அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1573) அங்பந்தம் என ஒருமுழம், அல்லது 18, 16, 12 அங்கு பையுண்டு. இது எலியினம்போன்றது. லம். (சைவபூஷணம்) இது குட்டிகளை முதுகிற் சுமந்து செல் டயனதரங்கு - இது ஆப்பிரிகாவின் மேல் லும். இவ்வினத்தில் வர்ச்சீனியன் ஒப் பாகத்திலுள்ளது. இது கறுத்த மயிரால் பேரஸம் ஒரு இனம் உண்டு. மூடப்பட்டு வெண்மையான தாடியையும், அது நாய்போ லிருக்கிறது. 'மரமேறிப் வெள்ளைப்புருவத்தையும், (18) அங்குல பறவைகளைப் பிடித்துத் தின்கிறது. இத நீள உடலையும், அவ்வளவு நீண்ட வாலை னிடம் குரங்கின் சேஷ்டைகளுண்டு, மாப் யும் உடையது, எளிதில் வளர்க்கப்படுவது. பொந்துகளில் வசிக்கும். அபாயம் வரும் இது குரங்குக் கூட்டங்களி லதிகம் சேருவ போது செத்ததுபோல் பாசாங்கு செய்யும். தில்லை, டிரிஜராக்ஸ் இது ஆப்பிரிகாவாசி. நரி டார்னமஸ் இது ஆப்பிரிகாகண்ட வாசி. போன்ற உருவுள்ளது. இது மரங்களின் இது அணிலையொத்த உருவமுள்ளது. கை மீது தங்கியிருந்து பழங்கள் வேர் பூச்சி கால்கள் குரங்கை யொத்தவை. கண் புஜம் புழுக்களைத்தின்கிறது. காது சிறியவை. தேகம் மயிரடர்ந்தது. டைவர் - இது ஒருவித நீர்வாழ்பறவை. இது பறவைகளின் முட்டைகளைத் திரு இங்கிலாண்ட், ஸ்காட்லாண்டில் வசிப் டிக் குடிக்கும். இரவில் - இரைதேடும். பது. இதனலகு நீண்டும், கால்கள் வாத்துப் இது சாம்பல் நிறமுள்ளது. வருடத்தில் போல் தோலடியுளவாய் முன்கொண்டு இரண்டு குட்டிகளை யீன்று பால் கொடுக் நிமிர்ந்தும் உட்காரும். நின்றால் விகாரமா யிருக்கும். மீன் முதலியவற்றைத் தின்னும். டார்சியா - இது ஒருவகைப் பிராணி. பூனை டோடோ - இது மோரிஸ் தீவிலுள்ள புறா போன்ற உருவமும் குரங்குபோல் கைகால் இன த்தைச் சேர்ந்த பறவை. களுமுள்ளது. இது சுமத்ரா, போர்னியோ அன்னத்தினும் பெரிது. இதன் இறகுகள் முதலிய தீவுகளில் வாழ்வது. முகம் வட்ட ஒருவகை செந்நிறமாய் வாலின் இறகுகள் மாய்க் குறுகியது. காதும் கண்களும் பூனை குறுகிச் சுருண்டிருக்கும். வளைந்த பெரிய போன்றவை. இது தவளை போல் குதித் மூக்கையும் பருத்த கால்களையும் உடையது. துச் செல்லுகிறது. இது உட்காருகையில் துர்ச்சயதூர்த்தா வம்சகர் காண்க. முதுகை வளைத்துப் பின்கால்களை யூன்று பஞ்சருத்ரம் - அதர்வசிகோப நிடதம் முத கிறது. இது பூச்சி புழுக்களையும் பல்லி விய ஐந்து உபநிடதங்கள். அதர்வண களையுந் தின்கிறது. வருஷத்திற்கொரு வேதம் காண்க. கட்டி போடுகிறது. பவமானன் - வசிஷ்டர் சாபத்தால் சிக டி கீடாபோன் - (Dietaphone) இது தொ ண்டி வயிற்றிற் பிறந்த அக்கினி. அக்னி ழிற்சாலைகளில் ஒருவர் கூறும் வார்த்தை 10 காண்க. முழுதும் வளைந்த குழல்வழியாய்க் பாவகன் - வசிஷ்டர் சாபத்தால் சிகண்டி கேட்டும் தன்னுள் வட்டமான மெழுகில் வயிற்றிற் பிறந்த அக்கினி. அக்னி 10 பதித்துக்கொண்டும் பேசி முடிந்தபின் அவ ற்றை டைபிஸ்டினிடத்தில் கூறும் யந் பூமிபுத்ரர் - நரகன், சம்வர்த்தன், புஷ் திரம். கலன். (பார - அது - 6.) இது ஒருவிதமான சிறுபடகு. மதனன் சியவனரைக் காண்க. கரையோரத்தில் வங்காளத்தாரால் ஒட் மாத்திரைச்சுருகம் சித்திரக்கவி வகை. டப்படுவது. எழுத்தின் மாத்திரை சுருங்கப் பாடுவது. டிங்கோ' ஆஸ்திரேலியா நாட்டு காட்டு வக்கிரன் - செவ்வாயின் பெயர். அங்கார நாய். இது ஒனாயிற் சற்றுச் சிறியவுரு கன் காண்க உள்ளது. நீண்டு மயிரடர்ந்த வருஷங்கள் பாரதவருஷம், கிம்புருஷ வாலையுடையது. வருஷம், ஹரிவருஷம், இளாவிருத வரு டிடல்பிஸ்ட்ரைஸ்டிரியாடா ஷம், ரம்யகவருஷம் ஐரணவத வருஷம், வகை மிருகம். அமெரிக்காதேசவாசி. இவ் குருவருஷம். வினம் எலி, பூனை, நாய், குரங்குபோன்ற விடுகாதழகிய பெருமாள் அஞ்சியின் வமி உருக்கொண்டவை. இவ்வினத்தில் (50) சத்தில் வந்தவன். மைசூர் பக்கத்தில் வகைகளுண்டு. சிலவற்றிற்கு வயிற்றில் கள காணத. டிங்கி கால்கள் ஆண்டவன்.
அங்பந்தம் 1573 ) அங்பந்தம் என ஒருமுழம் அல்லது 18 16 12 அங்கு பையுண்டு . இது எலியினம்போன்றது . லம் . ( சைவபூஷணம் ) இது குட்டிகளை முதுகிற் சுமந்து செல் டயனதரங்கு - இது ஆப்பிரிகாவின் மேல் லும் . இவ்வினத்தில் வர்ச்சீனியன் ஒப் பாகத்திலுள்ளது . இது கறுத்த மயிரால் பேரஸம் ஒரு இனம் உண்டு . மூடப்பட்டு வெண்மையான தாடியையும் அது நாய்போ லிருக்கிறது . ' மரமேறிப் வெள்ளைப்புருவத்தையும் ( 18 ) அங்குல பறவைகளைப் பிடித்துத் தின்கிறது . இத நீள உடலையும் அவ்வளவு நீண்ட வாலை னிடம் குரங்கின் சேஷ்டைகளுண்டு மாப் யும் உடையது எளிதில் வளர்க்கப்படுவது . பொந்துகளில் வசிக்கும் . அபாயம் வரும் இது குரங்குக் கூட்டங்களி லதிகம் சேருவ போது செத்ததுபோல் பாசாங்கு செய்யும் . தில்லை டிரிஜராக்ஸ் இது ஆப்பிரிகாவாசி . நரி டார்னமஸ் இது ஆப்பிரிகாகண்ட வாசி . போன்ற உருவுள்ளது . இது மரங்களின் இது அணிலையொத்த உருவமுள்ளது . கை மீது தங்கியிருந்து பழங்கள் வேர் பூச்சி கால்கள் குரங்கை யொத்தவை . கண் புஜம் புழுக்களைத்தின்கிறது . காது சிறியவை . தேகம் மயிரடர்ந்தது . டைவர் - இது ஒருவித நீர்வாழ்பறவை . இது பறவைகளின் முட்டைகளைத் திரு இங்கிலாண்ட் ஸ்காட்லாண்டில் வசிப் டிக் குடிக்கும் . இரவில் - இரைதேடும் . பது . இதனலகு நீண்டும் கால்கள் வாத்துப் இது சாம்பல் நிறமுள்ளது . வருடத்தில் போல் தோலடியுளவாய் முன்கொண்டு இரண்டு குட்டிகளை யீன்று பால் கொடுக் நிமிர்ந்தும் உட்காரும் . நின்றால் விகாரமா யிருக்கும் . மீன் முதலியவற்றைத் தின்னும் . டார்சியா - இது ஒருவகைப் பிராணி . பூனை டோடோ - இது மோரிஸ் தீவிலுள்ள புறா போன்ற உருவமும் குரங்குபோல் கைகால் இன த்தைச் சேர்ந்த பறவை . களுமுள்ளது . இது சுமத்ரா போர்னியோ அன்னத்தினும் பெரிது . இதன் இறகுகள் முதலிய தீவுகளில் வாழ்வது . முகம் வட்ட ஒருவகை செந்நிறமாய் வாலின் இறகுகள் மாய்க் குறுகியது . காதும் கண்களும் பூனை குறுகிச் சுருண்டிருக்கும் . வளைந்த பெரிய போன்றவை . இது தவளை போல் குதித் மூக்கையும் பருத்த கால்களையும் உடையது . துச் செல்லுகிறது . இது உட்காருகையில் துர்ச்சயதூர்த்தா வம்சகர் காண்க . முதுகை வளைத்துப் பின்கால்களை யூன்று பஞ்சருத்ரம் - அதர்வசிகோப நிடதம் முத கிறது . இது பூச்சி புழுக்களையும் பல்லி விய ஐந்து உபநிடதங்கள் . அதர்வண களையுந் தின்கிறது . வருஷத்திற்கொரு வேதம் காண்க . கட்டி போடுகிறது . பவமானன் - வசிஷ்டர் சாபத்தால் சிக டி கீடாபோன் - ( Dietaphone ) இது தொ ண்டி வயிற்றிற் பிறந்த அக்கினி . அக்னி ழிற்சாலைகளில் ஒருவர் கூறும் வார்த்தை 10 காண்க . முழுதும் வளைந்த குழல்வழியாய்க் பாவகன் - வசிஷ்டர் சாபத்தால் சிகண்டி கேட்டும் தன்னுள் வட்டமான மெழுகில் வயிற்றிற் பிறந்த அக்கினி . அக்னி 10 பதித்துக்கொண்டும் பேசி முடிந்தபின் அவ ற்றை டைபிஸ்டினிடத்தில் கூறும் யந் பூமிபுத்ரர் - நரகன் சம்வர்த்தன் புஷ் திரம் . கலன் . ( பார - அது - 6. ) இது ஒருவிதமான சிறுபடகு . மதனன் சியவனரைக் காண்க . கரையோரத்தில் வங்காளத்தாரால் ஒட் மாத்திரைச்சுருகம் சித்திரக்கவி வகை . டப்படுவது . எழுத்தின் மாத்திரை சுருங்கப் பாடுவது . டிங்கோ ' ஆஸ்திரேலியா நாட்டு காட்டு வக்கிரன் - செவ்வாயின் பெயர் . அங்கார நாய் . இது ஒனாயிற் சற்றுச் சிறியவுரு கன் காண்க உள்ளது . நீண்டு மயிரடர்ந்த வருஷங்கள் பாரதவருஷம் கிம்புருஷ வாலையுடையது . வருஷம் ஹரிவருஷம் இளாவிருத வரு டிடல்பிஸ்ட்ரைஸ்டிரியாடா ஷம் ரம்யகவருஷம் ஐரணவத வருஷம் வகை மிருகம் . அமெரிக்காதேசவாசி . இவ் குருவருஷம் . வினம் எலி பூனை நாய் குரங்குபோன்ற விடுகாதழகிய பெருமாள் அஞ்சியின் வமி உருக்கொண்டவை . இவ்வினத்தில் ( 50 ) சத்தில் வந்தவன் . மைசூர் பக்கத்தில் வகைகளுண்டு . சிலவற்றிற்கு வயிற்றில் கள காணத . டிங்கி கால்கள் ஆண்டவன் .