி . செங்குன்றூர் திருநணா திருமுருகன் முதலெழவள்ளல் ( 7 ) - குமுணன் சகான் பூண்டி திருப்புக்கொளியூர் . சகாரன் செம்பியன் துந்துமாரி நளன் சத்தவிடங்கத்தலம் ( 7 ) - திருவாரூர் நாக நிருதி . பட்டினம் திருநள்ளாறு திருமறைக் முனிவர் ( 7 ) - அத்திரி குச்சன் கௌத காடு திருக்காறாயில் திருவாய்மூர் திருக் மன் பிருகு காசிபன் அங்கிரா வசிட் குவளை . டன் . சிரஞ்சீவியர் ( 7 ) - அசுவத்தாமன் மாபலி மேகம் ( 7 ) - சம்வர்த்தம் ஆவர்த்தம் புட் வியாசன் அனுமான் விபீடணன் மார்க் கலாவர்த்தம் சங்காரித்தம் துரோணம் கண்டன் பரசிராமன் . காளாமுகில் நீலவருணம் . -- ரி நி ; அன்றியு வித்தியாதத்துவம் ( 7 ) காலம் நியதி மேழிசை காண்க . கலை வித்தை இராகம் புருடன் மாயை . தாதுக்கள் ( 7 ) - இரதம் உதிரம் எலும்ப அட்டபுட்பம் ( 8 ) புன்னை . வெள்ளெ தோல் இறைச்சி மூளை சுக்கிலம் . ருக்கு சண்பகம் நந்தியாவர்த்தம் நீலோற் தாளம் ( 7 ) துருவம் மட்டியம் ரூபகம் பலம் பாதிரி அலரி செந்தாமரை சம்பை திரிபடை அடதாளம் அட்ட வீரட்டம் ( 8 ) கண்டியூர் கடவூர் தாளம் . அதிகை வழுவூர் பறியலூர் கோவலூர் கீவு ( 7 ) - சம்புத் தீவு பிலக்ஷத்தீவு குசத் குறுக்கை விற்குடி தீவு கிரவுஞ்சத்தீவு சாகரத்தீவு சான் அருகனெண்கணம் ( 8 ) கடையிலாவறிவு மலித் தீவு புட்கரத்தீவு . கடையிலாக்காட்சி கடையிலாவீரியம் நதி ( 7 ) - கங்கை யமுனை சரசுவதி நரு கடையிலாவின்பம் நாமமின்மை கோத் மதை காவேரி குமரி கோதாவரி . திரமின்மை ஆயுவின்மை அழியாவியல்பு . நாகவட்டம் ( 7 ) - தமப்பிரபை இமப்பி அளவை ( 8 ) - காட்சி அனுமானம் ஆக சபை வாலுகப்பிரபை சாகரப்பிரபை மம் அருத்தாபத்தி உபமானம் அபாவம் இரத்தப்பிரபை அழற்பிரபை அவையா சம்பவம் ஐதிகம் . வன முறையே இருள் குளிர் புகை அஷ்டகல்யாணி ( 8 ) நான்குகால்கள் மணல் துயிலாமை இரத்தம் தீநிறைந்த முகம் தலை வால் மார்பு . னவாம் . சுக்கான்கல் கொம் நாட்டுக்குற்றம் ( 7 ) - தொட்டியர் கள்வர் அஷ்டபந்தனம் ( 8 ) யானை பன்றி விட்டில் கிள்ளை பெரு பாக்கு சாதிவிங்கம் செம்பஞ்சு தேன் மெழுகு எருமைவெண்ணெய் குங்கிலி யம் நற்காவி . பதார்த்தம் ( 7 ) திரவியம் குணம் கருமம் சாமானியம் விசேடம் சமவாயம் அபா அஷ்டமாந்தம் ( 8 ) - செரியாமாந்தம் போர் மாந்தம் மலடிமாந்தம் பெருமாந்தம் வாத பாதகம் ( 7 ) - ஆங்காரம் உலோபம் காமம் மாந்தம் சுழிமாந்தம் வலிமாந்தம் கண மாந்தம் . பகை போசனப்பிரியம் காய்தல் சோம் பல் . ஈசானகுணங்கள் ( 8 ) தனவய ததனாதல் பிறப்பு ( 7 ) - தேவர் மக்கள் விலங்கு தூயவுடம்பினாதல் இயற்கையுணர்வின புள் ஊர்வன நீர்வாழ்வன நிற்பன . னாதல் முற்றுமுணர் தல் இயல்பாகப் பாசங்களினின்று புரி ( 7 ) - அயோத்தி மதுரை மாயை நீங்குதல் பேரருளு காசி காஞ்சி அவந்திகை துவாரகை . டைமை வரம்பிலின்பமுடைமை முடிவி பெண்கள் பருவம் ( 7 ) - பேதை பெதும்பை லாற்றலுடைமை . மங்கை மடந்தை அரிவை தெரிவை எட்டுத்தொகை ( 8 ) - நற்றினை குறுந் பேரிளம்பெண் . தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்றுப்பத்து மழை . வம் .