அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1561 சோழநாடு - வடகரை சரசு. சோழநாடு 10. திருத்தெற்றியம்பலம் (பெ-ம்) காவிரியின் வடகரை. செங்கண்மால். (பி-ம்) செங்கமலவல்லி நாய்ச் சியார். (வி-ம்) வே தவிமானம். (தீ-ம்) சூரிய 1. திருச்சித்ரகூடம் -- (சிதம்பரம்) புஷ்கரணி. அருந்தனுக்கும் செங்கமலவல்ல (பெ-ம்) தில்லை கோவிந்தராஜப் பெருமாள். நாய்ச்சியாருக்கும் பிரத்தியக்ஷம். (இ-ம்) (பி-ம்) புண்டரீகவல்லி நாய்ச்சியார். (வி-ம் ) 11. திருமணிக்கூடம்-(பெ-ம்) மணி! சாத்வீக விமானம். (தீ-ம்) புண்டரீகசாசு. கூடநாயகர், வாதன். (பி-ம்) மணிக்கூட தில்லை மூவாயிரவர்க்கும் சண்ணுவ ருஷிக் வல்லி நாய்ச்சியார், திருமாமகள். (வி-ம்) கும் பிரத்யக்ஷம். (கிடந்த திருக்கோலம்). கன கவிமானம். (தீ-ம்) சந்திர புஷ்கரணி. 2. காழிச்சீராமவிண்ணகாம் (சீர் பெரிய திருவடிக்கும், சந்திரனுக்கும் பிரத் காழி). (பெடம்) தாடாளர், திருவிக்கிரம நாரா யக்ஷம். (நி-ம்) யணர். (பி-ம்) உலகநாயகி. (வி-ம்) புட்கா 12. திருத்தேவனார் தொகை - (பெ-ம்) வர்த்த விமானம். (தீ - ம்) சக்கர தீர்த்தம், மாதவப் பெருமாள். (பி-ம்) க்ஷராப்திவல்லி அஷ்டகோணருஷிக்குப் பிரத்தியக்ஷம் (நி-ம்) நாய்ச்சியார். (வி-ம்) சோபனவிமானம். (உ-ம்) 3. திருமணிமாடக்கோயில் - (பெ-ம் தேவசபாபுஷ்காணி. (நி-ம்) நந்தாவிளக்குப் பெருமாள். (பி-ம்) அம்புஜ 13. திருக்காவளம்பாடி--(பெ-ம்) கோ வல்லி நாய்ச்சியார். (வி-ம்) பிரணவ விமா பாலகிருஷ்ணர். (பி - ம்) செங்கமலவல்லி னம். (தீ-ம்) இந்திர புஷ்கரணி. ஏகாதச நாய்ச்சியார். (வி-ம்) சுயம்புவிமானம். (தீ-ம்) ருத்ரருக்கும் இந்திராதியர்க்கும் பிரத்யக்ஷம். தடமலர்ப்பொய்கை. சேனை முதலியாருக்கும் 4. திருவைகுந்தவிண்ணகாம்--பெ-ம்) மித்ர தேவருக்கும் பிரத்யக்ஷம். (நி-ம்) வைகுந்தநாதன். (பி - ம்) வைகுந்தவல்லி 14. திருப்பார்த்தன்பள்ளி (பெ-ம் ) நாய்ச்சியார். (வி-ம்) அனந்தசத்திய வர்த் பார்த்தசாரதி. (பி-ம்) திருமாமகள். (வி-ம்) தக விமானம். (தீ-ம்) லக்ஷமி புஷ்கரணி. நாராயணவிமானம். (தீ-ம்) சங்கு உதங்கருக்குப் பிரத்யக்ஷம். (வீ-ம்) பார்த்தனுக்கும் வருணனுக்கும் பிரத்யக்ஷம். 5. திருவாமேய விண்ணகாம் (நி-ம் ) (பெ-ம்) குடமாடியகூத்தப்பெருமாள். (பி-ம்) 15. திவாலித்திருநகரி - (பெ-ம்) வய அமுதகடவல்லி நாய்ச்சியார். (வி-ம்) உதய வாலி மணவாளன். (பி-ம்) அமுதகூடவல்லி சிருங்க விமானம். (தீ-ம்) கோடி தீர்த்தம். நாய்ச்சியார். (வி-ம்) அஷ்டாக்ஷர விமானம். உதங்கருஷிக்குப் பிரத்யக்ஷம். (வீ-ம் ) (தீ-ம்) இலாட்சணி புஷ்காணி. அலாதநி 6. திருஅன்பில் - (பெ-ம்) வடிவழகிய புஷ்கரணி. அலா தனி, கஞ்சமணி முதலி நம்பி. (வி-ம்) சௌந்தர்யவல்லி நாய்ச்சியார். போர்க்குப் பிரத்தியக்ஷம். (வீ-ம்) (வி-ம்) தாரகவிமானம். (தீ - ம்) மண்டுக 16. திருவெள்ளக்குளம் (பெ-ம்) ஸ்ரீ புஷ்காணி. பிரமதேவருக்கும் வால்மீகருக் நிவாசன். (பி-ம்) நன்மலராள் நாய்ச்சியார். தம் பிரத்தியக்ஷம். புஜங்கசயனம். (வி-ம்) தத்வதோதக விமானம். (தீ-ம்) திரு 7. திருச்செம்பொன் செய் கோவில் - வெள்ளக்குள தீர்த்தம். சுவேதனுக்குப் பிரத் (பெ-ம்) பேரருளாளப் பெருமாள். (பி-ம்) யக்ஷம். (நி-ம்) அல்லிமாமலர் நாய்ச்சியார். (வி-ம் ) 17. திருவிந்தளூர் (பெ-ம்) சுகந்த விமானம். (தீ-ம்) கனக தீர்த்தம். ஏகாதச வனநாதர், மருவினிய மைந்தர். (பி-ம்) புண் ருத்ரர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம்) டரீகவல்லி, சந்திரசாப விமோசன நாய்ச்சி 8. திருவண்புருஷோத்தமம்-(பெ-ம்) யார். (வி-ம்) வேதசக்ரவிமானம். (தீ-ம்) புருஷோத்தமப் பெருமாள். (பி-ம்) புரு இந்து புஷ்காணி. சந்திரனுக்குப் பிரத்தி ஷோத்தமவல்லி. (வி-ம்) சஞ்சீவிக்ரகவிமா யக்ஷம். (நி-ம்) னம். (தீ-ம்) திருப்பாற்கடல் தீர்த்தம். (நி-ம் ) 18. திருவெள்ளியங்குடி (பெ. ம்) 9. திருநந்திபுர விண்ணகரம் (பெ-ம்) கோலவல்லிராமன். (பி-ம்) மரகதவல்லித் ஜகந்நாதன் விண்ணகரிப் பெருமாள். நாத தாயார். (வி-ம்) புஷ்கலாவர்த்தக விமானம். நாதப் பெருமாள். (பி-ம்) செண்பகவல்லி (தீ-ம்) சுக்ரபுஷ்கரணி. சுக்ரன், பராசரர் நாய்ச்சியார், செங்கமல மடந்தை. (வி-ம்) முதலியோருக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (கி-ம்) மந்தார விமானம். (தீ-ம்) நந்தி தீர்த்தம். 19. திருப்புள்ளம் பூதங்குடி - (பொம்) வல்வில்லிராமன். (பி - ம்) பொற்றாமரை கனக 196
விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1561 சோழநாடு - வடகரை சரசு . சோழநாடு 10. திருத்தெற்றியம்பலம் ( பெ - ம் ) காவிரியின் வடகரை . செங்கண்மால் . ( பி - ம் ) செங்கமலவல்லி நாய்ச் சியார் . ( வி - ம் ) வே தவிமானம் . ( தீ - ம் ) சூரிய 1. திருச்சித்ரகூடம் -- ( சிதம்பரம் ) புஷ்கரணி . அருந்தனுக்கும் செங்கமலவல்ல ( பெ - ம் ) தில்லை கோவிந்தராஜப் பெருமாள் . நாய்ச்சியாருக்கும் பிரத்தியக்ஷம் . ( - ம் ) ( பி - ம் ) புண்டரீகவல்லி நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) 11. திருமணிக்கூடம்- ( பெ - ம் ) மணி ! சாத்வீக விமானம் . ( தீ - ம் ) புண்டரீகசாசு . கூடநாயகர் வாதன் . ( பி - ம் ) மணிக்கூட தில்லை மூவாயிரவர்க்கும் சண்ணுவ ருஷிக் வல்லி நாய்ச்சியார் திருமாமகள் . ( வி - ம் ) கும் பிரத்யக்ஷம் . ( கிடந்த திருக்கோலம் ) . கன கவிமானம் . ( தீ - ம் ) சந்திர புஷ்கரணி . 2. காழிச்சீராமவிண்ணகாம் ( சீர் பெரிய திருவடிக்கும் சந்திரனுக்கும் பிரத் காழி ) . ( பெடம் ) தாடாளர் திருவிக்கிரம நாரா யக்ஷம் . ( நி - ம் ) யணர் . ( பி - ம் ) உலகநாயகி . ( வி - ம் ) புட்கா 12. திருத்தேவனார் தொகை - ( பெ - ம் ) வர்த்த விமானம் . ( தீ - ம் ) சக்கர தீர்த்தம் மாதவப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) க்ஷராப்திவல்லி அஷ்டகோணருஷிக்குப் பிரத்தியக்ஷம் ( நி - ம் ) நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) சோபனவிமானம் . ( - ம் ) 3. திருமணிமாடக்கோயில் - ( பெ - ம் தேவசபாபுஷ்காணி . ( நி - ம் ) நந்தாவிளக்குப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) அம்புஜ 13. திருக்காவளம்பாடி -- ( பெ - ம் ) கோ வல்லி நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) பிரணவ விமா பாலகிருஷ்ணர் . ( பி - ம் ) செங்கமலவல்லி னம் . ( தீ - ம் ) இந்திர புஷ்கரணி . ஏகாதச நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) சுயம்புவிமானம் . ( தீ - ம் ) ருத்ரருக்கும் இந்திராதியர்க்கும் பிரத்யக்ஷம் . தடமலர்ப்பொய்கை . சேனை முதலியாருக்கும் 4. திருவைகுந்தவிண்ணகாம் -- பெ - ம் ) மித்ர தேவருக்கும் பிரத்யக்ஷம் . ( நி - ம் ) வைகுந்தநாதன் . ( பி - ம் ) வைகுந்தவல்லி 14. திருப்பார்த்தன்பள்ளி ( பெ - ம் ) நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) அனந்தசத்திய வர்த் பார்த்தசாரதி . ( பி - ம் ) திருமாமகள் . ( வி - ம் ) தக விமானம் . ( தீ - ம் ) லக்ஷமி புஷ்கரணி . நாராயணவிமானம் . ( தீ - ம் ) சங்கு உதங்கருக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( வீ - ம் ) பார்த்தனுக்கும் வருணனுக்கும் பிரத்யக்ஷம் . 5. திருவாமேய விண்ணகாம் ( நி - ம் ) ( பெ - ம் ) குடமாடியகூத்தப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) 15. திவாலித்திருநகரி - ( பெ - ம் ) வய அமுதகடவல்லி நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) உதய வாலி மணவாளன் . ( பி - ம் ) அமுதகூடவல்லி சிருங்க விமானம் . ( தீ - ம் ) கோடி தீர்த்தம் . நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) அஷ்டாக்ஷர விமானம் . உதங்கருஷிக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( வீ - ம் ) ( தீ - ம் ) இலாட்சணி புஷ்காணி . அலாதநி 6. திருஅன்பில் - ( பெ - ம் ) வடிவழகிய புஷ்கரணி . அலா தனி கஞ்சமணி முதலி நம்பி . ( வி - ம் ) சௌந்தர்யவல்லி நாய்ச்சியார் . போர்க்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( வீ - ம் ) ( வி - ம் ) தாரகவிமானம் . ( தீ - ம் ) மண்டுக 16. திருவெள்ளக்குளம் ( பெ - ம் ) ஸ்ரீ புஷ்காணி . பிரமதேவருக்கும் வால்மீகருக் நிவாசன் . ( பி - ம் ) நன்மலராள் நாய்ச்சியார் . தம் பிரத்தியக்ஷம் . புஜங்கசயனம் . ( வி - ம் ) தத்வதோதக விமானம் . ( தீ - ம் ) திரு 7. திருச்செம்பொன் செய் கோவில் - வெள்ளக்குள தீர்த்தம் . சுவேதனுக்குப் பிரத் ( பெ - ம் ) பேரருளாளப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) யக்ஷம் . ( நி - ம் ) அல்லிமாமலர் நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) 17. திருவிந்தளூர் ( பெ - ம் ) சுகந்த விமானம் . ( தீ - ம் ) கனக தீர்த்தம் . ஏகாதச வனநாதர் மருவினிய மைந்தர் . ( பி - ம் ) புண் ருத்ரர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் ) டரீகவல்லி சந்திரசாப விமோசன நாய்ச்சி 8. திருவண்புருஷோத்தமம்- ( பெ - ம் ) யார் . ( வி - ம் ) வேதசக்ரவிமானம் . ( தீ - ம் ) புருஷோத்தமப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) புரு இந்து புஷ்காணி . சந்திரனுக்குப் பிரத்தி ஷோத்தமவல்லி . ( வி - ம் ) சஞ்சீவிக்ரகவிமா யக்ஷம் . ( நி - ம் ) னம் . ( தீ - ம் ) திருப்பாற்கடல் தீர்த்தம் . ( நி - ம் ) 18. திருவெள்ளியங்குடி ( பெ . ம் ) 9. திருநந்திபுர விண்ணகரம் ( பெ - ம் ) கோலவல்லிராமன் . ( பி - ம் ) மரகதவல்லித் ஜகந்நாதன் விண்ணகரிப் பெருமாள் . நாத தாயார் . ( வி - ம் ) புஷ்கலாவர்த்தக விமானம் . நாதப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) செண்பகவல்லி ( தீ - ம் ) சுக்ரபுஷ்கரணி . சுக்ரன் பராசரர் நாய்ச்சியார் செங்கமல மடந்தை . ( வி - ம் ) முதலியோருக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( கி - ம் ) மந்தார விமானம் . ( தீ - ம் ) நந்தி தீர்த்தம் . 19. திருப்புள்ளம் பூதங்குடி - ( பொம் ) வல்வில்லிராமன் . ( பி - ம் ) பொற்றாமரை கனக 196