அபிதான சிந்தாமணி

இடபதேவர் 147 இடவகன் டனர். இவர்க்குத் தேவிமார் யசச்சுதி, இவர் மகாசித்தராய் மலமுதலானவைக சுநந்தை. அவருள் யசச்சுதிக்குப் பரதே ளால் பூசப்பட்டாலும், நல்ல மணமுடை சுரர், இருஷபசேநர் முதலிய (கக) குமா யவராய் ஆகாயகமனம் முதலிய செய்து ரும், பிராமியென்னும் ஒரு பெண்ணும், காட்டி, யோகியர்கள் சரீரத்தை விடுகை சுநந்தைக்குப் பாகுபலியென்னும் ஒரு இவ்வகையென்று விட்டுக் காட்டினர். குமரனும், சுந்தரியென்னும் ஒரு பெண் பிறகு இவர் தேகம் மாத்திரம் யோகவாச ணும் உண்டு. இவர் சிலநா ளரசுபுரிந்து, னையால் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்தது. தீக்ஷை மேற்கொண்டு, (கஅ) கர்மங் அத்தேகம் குடன சலமென்னும் காட் கெடுத்துத் தீர்த்தங்கராாயினர். இவர் டருகு பித்தனைப்போல் மயிர்விரித்தலை உன்ன தம் (Goo) வில், ஆயுள் (அ2) யக் காட்டுத் தீயாற் றகிக்கப்பட்டது. இவ லக்ஷம் பூர்வம், (நிறம்) பொன்மை , இவ ரை ருஷபதீர்த்தங்காரென்று ஜைநர் கூறு ரிடமிருந்தார் (அ உ) கணதரர். அவருள் வர். பாகவதம் முதல்வர் ருஷபசேனர். 5. ஒரு கோபாலன் இடபதேவர் - இடபவடிவாக மூன்று கண், 6. சக்கிர னென்னும் ஆதித்தனுக்குப் மனதில் சிவ த்யானம், சாக்ஷாத் தர்மஸ்வ பௌலோமியிட முதித்தவன். ரூபம், சுத்தஸ்படிகநிறம், சமஸ்த்த த்திற் 7. அதலலோகத்தவன். கும் ஆதாரபூதம், கூர்மையான கொம்புக 8. அயோத்தியை இராமருக்குப்பின் ளுடன் மகாபலம் உள்ளவராக இருப்பர். செழிப்பித்த சூர்யவம்சத் தரசன். (ஆகமம்) இவர் சிவபூசைசெய்து எக்கா 9. பிருகத்ரதனைக் காண்க லத்தும் சிவபெருமானை நோக்கி எதிரில் இடபாசான் - ஒருநாள் திருமால் வேட் தரிசிக்கும் வாகனமாயிருக்கும் வரமும் டைக்குச் சென்றனர். அப்போது இவன் பெற்றவர். (சிவரஹஸ்யம்) எதிர்க்கத் திருமால் சக்கிராயுதத்தை ஏவி இடபத்துவசன்-ஏகாதச ருத்திரருள் ஒரு னர். அதனால் அசுரன் திருமாலென வன், தேவி சற்பி. அறிந்து வேண்டித் தன் பெயர் அவனிரு இடபத்வசன் - காசியிலுள்ள சிவலிங்கத் ந்த மலைக்கு வர வரம்வேண்டி முத்திய தொன்று. டைந்தவன். அதுவே இடப மலை. (திரு இடபநேசர் - ருஷப தீர்த்தங்கரருக்கு யசச் வேங்கடபுராணம்). சுதியினிடம் பிறந்த குமார். இடபாந்திகழர்த்தி - சிவமூர்த்தி சர்வசம் ஓடபநேசன்- பாரதவீரருள் ஒருவன். மாரஞ் செய்த காலத்து, எக்காலத்தும் டெபயோகி- மேருதேவியின் குமார், விஷ் அழியாத தருமம் இடபவுருக் கொண்டு ணுவின் அம்சம். இறைவனை அடைய அதற்கு அடைக்க படபருபன் - சண்முகசேனாவீரருள் ஒரு லங் கொடுத்து ஆதரித்த திருக்கோலம். வன். இடபாநடழர்த்தி - சிவமூர்த்தி திரிபுரமெரி ஓடபவீதி- மீனம், மேடம், கன்னி, துலா த்தகாலத்து, வந்த விஷ்ணு, இடபமாகி மென்னு மிராசிகளடங்கிய சூரியனியங் நிற்க, அவரை வாகனமாக ஏறிய திருக் கும் நெறி. (பிங்கலம்) கோலம். டெபன்-1. உபரிசரவசு வம்சத்தவன் இடம்-(ங) தன்மை , முன்னிலை, படர் 2. சுக்கிரீவன் சேனையிலுள்ள ஒரு | க்கை . | வானான், வயமத்தனென்னும் அரக்கனைக் இடம்பன்-அதர்மத்தின் குமான். கடலில் விழத்தள்ளிக் கொன்றவன். இடவகன் - உதயணனுடைய மந்திரிகளில் 3. இந்திரனுக்கு இரண்டாம் புத்திரன். ஒருவன், அவனுடைய உயிர்த்தோழன். 4. நாபியின் குமார், மகாயோகி. இவ சூழ்ச்சி, வாய்மை, நன்றியறிவு, வீரம், ருக்குப் பரதன் முதல் நூறுகுமார் இருந் இவை இவனுடைய சிறப்பு குணங்கள், தனர். அவர்களில் மூத்தோனாகிய பரத வசவதத்தையை உதயணன், உஞ்சை னுக்கு இராச்சியங் கொடுத்துத் தவநிலைக் நகரத்திலிருந்து வரைந்து அழைத்துவரும் குச் சென்றார். தாய் மருதேவி, தேவி பொழுது பகைவரால் அவனுக்கு யாதோ சூர்யபுத்திரியாகிய சயந்தி, இவர் விஷ் ரிடையூறும் உண்டாகா தபடி நீ இங்கே ணுவி னவதாரமென்பர். இவர் தம் நூறு சேனைகளுடனிருந்து பாதுகாக்கவேண் குமாருக்கும் ஞானோபதேசஞ் செய் தனர். டும் என்று யூகிசொல்லியவண்ணம் புட்பக்
இடபதேவர் 147 இடவகன் டனர் . இவர்க்குத் தேவிமார் யசச்சுதி இவர் மகாசித்தராய் மலமுதலானவைக சுநந்தை . அவருள் யசச்சுதிக்குப் பரதே ளால் பூசப்பட்டாலும் நல்ல மணமுடை சுரர் இருஷபசேநர் முதலிய ( கக ) குமா யவராய் ஆகாயகமனம் முதலிய செய்து ரும் பிராமியென்னும் ஒரு பெண்ணும் காட்டி யோகியர்கள் சரீரத்தை விடுகை சுநந்தைக்குப் பாகுபலியென்னும் ஒரு இவ்வகையென்று விட்டுக் காட்டினர் . குமரனும் சுந்தரியென்னும் ஒரு பெண் பிறகு இவர் தேகம் மாத்திரம் யோகவாச ணும் உண்டு . இவர் சிலநா ளரசுபுரிந்து னையால் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்தது . தீக்ஷை மேற்கொண்டு ( கஅ ) கர்மங் அத்தேகம் குடன சலமென்னும் காட் கெடுத்துத் தீர்த்தங்கராாயினர் . இவர் டருகு பித்தனைப்போல் மயிர்விரித்தலை உன்ன தம் ( Goo ) வில் ஆயுள் ( அ2 ) யக் காட்டுத் தீயாற் றகிக்கப்பட்டது . இவ லக்ஷம் பூர்வம் ( நிறம் ) பொன்மை இவ ரை ருஷபதீர்த்தங்காரென்று ஜைநர் கூறு ரிடமிருந்தார் ( ) கணதரர் . அவருள் வர் . பாகவதம் முதல்வர் ருஷபசேனர் . 5 . ஒரு கோபாலன் இடபதேவர் - இடபவடிவாக மூன்று கண் 6 . சக்கிர னென்னும் ஆதித்தனுக்குப் மனதில் சிவ த்யானம் சாக்ஷாத் தர்மஸ்வ பௌலோமியிட முதித்தவன் . ரூபம் சுத்தஸ்படிகநிறம் சமஸ்த்த த்திற் 7 . அதலலோகத்தவன் . கும் ஆதாரபூதம் கூர்மையான கொம்புக 8 . அயோத்தியை இராமருக்குப்பின் ளுடன் மகாபலம் உள்ளவராக இருப்பர் . செழிப்பித்த சூர்யவம்சத் தரசன் . ( ஆகமம் ) இவர் சிவபூசைசெய்து எக்கா 9 . பிருகத்ரதனைக் காண்க லத்தும் சிவபெருமானை நோக்கி எதிரில் இடபாசான் - ஒருநாள் திருமால் வேட் தரிசிக்கும் வாகனமாயிருக்கும் வரமும் டைக்குச் சென்றனர் . அப்போது இவன் பெற்றவர் . ( சிவரஹஸ்யம் ) எதிர்க்கத் திருமால் சக்கிராயுதத்தை ஏவி இடபத்துவசன் - ஏகாதச ருத்திரருள் ஒரு னர் . அதனால் அசுரன் திருமாலென வன் தேவி சற்பி . அறிந்து வேண்டித் தன் பெயர் அவனிரு இடபத்வசன் - காசியிலுள்ள சிவலிங்கத் ந்த மலைக்கு வர வரம்வேண்டி முத்திய தொன்று . டைந்தவன் . அதுவே இடப மலை . ( திரு இடபநேசர் - ருஷப தீர்த்தங்கரருக்கு யசச் வேங்கடபுராணம் ) . சுதியினிடம் பிறந்த குமார் . இடபாந்திகழர்த்தி - சிவமூர்த்தி சர்வசம் ஓடபநேசன் - பாரதவீரருள் ஒருவன் . மாரஞ் செய்த காலத்து எக்காலத்தும் டெபயோகி - மேருதேவியின் குமார் விஷ் அழியாத தருமம் இடபவுருக் கொண்டு ணுவின் அம்சம் . இறைவனை அடைய அதற்கு அடைக்க படபருபன் - சண்முகசேனாவீரருள் ஒரு லங் கொடுத்து ஆதரித்த திருக்கோலம் . வன் . இடபாநடழர்த்தி - சிவமூர்த்தி திரிபுரமெரி ஓடபவீதி - மீனம் மேடம் கன்னி துலா த்தகாலத்து வந்த விஷ்ணு இடபமாகி மென்னு மிராசிகளடங்கிய சூரியனியங் நிற்க அவரை வாகனமாக ஏறிய திருக் கும் நெறி . ( பிங்கலம் ) கோலம் . டெபன் - 1 . உபரிசரவசு வம்சத்தவன் இடம் - ( ) தன்மை முன்னிலை படர் 2 . சுக்கிரீவன் சேனையிலுள்ள ஒரு | க்கை . | வானான் வயமத்தனென்னும் அரக்கனைக் இடம்பன் - அதர்மத்தின் குமான் . கடலில் விழத்தள்ளிக் கொன்றவன் . இடவகன் - உதயணனுடைய மந்திரிகளில் 3 . இந்திரனுக்கு இரண்டாம் புத்திரன் . ஒருவன் அவனுடைய உயிர்த்தோழன் . 4 . நாபியின் குமார் மகாயோகி . இவ சூழ்ச்சி வாய்மை நன்றியறிவு வீரம் ருக்குப் பரதன் முதல் நூறுகுமார் இருந் இவை இவனுடைய சிறப்பு குணங்கள் தனர் . அவர்களில் மூத்தோனாகிய பரத வசவதத்தையை உதயணன் உஞ்சை னுக்கு இராச்சியங் கொடுத்துத் தவநிலைக் நகரத்திலிருந்து வரைந்து அழைத்துவரும் குச் சென்றார் . தாய் மருதேவி தேவி பொழுது பகைவரால் அவனுக்கு யாதோ சூர்யபுத்திரியாகிய சயந்தி இவர் விஷ் ரிடையூறும் உண்டாகா தபடி நீ இங்கே ணுவி னவதாரமென்பர் . இவர் தம் நூறு சேனைகளுடனிருந்து பாதுகாக்கவேண் குமாருக்கும் ஞானோபதேசஞ் செய் தனர் . டும் என்று யூகிசொல்லியவண்ணம் புட்பக்