அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1555 பாண்டி நாடு காசியார், கெடுமாற நாயனார் திருத்தொண்டு கங்கா தீர்த்தம். ஞா-ச, சு-க. திருஆடானைய செய்து முத்திபெற்ற தலம். இதன் பெரு லிருந்து வடக்கு 12-மைல். R-அறந்தாங்கியி மை பல வுள. அவற்றை ஆலாஸ்ய மகாத்மி லிருந்து 28-மைல். வத்துட் காண்க. (சு-ர்) சொக்கநாதர். (தேர்) 11. திருசாமேச்வாம் - இராமர், லஷ் மீனாக்ஷியம்மை. (தீ-ம்) பொற்றாமரை, ஞா- மணர், அனுமான், அகஸ்தியர், முதலியோர் க, கா-உ. இதற்கு கடம்பவன புராணம், பூசித்துப் பிரமகத்தி முதலிய பாவங்கள் நீல் பரஞ்சோதியார் பாடிய திருவிளையாடல், கப்பெற்ற தலம். குணாநிதி பாண்டியன் வேம்பத்தூரார் பாடிய திருவிளையாடல், சுந் மகளாகிய இலக்குமி தேவியை மாதவன் கள தரபாண்டியம் என்ற புராணங்களும், மதுரை வாக மணந்து சேதுமாதவராக அமர்ந்த தலம். பதிற்றுப் பத்தந்தாதி, பலபட்டடைச் சொக் ஞா-உ, நா-க. நிரம்பவழகிய தேசிகர் பாடிய கநாத பிள்ளை இயற்றிய மதுரை மும்மணிக் சேதுபுராண முடையது. பலபட்டடைச் கோவை, மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ், சொக்கநாதப் புலவர் பாடிய தேவையுலா மீனாட்சியம்மை குறம், மதுரைக் கலம்பகம் உடையது. ரயில்வே ஸ்டேஷன். முதலிய நூல்களும் உண்டு, R-ஸ்டேஷன் 12. திருச்சுழியல் உமையும், சதா இதற்கு 1-கடிகையில். னந்தரும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) திருமேனி 6. திருவாப்பனூர் - பாண்டியன் நாதர். (தே-ர்) துணைமாலையம்மை. (தீ-ம்) பொருட்டு அவன் குதிரை கட்டிய ஆப்பி நற்றுணை தீர்த்தம். சுக. புராணமுடையது. னின்றும் இறைவன் தரிசனம் தந்தருளிய திருச்சுழியல் வெண்பா அந்தாதியுடையது. தலம். (ச-ர்) ஆப்பனூர்க் காரணர். (தேர்) R-விருது நகரி விருந்து (வ-கி) 19-மைல். அம்பிகையம்மை. (தீ-ம்) இடப தீர்த்தம். திருப்பூவணத்திருந்து (தெ) 12-கடிகையில். ஞா-க. புராணமுடையது. மதுரைக்கு (வ) 13. திருஉத்தாகோசமங்கை - சாண் 1-மைல். டில்யரூஷி, கங்கை முதலியோர் பூசித்த தலம், 7. திருப்பூவணம் - பப்புரு மகாருஷி மாணிக்கவாசக சுவாமிகளுக்குச் சிவபெரு பூசித்த தலம். பொன்னனையாள் இறை மான் தரிசனம் கொடுத்தருளிய தலம். (ச-ர்) வன் திருவுருக் கண்டு அழகப்பிரானோ எனப் உத்தரகோசமங்கைநாதர். (தேர்) உத்தா பெற்ற தலம். (சு-ர்) பூவணநாதர். (தே-ர்) கோசமங்கையம்மை. (தீ - ம்) சிவகங்கை பன்னாம்பிகை. (தீ-ம்) வைகை. ஞா-2, புசாணமுடையது. நா-க, சு-க. புராணமும், உலாவுமுடையது. 14. திருநெல்வேலி பஞ்சகாலத்து R-ஸ்டேஷன் ஓர் அடியவர் நிவேதனத்துக்கு உலர்த்திய 8. திருக்கானப்பேர் (காளையார் நெல்லை வெள்ளங்கொண்டு செல்லாமல் கோயில்) கௌண்டில்யருஷி முதலியோர் வேலிசெய்த தலம். பல அற்புதங்கள் நடத் பூசித்த தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குக் தியருளிய தலம். (க-ர்) நெல்வேலி காதர், காளையுருக்காட்டிய தலம். சூர்யன் ரத்னங் (தேர்) காந்திமதியம்மை. (தீ.ம்) தாம்பிர கொண்டு பூசித்த தலம். (சு-ர்) கானக்காளை வர்ணி தீர்த்தம். ஞா-க. புராணமுண்டு; செல் மீசுரர். (தே-ர்) மகமாயியம்மை. (தீ-ம்) இட லையந்தாதி, நெல்லைச்சிலேடை வெண்பா பதீர்த்தம். ஞா - 5, காட்டாசன் முதலியன உண்டு. R-ஸ்டேஷன். கோட்டை ஸ்டேஷனிலிருந்து 15-மைல். 15. திருக்குற்றலம் புஷ்பகந்தர், 9. திருஆடானை வசுமுனிவர், சத்த கவுற்சனர் முதலியோர் பூசித்த தலம். அகஸ் கன்னியர் பூசித்த தலம். (ச-ர்) ஆதிரத்த தியர் இத்தலத்துக்கு வருகையில் இத்தலம் நாயகர். (தேர்) அம்பாயிரவல்லியம்மை. வைணவத்தலமாயிருந்தது உணராது உட் (தீ-ம்) இரத்த தீர்த்தம். பிருகு முனிவர் ஒரு சென்று வைணவராற் றடையுண்டு வைணவ வாசரை மரியாதை செய்யாமையா லடைந்த வருத்தாங்கிச்சென்று பெருமாளைச் சிவமூர்த் ஆட்டுத்தலையும் ஆனையுடலும் பெற்ற சாபம் தியாக்கிய தலம். (சு- ர்) குற்றாலநாதர். நிவாரணமான தலம். ஞா-க. மேற்கூறிய (தேர்) குழல்வாய்மொழியம்மை. (தீ-ம்) கானப்பேருக்கு (3) 21-மைல். R-காரைக் சிதசாரதி முதலிய பல நீர்த்தங்கள், ஞா-உ. குடி ஸ்டேஷனிலிருந்து 38மைல். புராணமும், குறவஞ்சியு முடையது. R-தென் 10. திருப்புனவாயில் - சசர்வேதங் காசி சயில் ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) 3,- கள் பூசித்த தலம். (ச-ர்) திருப்புனவாயி மைல். லீகசர். (நேர்) பாங்கருணைகாயி. (தீ-ம்) பாண்டிகாட் முற்றும்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1555 பாண்டி நாடு காசியார் கெடுமாற நாயனார் திருத்தொண்டு கங்கா தீர்த்தம் . ஞா - சு - . திருஆடானைய செய்து முத்திபெற்ற தலம் . இதன் பெரு லிருந்து வடக்கு 12 - மைல் . R- அறந்தாங்கியி மை பல வுள . அவற்றை ஆலாஸ்ய மகாத்மி லிருந்து 28 - மைல் . வத்துட் காண்க . ( சு - ர் ) சொக்கநாதர் . ( தேர் ) 11. திருசாமேச்வாம் - இராமர் லஷ் மீனாக்ஷியம்மை . ( தீ - ம் ) பொற்றாமரை ஞா- மணர் அனுமான் அகஸ்தியர் முதலியோர் கா - . இதற்கு கடம்பவன புராணம் பூசித்துப் பிரமகத்தி முதலிய பாவங்கள் நீல் பரஞ்சோதியார் பாடிய திருவிளையாடல் கப்பெற்ற தலம் . குணாநிதி பாண்டியன் வேம்பத்தூரார் பாடிய திருவிளையாடல் சுந் மகளாகிய இலக்குமி தேவியை மாதவன் கள தரபாண்டியம் என்ற புராணங்களும் மதுரை வாக மணந்து சேதுமாதவராக அமர்ந்த தலம் . பதிற்றுப் பத்தந்தாதி பலபட்டடைச் சொக் ஞா - நா - . நிரம்பவழகிய தேசிகர் பாடிய கநாத பிள்ளை இயற்றிய மதுரை மும்மணிக் சேதுபுராண முடையது . பலபட்டடைச் கோவை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் சொக்கநாதப் புலவர் பாடிய தேவையுலா மீனாட்சியம்மை குறம் மதுரைக் கலம்பகம் உடையது . ரயில்வே ஸ்டேஷன் . முதலிய நூல்களும் உண்டு R- ஸ்டேஷன் 12. திருச்சுழியல் உமையும் சதா இதற்கு 1 - கடிகையில் . னந்தரும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) திருமேனி 6. திருவாப்பனூர் - பாண்டியன் நாதர் . ( தே - ர் ) துணைமாலையம்மை . ( தீ - ம் ) பொருட்டு அவன் குதிரை கட்டிய ஆப்பி நற்றுணை தீர்த்தம் . சுக . புராணமுடையது . னின்றும் இறைவன் தரிசனம் தந்தருளிய திருச்சுழியல் வெண்பா அந்தாதியுடையது . தலம் . ( - ர் ) ஆப்பனூர்க் காரணர் . ( தேர் ) R- விருது நகரி விருந்து ( - கி ) 19 - மைல் . அம்பிகையம்மை . ( தீ - ம் ) இடப தீர்த்தம் . திருப்பூவணத்திருந்து ( தெ ) 12 - கடிகையில் . ஞா - . புராணமுடையது . மதுரைக்கு ( ) 13. திருஉத்தாகோசமங்கை - சாண் 1 - மைல் . டில்யரூஷி கங்கை முதலியோர் பூசித்த தலம் 7. திருப்பூவணம் - பப்புரு மகாருஷி மாணிக்கவாசக சுவாமிகளுக்குச் சிவபெரு பூசித்த தலம் . பொன்னனையாள் இறை மான் தரிசனம் கொடுத்தருளிய தலம் . ( - ர் ) வன் திருவுருக் கண்டு அழகப்பிரானோ எனப் உத்தரகோசமங்கைநாதர் . ( தேர் ) உத்தா பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) பூவணநாதர் . ( தே - ர் ) கோசமங்கையம்மை . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை பன்னாம்பிகை . ( தீ - ம் ) வைகை . ஞா -2 புசாணமுடையது . நா - சு - . புராணமும் உலாவுமுடையது . 14. திருநெல்வேலி பஞ்சகாலத்து R- ஸ்டேஷன் ஓர் அடியவர் நிவேதனத்துக்கு உலர்த்திய 8. திருக்கானப்பேர் ( காளையார் நெல்லை வெள்ளங்கொண்டு செல்லாமல் கோயில் ) கௌண்டில்யருஷி முதலியோர் வேலிசெய்த தலம் . பல அற்புதங்கள் நடத் பூசித்த தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குக் தியருளிய தலம் . ( - ர் ) நெல்வேலி காதர் காளையுருக்காட்டிய தலம் . சூர்யன் ரத்னங் ( தேர் ) காந்திமதியம்மை . ( தீ.ம் ) தாம்பிர கொண்டு பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கானக்காளை வர்ணி தீர்த்தம் . ஞா - . புராணமுண்டு ; செல் மீசுரர் . ( தே - ர் ) மகமாயியம்மை . ( தீ - ம் ) இட லையந்தாதி நெல்லைச்சிலேடை வெண்பா பதீர்த்தம் . ஞா - 5 காட்டாசன் முதலியன உண்டு . R- ஸ்டேஷன் . கோட்டை ஸ்டேஷனிலிருந்து 15 - மைல் . 15. திருக்குற்றலம் புஷ்பகந்தர் 9. திருஆடானை வசுமுனிவர் சத்த கவுற்சனர் முதலியோர் பூசித்த தலம் . அகஸ் கன்னியர் பூசித்த தலம் . ( - ர் ) ஆதிரத்த தியர் இத்தலத்துக்கு வருகையில் இத்தலம் நாயகர் . ( தேர் ) அம்பாயிரவல்லியம்மை . வைணவத்தலமாயிருந்தது உணராது உட் ( தீ - ம் ) இரத்த தீர்த்தம் . பிருகு முனிவர் ஒரு சென்று வைணவராற் றடையுண்டு வைணவ வாசரை மரியாதை செய்யாமையா லடைந்த வருத்தாங்கிச்சென்று பெருமாளைச் சிவமூர்த் ஆட்டுத்தலையும் ஆனையுடலும் பெற்ற சாபம் தியாக்கிய தலம் . ( சு- ர் ) குற்றாலநாதர் . நிவாரணமான தலம் . ஞா - . மேற்கூறிய ( தேர் ) குழல்வாய்மொழியம்மை . ( தீ - ம் ) கானப்பேருக்கு ( 3 ) 21 - மைல் . R- காரைக் சிதசாரதி முதலிய பல நீர்த்தங்கள் ஞா - . குடி ஸ்டேஷனிலிருந்து 38 மைல் . புராணமும் குறவஞ்சியு முடையது . R- தென் 10. திருப்புனவாயில் - சசர்வேதங் காசி சயில் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) 3 கள் பூசித்த தலம் . ( - ர் ) திருப்புனவாயி மைல் . லீகசர் . ( நேர் ) பாங்கருணைகாயி . ( தீ - ம் ) பாண்டிகாட் முற்றும்