அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1558 சோழநாடு வரி. (தீ-ம்) அகிலாண்ட தீர்த்தம், அழகேன வில்வவன நாதர். (தேர்) சௌந்தாவதி. வரிதீர்த்தம். ஞா-க. தன் மனைவியிடம் ஐயம் (தீ-ம்) குடமுருட்டிந்தி, ஞா-க. R-கொர கொண்டு பாத்திரை சென்ற வணிகன்பொரு டாச்சேரி ஸ்டேஷனிலிருந்து (வ-A) 5- ட்டு அவனது ஐயத்தைத் தீர்க்க நந்தியைக் மைல். இதற்கு (தெ-கி) 10-கடிகையில். கோயிலுக்குப்பின்னும், பின்னிருந்த ஆத்தி 114. திருப்பேசெயில் (ஓகைப்பே விருக்ஷ த்தை முன்னும் அவர் பிரார்த்தனைப் ரையூர்) வருணன் முதலியோர் பூசித்த தலம். படி வருவித்த தலம். (தெ-மே) 10-கடிகையில். (சு-ர்) சகலபுவனேசுவார். (தேர்) மேகலாம் 107. திருவுசாத்தானம் (கோயிலூர்) பாள். (தீ-ம்) வருண தீர்த்தம். ஞா-க. B- இராம லக்ஷ்மணர், அதுமான் முதலியோர் பூசி குழிக்கரை ஸ்டேஷனிலிருந்து (தெ) 3- த்த தலம். (சு-ர்) மந்திரபுரேசர். (தேர்) மைல். இதற்கு (தெ) 3-கடிகையில், பெரியநாயகி. (தீ - ம்) சுக்கிரீவ தீர்த்தம். 115. திருக்கொள்ளிக்காடு - சுதீஷண ஞா-க. புராணமிருக்கிறது. முத்துப்பேட்டை ருஷியும் வீரபத்திரரும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) 2-மைல். (தெ-3) அக்கீசுவார். (தேர்) பஞ்சினுமெல்லடியம் 7-கடிகையில் மை. (தீ-ம்) அக்னி தீர்த்தம். ஞா-க. R-ஆலத் 108. திருஇடும்பாவனம் இடும்ப தம்பாடி ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) 31-மைல். னென்னு மகான் பூசித்து வலிபெற்ற தலம். இதற்கு (கிழ) வ-கடிகையில். (சு-ர்) சற்குணநாதர். (தே-ர்) மங்கள நாயகி. 116. திருத்தெங்கூர் அரிகரபுத்திரர் (நீ - ம்) சுமுகபுட்கரணி. ஞா-5. R-தில்லை பூசித்த தலம். (சு - ர்) வெள்ளிமலைநாதர், விளாகம் ஸ்டேஷனுக்கு (தெ) 4-மைல். (கி) (தே-ர்) பெரியநாயகி. (தீ-ம்) கருணாகர தீர்த் முக்கால் கடிகையில். தம். ஞா-க. R-திருநெல்லிக்காவலுக்கு (மே) 109. திருக்கடிக்குளம் விநாயகர் 2-மைல். இதற்கு (வ-கி) வ-கடிகையில். பூசித்து மாம்பழம் பெற்ற தலம். (சு-ர்) கற்ப 117. திருநெல்லிக்கா - தாருகாவன கேசுரர். (தே-ர்) சௌந்தரநாயகி. (தீ-ம்) த்து ருஷிகள் பூசித்த தலம். (சு-ர்) நெல்லி விநாயகர் கண்ட தீர்த்தம். ஞா-க. R-திருத் வன நாதர். (தே-ர்) மங்கள நாயகி. (நீ-ம்) அற் தருப்பூண்டிக்கு (தெ-கி) 11-மைல். (வ-கி) புததீர்த்தம். ஞா-க. R-ஸ்டேஷன். இதற்கு 10-கடிகையில், (வ) 3-கடிகையில், 110. திருத்தண்டலை நீணெறி-(தண்ட 118. திருநாட்டியத்தான்குடி லைச்சேரி) கூர்மாவதாரங் கொண்ட விஷ்ணு கண்ட ருஷியும் யானை முதலியவும் பூசித்துப் வின் முதுகோட்டைப் பெயர்த்த தலம். (சு-ர்) பேறடைந்த தலம். கோட்புலி நாயனார் முத்தி நீணெறிநாதேசுரர். (தே - ர்) ஞான நாயகி. பெற்ற தலம். (சு-ர்) கரிநாதேச்சுரர். (தேர்) (-ம்) சிவகங்கை. ஞா-க. -திருத்தருப் மலர்மங்கையம்மை. (தீ-ம்) மகா தீர்த்தம். பூண்டிக்கு (வ) 3-மைல். (மே) 5-கடிகையில், சு-க. R-ஸ்டேஷன். இதற்கு (தெ-கி) 4-கடி 111. திருக்கோட்டூர் - குச்சா ருஷி கையில். பூசித்த தலம். (சு-ர்) கொழுந்தேசார். (தேர்) 119. திருக்காறயில் (திருக்காற மதுரவசனியம்மை. (தீ-ம்) அமிர்த தீர்த்தம். வாசல்) இந்திரன், முசுகுந்தன் முதலியோர் ஞா-க. R-இராஜமன்னார் கோயிலுக்கு (தெ) பூசித்த தலம். (சு-ர்) கண்ணாயிரநாதர். (தே-ர்) 10 மைல். திருத்தருப்பூண்டி ஸ்டேஷனி கைலாயநாயகியம்மை. (தீ-ம்) இந்திர தீர்த் லிருந்து (மே) மைல். புராணமிருக் தம். இது சத்தவிடங்கத் தலத்து ளொன்று. கிறது. (மே) 72-கடிகையில், குக்குட நடனம். ஞா-க. R-திருவாரூருக்கு 112. திருவெண்டுறை வித்யாதார் (தெ) 41 மைல். இதற்கு (கிழ) 2-கடிகையில், முதலியோர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) வெண்டு 120. திருக்கன்றுப்பூர் ஒரு மாதின் றைநாதேச்சுரர். (தே-ர்) வேனெடுங்கண்ணி பொருட்டு இறைவன் கன்றுகட்டும் தறியி யம்மை. (தீ-ம்) தரள தீர்த்தம். ஞா-க. R- லிருந்து தரிசனந் தந்த தலம். (சு-ர்) நடுதறியப் ராஜமன்னார் கோயிலுக்கு (கி) 13 - மைல். பர். (தே-ர்) மாதுநாயகியம்மை. (தீ-ம்) பிர (வ) 6-கடிகையில். சன்ன தீர்த்தம். ஞா-க. R-நாட்டியத்தான் 113. திருக்கொள்ளம்பூதூர் - திருக் குடி ஸ்டேஷனி லிருந்து (கிழ ) 6-மைல். களம்பூர்) சாண்டில்ய ருஷி பூசித்த தலம். இதற்கு (தெ) 14-கடிகையில். திருஞானசம்பந்தர் ஆற்று வெள்ளத்தை ஒட 121. திருவலிவலம்-கரிக்குருவ பூசித்த த்தில் கடந்து சென்று தரிசித்த தலம். (சு-ர்) தலம். (ச-ர்) மனத்துணை நாதர். (தே - ர் ) 195 நிப 8
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1558 சோழநாடு வரி . ( தீ - ம் ) அகிலாண்ட தீர்த்தம் அழகேன வில்வவன நாதர் . ( தேர் ) சௌந்தாவதி . வரிதீர்த்தம் . ஞா - . தன் மனைவியிடம் ஐயம் ( தீ - ம் ) குடமுருட்டிந்தி ஞா - . R- கொர கொண்டு பாத்திரை சென்ற வணிகன்பொரு டாச்சேரி ஸ்டேஷனிலிருந்து ( வ- A ) 5 ட்டு அவனது ஐயத்தைத் தீர்க்க நந்தியைக் மைல் . இதற்கு ( தெ - கி ) 10 - கடிகையில் . கோயிலுக்குப்பின்னும் பின்னிருந்த ஆத்தி 114. திருப்பேசெயில் ( ஓகைப்பே விருக்ஷ த்தை முன்னும் அவர் பிரார்த்தனைப் ரையூர் ) வருணன் முதலியோர் பூசித்த தலம் . படி வருவித்த தலம் . ( தெ - மே ) 10 - கடிகையில் . ( சு - ர் ) சகலபுவனேசுவார் . ( தேர் ) மேகலாம் 107. திருவுசாத்தானம் ( கோயிலூர் ) பாள் . ( தீ - ம் ) வருண தீர்த்தம் . ஞா - . B இராம லக்ஷ்மணர் அதுமான் முதலியோர் பூசி குழிக்கரை ஸ்டேஷனிலிருந்து ( தெ ) 3 த்த தலம் . ( சு - ர் ) மந்திரபுரேசர் . ( தேர் ) மைல் . இதற்கு ( தெ ) 3 - கடிகையில் பெரியநாயகி . ( தீ - ம் ) சுக்கிரீவ தீர்த்தம் . 115. திருக்கொள்ளிக்காடு - சுதீஷண ஞா - . புராணமிருக்கிறது . முத்துப்பேட்டை ருஷியும் வீரபத்திரரும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) 2 - மைல் . ( தெ -3 ) அக்கீசுவார் . ( தேர் ) பஞ்சினுமெல்லடியம் 7 - கடிகையில் மை . ( தீ - ம் ) அக்னி தீர்த்தம் . ஞா - . R- ஆலத் 108. திருஇடும்பாவனம் இடும்ப தம்பாடி ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) 31 - மைல் . னென்னு மகான் பூசித்து வலிபெற்ற தலம் . இதற்கு ( கிழ ) - கடிகையில் . ( சு - ர் ) சற்குணநாதர் . ( தே - ர் ) மங்கள நாயகி . 116. திருத்தெங்கூர் அரிகரபுத்திரர் ( நீ - ம் ) சுமுகபுட்கரணி . ஞா -5 . R- தில்லை பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) வெள்ளிமலைநாதர் விளாகம் ஸ்டேஷனுக்கு ( தெ ) 4 - மைல் . ( கி ) ( தே - ர் ) பெரியநாயகி . ( தீ - ம் ) கருணாகர தீர்த் முக்கால் கடிகையில் . தம் . ஞா - . R- திருநெல்லிக்காவலுக்கு ( மே ) 109. திருக்கடிக்குளம் விநாயகர் 2 - மைல் . இதற்கு ( - கி ) - கடிகையில் . பூசித்து மாம்பழம் பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) கற்ப 117. திருநெல்லிக்கா - தாருகாவன கேசுரர் . ( தே - ர் ) சௌந்தரநாயகி . ( தீ - ம் ) த்து ருஷிகள் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) நெல்லி விநாயகர் கண்ட தீர்த்தம் . ஞா - . R- திருத் வன நாதர் . ( தே - ர் ) மங்கள நாயகி . ( நீ - ம் ) அற் தருப்பூண்டிக்கு ( தெ - கி ) 11 - மைல் . ( - கி ) புததீர்த்தம் . ஞா - . R- ஸ்டேஷன் . இதற்கு 10 - கடிகையில் ( ) 3 - கடிகையில் 110. திருத்தண்டலை நீணெறி- ( தண்ட 118. திருநாட்டியத்தான்குடி லைச்சேரி ) கூர்மாவதாரங் கொண்ட விஷ்ணு கண்ட ருஷியும் யானை முதலியவும் பூசித்துப் வின் முதுகோட்டைப் பெயர்த்த தலம் . ( சு - ர் ) பேறடைந்த தலம் . கோட்புலி நாயனார் முத்தி நீணெறிநாதேசுரர் . ( தே - ர் ) ஞான நாயகி . பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) கரிநாதேச்சுரர் . ( தேர் ) ( -ம் ) சிவகங்கை . ஞா - . -திருத்தருப் மலர்மங்கையம்மை . ( தீ - ம் ) மகா தீர்த்தம் . பூண்டிக்கு ( ) 3 - மைல் . ( மே ) 5 - கடிகையில் சு - . R- ஸ்டேஷன் . இதற்கு ( தெ - கி ) 4 - கடி 111. திருக்கோட்டூர் - குச்சா ருஷி கையில் . பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கொழுந்தேசார் . ( தேர் ) 119. திருக்காறயில் ( திருக்காற மதுரவசனியம்மை . ( தீ - ம் ) அமிர்த தீர்த்தம் . வாசல் ) இந்திரன் முசுகுந்தன் முதலியோர் ஞா - . R- இராஜமன்னார் கோயிலுக்கு ( தெ ) பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கண்ணாயிரநாதர் . ( தே - ர் ) 10 மைல் . திருத்தருப்பூண்டி ஸ்டேஷனி கைலாயநாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) இந்திர தீர்த் லிருந்து ( மே ) மைல் . புராணமிருக் தம் . இது சத்தவிடங்கத் தலத்து ளொன்று . கிறது . ( மே ) 72 - கடிகையில் குக்குட நடனம் . ஞா - . R- திருவாரூருக்கு 112. திருவெண்டுறை வித்யாதார் ( தெ ) 41 மைல் . இதற்கு ( கிழ ) 2 - கடிகையில் முதலியோர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) வெண்டு 120. திருக்கன்றுப்பூர் ஒரு மாதின் றைநாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) வேனெடுங்கண்ணி பொருட்டு இறைவன் கன்றுகட்டும் தறியி யம்மை . ( தீ - ம் ) தரள தீர்த்தம் . ஞா - . R- லிருந்து தரிசனந் தந்த தலம் . ( சு - ர் ) நடுதறியப் ராஜமன்னார் கோயிலுக்கு ( கி ) 13 - மைல் . பர் . ( தே - ர் ) மாதுநாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) பிர ( ) 6 - கடிகையில் . சன்ன தீர்த்தம் . ஞா - . R- நாட்டியத்தான் 113. திருக்கொள்ளம்பூதூர் - திருக் குடி ஸ்டேஷனி லிருந்து ( கிழ ) 6 - மைல் . களம்பூர் ) சாண்டில்ய ருஷி பூசித்த தலம் . இதற்கு ( தெ ) 14 - கடிகையில் . திருஞானசம்பந்தர் ஆற்று வெள்ளத்தை ஒட 121. திருவலிவலம் - கரிக்குருவ பூசித்த த்தில் கடந்து சென்று தரிசித்த தலம் . ( சு - ர் ) தலம் . ( - ர் ) மனத்துணை நாதர் . ( தே - ர் ) 195 நிப 8