அபிதான சிந்தாமணி

இசைஞானியார் இடபதீர்த்தங்கரர் மாக உதயணன்பாற் பெற்றவன் "மயக்க திருடினேன் என்ன, அரசன் கேட்டு மில்கேள்வியிசைச்சன்” வாய்மொழிக் இரக்கமுற்றுத் தமது பொக்கிஷத்தையும், தாய்ந்த வுயர்ச்சியுள்ளத் திசைச்சன் அம்பாரத்தையும், சிவனடியவர் கொள்ளை "இழுக்காவியல் பினிசைச்சன்' என்பர். கொள்ளவிட்டு அரசு செய்து முத்தியடைந் (பெருங்கதை). தவர். இவர் கோச்சிங்கப்பல்லவன் காலத் இசைஞானியார்-சடையனார் பத்தினியார், தவர் என்பர். இவ்வம்சத்தவன் விசயால சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைப் பெற்றவர். 'யன் எனும் சோழன். (பெரியபுராணம்). (பெரியபுராணம்) | இடந்தலைப்பாடு - முதனாளில் இயற்கைப் இசைநுணுக்கம் - இது சாரகுமார னிசை 'புணர்ச்சி புணர்ந்த தலைமகன் மற்றைத் யறி தற் பொருட்டுச் சிகண்டியாற் செய் தினத்தி லவ்விடத்தேவந்து தலைமகளைக் 'யப்பட்ட இசை நூல். அகத்தியர் காலத் கூடுதல், இது தெய்வந்தெளிதல், கூடல், திருந்தது. இடைச்சங்க மருவியதென்றுங் விடுத்தல் எனும் வகையினையும், தந்த கூறுவர். தெய்வந் தருமெனச் சேறல், முந்துறக் இசையானந்தம் - அவலமுற்றிருந்தோர்க் காண்டல், முயங்கல், புகழ்தல், ஆயத் குரிய இசைகள், தலைவன் பாட்டிற்கு துய்த்தல் எனும் விரியினையு முடையது. இசையாகி வாப்புணர்க்கும் நூற்குற்றம் (அகம்) இரண்டாநாள் முடிவு. (யா - வி). | இடச்சுத்தம் - குடிபுக - (கஉ)ம், முடிபுனைய இசையெச்சம் - வாக்கியத்திற் சொற்கள் (கக)ம், அன்னப் பிராசனத்திற்கு (க)ம், எஞ்சிய பொருளுணர்த்தி வருவது. மயிர்கழிக்க (க)ம் உபநயனத்திற்கு (அ)ம், (தொல். சொல். 440). விவாகத்திற்கு (எ)ம், கோடியுடுக்க (சு)ம், இச்மிருதி- யமனுக்கு மேதையிட முதித்த யாத்திரைக்கு (ரு)ம், வித்யாரம்புத்திற்கு குமரன். | (ச)ம், பொன் பூண (உ)ம், நிஷேகாதி இச்சாசக்தி- இது, ஆதி சத்தியில் ஆயிரக் களுக்கு லக்னமும், சுத்தமாக இருத்தல் தொரு கூறாக வடிவைப் பிரேரிப்பது. | வேண்டும். (சதா - ம்) | இடச்பதி - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையி இச்சுவா-தக்ஷன்பெண். அத்திரிக்குத் டத் துதித்த குமான், தேவி. இடபகீர் - திருவேங்கடம், இடபாசுரனைக் இஞ்சியம் - பிரமன் மூச்சிற் றோன்றிய காண்க. மேகம், 2. இது சோலைமலையெனவும் வழங் இடக்கரடக்கல்- நன்மக்களிடத்தே சொல்) கும். (திரு) | லத்தகாத இடக்கான வார்த்தைகளை மறை இடபதீர்த்தங்கார் - இவர் ஜைன தீர்த்தங் த்துப் பிறவற்றாற் சொல்வது. தகுதி - காரில் முதற்றீர்த்தங்கார். இவர் இத் வழக்குளொன்று. (நன்) தீர்த்தங்கா ராதற்குமுன் பத்துப் பிறவி இடக்கழிநாட்டுநல்லூர் நத்தத்தனார் - இவர் 'யெடுத்தனர். முதலாவது ஜயவர்மா , ஏறுமாநாட்டு நல்லியக்கோடன்மீது சிறு உ-வது மகாபலர், கூ-வது லளிதாங்கதே பாணாறு பாடிப் பரிசுபெற்ற புலவர். வர், ச-வது வச்சிரசங்கர், ந-வது போக இடங்கழி நாயனார் - கோனாட்டுக்குள்ளிட்ட பூமியில் ஆரியமனுஷன், சு-வது ஸ்ரீதா குறிஞ்சிநிலமாகிய எயினர் வாழும் கொ தேவர், எ-வது சுவிதிராசர், அ-வது அச் டும்பாளூரில், சூரியவம்சக் குறுநிலமன் சுதேந்திரன், க-வது வச்சிரநாபிசக்கிர னர் குலத்தில், திருவவதரித்து அரசாட்சி வர்த்தி, ய-வது சர்வார்த்தசித்தி அகமிந் செய்து கொண்டு, சிவபத்தி மேவிட்டவ திரதேவர். இந்த ருஷபதீர்த்தங்காருக் ராக இருக்கையில், சிவனடியார்க்கு அமு குத் தந்தை நாபிமகாராசா, தாய் மருதேவி. து படைக்கும் நியமம் பூண்ட அடியவர் இவர் கருவில் வந்தவுடன் தாய் பதினாறு ஒருவர், அடியவர் பூசைக்குப் படைக்க சுவப்பனங்கள் கண்டாள். இவர் பிறந்தவு அமுதில்லாமல், இராஜாவின் அம்பாரத் டன் தேவர்களிவரைத் தாய் தந்தைய ரறி தில் திருட, சேவகர் பிடித்து அரசன் யாது எடுத்துச் சென்று மேருசிகரத்தி முன் விட்டனர். அரசன் அடியவரை லுள்ள பாண்டுக சிலையில்வைத்து மர நோக்கி என் திருடினீரென, சிவனடிய சமுத்திர சலத்தால் அபிஷேகஞ்செய்து, வர்க்கு அமுது படைக்க இல்லாமையால் அலங்கரித்து மீண்டும் தந்தையிடம் விட்
இசைஞானியார் இடபதீர்த்தங்கரர் மாக உதயணன்பாற் பெற்றவன் மயக்க திருடினேன் என்ன அரசன் கேட்டு மில்கேள்வியிசைச்சன் வாய்மொழிக் இரக்கமுற்றுத் தமது பொக்கிஷத்தையும் தாய்ந்த வுயர்ச்சியுள்ளத் திசைச்சன் அம்பாரத்தையும் சிவனடியவர் கொள்ளை இழுக்காவியல் பினிசைச்சன் ' என்பர் . கொள்ளவிட்டு அரசு செய்து முத்தியடைந் ( பெருங்கதை ) . தவர் . இவர் கோச்சிங்கப்பல்லவன் காலத் இசைஞானியார் - சடையனார் பத்தினியார் தவர் என்பர் . இவ்வம்சத்தவன் விசயால சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைப் பெற்றவர் . ' யன் எனும் சோழன் . ( பெரியபுராணம் ) . ( பெரியபுராணம் ) | இடந்தலைப்பாடு - முதனாளில் இயற்கைப் இசைநுணுக்கம் - இது சாரகுமார னிசை ' புணர்ச்சி புணர்ந்த தலைமகன் மற்றைத் யறி தற் பொருட்டுச் சிகண்டியாற் செய் தினத்தி லவ்விடத்தேவந்து தலைமகளைக் ' யப்பட்ட இசை நூல் . அகத்தியர் காலத் கூடுதல் இது தெய்வந்தெளிதல் கூடல் திருந்தது . இடைச்சங்க மருவியதென்றுங் விடுத்தல் எனும் வகையினையும் தந்த கூறுவர் . தெய்வந் தருமெனச் சேறல் முந்துறக் இசையானந்தம் - அவலமுற்றிருந்தோர்க் காண்டல் முயங்கல் புகழ்தல் ஆயத் குரிய இசைகள் தலைவன் பாட்டிற்கு துய்த்தல் எனும் விரியினையு முடையது . இசையாகி வாப்புணர்க்கும் நூற்குற்றம் ( அகம் ) இரண்டாநாள் முடிவு . ( யா - வி ) . | இடச்சுத்தம் - குடிபுக - ( கஉ ) ம் முடிபுனைய இசையெச்சம் - வாக்கியத்திற் சொற்கள் ( கக ) ம் அன்னப் பிராசனத்திற்கு ( ) ம் எஞ்சிய பொருளுணர்த்தி வருவது . மயிர்கழிக்க ( ) ம் உபநயனத்திற்கு ( ) ம் ( தொல் . சொல் . 440 ) . விவாகத்திற்கு ( ) ம் கோடியுடுக்க ( சு ) ம் இச்மிருதி - யமனுக்கு மேதையிட முதித்த யாத்திரைக்கு ( ரு ) ம் வித்யாரம்புத்திற்கு குமரன் . | ( ) ம் பொன் பூண ( ) ம் நிஷேகாதி இச்சாசக்தி - இது ஆதி சத்தியில் ஆயிரக் களுக்கு லக்னமும் சுத்தமாக இருத்தல் தொரு கூறாக வடிவைப் பிரேரிப்பது . | வேண்டும் . ( சதா - ம் ) | இடச்பதி - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையி இச்சுவா - தக்ஷன்பெண் . அத்திரிக்குத் டத் துதித்த குமான் தேவி . இடபகீர் - திருவேங்கடம் இடபாசுரனைக் இஞ்சியம் - பிரமன் மூச்சிற் றோன்றிய காண்க . மேகம் 2 . இது சோலைமலையெனவும் வழங் இடக்கரடக்கல் - நன்மக்களிடத்தே சொல் ) கும் . ( திரு ) | லத்தகாத இடக்கான வார்த்தைகளை மறை இடபதீர்த்தங்கார் - இவர் ஜைன தீர்த்தங் த்துப் பிறவற்றாற் சொல்வது . தகுதி - காரில் முதற்றீர்த்தங்கார் . இவர் இத் வழக்குளொன்று . ( நன் ) தீர்த்தங்கா ராதற்குமுன் பத்துப் பிறவி இடக்கழிநாட்டுநல்லூர் நத்தத்தனார் - இவர் ' யெடுத்தனர் . முதலாவது ஜயவர்மா ஏறுமாநாட்டு நல்லியக்கோடன்மீது சிறு - வது மகாபலர் கூ - வது லளிதாங்கதே பாணாறு பாடிப் பரிசுபெற்ற புலவர் . வர் - வது வச்சிரசங்கர் - வது போக இடங்கழி நாயனார் - கோனாட்டுக்குள்ளிட்ட பூமியில் ஆரியமனுஷன் சு - வது ஸ்ரீதா குறிஞ்சிநிலமாகிய எயினர் வாழும் கொ தேவர் - வது சுவிதிராசர் - வது அச் டும்பாளூரில் சூரியவம்சக் குறுநிலமன் சுதேந்திரன் - வது வச்சிரநாபிசக்கிர னர் குலத்தில் திருவவதரித்து அரசாட்சி வர்த்தி - வது சர்வார்த்தசித்தி அகமிந் செய்து கொண்டு சிவபத்தி மேவிட்டவ திரதேவர் . இந்த ருஷபதீர்த்தங்காருக் ராக இருக்கையில் சிவனடியார்க்கு அமு குத் தந்தை நாபிமகாராசா தாய் மருதேவி . து படைக்கும் நியமம் பூண்ட அடியவர் இவர் கருவில் வந்தவுடன் தாய் பதினாறு ஒருவர் அடியவர் பூசைக்குப் படைக்க சுவப்பனங்கள் கண்டாள் . இவர் பிறந்தவு அமுதில்லாமல் இராஜாவின் அம்பாரத் டன் தேவர்களிவரைத் தாய் தந்தைய ரறி தில் திருட சேவகர் பிடித்து அரசன் யாது எடுத்துச் சென்று மேருசிகரத்தி முன் விட்டனர் . அரசன் அடியவரை லுள்ள பாண்டுக சிலையில்வைத்து மர நோக்கி என் திருடினீரென சிவனடிய சமுத்திர சலத்தால் அபிஷேகஞ்செய்து வர்க்கு அமுது படைக்க இல்லாமையால் அலங்கரித்து மீண்டும் தந்தையிடம் விட்