அபிதான சிந்தாமணி

ஸ்ரீராமஜெயம் விஷ்ணுத்தலமான்மிய சங்கிரகம். ஆழ்வார்கள் மங்களாசாஸ நம் பெற்றவை. திருநாடு. 3. திருவதரியாச்சிரமம் (பெ- ம்) பதரி நாராயணன். (பி-ம்) அரவிந்தவல்லி. ஸ்ரீ வைகுண்டம் பாமபதநாதன், பெரிய (வி-ம்) தத்வகாஞ்சனவிமானம். (தீ-ம்) தத்வ பிராட்டி, அநந்தமய விமானம், விரசாந்தி குண்ட தீர்த்தம். இலந்தைவிருக்ஷம். தீர்த்தம், கூவிள விருக்ஷம், வீற்றிருந்த மாதந் தேவர்களாலும் மற்றை யாறுமாதம் திருக்கோலம், தெற்கே திருமுக மண்ட மனிதராலும் பூசிக்கப்படுந் தலம். இத்தலத் லம், அந்தகருட விஷ்வக்சேநர், நித்யசூரி தில் வெந்நீரூற்றுண்டு. நரனுக்கு ஞானமும் கள் முதலியோர்க்குப் பிரத்யக்ஷம். ஆழ் தேசித்த தலம். வீற்றிருந்த திருக்கோலம். வார்கள் அனைவராலும் மங்களாசாசனம் 4. திருவயோத்தி-(பெ-ம்) சக்ரவர்த்தி பெற்றது. திருமகன். (பி-ம்) ஜானகிதேவி. (வி-ம்) புஷ் கரவிமானம். (தீ-ம்) சரயுநதி. தேவர்களுக் வடநாட்டுத்திருப்பதிகள் குப் பிரத்யக்ஷம். வீற்றிருந்த திருக்கோலம். 5. திருக்கங்கைக்கரைக்கண்டம் 1. திருப்பாற்கடல் - (பெருமாள் திரு (காசி). (பெ-ம்) நீலமேகப்பெருமாள். (பி-ம் ) நாமம்) க்ஷிராப்திநாதன். (பிராட்டி திரு பங்கயத்தாள். (வீ-ம்) மங்கள விமானம் (தீ-ம்) நாமம்) கடல்மகள் நாய்ச்சியார். (விமானம்) மங்கள தீர்த்தம். பாத்துவாஜருஷிக்குப் பிரத் அஷ்டாங்கவிமானம். (தீர்த்தம்) அமுததீர்த் தியக்ஷம். (நின்ற திருக்கோலம்.) தம். (திருமுகமண்டலம்) தெற்கே புஜங்க 6. திருதைமிசாரண்யம் (பெ - ம்) சயனம் விதிருத்ரர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். தேவராஜன். (வி-ம்) ஸ்ரீ ஹரிலக்ஷமி. (வி-ம்.) 2. திருச்சாளக்கிராமம் (பெ-ம்) ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஹரிவிமானம். (தீ-ம்) திவ்யகாந்தி தீர்த் மூர்த்திப்பெருமாள். (பி-ம்) ஸ்ரீதேவி நாய்ச் தம். இந்திரன் சுமதி முதலியோர்க்குப் பிரத் சியார். (வி-ம்) ககனவிமானம். (தீ-ம்) சக்கர தியக்ஷம். (நி-ம்.) தீர்த்தம். நின்ற திருக்கோலம். உருத்திரன் 7. திருவாய்ப்பாடி (பெ- ம்) நவ பிரமன் முதலியோர்க்குப் பிரத்தியக்ஷம். இத் மோகன கிருஷ்ணர். (பி-ம்) உருக்குமணிப் தலத்தில் பெருகும் கண்டகி நதியில் பாண பிராட்டி. (வி-ம்) ஏமகூடவிமானம். (தீ-ம்) லிங்கங்களும், சாளக்கிராமங்களும் அகப்படு யமுனாதி. நந்தகோபருக்கும், பாண்டவருக் கும் பிரத்யக்ஷம். (வி-ம்.) கின்றன. பெருமாள் திருநாமம் (பெ - ம்.) திருழகமண்டலம் (தி - ம்.) பிராட்டியார் திருநாமம் (பி - ம்.) நீன்ற திருக்கோலம் (நி- ம்.) தீர்த்தம் (தீ - ம்.) வீற்றிருந்த திருக்கோலம் (வீ - ம்.) விமானம் (வி - ம்.) கிடந்த திருக்கோலம் (கி - ம்.) இக் குறிப்புள்ளன அப் பொருள்கள் பயக்கும்.
ஸ்ரீராமஜெயம் விஷ்ணுத்தலமான்மிய சங்கிரகம் . ஆழ்வார்கள் மங்களாசாஸ நம் பெற்றவை . திருநாடு . 3. திருவதரியாச்சிரமம் ( பெ- ம் ) பதரி நாராயணன் . ( பி - ம் ) அரவிந்தவல்லி . ஸ்ரீ வைகுண்டம் பாமபதநாதன் பெரிய ( வி - ம் ) தத்வகாஞ்சனவிமானம் . ( தீ - ம் ) தத்வ பிராட்டி அநந்தமய விமானம் விரசாந்தி குண்ட தீர்த்தம் . இலந்தைவிருக்ஷம் . தீர்த்தம் கூவிள விருக்ஷம் வீற்றிருந்த மாதந் தேவர்களாலும் மற்றை யாறுமாதம் திருக்கோலம் தெற்கே திருமுக மண்ட மனிதராலும் பூசிக்கப்படுந் தலம் . இத்தலத் லம் அந்தகருட விஷ்வக்சேநர் நித்யசூரி தில் வெந்நீரூற்றுண்டு . நரனுக்கு ஞானமும் கள் முதலியோர்க்குப் பிரத்யக்ஷம் . ஆழ் தேசித்த தலம் . வீற்றிருந்த திருக்கோலம் . வார்கள் அனைவராலும் மங்களாசாசனம் 4. திருவயோத்தி- ( பெ - ம் ) சக்ரவர்த்தி பெற்றது . திருமகன் . ( பி - ம் ) ஜானகிதேவி . ( வி - ம் ) புஷ் கரவிமானம் . ( தீ - ம் ) சரயுநதி . தேவர்களுக் வடநாட்டுத்திருப்பதிகள் குப் பிரத்யக்ஷம் . வீற்றிருந்த திருக்கோலம் . 5. திருக்கங்கைக்கரைக்கண்டம் 1. திருப்பாற்கடல் - ( பெருமாள் திரு ( காசி ) . ( பெ - ம் ) நீலமேகப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) நாமம் ) க்ஷிராப்திநாதன் . ( பிராட்டி திரு பங்கயத்தாள் . ( வீ - ம் ) மங்கள விமானம் ( தீ - ம் ) நாமம் ) கடல்மகள் நாய்ச்சியார் . ( விமானம் ) மங்கள தீர்த்தம் . பாத்துவாஜருஷிக்குப் பிரத் அஷ்டாங்கவிமானம் . ( தீர்த்தம் ) அமுததீர்த் தியக்ஷம் . ( நின்ற திருக்கோலம் . ) தம் . ( திருமுகமண்டலம் ) தெற்கே புஜங்க 6. திருதைமிசாரண்யம் ( பெ - ம் ) சயனம் விதிருத்ரர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . தேவராஜன் . ( வி - ம் ) ஸ்ரீ ஹரிலக்ஷமி . ( வி - ம் . ) 2. திருச்சாளக்கிராமம் ( பெ - ம் ) ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஹரிவிமானம் . ( தீ - ம் ) திவ்யகாந்தி தீர்த் மூர்த்திப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) ஸ்ரீதேவி நாய்ச் தம் . இந்திரன் சுமதி முதலியோர்க்குப் பிரத் சியார் . ( வி - ம் ) ககனவிமானம் . ( தீ - ம் ) சக்கர தியக்ஷம் . ( நி - ம் . ) தீர்த்தம் . நின்ற திருக்கோலம் . உருத்திரன் 7. திருவாய்ப்பாடி ( பெ- ம் ) நவ பிரமன் முதலியோர்க்குப் பிரத்தியக்ஷம் . இத் மோகன கிருஷ்ணர் . ( பி - ம் ) உருக்குமணிப் தலத்தில் பெருகும் கண்டகி நதியில் பாண பிராட்டி . ( வி - ம் ) ஏமகூடவிமானம் . ( தீ - ம் ) லிங்கங்களும் சாளக்கிராமங்களும் அகப்படு யமுனாதி . நந்தகோபருக்கும் பாண்டவருக் கும் பிரத்யக்ஷம் . ( வி - ம் . ) கின்றன . பெருமாள் திருநாமம் ( பெ - ம் . ) திருழகமண்டலம் ( தி - ம் . ) பிராட்டியார் திருநாமம் ( பி - ம் . ) நீன்ற திருக்கோலம் ( நி- ம் . ) தீர்த்தம் ( தீ - ம் . ) வீற்றிருந்த திருக்கோலம் ( வீ - ம் . ) விமானம் ( வி - ம் . ) கிடந்த திருக்கோலம் ( கி - ம் . ) இக் குறிப்புள்ளன அப் பொருள்கள் பயக்கும் .