அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1978 தொகை தரிசனா இடை, மடன். தல், நீட்டல். நிலம் (4) நிலை (4) வறுமை. பண் (4) பொறி (3) மனம், வாக்கு, காயம். கல்விவருமாறு (4) - கேள்வி, தானுணர் மண்டலம் (3) - அக்கினி மண்டலம், இர தல், பயிற்சி, ஓதுவித்தல். விமண்டலம், சந்திரமண்டலம். கவிகள் (4) ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித் மலம் (3) - ஆணவம், கன்மம், மாயை. தாரம். முக்கனி (3) - கதலி, மா, பலா. காதிகள் (4) ஞானாவாணீயம், முத்திவிக்கினம் (3) அறியாமை, ஐயம், வாணீயம், மோகயேம், அந்தராயம். திரிபு. சதுாங்கம் தேர், கரி, பரி, காலாள். மும்மை (3) - உம்மை, இம்மை, மறுமை. சாந்துவகை (4) பீதம், கலவை, வட் மொழி (3) மெய்கூறல், புகழ்கூறல், பழி டிகை, புலி. கூறல். சொல்வகை (4) பெயர், வினை, பொருள் (3) பதி, பசு, பாசம். உரி.. விஷயம் (3) பிறிதிவிஷயம், துவேஷா தோற்கருவி (4) - மத்தளம், தண்ணுமை, விஷயம், உபேக்ஷாவிஷயம். இடக்கை, சல்லியம். அச்சம் (4) அணங்கு, விலங்கு, கள்வர், தோற்றம் (1) பை, முட்டை, நிலம், தம்மரசன். வியர்வை. அரண் (4) - மலை, காடு, மதில், கடல். நகை (4) எள்ளல், இளமை, பேதமை, அளவு (4) எண்ணல், எடுத்தல், முகத் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், அழகை இளிவு, இழவு, அசைவு, நெய்தல். - பைசாசம், மண்டலம், ஆலீடம், அனுபந்தம் (4) - விடயம், சம்பந்தம், பிர பிரத்தியாலீடம். யோசனம், அதிகாரி. பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், செவ் ஆச்சிரமம் (4)- பிரமசரியம், இல்வாழ்க்கை, வழி. வானப்பிரத்தம், சந்நியாசம். பதவி (4) சாலோகம், சாமீபம், சாரூபம், ஆடு உக்குணம் (4). அறிவை, நிறை, ஓர் சாயுச்சியம். ப்பு, கடைப்பிடி. பா (4) - வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, இழிச்சொல் (4) - குறளை, பொய், கடுஞ் வஞ்சிப்பா. சொல், பயினில் சொல் பிச்சை (4) - சதானிகபிச்சை, தகுகணா இளிவால் (4) மூப்பு, பிணி, வருத்தம் பிச்சை, மாதுகரிபிச்சை, யாசகபிச்சை. மென்மை. புருஷசாதி (4) - பூசிமாரன், கெந்தமாரன், உண்டி (4) உண்டல், தின்னல், நக்கல், புத்திரசேனன், பாஞ்சாலசேனன் . பருகல். அவையாவன சோறு முதலியன புலமையோர் (4) கவி, கமகன், வாதி, உண்டல், கறி முதலியன தின்றல், தேன் வாக்கி. முதலியன நக்கல், நீர் முதலியன பருகல். பூ (4) - கொடிப்பூ, கோட்டுப்பூ, நீர்ப்பூ, உபாயம் (4) சாமம், தானம், பேதம், புதர்ப்பூ. தண்டம். பெருமிதம்(4) - கல்வி, தறுகண், இசைமை, உவகை (41 செல்வம், புலன், புணர்வு, கொடை. விளையாட்டு. பெண்கள் பருவம் (4) வாலை, தருணி, உரை (4) - கருத்துரை, பதவுரை, பொழிப் பிரவிடை, விருத்தை. பெண்வகை (4) புரை, அகலவுரை, பதுமினி, சித்தினி, ஊறுபாடு (4) - எறிதல், குத்தல், வெட் சங்கினி, அத்தினி. டல், எய்தல். பொருள் (4) - அறம், பொருள், இன்பம், கதி (4) - தேவர், மக்கள், விலங்கு, நாகர். கணக்குவகை (4) தொகை, பிரிவு, பொன்வகை (4) - ஆடகம், கிளிச்சிறை, பெருக்கு, கழிவு. சாதகம், சாம்பூகதம். தம்பம் (4) தாலம்பம், வெள்ளை, சாலாங் மகடூஉக்குணம் (4) நாணம், மடம், அச் கம், கற்பரி முதலிய பாஷாணங்கள். சம், பயிர்ப்பு, கரணம் (4) - மனம், புத்தி, அகங்காரம், மருட்கை (4) புதுமை, பெருமை, சிறுமை, சித்தம். ஆக்கம்.
அநுபந்தம் 1978 தொகை தரிசனா இடை மடன் . தல் நீட்டல் . நிலம் ( 4 ) நிலை ( 4 ) வறுமை . பண் ( 4 ) பொறி ( 3 ) மனம் வாக்கு காயம் . கல்விவருமாறு ( 4 ) - கேள்வி தானுணர் மண்டலம் ( 3 ) - அக்கினி மண்டலம் இர தல் பயிற்சி ஓதுவித்தல் . விமண்டலம் சந்திரமண்டலம் . கவிகள் ( 4 ) ஆசு மதுரம் சித்திரம் வித் மலம் ( 3 ) - ஆணவம் கன்மம் மாயை . தாரம் . முக்கனி ( 3 ) - கதலி மா பலா . காதிகள் ( 4 ) ஞானாவாணீயம் முத்திவிக்கினம் ( 3 ) அறியாமை ஐயம் வாணீயம் மோகயேம் அந்தராயம் . திரிபு . சதுாங்கம் தேர் கரி பரி காலாள் . மும்மை ( 3 ) - உம்மை இம்மை மறுமை . சாந்துவகை ( 4 ) பீதம் கலவை வட் மொழி ( 3 ) மெய்கூறல் புகழ்கூறல் பழி டிகை புலி . கூறல் . சொல்வகை ( 4 ) பெயர் வினை பொருள் ( 3 ) பதி பசு பாசம் . உரி .. விஷயம் ( 3 ) பிறிதிவிஷயம் துவேஷா தோற்கருவி ( 4 ) - மத்தளம் தண்ணுமை விஷயம் உபேக்ஷாவிஷயம் . இடக்கை சல்லியம் . அச்சம் ( 4 ) அணங்கு விலங்கு கள்வர் தோற்றம் ( 1 ) பை முட்டை நிலம் தம்மரசன் . வியர்வை . அரண் ( 4 ) - மலை காடு மதில் கடல் . நகை ( 4 ) எள்ளல் இளமை பேதமை அளவு ( 4 ) எண்ணல் எடுத்தல் முகத் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் அழகை இளிவு இழவு அசைவு நெய்தல் . - பைசாசம் மண்டலம் ஆலீடம் அனுபந்தம் ( 4 ) - விடயம் சம்பந்தம் பிர பிரத்தியாலீடம் . யோசனம் அதிகாரி . பாலை குறிஞ்சி மருதம் செவ் ஆச்சிரமம் ( 4 ) - பிரமசரியம் இல்வாழ்க்கை வழி . வானப்பிரத்தம் சந்நியாசம் . பதவி ( 4 ) சாலோகம் சாமீபம் சாரூபம் ஆடு உக்குணம் ( 4 ) . அறிவை நிறை ஓர் சாயுச்சியம் . ப்பு கடைப்பிடி . பா ( 4 ) - வெண்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா இழிச்சொல் ( 4 ) - குறளை பொய் கடுஞ் வஞ்சிப்பா . சொல் பயினில் சொல் பிச்சை ( 4 ) - சதானிகபிச்சை தகுகணா இளிவால் ( 4 ) மூப்பு பிணி வருத்தம் பிச்சை மாதுகரிபிச்சை யாசகபிச்சை . மென்மை . புருஷசாதி ( 4 ) - பூசிமாரன் கெந்தமாரன் உண்டி ( 4 ) உண்டல் தின்னல் நக்கல் புத்திரசேனன் பாஞ்சாலசேனன் . பருகல் . அவையாவன சோறு முதலியன புலமையோர் ( 4 ) கவி கமகன் வாதி உண்டல் கறி முதலியன தின்றல் தேன் வாக்கி . முதலியன நக்கல் நீர் முதலியன பருகல் . பூ ( 4 ) - கொடிப்பூ கோட்டுப்பூ நீர்ப்பூ உபாயம் ( 4 ) சாமம் தானம் பேதம் புதர்ப்பூ . தண்டம் . பெருமிதம் ( 4 ) - கல்வி தறுகண் இசைமை உவகை ( 41 செல்வம் புலன் புணர்வு கொடை . விளையாட்டு . பெண்கள் பருவம் ( 4 ) வாலை தருணி உரை ( 4 ) - கருத்துரை பதவுரை பொழிப் பிரவிடை விருத்தை . பெண்வகை ( 4 ) புரை அகலவுரை பதுமினி சித்தினி ஊறுபாடு ( 4 ) - எறிதல் குத்தல் வெட் சங்கினி அத்தினி . டல் எய்தல் . பொருள் ( 4 ) - அறம் பொருள் இன்பம் கதி ( 4 ) - தேவர் மக்கள் விலங்கு நாகர் . கணக்குவகை ( 4 ) தொகை பிரிவு பொன்வகை ( 4 ) - ஆடகம் கிளிச்சிறை பெருக்கு கழிவு . சாதகம் சாம்பூகதம் . தம்பம் ( 4 ) தாலம்பம் வெள்ளை சாலாங் மகடூஉக்குணம் ( 4 ) நாணம் மடம் அச் கம் கற்பரி முதலிய பாஷாணங்கள் . சம் பயிர்ப்பு கரணம் ( 4 ) - மனம் புத்தி அகங்காரம் மருட்கை ( 4 ) புதுமை பெருமை சிறுமை சித்தம் . ஆக்கம் .