அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1562 சோழநாடு - தென்கரை (பெ-ம்) புரு யாள், (வி-ம்) சோபனவிமானம். (தீ - ம்) 25. திருக்காம்பனூர் கிருத்ர தீர்த்தம், கிருத்திர ராஜனுக்குப் பிரத் ஷோத்தமன். (பி-ம்) பூர்வாதேவி. (வி-ம்) தியக்ஷம். (கி-ம்) உத்யோகவிமானம். (தீ-ம்) கதம்பதீர்த்தம். 20. திருவாதனூர் - (பெ-ம்) ஆண்ட கதம்ப மகருஷிக்கும் அநகர் முதலியோருக் ளக்குமையன். (பி-ம்) ஸ்ரீரங்கநாயகி. (வி-ம்) கும் பிரத்யக்ஷம். (கி-ம் ) பிரணவ விமானம். (தீ-ம்) சூரிய புஷ்கரணி. 26. திருவெள்ளறை - (பெ-ம்) புண் காமதேனுவுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (கி-ம் ) டரீகாக்ஷன். (பி-ம்) பங்கயச்செல்வி நாய்ச்சி 21. திருக்கூடலூர் - (பெ-ம்) வையங் யார். (வி-ம்) விமலாகரவிமானம். (தீ-ம்) குச காத்த பெருமாள். (பி-ம்) பத்மஜன நாய்ச்சி தீர்த்தம். சிபிச் சக்ரவர்த்திக்கும் குச அஸ்த யார். (வி-ம்) சுத்த தத்வ விமானம். (தீ-ம்) மகருஷிக்கும் பிரத்தியக்ஷம். (ந-ம்) சக்ர தீர்த்தம். நந்தமகாமுனிக்குப் பிரத்ய க்ஷம். (நி-ம்) காவிரியின் தென்கரை, 22. திருக்கவித்தலம் (பெ-ம்) கஜேந் 27. திருஉறையூர் - (பெ-ம்) அழகிய திரவாதர். (பி-ம்) இரமாமணி வல்லிநாய்ச் மணவாளப்பெருமாள். (பி-ம்.) வாசலக்ஷமி. சியார். (வி-ம்) ககனாக்ருதி விமானம். (தீ-ம்) (தீ-ம்) கல்யாண தீர்த்தம். தேவர்களுக்கும் கஜேந்திர புஷ்கரணி. கஜேந்திரனுக்கும் ரவி தர்ம ராஜனுக்கும் பிரத்தியக்ஷம். (ந-ம்) ஆஞ்சநேயருக்கும் பிரத்தியக்ஷம். (கி-ம்) 28. திருத்தஞ்சைமாமணிக்கோயில் 23. திருப்பேர் நகர் (பெ - ம்) அப் (பெ- ம்) நீலமேகப் பெருமாள். (பி- ம்) பக்குடத்தான். (பி-ம்) கமலவல்லித்தாயார். செங்கமலவல்லி. (வி-ம்) சௌந்தர்ய விமா (வி-ம்) இந்திரவிமானம். (தீ-ம்) இந்திர தீர்த்னம். (தீ-ம்) அமுத தீர்த்தம். பராச முனிக் தம். (கி-ம் ) குப் பிரத்தியக்ஷம். (வீ-ம்) 24. திருவரங்கம் பெரியகோயில் - ஸ்ரீ 29. திருக்கண்டியூர் - (பெ-ம்) அரன் ரங்கநாதன், நம்பெருமாள். (பி-ம்) ஸ்ரீரங்க சாபம் தீர்த்த பெருமாள். (பி - ம்) கமல நாயகியார். (வி-ம்) பிரணவாக்ருதி விமானம். மடந்தை நாய்ச்சியார். (வி-ம்) கமலாக்ருதி வேதசுருங்கம். புன்னைவிருக்ஷம் (தீ-ம்) காவிரி விமானம். (தீ-ம்) அமுத தீர்த்தம். பைரவர் நதி, சந்திரபுஷ்கரணி முதலிய நவ தீர்த்தங் பிரம கபாலத்தை நீக்கிய தலம். அகத்தி கள். புஜங்கசயனம், நவ தீர்த்தங்களாவன. யருக்குப் பிரத்தியக்ஷம். சந்திரபுஷ்கரணி, வில்வ தீர்த்தம், ஜம்பு தீர்த் 30. திருக்குடந்தை (பெ-ம்) ஆராவ தம், அச்வ தீர்த்தம், புன்னாக தீர்த்தம், வகுள முதர், சாரங்கபாணி. (பி-ம்) கோமளவல்லி. தீர்த்தம், கதம்பதீர்த்தம், ஆம்பர தீர்த்தம், (வி-ம்) வைதிகவிமானம். (தீ-ம்) ஏமபுஷ்க பலாச தீர்த்தம். சந்திரனுக்குச் சாபம்போக் சணி. ஏமமகருஷிக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (கி-ம்) கிய தலம். சுக்கிரன் பாபம் நீக்கிய தலம். 31. திருவழந்தூர் - (பெ-ம்) ஆமருவி ருத்ரன், இந்திரன், அக்னி, பிரகஸ்பதி, ஜயப்பன். (பி - ம்) செங்கமலவல்லி. (வி-ம் ) கன், சூரியன் முதலியோர் பூசித்துப் பேற கருடவிமானம், (தீ-ம்) தரிசன புஷ்காணி. டைந்த தலம். இத்தலத்தில் எழுந்தருளி தருமதேவதைக்குப் பிரத்தியக்ஷம் (நி - ம் ) யிருக்கும் மூர்த்தி முதலில் பிரமனால் பூசிக் 32. சிறுபுலியூர் - (பெ-ம்) அருண்மாக் கப்பட்டுப் பின் இக்ஷ்வாகு மகாராஜனால் கடல். (பி-ம்) திருமாமகள் நாய்ச்சியார். (வி-ம்.) அயோத்திக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுப் பின் நந்தவர்த்தன விமானம். (தீ-ம்) அநந்தசாசு. இராமமூர்த்தியால் விபீஷணாழ்வானுக்குத் வியாக்ரமகருஷி வியாசருஷிகளுக்குப் பிரத் தா அவ்விபீஷணர் அவ்விக்ரகத்தினைத் தர்ம தியக்ஷம். (நி-ம் வர்மன் கேட்டுக் கொண்டபடி உபயகாவிரி 33. திருத்தலைச்சங்கநாண்மதியம் மத்தியில் பிரதிட்டை செய்து பின் அத்தரும் (பெ-ம்) நாண்மதியப் பெருமாள். (பி-ம்) வருமன் செய்வித்த சிறப்பு முதலிய முடிந்த தலைச்சங்க காய்ச்சியார். (வி-ம்) சந்திரவிமா பின் எடுக்கவராமை கண்டு பெருமாளை னம். (தீ-ம்) சந்திரபுஷ்கரணி. 'தேவர்களுக் வேண்ட, பெருமாள் எமக்கு இத்தலம் இரம கும் சந்திரனுக்கும் பிரத்யக்ஷம். (நி-ம் ) ணீயமாயிருக்கிறது. நீ வருடத்தொருமுறை 34. திருநறையூர் - (பெ-ம்) வடிவழகிய நம்மைத் தரிசித்துச்செல்க' எனக் கட்டளை நம்பி. (பி-ம்) நம்பிக்கைகாய்ச்சியார். (வி-ம்) யிட்ட வண்ணம் கேட்டு அவ்வகை ஆஞ்ஞை ஸ்ரீநிவாசவிமானம். (தீ-ம்) மணிமுத்தாநதி பெற்றுச் சென்றனர். இஃது சுயம்புத் தலம். மேதவ முனிக்குப் பிரத்யக்ஷம். (நி-ம்)
விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1562 சோழநாடு - தென்கரை ( பெ - ம் ) புரு யாள் ( வி - ம் ) சோபனவிமானம் . ( தீ - ம் ) 25. திருக்காம்பனூர் கிருத்ர தீர்த்தம் கிருத்திர ராஜனுக்குப் பிரத் ஷோத்தமன் . ( பி - ம் ) பூர்வாதேவி . ( வி - ம் ) தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) உத்யோகவிமானம் . ( தீ - ம் ) கதம்பதீர்த்தம் . 20. திருவாதனூர் - ( பெ - ம் ) ஆண்ட கதம்ப மகருஷிக்கும் அநகர் முதலியோருக் ளக்குமையன் . ( பி - ம் ) ஸ்ரீரங்கநாயகி . ( வி - ம் ) கும் பிரத்யக்ஷம் . ( கி - ம் ) பிரணவ விமானம் . ( தீ - ம் ) சூரிய புஷ்கரணி . 26. திருவெள்ளறை - ( பெ - ம் ) புண் காமதேனுவுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) டரீகாக்ஷன் . ( பி - ம் ) பங்கயச்செல்வி நாய்ச்சி 21. திருக்கூடலூர் - ( பெ - ம் ) வையங் யார் . ( வி - ம் ) விமலாகரவிமானம் . ( தீ - ம் ) குச காத்த பெருமாள் . ( பி - ம் ) பத்மஜன நாய்ச்சி தீர்த்தம் . சிபிச் சக்ரவர்த்திக்கும் குச அஸ்த யார் . ( வி - ம் ) சுத்த தத்வ விமானம் . ( தீ - ம் ) மகருஷிக்கும் பிரத்தியக்ஷம் . ( - ம் ) சக்ர தீர்த்தம் . நந்தமகாமுனிக்குப் பிரத்ய க்ஷம் . ( நி - ம் ) காவிரியின் தென்கரை 22. திருக்கவித்தலம் ( பெ - ம் ) கஜேந் 27. திருஉறையூர் - ( பெ - ம் ) அழகிய திரவாதர் . ( பி - ம் ) இரமாமணி வல்லிநாய்ச் மணவாளப்பெருமாள் . ( பி - ம் . ) வாசலக்ஷமி . சியார் . ( வி - ம் ) ககனாக்ருதி விமானம் . ( தீ - ம் ) ( தீ - ம் ) கல்யாண தீர்த்தம் . தேவர்களுக்கும் கஜேந்திர புஷ்கரணி . கஜேந்திரனுக்கும் ரவி தர்ம ராஜனுக்கும் பிரத்தியக்ஷம் . ( - ம் ) ஆஞ்சநேயருக்கும் பிரத்தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) 28. திருத்தஞ்சைமாமணிக்கோயில் 23. திருப்பேர் நகர் ( பெ - ம் ) அப் ( பெ- ம் ) நீலமேகப் பெருமாள் . ( பி- ம் ) பக்குடத்தான் . ( பி - ம் ) கமலவல்லித்தாயார் . செங்கமலவல்லி . ( வி - ம் ) சௌந்தர்ய விமா ( வி - ம் ) இந்திரவிமானம் . ( தீ - ம் ) இந்திர தீர்த்னம் . ( தீ - ம் ) அமுத தீர்த்தம் . பராச முனிக் தம் . ( கி - ம் ) குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( வீ - ம் ) 24. திருவரங்கம் பெரியகோயில் - ஸ்ரீ 29. திருக்கண்டியூர் - ( பெ - ம் ) அரன் ரங்கநாதன் நம்பெருமாள் . ( பி - ம் ) ஸ்ரீரங்க சாபம் தீர்த்த பெருமாள் . ( பி - ம் ) கமல நாயகியார் . ( வி - ம் ) பிரணவாக்ருதி விமானம் . மடந்தை நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) கமலாக்ருதி வேதசுருங்கம் . புன்னைவிருக்ஷம் ( தீ - ம் ) காவிரி விமானம் . ( தீ - ம் ) அமுத தீர்த்தம் . பைரவர் நதி சந்திரபுஷ்கரணி முதலிய நவ தீர்த்தங் பிரம கபாலத்தை நீக்கிய தலம் . அகத்தி கள் . புஜங்கசயனம் நவ தீர்த்தங்களாவன . யருக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . சந்திரபுஷ்கரணி வில்வ தீர்த்தம் ஜம்பு தீர்த் 30. திருக்குடந்தை ( பெ - ம் ) ஆராவ தம் அச்வ தீர்த்தம் புன்னாக தீர்த்தம் வகுள முதர் சாரங்கபாணி . ( பி - ம் ) கோமளவல்லி . தீர்த்தம் கதம்பதீர்த்தம் ஆம்பர தீர்த்தம் ( வி - ம் ) வைதிகவிமானம் . ( தீ - ம் ) ஏமபுஷ்க பலாச தீர்த்தம் . சந்திரனுக்குச் சாபம்போக் சணி . ஏமமகருஷிக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) கிய தலம் . சுக்கிரன் பாபம் நீக்கிய தலம் . 31. திருவழந்தூர் - ( பெ - ம் ) ஆமருவி ருத்ரன் இந்திரன் அக்னி பிரகஸ்பதி ஜயப்பன் . ( பி - ம் ) செங்கமலவல்லி . ( வி - ம் ) கன் சூரியன் முதலியோர் பூசித்துப் பேற கருடவிமானம் ( தீ - ம் ) தரிசன புஷ்காணி . டைந்த தலம் . இத்தலத்தில் எழுந்தருளி தருமதேவதைக்குப் பிரத்தியக்ஷம் ( நி - ம் ) யிருக்கும் மூர்த்தி முதலில் பிரமனால் பூசிக் 32. சிறுபுலியூர் - ( பெ - ம் ) அருண்மாக் கப்பட்டுப் பின் இக்ஷ்வாகு மகாராஜனால் கடல் . ( பி - ம் ) திருமாமகள் நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் . ) அயோத்திக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுப் பின் நந்தவர்த்தன விமானம் . ( தீ - ம் ) அநந்தசாசு . இராமமூர்த்தியால் விபீஷணாழ்வானுக்குத் வியாக்ரமகருஷி வியாசருஷிகளுக்குப் பிரத் தா அவ்விபீஷணர் அவ்விக்ரகத்தினைத் தர்ம தியக்ஷம் . ( நி - ம் வர்மன் கேட்டுக் கொண்டபடி உபயகாவிரி 33. திருத்தலைச்சங்கநாண்மதியம் மத்தியில் பிரதிட்டை செய்து பின் அத்தரும் ( பெ - ம் ) நாண்மதியப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) வருமன் செய்வித்த சிறப்பு முதலிய முடிந்த தலைச்சங்க காய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) சந்திரவிமா பின் எடுக்கவராமை கண்டு பெருமாளை னம் . ( தீ - ம் ) சந்திரபுஷ்கரணி . ' தேவர்களுக் வேண்ட பெருமாள் எமக்கு இத்தலம் இரம கும் சந்திரனுக்கும் பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் ) ணீயமாயிருக்கிறது . நீ வருடத்தொருமுறை 34. திருநறையூர் - ( பெ - ம் ) வடிவழகிய நம்மைத் தரிசித்துச்செல்க ' எனக் கட்டளை நம்பி . ( பி - ம் ) நம்பிக்கைகாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) யிட்ட வண்ணம் கேட்டு அவ்வகை ஆஞ்ஞை ஸ்ரீநிவாசவிமானம் . ( தீ - ம் ) மணிமுத்தாநதி பெற்றுச் சென்றனர் . இஃது சுயம்புத் தலம் . மேதவ முனிக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் )