அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணு ணுத்தலமான்மியம் 1563 பாண்டி நாட்டுத்திருப்பதிகள் 35. திருவிண்ணகாம் - (பெ-ம்) உப் விமானம். (தீ-ம்) சக்கா தீர்த்தம். மலையத் பிலியப்பன். (பி-ம்) பூமிதேவி நாய்ச்சியார். துவஜபாண்டியனுக்குப் பிரத்யக்ஷம். (நி-ம்) (வி-ம்) விஷ்ணுவிமானம். (தீ-ம்) ஆர்த்தி 5. திருமோகூர் (பெ-ம்) காளமேகப் புஷ்கரணி. கருடாழ்வார் தருமதேவதைக் பெருமாள். (பி - ம்) மேகவல்லிகாய்ச்சியார். குப் பிரத்யக்ஷம். (நி-ம்) (வி - ம் கேதகிவிமானம். (தீ-ம்) க்ஷராப்தி 36. திருக்கண்ணபுரம் (பெ- ம்) புஷ்காணி. அஜருத்ரேந்திராதியர்க்குப் பிரத் சௌரிராஜப்பெருமாள், (பி- ம்) கண்ண தியக்ஷம். (நி-ம்) புரிநாயகி. (வி-ம்) உத்பலாவ தகவிமானம். 6. திருக்கூடல் - (பெ-ம்) கூடலழகர். (தீ-ம்) நித்ய புஷ்கரணி. கண்ணுவருக்குப் (பி-ம்) வரகுணவல்ல, வகுளவல்லி, மரகத பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம்) வல்லி. (வி-ம்) அஷ்டாங்க விமானம். (தீ-ம்) 37. திருநாகை (பெ-ம்) சௌந்தா எமபுஷ்கரணி. சௌாகாதியர்க்கும் பிருகு ராஜப்பெருமாள். (பி-ம்) சௌந்தர்யவல்லி. ருஷி முதலியோர்க்கும் பிரத்யாம். (வி-ம்) (வி-ம்) சௌந்தர்ய விமானம். (தீ-ம்) சாரபுஷ் 7. திருத்தண்காலூர் - (பெ-ம்) அப் காணி. நகராஜனுக்குப் பிரத்யக்ஷம். (நி-ம்) பன். (பி-ம்) அன்னநாயகி. (வி-ம்) தேவ 38. திருக்கண்ணங்குடி - (பெ-ம்) சியா சந்திர விமானம். (தீ - ம்) பாபநாச தீர்த்தம். மளமேனிப்பெருமாள், (பி - ம்) அரவிந்த சல்லியபாண்டியனுக்கும் வல்லபனுக்கும் பிர வல்லிநாய்ச்சியார். (வி - ம்) உத்பலவிமா த்தியக்ஷம். (நீ-ம்) னம். (தீ-ம்) ஸ்ரீவணபுஷ்கரணி. பிருகு 8. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் (பெ-ம்) வட சைத்தியருக்கும் கௌதம முனிவருக்கும் பத்ரசயனர். (பி-ம்) ஆண்டாள். (வி-ம்) சம்சன பிரத்யக்ஷம். (நி-ம்) விமானம். (தீ-ம்) திருமுக்குள தீர்த்தம். பெரி 39. திருக்கண்ணமங்கை (பெ.ம்) யாழ்வாரும் ஆண்டாளும் அவதரித்த தலம். பக்தவத்சலப்பெருமாள். பி-ம்) அபிஷேக மண்கேமகருஷிக்குப் பிரத்யகம். (3-ம்) வல்லித்தாயார். (வி-ம்) உத்பல விமானம். 9. ஸ்ரீ வைகுந்தம் (பெ-ம்) ஸ்ரீவை (தீ - ம்) தரிசனபுஷ்கரணி. வருணனுக்குப் குந்தநாதன். (பி - ம்) வைகுந்தவல்லிநாய்ச் பிரத்யக்ஷம். (வி-ம்) சியார். (வி-ம்) சுந்திரவிமானம். தாம்பிர 40. திருச்சேறை (பெ - ம்) சாரதா வர்ணிந்தி. இந்திரனுக்கும் பிருதுசக்ரவர்த் தர். (பி-ம், சாரநாயகி. (வி-ம்) சாரவிமா திக்கும் பிரத்யகூம். (நி-ம்) னம். (தீ-ம்) சாரபுஷ்கரணி. காவிரிக்குப் 10. திருத்தொலைவில்லி மங்கலம் பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம்) (பெ-ம்) அரவிந்தலோசனர். (பி-ம்) கருக் தடங்கண்ணிகாய்ச்சியார். (வி - ம்) குமுத பாண்டிநாட்டுத்திருப்பதிகள் விமானம். (தீ-ம்) வருண தீர்த்தம். தாம்: பர்ணிந்தி. இந்திராதிகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். 1. திருமெய் (பெ-ம்) சத்தியகிரி (நி-ம்) நாதன். (பி-ம்) உய்யவந்தாள். (வி-ம்) சத் 11. திருவாகுணமங்கை-(பெ-ம்) விஜ தியகிரிவிமானம். (தீ-ம்) சத்ய தீர்த்தம். யாசனர். (பி-ம்) வாகுணவல்லி. (வி-ம்) விஜய சத்யதேவதைக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம்) கோடி விமானம். (தீ - ம்) தேவபுஷ்கரணி, 2. திருக்கோட்டியூர் - (பெ-ம்) சௌ அக்னிதேவனுக்குப் பிரத்தியதும். (வீ-ம்) மியநாராயணர். (பி-ம்) சௌந்தர்யநாயகி. 12. திருப்புளிங்குடி-(பெ-ம்) காசினி (வி-ம்) அஷ்டாங்கவிமானம். (தீ-ம்) தேவ வேந்தன். (பி-ம்) மலர்மகள் நாயகி, (வி-ம்) புஷ்கரணி. கதம்பருஷிக்கும் இந்திரனுக்கும் வேதசாரவிமானம். (தீ-ம்) வருண தீர்த்தம். பிரத்யக்ஷம். நின்று மிருந்துக் கிடந்து மிரு நிருதிவருணன் தருமராஜன் முதலியோருக் ந்ததலம். குப் பிரத்தியக்ஷம். (கி-ம்) 3. திருப்புல்லாணி - (பெ-ம்) தெய் 13. திருக்குளந்தை - (பெ-ம்) மாயக் வச்சிலையார். (பி - ம்) தெய்வச்சிலைநாய்ச்சி கூத்தன். (பி-ம்) குழந்தைவல்லி நாய்ச்சியார். யார் (வி - ம்) கல்யாண விமானம். (நீ - ம்) (வி-ம்) ஆனந்தவிலைவிமானம். (தீ-ம்) பெருங் சக்ர தீர்த்தம். தர்ப்பசயனம். (நி-ம்) குள தீர்த்தம். பிரகஸ்பதிக்குப் பிரத்தியகூம். 4. திருமாலிருஞ்சோலை (பெ - ம்) (நி-ம்) அழகர்மாலலங்காரர். (பி- ம்) சௌந்தர்ய 14. திருக்கோளூர் - (பெ-ம்) னவல் வல்லிநாய்ச்சியார். (வி - ம்) சோமசுந்தா தமாநிதி. (பி-ம்) பாரிசாதவல்லி. (வம்
விஷ்ணு ணுத்தலமான்மியம் 1563 பாண்டி நாட்டுத்திருப்பதிகள் 35. திருவிண்ணகாம் - ( பெ - ம் ) உப் விமானம் . ( தீ - ம் ) சக்கா தீர்த்தம் . மலையத் பிலியப்பன் . ( பி - ம் ) பூமிதேவி நாய்ச்சியார் . துவஜபாண்டியனுக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் ) ( வி - ம் ) விஷ்ணுவிமானம் . ( தீ - ம் ) ஆர்த்தி 5. திருமோகூர் ( பெ - ம் ) காளமேகப் புஷ்கரணி . கருடாழ்வார் தருமதேவதைக் பெருமாள் . ( பி - ம் ) மேகவல்லிகாய்ச்சியார் . குப் பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் ) ( வி - ம் கேதகிவிமானம் . ( தீ - ம் ) க்ஷராப்தி 36. திருக்கண்ணபுரம் ( பெ- ம் ) புஷ்காணி . அஜருத்ரேந்திராதியர்க்குப் பிரத் சௌரிராஜப்பெருமாள் ( பி- ம் ) கண்ண தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) புரிநாயகி . ( வி - ம் ) உத்பலாவ தகவிமானம் . 6. திருக்கூடல் - ( பெ - ம் ) கூடலழகர் . ( தீ - ம் ) நித்ய புஷ்கரணி . கண்ணுவருக்குப் ( பி - ம் ) வரகுணவல்ல வகுளவல்லி மரகத பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) வல்லி . ( வி - ம் ) அஷ்டாங்க விமானம் . ( தீ - ம் ) 37. திருநாகை ( பெ - ம் ) சௌந்தா எமபுஷ்கரணி . சௌாகாதியர்க்கும் பிருகு ராஜப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) சௌந்தர்யவல்லி . ருஷி முதலியோர்க்கும் பிரத்யாம் . ( வி - ம் ) ( வி - ம் ) சௌந்தர்ய விமானம் . ( தீ - ம் ) சாரபுஷ் 7. திருத்தண்காலூர் - ( பெ - ம் ) அப் காணி . நகராஜனுக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் ) பன் . ( பி - ம் ) அன்னநாயகி . ( வி - ம் ) தேவ 38. திருக்கண்ணங்குடி - ( பெ - ம் ) சியா சந்திர விமானம் . ( தீ - ம் ) பாபநாச தீர்த்தம் . மளமேனிப்பெருமாள் ( பி - ம் ) அரவிந்த சல்லியபாண்டியனுக்கும் வல்லபனுக்கும் பிர வல்லிநாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) உத்பலவிமா த்தியக்ஷம் . ( நீ - ம் ) னம் . ( தீ - ம் ) ஸ்ரீவணபுஷ்கரணி . பிருகு 8. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ( பெ - ம் ) வட சைத்தியருக்கும் கௌதம முனிவருக்கும் பத்ரசயனர் . ( பி - ம் ) ஆண்டாள் . ( வி - ம் ) சம்சன பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் ) விமானம் . ( தீ - ம் ) திருமுக்குள தீர்த்தம் . பெரி 39. திருக்கண்ணமங்கை ( பெ.ம் ) யாழ்வாரும் ஆண்டாளும் அவதரித்த தலம் . பக்தவத்சலப்பெருமாள் . பி - ம் ) அபிஷேக மண்கேமகருஷிக்குப் பிரத்யகம் . ( 3 - ம் ) வல்லித்தாயார் . ( வி - ம் ) உத்பல விமானம் . 9. ஸ்ரீ வைகுந்தம் ( பெ - ம் ) ஸ்ரீவை ( தீ - ம் ) தரிசனபுஷ்கரணி . வருணனுக்குப் குந்தநாதன் . ( பி - ம் ) வைகுந்தவல்லிநாய்ச் பிரத்யக்ஷம் . ( வி - ம் ) சியார் . ( வி - ம் ) சுந்திரவிமானம் . தாம்பிர 40. திருச்சேறை ( பெ - ம் ) சாரதா வர்ணிந்தி . இந்திரனுக்கும் பிருதுசக்ரவர்த் தர் . ( பி - ம் சாரநாயகி . ( வி - ம் ) சாரவிமா திக்கும் பிரத்யகூம் . ( நி - ம் ) னம் . ( தீ - ம் ) சாரபுஷ்கரணி . காவிரிக்குப் 10. திருத்தொலைவில்லி மங்கலம் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) ( பெ - ம் ) அரவிந்தலோசனர் . ( பி - ம் ) கருக் தடங்கண்ணிகாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) குமுத பாண்டிநாட்டுத்திருப்பதிகள் விமானம் . ( தீ - ம் ) வருண தீர்த்தம் . தாம் : பர்ணிந்தி . இந்திராதிகளுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . 1. திருமெய் ( பெ - ம் ) சத்தியகிரி ( நி - ம் ) நாதன் . ( பி - ம் ) உய்யவந்தாள் . ( வி - ம் ) சத் 11. திருவாகுணமங்கை- ( பெ - ம் ) விஜ தியகிரிவிமானம் . ( தீ - ம் ) சத்ய தீர்த்தம் . யாசனர் . ( பி - ம் ) வாகுணவல்லி . ( வி - ம் ) விஜய சத்யதேவதைக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) கோடி விமானம் . ( தீ - ம் ) தேவபுஷ்கரணி 2. திருக்கோட்டியூர் - ( பெ - ம் ) சௌ அக்னிதேவனுக்குப் பிரத்தியதும் . ( வீ - ம் ) மியநாராயணர் . ( பி - ம் ) சௌந்தர்யநாயகி . 12. திருப்புளிங்குடி- ( பெ - ம் ) காசினி ( வி - ம் ) அஷ்டாங்கவிமானம் . ( தீ - ம் ) தேவ வேந்தன் . ( பி - ம் ) மலர்மகள் நாயகி ( வி - ம் ) புஷ்கரணி . கதம்பருஷிக்கும் இந்திரனுக்கும் வேதசாரவிமானம் . ( தீ - ம் ) வருண தீர்த்தம் . பிரத்யக்ஷம் . நின்று மிருந்துக் கிடந்து மிரு நிருதிவருணன் தருமராஜன் முதலியோருக் ந்ததலம் . குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) 3. திருப்புல்லாணி - ( பெ - ம் ) தெய் 13. திருக்குளந்தை - ( பெ - ம் ) மாயக் வச்சிலையார் . ( பி - ம் ) தெய்வச்சிலைநாய்ச்சி கூத்தன் . ( பி - ம் ) குழந்தைவல்லி நாய்ச்சியார் . யார் ( வி - ம் ) கல்யாண விமானம் . ( நீ - ம் ) ( வி - ம் ) ஆனந்தவிலைவிமானம் . ( தீ - ம் ) பெருங் சக்ர தீர்த்தம் . தர்ப்பசயனம் . ( நி - ம் ) குள தீர்த்தம் . பிரகஸ்பதிக்குப் பிரத்தியகூம் . 4. திருமாலிருஞ்சோலை ( பெ - ம் ) ( நி - ம் ) அழகர்மாலலங்காரர் . ( பி- ம் ) சௌந்தர்ய 14. திருக்கோளூர் - ( பெ - ம் ) னவல் வல்லிநாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) சோமசுந்தா தமாநிதி . ( பி - ம் ) பாரிசாதவல்லி . ( வம்