அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1561 மலைநாட் ஸ்ரீகா விமானம். (தீ - ம்) குபேர தீர்த்தம். 5. திருப்புலியூர் (பெ-ம்) மாயப், குபோனுக்குப் பிரத்தியகூம். (இ-ம்) பிரான். (பி-ம்) பொற்கொடியாள். (வி-ம் 15. திருத்தென் பேரை - (பெ-ம்) மகா புருஷோத்தமவிமானம். (தீ - ம்) பூஞ்சுனை நெடுங்குழைக்காதர். (பி - ம்) குழைக்காத தீர்த்தம். சப்தருஷிகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் வல்லிநாய்ச்சியார். (வி - ம் ) முத்ரவிமானம். (நி-ம் ) (தீ-ம்) சக்ரபுஷ்கரணி. சுக்சன் பிரமன் முதலி 6. திருச்செங்குன்றூர் - யோருக்குப் பிரத்யக்ஷம். (வீ-ம்) யாரப்பன். (பி-ம்) செங்கமலவாசிசியா 16. திருக்குருகூர் - (பெ-ம்) ஆதிகேச (வி-ம் ) ஜெகச்சோதி விமானம், (தீ-ம்) சங்கு வப்பெருமாள், (பி - ம்) ஆதிநாதவல்லி. தீர்த்தம். ருத்ரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமான (வி - ம்) கோவிந்த விமானம். (தீ - ம்) பிரம தலம். (நி-ம் ) தீர்த்தம். பிரமனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். நம் 7. திருநாவாய் - (பெ - ம்) பிரசன்ன மாழ்வார் அவதரித்த தலம். (நி-ம் ) நாராயணன். (பி - ம்) மலர்மங்கைநாய்ச்சி 17. ஸ்ரீவாமங்கை - (தோதாத்ரி.) யார். (வி-ம்) வே தவிமானம். (தீ-ம்) செங் (வானமாமலை). (பெ - ம்) தெய்வநாயகர், கமலசரசு. லக்ஷமிக்குப் பிரத்யக்ஷம். (வீ-ம்) (பி-ம் ) ஸ்ரீ வரமங்கைநாயகி. (வி-ம்) நந்தன 8. திருவல்லவாழ் - (பெ-ம்) கோலப் வர்த்தகவிமானம். (தீ-ம்) இந்திர புஷ்கரணி. பிரான். (பி- ம்) செல்வத்திருக்கொழுந்து பிரமேந்திராதியருக்குப்பிரத்தியக்ஷம். (வீ-ம்) வல்லி. (வி - ம்) சதுரங்ககோலவிமானம். 18. திருக்குறுங்குடி - (பெ-ம்) வைஷ் (தீ - ம்) கண்டாகர்ண தீர்த்தம். கண்டாகர் ணவநம்பி. (பி - ம்) குறுங்குடிவல்லிநாயகி. ணனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (நி - ம்) (வி-ம்) பஞ்சகேதகவிமானம். (தீ-ம்) திருப் 9. திருவண்வண்டூர் - (பெடம்) பாம் பாற்கடல் ருத்ரருக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம்) பணையப்பன். (பி - ம்) கமலவல்லி நாய்ச்சி மலைநாடு யார், (வி-ம்) வேததிவ்வியவிமானம் (தீ - ம்) பாபநாசதீர்த்தம். மார்க்கண்டேயருக்குப் 1. திரு அனந்தபுரம் - (பெ-ம்) அருந்த பிரத்தியகம் (கி-ம்) பத்மநாபர். (பி - ம்) ஸ்ரீ ஹரிலக்ஷ்மிநாய்ச் 10. திருவாட்டாறு -(பெ-ம்) ஆதி அருந் சியார். (வி-ம்) ஏமகூட விமானம். (தீ -ம்) தப்பெருமாள். (பி - ம்) மரகதவல்லிநாய்ச்சி மசசதீர்த்தம். உருத்திரன். இந்திராதிகளுக் யார். (வி-ம்) அஷ்டாங்கவிமானம். (தீ-ம்) குப் பிரத்தியக்ஷம். (கி-ம்) சக்கா தீர்த்தம். பரசுராமருக்குப் பிரத்திய 2. திருவண்பரிசாரம் (பெ-ம்) திருஷம். -(கி-ம் ) வாழ்மார்பன். (பி-ம்) கமலவல்லி. (வி-ம்) 11. திருவிற்றுவக்கோடு (பெ.- ம்.) இந்திர கல்யாண விமானம். (தீ - ம்) இல அம்பரீஷவர்தன். (பி-ம்) விற்றுவக்கோட்டு க்ஷமி தீர்த்தம். விநதை, காரி, உடைய நங் வல்லி. (வி-ம்) தத்துவகாஞ்சன விமானம். கைகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம் ) (தீ-ம்) சக்கர தீர்த்தம். அம்பரீஷனுக்குப் பிரத் 3. திருக்காட்கரை - பெ-ம்) அப் தியக்ஷம். (கி-ம்) பன். (பி-ம்) பெருஞ்செல்வநாயகி. (வி-ம் ) 12. திருக்கடித்தானம் - (பெ-ம்) அற் புட்கலவிமானம். (தீ - ம்) கபில தீர்த்தம். புதநாராயணன். (பி - ம்) கற்பகவல்லி நாய்ச் கபில முனிவருக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (நி -ம்) சியார். (வி-ம்) புண்யகோடி விமானம். (தீ-ம்) 4. திருழழிக்களம் (பெ - ம்) திரு பூமி தீர்த்தம். (நி-ம்) மூழிக்களத்தன். (பி - ம்) மதுவேணிகாய்ச் 13. திருவாறன்விளை - (பெ-ம்) திருக் சியார். (வி-ம்) சௌந்தர்ய விமானம். (தீ-ம்) குறளப்பன். (பி - ம்) பத்மாசனநாய்ச்சியார். பெருங்குள தீர்த்தம். ஹரீதருக்குப் பிரத்தி (வி - ம்) வாமனவிமானம். (தீ-ம்) வே தவி யக்ஷம். (நி-ம்) யாசசரசு. பிரமனுக்குப்பிரத்தியஷம். (8-ம்) விஷ்ணுத்தலமான்மியம் முற்றிற்று.
விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1561 மலைநாட் ஸ்ரீகா விமானம் . ( தீ - ம் ) குபேர தீர்த்தம் . 5. திருப்புலியூர் ( பெ - ம் ) மாயப் குபோனுக்குப் பிரத்தியகூம் . ( - ம் ) பிரான் . ( பி - ம் ) பொற்கொடியாள் . ( வி - ம் 15. திருத்தென் பேரை - ( பெ - ம் ) மகா புருஷோத்தமவிமானம் . ( தீ - ம் ) பூஞ்சுனை நெடுங்குழைக்காதர் . ( பி - ம் ) குழைக்காத தீர்த்தம் . சப்தருஷிகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் வல்லிநாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) முத்ரவிமானம் . ( நி - ம் ) ( தீ - ம் ) சக்ரபுஷ்கரணி . சுக்சன் பிரமன் முதலி 6. திருச்செங்குன்றூர் - யோருக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( வீ - ம் ) யாரப்பன் . ( பி - ம் ) செங்கமலவாசிசியா 16. திருக்குருகூர் - ( பெ - ம் ) ஆதிகேச ( வி - ம் ) ஜெகச்சோதி விமானம் ( தீ - ம் ) சங்கு வப்பெருமாள் ( பி - ம் ) ஆதிநாதவல்லி . தீர்த்தம் . ருத்ரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமான ( வி - ம் ) கோவிந்த விமானம் . ( தீ - ம் ) பிரம தலம் . ( நி - ம் ) தீர்த்தம் . பிரமனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . நம் 7. திருநாவாய் - ( பெ - ம் ) பிரசன்ன மாழ்வார் அவதரித்த தலம் . ( நி - ம் ) நாராயணன் . ( பி - ம் ) மலர்மங்கைநாய்ச்சி 17. ஸ்ரீவாமங்கை - ( தோதாத்ரி . ) யார் . ( வி - ம் ) வே தவிமானம் . ( தீ - ம் ) செங் ( வானமாமலை ) . ( பெ - ம் ) தெய்வநாயகர் கமலசரசு . லக்ஷமிக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( வீ - ம் ) ( பி - ம் ) ஸ்ரீ வரமங்கைநாயகி . ( வி - ம் ) நந்தன 8. திருவல்லவாழ் - ( பெ - ம் ) கோலப் வர்த்தகவிமானம் . ( தீ - ம் ) இந்திர புஷ்கரணி . பிரான் . ( பி- ம் ) செல்வத்திருக்கொழுந்து பிரமேந்திராதியருக்குப்பிரத்தியக்ஷம் . ( வீ - ம் ) வல்லி . ( வி - ம் ) சதுரங்ககோலவிமானம் . 18. திருக்குறுங்குடி - ( பெ - ம் ) வைஷ் ( தீ - ம் ) கண்டாகர்ண தீர்த்தம் . கண்டாகர் ணவநம்பி . ( பி - ம் ) குறுங்குடிவல்லிநாயகி . ணனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) ( வி - ம் ) பஞ்சகேதகவிமானம் . ( தீ - ம் ) திருப் 9. திருவண்வண்டூர் - ( பெடம் ) பாம் பாற்கடல் ருத்ரருக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) பணையப்பன் . ( பி - ம் ) கமலவல்லி நாய்ச்சி மலைநாடு யார் ( வி - ம் ) வேததிவ்வியவிமானம் ( தீ - ம் ) பாபநாசதீர்த்தம் . மார்க்கண்டேயருக்குப் 1. திரு அனந்தபுரம் - ( பெ - ம் ) அருந்த பிரத்தியகம் ( கி - ம் ) பத்மநாபர் . ( பி - ம் ) ஸ்ரீ ஹரிலக்ஷ்மிநாய்ச் 10. திருவாட்டாறு - ( பெ - ம் ) ஆதி அருந் சியார் . ( வி - ம் ) ஏமகூட விமானம் . ( தீ -ம் ) தப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) மரகதவல்லிநாய்ச்சி மசசதீர்த்தம் . உருத்திரன் . இந்திராதிகளுக் யார் . ( வி - ம் ) அஷ்டாங்கவிமானம் . ( தீ - ம் ) குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) சக்கா தீர்த்தம் . பரசுராமருக்குப் பிரத்திய 2. திருவண்பரிசாரம் ( பெ - ம் ) திருஷம் . - ( கி - ம் ) வாழ்மார்பன் . ( பி - ம் ) கமலவல்லி . ( வி - ம் ) 11. திருவிற்றுவக்கோடு ( பெ.- ம் . ) இந்திர கல்யாண விமானம் . ( தீ - ம் ) இல அம்பரீஷவர்தன் . ( பி - ம் ) விற்றுவக்கோட்டு க்ஷமி தீர்த்தம் . விநதை காரி உடைய நங் வல்லி . ( வி - ம் ) தத்துவகாஞ்சன விமானம் . கைகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) ( தீ - ம் ) சக்கர தீர்த்தம் . அம்பரீஷனுக்குப் பிரத் 3. திருக்காட்கரை - பெ - ம் ) அப் தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) பன் . ( பி - ம் ) பெருஞ்செல்வநாயகி . ( வி - ம் ) 12. திருக்கடித்தானம் - ( பெ - ம் ) அற் புட்கலவிமானம் . ( தீ - ம் ) கபில தீர்த்தம் . புதநாராயணன் . ( பி - ம் ) கற்பகவல்லி நாய்ச் கபில முனிவருக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி -ம் ) சியார் . ( வி - ம் ) புண்யகோடி விமானம் . ( தீ - ம் ) 4. திருழழிக்களம் ( பெ - ம் ) திரு பூமி தீர்த்தம் . ( நி - ம் ) மூழிக்களத்தன் . ( பி - ம் ) மதுவேணிகாய்ச் 13. திருவாறன்விளை - ( பெ - ம் ) திருக் சியார் . ( வி - ம் ) சௌந்தர்ய விமானம் . ( தீ - ம் ) குறளப்பன் . ( பி - ம் ) பத்மாசனநாய்ச்சியார் . பெருங்குள தீர்த்தம் . ஹரீதருக்குப் பிரத்தி ( வி - ம் ) வாமனவிமானம் . ( தீ - ம் ) வே தவி யக்ஷம் . ( நி - ம் ) யாசசரசு . பிரமனுக்குப்பிரத்தியஷம் . ( 8 - ம் ) விஷ்ணுத்தலமான்மியம் முற்றிற்று .