அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் அகற்பவிபூதி - அகற்ப விபூதியாவது இடி அக் கைகளை எழு புரியுள்ள நூலால் கட்டி வீழ்ந்த விடத்தில் உண்டாகியதும், மலை அரக்கடையாளமிட்டு எழு அரசிலைகளைச் உச்சியிலும், பூமியிலும், பிறிதொரு கார கையில் வைக்கவேண்டும். பின் இருவரும் ணத்தால் விளைந்ததும் ஆகிய விபூதி. அக்னியை நோக்கி 'ஓ அக்னி! நீர் எல் இதனை மூலமந்திரம் கலாமந்திரங்களி லாப் பிராணிகளிடத்திலும் வசிப்பவர் ; னாலே சுத்திசெய்து தரிப்பர். நீர் சாக்ஷியாக எங்களுடைய புண்ய பாபங் அகுதை - பண்டையிலிருந்த ஒரு பிரபு. களைக் கூறவேண்டும் என்று கூறிக் பரிசிலர்க்குக் களிற்று யானை நிரை தந்த கொண்டு பின் இரண்டு கைகளில் காய்ச் கொடையாளி. (புறம்) 76. சின 5 பலம் இருப்புருளைகளைக் கொடுத் அகோரமாதவர் - சோழநாட்டினர். சைவர் தல் வேண்டும். இவ்விருவரும் அதைத் திருவாரூர்க்கோயில் விசாரணைக் கர்த்த தூக்கிக்கொண்டு எழு மண்டலாகாரப் பிர சென்று ஊகிக்கப்படுகிறது. வேதாரணிய தேசத்தை மெதுவாகத் தாண்டவேண்டும். புராணம், கும்பகோணப் புராணம் பாடி ஒரு மண்டலம் (16) அங்குலம், மத்ய யவர். காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு. ப்ரதேசம் அதே எண்கொண்ட தாக இருத் அகோபகல்பம் - பிரமன், ஒருகாலத்து, தல் வேண்டும். அக்னி ஏந்தினவன் கையி சிவபெருமானைக் கருநிறமாகத் தியானிக்க, லுள்ள தான்யம் கருகாதிருக்கின் சுத்தனாக கல்பத்தில் அகோரமூர்த்தியாகத் எண்ணப்படுவன். (யாஞ்யவல்கியம்). தோன்றிய கல்பம். (இலிங்க-புரா) அக்னிதண்டம் பவிபிக் மகா சமுத்திரத் அக்னி - 1. தேவர்கள் தைத்ய வதத்தின் திலுள்ள பல தீவுகளி லொன்றாகிய பொருட்டு அக்னியை வேண்ட அக்னி தன் ஆவாயியன் என்னும் ஒரு தீவில் மூன்று பாரியையாகிய சுவாகாவுடன் சென்று சிவ எரிமலைக ளிருக்கின்றன. அவற்றிற்கு தரிசனம் செய்தனன். சிவபிரான் தன் மௌனாலோவா, மௌனாகியா, ஹாலாலை ரேதசை அக்னியிடம் தர அக்னி சுவாகா எனப் பெயர். அவற்றுள் முதலிற்கூறிய விடம் தந்தனன். அதனால் அவளிடம் மௌனாலோவா என்பதன் வாய் ஒரு சுவர்ண, சுவர்ணிகள் பிறந்தனர். இவர்கள் மைல் அகலமுள்ள தாய் ஒரு ஏரிபோல் ளுக்கு அக்னி விவாகம் செய்வித்தனன். இருக்கிறது. இது எக்காலத்தும் உருகி, தேவர்கள் தங்கள் கருமம் செய்யாததனால் கற்களுடைய தாய் எரிந்துகொண்டேயிருக் அக்னியைச் சபித்தனர். அச்சாப நீங்க கிறது. இது நாற்புறமும் மலைகளால் சூழப் அக்னி புண்ய தீர்த்தமாடிச் சாப நீங்கினன். பட்டிருத்தலால் எவரும் அதனை நெருங்கு (பிரம - புரா). வதில்லை. இதனை அத்தீவிலுள்ளார் தெய் 2. ஒரு காலத்திலே திருக்கைலை செல் வம்போல் வணங்கி வருகின்றனர். லத் தொடங்கிக் கைலையை நெருங்க, நந்தி அங்காளம்மாள் பாட்டு - சில நிலைகெட்ட கோபித்தது கண்டு நீங்கி அன்னவுருக் குறத்திகளும், பெண்களும் தாங்கள் ஒரு கொண்டு தேவியிருக்கும் இடமடைய, அவ் நெருப்புச்சட்டியைத் தலையில் கொண்டும் விடமிருந்த தேவியின் வாகனமாகிய சிங் உடலில் மஞ்சள் பூசிக்கொண்டும், குங்கு கத்தின் உங்காரத்தால் அச்சங்கொண்டு மம் இட்டுக்கொண்டும், கையில் வேப் நீங்கித் திருமாலை யடைந்து தேற்றப்பெற் பிலை கொண்டும் பெண்களை மயக்கி அரிசி பணம் முதலியன கொள்ளும் புரட்டு, அக்னிப்பிரமாணம் இது, நியாய சபை அங்குரார்ப்பணம் தீகை, கல்யாணம் யார்முன் வாதிப் பிரதிவாதிகள் சத்தியஞ் முதலிய சுபகாரியங்களில் மந்திர பூர்வக செய்யும் முறை, வாதிப் பிரதிவாதிகள் மாய்ப் பன்னிரண்டு பாலிகைகளில் நெல், இரண்டு கைகள் நிரம்ப தானியங்கொள்ள என், அவரை, துவரை, கடலை, கடுகு, றனன். 197
அநுபந்தம் அகற்பவிபூதி - அகற்ப விபூதியாவது இடி அக் கைகளை எழு புரியுள்ள நூலால் கட்டி வீழ்ந்த விடத்தில் உண்டாகியதும் மலை அரக்கடையாளமிட்டு எழு அரசிலைகளைச் உச்சியிலும் பூமியிலும் பிறிதொரு கார கையில் வைக்கவேண்டும் . பின் இருவரும் ணத்தால் விளைந்ததும் ஆகிய விபூதி . அக்னியை நோக்கி ' அக்னி ! நீர் எல் இதனை மூலமந்திரம் கலாமந்திரங்களி லாப் பிராணிகளிடத்திலும் வசிப்பவர் ; னாலே சுத்திசெய்து தரிப்பர் . நீர் சாக்ஷியாக எங்களுடைய புண்ய பாபங் அகுதை - பண்டையிலிருந்த ஒரு பிரபு . களைக் கூறவேண்டும் என்று கூறிக் பரிசிலர்க்குக் களிற்று யானை நிரை தந்த கொண்டு பின் இரண்டு கைகளில் காய்ச் கொடையாளி . ( புறம் ) 76 . சின 5 பலம் இருப்புருளைகளைக் கொடுத் அகோரமாதவர் - சோழநாட்டினர் . சைவர் தல் வேண்டும் . இவ்விருவரும் அதைத் திருவாரூர்க்கோயில் விசாரணைக் கர்த்த தூக்கிக்கொண்டு எழு மண்டலாகாரப் பிர சென்று ஊகிக்கப்படுகிறது . வேதாரணிய தேசத்தை மெதுவாகத் தாண்டவேண்டும் . புராணம் கும்பகோணப் புராணம் பாடி ஒரு மண்டலம் ( 16 ) அங்குலம் மத்ய யவர் . காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு . ப்ரதேசம் அதே எண்கொண்ட தாக இருத் அகோபகல்பம் - பிரமன் ஒருகாலத்து தல் வேண்டும் . அக்னி ஏந்தினவன் கையி சிவபெருமானைக் கருநிறமாகத் தியானிக்க லுள்ள தான்யம் கருகாதிருக்கின் சுத்தனாக கல்பத்தில் அகோரமூர்த்தியாகத் எண்ணப்படுவன் . ( யாஞ்யவல்கியம் ) . தோன்றிய கல்பம் . ( இலிங்க - புரா ) அக்னிதண்டம் பவிபிக் மகா சமுத்திரத் அக்னி - 1. தேவர்கள் தைத்ய வதத்தின் திலுள்ள பல தீவுகளி லொன்றாகிய பொருட்டு அக்னியை வேண்ட அக்னி தன் ஆவாயியன் என்னும் ஒரு தீவில் மூன்று பாரியையாகிய சுவாகாவுடன் சென்று சிவ எரிமலைக ளிருக்கின்றன . அவற்றிற்கு தரிசனம் செய்தனன் . சிவபிரான் தன் மௌனாலோவா மௌனாகியா ஹாலாலை ரேதசை அக்னியிடம் தர அக்னி சுவாகா எனப் பெயர் . அவற்றுள் முதலிற்கூறிய விடம் தந்தனன் . அதனால் அவளிடம் மௌனாலோவா என்பதன் வாய் ஒரு சுவர்ண சுவர்ணிகள் பிறந்தனர் . இவர்கள் மைல் அகலமுள்ள தாய் ஒரு ஏரிபோல் ளுக்கு அக்னி விவாகம் செய்வித்தனன் . இருக்கிறது . இது எக்காலத்தும் உருகி தேவர்கள் தங்கள் கருமம் செய்யாததனால் கற்களுடைய தாய் எரிந்துகொண்டேயிருக் அக்னியைச் சபித்தனர் . அச்சாப நீங்க கிறது . இது நாற்புறமும் மலைகளால் சூழப் அக்னி புண்ய தீர்த்தமாடிச் சாப நீங்கினன் . பட்டிருத்தலால் எவரும் அதனை நெருங்கு ( பிரம - புரா ) . வதில்லை . இதனை அத்தீவிலுள்ளார் தெய் 2. ஒரு காலத்திலே திருக்கைலை செல் வம்போல் வணங்கி வருகின்றனர் . லத் தொடங்கிக் கைலையை நெருங்க நந்தி அங்காளம்மாள் பாட்டு - சில நிலைகெட்ட கோபித்தது கண்டு நீங்கி அன்னவுருக் குறத்திகளும் பெண்களும் தாங்கள் ஒரு கொண்டு தேவியிருக்கும் இடமடைய அவ் நெருப்புச்சட்டியைத் தலையில் கொண்டும் விடமிருந்த தேவியின் வாகனமாகிய சிங் உடலில் மஞ்சள் பூசிக்கொண்டும் குங்கு கத்தின் உங்காரத்தால் அச்சங்கொண்டு மம் இட்டுக்கொண்டும் கையில் வேப் நீங்கித் திருமாலை யடைந்து தேற்றப்பெற் பிலை கொண்டும் பெண்களை மயக்கி அரிசி பணம் முதலியன கொள்ளும் புரட்டு அக்னிப்பிரமாணம் இது நியாய சபை அங்குரார்ப்பணம் தீகை கல்யாணம் யார்முன் வாதிப் பிரதிவாதிகள் சத்தியஞ் முதலிய சுபகாரியங்களில் மந்திர பூர்வக செய்யும் முறை வாதிப் பிரதிவாதிகள் மாய்ப் பன்னிரண்டு பாலிகைகளில் நெல் இரண்டு கைகள் நிரம்ப தானியங்கொள்ள என் அவரை துவரை கடலை கடுகு றனன் . 197