அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1554 பாண்டிநாடு வாளன்னகண்ணியம்மை. (தீ - ம்) காரண கண்ணியம்மை. (தீ - ம்) அமிர்த தீர்த்தம். கங்கை. R-திருவாரூருக்கு (தெ-3) 6- R-வேதாரண்யத்திற்கு (தெ) 6-மைல். மைல், திருநாட்டியத்தான்குடி ஸ்டேஷனி 128. திருப்பெருந்துறை --பராசாருஷி, லிருந்து கிழக்கு 7-மைல். மூவர் பதிகம் 4. பிருகுருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். இதற்கு (தெ-மே) 2-கடிகையில். மாணிக்கவாசகருக்குக் குருந்தின்கீழ் ஆசாரிய 122. திருக்கைச்சின்னம் திரண மூர்த்தமாக எழுந்தருளி உபதேசித்த தலம். பிந்தருஷி பூசித்த தலம். (சு-ர்) கைச்சின ச-ர்) ஆத்மநாதர். (தே-ர்) உமாதேவியம்மை. நாதேச்சுரர். (தே - ர்) வெள்வளையம்மை. (தீ-ம்) சிவகங்கை. மாணிக்கவாசக சுவாமி ஞா-க, R-திருநெல்லிக்காஸ்டேஷனிலிருந்து கள் திருவாசகம் உடையது. சுந்தரமுனிவர் (கிழ) 2-மைல். இதற்கு (கிழ) 3-கடிகையில் பாடிய திருப்பெருந்துறைப் புராணமும், 123. திருக்கோளிலி - (திருக்குவளை) மகா வித்வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி பூசித்த தலம். சுந்தா பாடிய திருப்பெருந்துறைப் புராணமும் மூர்த்தி நாயனார்க்கு நெல்லருளிய தலம். உடையது. (சு-ர்) கோளிலிநாதர். (தே-ர்) வண்டமர் ஆகச் சோழநாட்டுப் பதிகம் பெற்ற பூங்குழலம்மை. (நீ-ம்) திருக்குவளைத் தீர்த் தலங்கள் (கக0). தம். இது சத்தவிடங்கத் தலத்துளொன்று. பிரமராடனம், மூவர் பதிகம்-ச. R-திருநெல் சோழநாடு முற்றும். லிக்காவல் ஸ்டேஷனிலிருந்து (கி) 7-மைல். இதற்கு (தெ-A) 2 -கடிகையில். பாண்டிநாடு 124. திருவாய்ழர் முசுகுந்த சக்கர 1. திருப்புத்தூர்-உமாதேவியார் வர்த்தி முதலியோர் பூசித்த தலம். இது முதலியோர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) திருப்புத் சத்தவிடங்கத் தலத்துள் ஒன்று. (சு-ர்) வாய் தூரீசர். (தே-ர்) சிவகாமித்தாயம்மை. (தீ-ம்) மூர்நாதர். (தே-ர்) பாலினுநன்மொழியம்மை, அற்புதகங்கை. ஞா-நா-2. R-மானாமதுரை (தீ-ம்) சண்டமாருத தீர்த்தம். கமலநடனம். ஸ்டேஷனிலி றங்கிச் சிவகங்கை சென்று அங் ஞா-நா-ஈ. இ-திருநெல்லிக்காவல் ஸ்டேஷ கிருந்து 22-மைல் சென்றால் இத் தலம். னிலிருந்து (A) 10-மைல். இதற்கு (தெ-A) புராணமிருக்கிறது. 17 -கடிகையில். 2. திருக்கொடுங்குன்றம் (பிரான் 125. திருமறைக்காடு (வேதாரண் மலை) மகோதரருஷி பூசித்த தலம். (சு-ர்) யம்) வேதங்களும், முசுகுந்த சக்கிரவர்த்தியும் கொடுங்குன்றேகார். (தே - ர்) குயிலமுத பூசித்த தலம். சமயாசாரியர்களாகிய சம்பங் நாயகி. (தீ-ம்) சிவகங்கை. ஞா-க. - காரைக் தர் அப்பர்களால் வேதம் பூசித்தடைந்த குடியிலிருந்து (வ-கி) 26-மைல். கதவைத் திறப்பித்துத் தரிசனஞ் செய்த 3. திருவேடகம் அருச்சுனனிடம் தலம். சத்தவிடங்கத் தலத்துள் ஒன்று. (சு-ர்) வேடராய்ச்சென்று விற்றழும்பு பெற்ற தலம். மறைக்காட்டீசர். (தேர்) யாழைப்பழித்த சம்பந்தர் ஆற்றகத்து விட்ட ஏடு கரையேறிய மொழியம்மை. (தீ-ம்) வேத தீர்த்தம். மூவர் தலம். (சு-ர்) ஏடகநாதர். (தே-ர்) மாதேவி பதிகம்-கக. அகோர தேவர் பாடிய வேதா யம்மை. (தீ-ம்) வைகை. ஞா-க. ரணிய புராணமும், பாஞ்சோதி முனிவர், முண்டு. B-சோழவந்தான் ஸ்டேஷனிலி பாடிய திருமறைக்காட்டுப் புராணமும் உடை ருந்து 3-மைல். இதற்கு 8-கடிகையில். யது. மறைசையர் தாதி யென்று ஒன்றுண்டு. 4. திருப்பரங்கிரி - சிபிச் சக்ரவர்த்தி R-வேதாரணியம். இதற்கு (தெ) 1-கடி யின் தானத்தின் பொருட்டு இறைவன் கையில், தானம் வாங்கச் சென்ற தலம். தெய்வயானை 126. திருஅகத்தியான்பள்ளி - அகத் யைக் குமாரக்கடவுள் மணங்கொண்ட தலம், தியர் பூசித்த தலம். (எ-ர்) அகத்தீசுவார். (சர்) பரங்குன்றேசார். (தேர்) ஆவுடை (தே-ர்) மங்கைநாயகி. (8-ம்) அகஸ்திய தீர்த் நாயகி. (நீ-ம்) பிரமகூவம், சரவண தீர்த்தம். ஞா-க. R-ஸ்டேஷன். இதற்கு (தெ) இது முருகக்கடவுள் படைவீடுகளுள் ஒன்று, 5-கடிகையில். R-திருப்பாங்குன்றம். 127. திருக்கோடி குழகர் (குழகர் 5. திருவாலவாய் - சிவமூர்த்தி (64) கோயில்) வாயுதேவன் பூசித்த தலம். (சர்) திருவிளையாடல் செய்தருளிய தலம். மூர்த்தி அமிர்தகடேசுவார். (தே-ர்) மையார் தடம் காயனார், குலச்சிறை நாயனார், மங்கையர்க் புரான் தம்.
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1554 பாண்டிநாடு வாளன்னகண்ணியம்மை . ( தீ - ம் ) காரண கண்ணியம்மை . ( தீ - ம் ) அமிர்த தீர்த்தம் . கங்கை . R- திருவாரூருக்கு ( தெ -3 ) 6- R- வேதாரண்யத்திற்கு ( தெ ) 6 - மைல் . மைல் திருநாட்டியத்தான்குடி ஸ்டேஷனி 128. திருப்பெருந்துறை --பராசாருஷி லிருந்து கிழக்கு 7 - மைல் . மூவர் பதிகம் 4. பிருகுருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . இதற்கு ( தெ - மே ) 2 - கடிகையில் . மாணிக்கவாசகருக்குக் குருந்தின்கீழ் ஆசாரிய 122. திருக்கைச்சின்னம் திரண மூர்த்தமாக எழுந்தருளி உபதேசித்த தலம் . பிந்தருஷி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கைச்சின - ர் ) ஆத்மநாதர் . ( தே - ர் ) உமாதேவியம்மை . நாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) வெள்வளையம்மை . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை . மாணிக்கவாசக சுவாமி ஞா - R- திருநெல்லிக்காஸ்டேஷனிலிருந்து கள் திருவாசகம் உடையது . சுந்தரமுனிவர் ( கிழ ) 2 - மைல் . இதற்கு ( கிழ ) 3 - கடிகையில் பாடிய திருப்பெருந்துறைப் புராணமும் 123. திருக்கோளிலி - ( திருக்குவளை ) மகா வித்வான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி பூசித்த தலம் . சுந்தா பாடிய திருப்பெருந்துறைப் புராணமும் மூர்த்தி நாயனார்க்கு நெல்லருளிய தலம் . உடையது . ( சு - ர் ) கோளிலிநாதர் . ( தே - ர் ) வண்டமர் ஆகச் சோழநாட்டுப் பதிகம் பெற்ற பூங்குழலம்மை . ( நீ - ம் ) திருக்குவளைத் தீர்த் தலங்கள் ( கக 0 ) . தம் . இது சத்தவிடங்கத் தலத்துளொன்று . பிரமராடனம் மூவர் பதிகம் - . R- திருநெல் சோழநாடு முற்றும் . லிக்காவல் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( கி ) 7 - மைல் . இதற்கு ( தெ- A ) 2 -கடிகையில் . பாண்டிநாடு 124. திருவாய்ழர் முசுகுந்த சக்கர 1. திருப்புத்தூர் - உமாதேவியார் வர்த்தி முதலியோர் பூசித்த தலம் . இது முதலியோர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) திருப்புத் சத்தவிடங்கத் தலத்துள் ஒன்று . ( சு - ர் ) வாய் தூரீசர் . ( தே - ர் ) சிவகாமித்தாயம்மை . ( தீ - ம் ) மூர்நாதர் . ( தே - ர் ) பாலினுநன்மொழியம்மை அற்புதகங்கை . ஞா - நா -2 . R- மானாமதுரை ( தீ - ம் ) சண்டமாருத தீர்த்தம் . கமலநடனம் . ஸ்டேஷனிலி றங்கிச் சிவகங்கை சென்று அங் ஞா - நா - . - திருநெல்லிக்காவல் ஸ்டேஷ கிருந்து 22 - மைல் சென்றால் இத் தலம் . னிலிருந்து ( A ) 10 - மைல் . இதற்கு ( தெ- A ) புராணமிருக்கிறது . 17 -கடிகையில் . 2. திருக்கொடுங்குன்றம் ( பிரான் 125. திருமறைக்காடு ( வேதாரண் மலை ) மகோதரருஷி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) யம் ) வேதங்களும் முசுகுந்த சக்கிரவர்த்தியும் கொடுங்குன்றேகார் . ( தே - ர் ) குயிலமுத பூசித்த தலம் . சமயாசாரியர்களாகிய சம்பங் நாயகி . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை . ஞா - . - காரைக் தர் அப்பர்களால் வேதம் பூசித்தடைந்த குடியிலிருந்து ( - கி ) 26 - மைல் . கதவைத் திறப்பித்துத் தரிசனஞ் செய்த 3. திருவேடகம் அருச்சுனனிடம் தலம் . சத்தவிடங்கத் தலத்துள் ஒன்று . ( சு - ர் ) வேடராய்ச்சென்று விற்றழும்பு பெற்ற தலம் . மறைக்காட்டீசர் . ( தேர் ) யாழைப்பழித்த சம்பந்தர் ஆற்றகத்து விட்ட ஏடு கரையேறிய மொழியம்மை . ( தீ - ம் ) வேத தீர்த்தம் . மூவர் தலம் . ( சு - ர் ) ஏடகநாதர் . ( தே - ர் ) மாதேவி பதிகம் - கக . அகோர தேவர் பாடிய வேதா யம்மை . ( தீ - ம் ) வைகை . ஞா - . ரணிய புராணமும் பாஞ்சோதி முனிவர் முண்டு . B- சோழவந்தான் ஸ்டேஷனிலி பாடிய திருமறைக்காட்டுப் புராணமும் உடை ருந்து 3 - மைல் . இதற்கு 8 - கடிகையில் . யது . மறைசையர் தாதி யென்று ஒன்றுண்டு . 4. திருப்பரங்கிரி - சிபிச் சக்ரவர்த்தி R- வேதாரணியம் . இதற்கு ( தெ ) 1 - கடி யின் தானத்தின் பொருட்டு இறைவன் கையில் தானம் வாங்கச் சென்ற தலம் . தெய்வயானை 126. திருஅகத்தியான்பள்ளி - அகத் யைக் குமாரக்கடவுள் மணங்கொண்ட தலம் தியர் பூசித்த தலம் . ( - ர் ) அகத்தீசுவார் . ( சர் ) பரங்குன்றேசார் . ( தேர் ) ஆவுடை ( தே - ர் ) மங்கைநாயகி . ( 8 - ம் ) அகஸ்திய தீர்த் நாயகி . ( நீ - ம் ) பிரமகூவம் சரவண தீர்த்தம் . ஞா - . R- ஸ்டேஷன் . இதற்கு ( தெ ) இது முருகக்கடவுள் படைவீடுகளுள் ஒன்று 5 - கடிகையில் . R- திருப்பாங்குன்றம் . 127. திருக்கோடி குழகர் ( குழகர் 5. திருவாலவாய் - சிவமூர்த்தி ( 64 ) கோயில் ) வாயுதேவன் பூசித்த தலம் . ( சர் ) திருவிளையாடல் செய்தருளிய தலம் . மூர்த்தி அமிர்தகடேசுவார் . ( தே - ர் ) மையார் தடம் காயனார் குலச்சிறை நாயனார் மங்கையர்க் புரான் தம் .