அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1556 மலைநாடு - பரசுராமன் ஈழநாடு 6. திருமுருகன்பூண்டி முருகக்கட வுள் பூசித்த தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 1. திருக்கோணமலை --(சு - ர்) கோ பெற்ற பொருளைப் பரிப்பித்த தலம். (சு-ர்) ணேச்வார். (தே-ர்) மாதுமையம்மை. திருக் முருகநாதர். (தே -ர்) முயங்குபூண்முலை கைலாயக் கொடுமுடிகளில் ஒன்று. ஞா-க. P-சிலோன் ரயிலில் திருக்கணாமலை ஸ்டே வழி திருப்பூர்ஸ்டேஷனிலிருந்து (வட) அவ யம்மை. (தீ-ம்) முருகதீர்த்தம், சு-க. ஈரோட் ஷன். நாசிவழி 5-மைல் இருக்கிறது. 2. திருக்கேதீசீவாம் - - (கர்) கேதீச் சுரர். (தே-ர்) கௌரியம்பிகை. (தீ - ம்) பிராட்டியார், பிரமன் முதலியோர் பூசித்த 7. திருப்புக்கொளியூர் - - (அவினாசி) கௌரிதீர்த்தம். ஞா-க, சு-க. R-லோன் தலம். சயில்வேயில் திருக்கேஸ்வரம் ஸ்டேஷன். ஒரு கற்பத்தில் பிரமவிஷ்ணுக்க ளிறைவனிடத்து ஒடுங்கிய தலம். சுந்தர ஈழநாடு முற்றும். மூர்த்தி சுவாமிகள் முதலையுண்ட பிள்ளையை வருவித்த தலம். இதற்கு தக்ஷிணகாசி யென கொங்குநாடு வும் பெயர் (சு-ர்) அவினாசியீச்சுரர். (தேர்) பெருங்கருணையம்மை. சு-க. திருப்பூருக்கு 1. திருவெஞ்சமாகூடல் வெஞ்சன் அடுத்த ஸ்டேஷன் மங்கலத்தி லிறங்கினால் என்னும் அசுரன் பூசித்த தலம். இந்திரன் 5-மைல். ஆக கொங்குநாடு 7. பூசித்த தலம். (சு-ர்) விகிர்தேசுசர். (தேவர்) விகிர்தவல்லி. (தீ-ம்) வேகாதி. சு-க. கரு கொங்குநாடு முற்றும். ஆருக்கு (தெ) 12-மைல். 2. திருக்கருவூர்த் திருவாநிலை - பிரமன் மலைநாடு நித்திரைசெய்த காலையில் காமதேனு சிருட் 1. திருவஞ்சைக்களம் டிக்க வரம்பெற்ற தலம். கருவூர்த்தேவர் பல தாயைக் கொன்ற பழி நீங்கப் பூசித்த தலம். அற்புதங்கள் நடத்தி முத்திபெற்ற தலம். சோமான் பெருமாணாயனார் திருப்பணி எறிபத்த நாயனார் புகழ்ச்சோழநாயனார் முத செய்த தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும், லியோர் முத்தியடைந்த தலம். (சு-ர்) பசுப சேரமான் தீச்சுரர். (தே-ர்) கிருபாநாயகி. (தீ-ம்) ஆம் யடைந்த தலம். (சு-ர்) அஞ்சைக்களத்தீசர். பெருமாணாயனாரும் கைலையை பிராவதிந்தி. ஞா-க. R-ஸ்டேஷன் 3. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி (தே-ர்) உமையம்மை. (தீ-ம்) அலைவாய்த் தீர்த் இது தம். சென்னைக்கு 360-மைலிலுள்ள சோர திருக்கைலையின் கொடுமுடிகளி லொன்று. னூர் ஸ்டேஷனிலிருந்து (35) மைல் சென்று பிரமவிஷ்ணுக்கள் பூசித்த தலம் (சு-ர்) கொடு இருஞாலக்கடை ஸ்டேஷனை யடைந்து முடிநாதர். (தேர்) பண்மொழியம்மை. (தீ - மேற்கே 4-மைல் சென்றால் இத்தலம். ம்) நொய்யல்நதி. ஞா-க, நா-க, சுசீந்திரம் (சு-ர்) தாணுமாலயன். கொடுமுடி ஸ்டேஷன். 4. திருச்செங்குன்றூர் (தே-ர்) உமாதேவி. (தீ-ம்) நெய்யாறு. திரி - உமையம்மை மூர்த்திகளு மெழுந்தருளி யிருக்குந் தலம். பூசித்து அர்த்தபாகம் பெற்ற தலம். சிங்க வன்மன் புலியுரு நீங்கப்பெற்ற தலம். திரு சத்திஷேத்திரம். பரசுராமர் பூசித்த தலம். கன்னியாகுமரி - (தே-ர்) குமரியம்மை. ஞானசம்பந்தருடன் தொடர்ந்த சிவனடிய வரை வருத்திய காத்தினைப் போக்கியருளிய மலைநாடு முற்றும். தலம். (சு-ர்) அர்த்தநாரீசுரர். (தே-ர்) பாகம் பிரியாளம்மை. (தீ-ம்) பிரமதீர்த்தம். ஞா-க. துளுநாடு குன்றுதோறாடல்களில் ஒன்று. திருகணா திருக்கோகர்ணம் முன்னர் கூறியுள்ளது. விற்கு 10-கடிகையிலிருக்கிறது. 5. திருநணா- பராசரர் முதலிய அநேக அட்ட வீரட்டம் (க) திருக்கண்டியூர். ருஷிகளும் தேவரும் பூசித்த தலம். (கர்) () திருவதிகை. (ங) திருக்கோவலூர். (ச) சங்கமேசுவரர். (தே-ர்) வேதாம்பிகை. (நீ-ம்) திருப்பறியல். (6) திருவிற்குடி. (சு) திரு காவிரி, பவாரி, அமிர்தசிரசு முதலிய தீர்த் வழுவூர். (எ) திருக்கொறுக்கை. (அ) திருக் தசங்கமமாகிய திருவேணி சங்கமம். ஞா.க. கடவூர். பூமன் றிருக்கண்டி யந்தகன் கோவல் ஈரோட் ஸ்டேஷனுக்கு (வட) 84 மைல். புரமதிகை, மாமன் பறியல் சலந்தரன் விற் சு-க. R-
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1556 மலைநாடு - பரசுராமன் ஈழநாடு 6. திருமுருகன்பூண்டி முருகக்கட வுள் பூசித்த தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 1. திருக்கோணமலை -- ( சு - ர் ) கோ பெற்ற பொருளைப் பரிப்பித்த தலம் . ( சு - ர் ) ணேச்வார் . ( தே - ர் ) மாதுமையம்மை . திருக் முருகநாதர் . ( தே -ர் ) முயங்குபூண்முலை கைலாயக் கொடுமுடிகளில் ஒன்று . ஞா - . P- சிலோன் ரயிலில் திருக்கணாமலை ஸ்டே வழி திருப்பூர்ஸ்டேஷனிலிருந்து ( வட ) அவ யம்மை . ( தீ - ம் ) முருகதீர்த்தம் சு - . ஈரோட் ஷன் . நாசிவழி 5 - மைல் இருக்கிறது . 2. திருக்கேதீசீவாம் - - ( கர் ) கேதீச் சுரர் . ( தே - ர் ) கௌரியம்பிகை . ( தீ - ம் ) பிராட்டியார் பிரமன் முதலியோர் பூசித்த 7. திருப்புக்கொளியூர் - - ( அவினாசி ) கௌரிதீர்த்தம் . ஞா - சு - . R- லோன் தலம் . சயில்வேயில் திருக்கேஸ்வரம் ஸ்டேஷன் . ஒரு கற்பத்தில் பிரமவிஷ்ணுக்க ளிறைவனிடத்து ஒடுங்கிய தலம் . சுந்தர ஈழநாடு முற்றும் . மூர்த்தி சுவாமிகள் முதலையுண்ட பிள்ளையை வருவித்த தலம் . இதற்கு தக்ஷிணகாசி யென கொங்குநாடு வும் பெயர் ( சு - ர் ) அவினாசியீச்சுரர் . ( தேர் ) பெருங்கருணையம்மை . சு - . திருப்பூருக்கு 1. திருவெஞ்சமாகூடல் வெஞ்சன் அடுத்த ஸ்டேஷன் மங்கலத்தி லிறங்கினால் என்னும் அசுரன் பூசித்த தலம் . இந்திரன் 5 - மைல் . ஆக கொங்குநாடு 7 . பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) விகிர்தேசுசர் . ( தேவர் ) விகிர்தவல்லி . ( தீ - ம் ) வேகாதி . சு - . கரு கொங்குநாடு முற்றும் . ஆருக்கு ( தெ ) 12 - மைல் . 2. திருக்கருவூர்த் திருவாநிலை - பிரமன் மலைநாடு நித்திரைசெய்த காலையில் காமதேனு சிருட் 1. திருவஞ்சைக்களம் டிக்க வரம்பெற்ற தலம் . கருவூர்த்தேவர் பல தாயைக் கொன்ற பழி நீங்கப் பூசித்த தலம் . அற்புதங்கள் நடத்தி முத்திபெற்ற தலம் . சோமான் பெருமாணாயனார் திருப்பணி எறிபத்த நாயனார் புகழ்ச்சோழநாயனார் முத செய்த தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் லியோர் முத்தியடைந்த தலம் . ( சு - ர் ) பசுப சேரமான் தீச்சுரர் . ( தே - ர் ) கிருபாநாயகி . ( தீ - ம் ) ஆம் யடைந்த தலம் . ( சு - ர் ) அஞ்சைக்களத்தீசர் . பெருமாணாயனாரும் கைலையை பிராவதிந்தி . ஞா - . R- ஸ்டேஷன் 3. திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி ( தே - ர் ) உமையம்மை . ( தீ - ம் ) அலைவாய்த் தீர்த் இது தம் . சென்னைக்கு 360 - மைலிலுள்ள சோர திருக்கைலையின் கொடுமுடிகளி லொன்று . னூர் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( 35 ) மைல் சென்று பிரமவிஷ்ணுக்கள் பூசித்த தலம் ( சு - ர் ) கொடு இருஞாலக்கடை ஸ்டேஷனை யடைந்து முடிநாதர் . ( தேர் ) பண்மொழியம்மை . ( தீ - மேற்கே 4 - மைல் சென்றால் இத்தலம் . ம் ) நொய்யல்நதி . ஞா - நா - சுசீந்திரம் ( சு - ர் ) தாணுமாலயன் . கொடுமுடி ஸ்டேஷன் . 4. திருச்செங்குன்றூர் ( தே - ர் ) உமாதேவி . ( தீ - ம் ) நெய்யாறு . திரி - உமையம்மை மூர்த்திகளு மெழுந்தருளி யிருக்குந் தலம் . பூசித்து அர்த்தபாகம் பெற்ற தலம் . சிங்க வன்மன் புலியுரு நீங்கப்பெற்ற தலம் . திரு சத்திஷேத்திரம் . பரசுராமர் பூசித்த தலம் . கன்னியாகுமரி - ( தே - ர் ) குமரியம்மை . ஞானசம்பந்தருடன் தொடர்ந்த சிவனடிய வரை வருத்திய காத்தினைப் போக்கியருளிய மலைநாடு முற்றும் . தலம் . ( சு - ர் ) அர்த்தநாரீசுரர் . ( தே - ர் ) பாகம் பிரியாளம்மை . ( தீ - ம் ) பிரமதீர்த்தம் . ஞா - . துளுநாடு குன்றுதோறாடல்களில் ஒன்று . திருகணா திருக்கோகர்ணம் முன்னர் கூறியுள்ளது . விற்கு 10 - கடிகையிலிருக்கிறது . 5. திருநணா- பராசரர் முதலிய அநேக அட்ட வீரட்டம் ( ) திருக்கண்டியூர் . ருஷிகளும் தேவரும் பூசித்த தலம் . ( கர் ) ( ) திருவதிகை . ( ) திருக்கோவலூர் . ( ) சங்கமேசுவரர் . ( தே - ர் ) வேதாம்பிகை . ( நீ - ம் ) திருப்பறியல் . ( 6 ) திருவிற்குடி . ( சு ) திரு காவிரி பவாரி அமிர்தசிரசு முதலிய தீர்த் வழுவூர் . ( ) திருக்கொறுக்கை . ( ) திருக் தசங்கமமாகிய திருவேணி சங்கமம் . ஞா.க. கடவூர் . பூமன் றிருக்கண்டி யந்தகன் கோவல் ஈரோட் ஸ்டேஷனுக்கு ( வட ) 84 மைல் . புரமதிகை மாமன் பறியல் சலந்தரன் விற் சு - . R