அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1551 சோழநாடு, 78. திருப்பயற்றூர் (திருபயற்றங் ஷன். நாகப்பட்டினத்திற்கு (மே) 3-மைல் குடி) பயிரவர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) திருப் இதற்கு (மே) 34-கடிகையில், பயற்றீச்சுரர். (தே - ர்) காவியங் கண்ணி 84. திருக்கீழ்வேளூர் அக்ஷயதேவர் யம்மை. (நீ-ம்) கருணை தீர்த்தம். நா-க. முதலியோர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) அக்ஷய R-திருவாரூரை யடுத்த விற்குடி ஸ்டேஷனி லிங்கேசுரர். (தே-ர்) வனமுலைநாயகியம்மை. விருந்து 7-மைல். இதற்கு (வ-கி) 3-கடி (தீ-ம்) அக்ஷய தீர்த்தம். ஞா-நா R-சிக் கையில், கலையடுத்த மேலண்டை ஸ்டேஷன். (தெ) 79. திருச்செங்காட்டங்குடி கணபதீச் 2-கடிகையில், சாம் - கயமுகா சுரனைக் கொன்ற கணபதி 85. திருத்தேவூர் - - தேவகுரு பூசித்த பூசித்த தலம். கயமுகாசான் உதிரம் பெரு தலம். (சு-ர்) தேவகுருநாதர். (தே-ர்) மதுர கிய காடாதலால் செங்காடெனப் பெயர், பாஷணியம்மை. (தீ-ம்) பிரகஸ்பதி தீர்த்தம். சிறுத்தொண்ட நாயனார் திருப்பணி செய்த விருக்ஷம்-வாழை. ஞா - உ. R-கீழ்வேளூர் தலம். (சு-ர்) கணபதீச்சுார். (தே-ர்) திருக் ஸ்டேஷனிலிருந்து (தெ) 2-மைல். (வ-மே) குழனாயகியம்மை. (தீ - ம்) கணபதி தீர்த்தம். 6-கடிகையில். ஞா, நா - க. R. நன்னிலம் ஸ்டேஷனி 86. திருப்பள்ளியின் முக்கூடல் மூர் லிருந்து (கி) 6-மைல், இதற்கு (வ-கி) 1-கடி க்கருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) கையில். முக்கோணேசுரர். (தே-ர்) மைம்மேவுகண்ணி 80. திருமருகல் மார்க்கண்ட ரிஷி யம்மை. (தீ-ம்) முக்கூடல் தீர்த்தம். நா-க. பூசித்த தலம். வணிகனைத் திருஞானசம் R-திருவாரூருக்கு (வ-A) 3-மைல். (தெ-மே) பந்த சுவாமிகள் உயிர்பெறப் பாடி யுயிர்ப் 2-கடிகையில். பித்த தலம். (சு-ர்) மாணிக்க வண்ணர். 87. திருவாரூர்ழலட்டானம் (தேர்) வண்வொர் குழலியம்மை. (தீ-ம்) மால், இந்திரன், முசுகுந்தச்சக்ரவர்த்தி முத பாணிக்க தீர்த்தம். ஞா-நா-1. -நன்னி வியோர் பூசித்துப் பேறடைந்த தலம். நமி லத்திருந்து (கி) 8 - மைல். இதன் (வ-கி) சந்தியடிகள் சமணர்பொருட்டு நீரால் விளக் 1-கடிகையில். கெரித்த தலம். பாவையார் திருவவதாரத் 81. திருச்சாத்தமங்கை அயவந்தி தலம். விறன்மிண்ட நாயனார் திருப்பணி அஷ்டவக்ர ருஷி பூசித்த தலம். திருலே செய்த தலம். தண்டியடிகணாயனார் திருக் நக்கர் முத்திபெற்ற தலம். (சுர்) அயவந்தீசு குளப்பணிசெய்து சமணர்கள் கண்ணீங்கத் வார். (தேர்) இருமலர்க் கண்ணியம்மை. தாம் கண்பெற்ற தலம். கழற்சிங்க நாயனாரும், (தீ-ம்) அற்புத சிவ கங்கை. ஞா-க. நன் செருத்துணை நாயனாரும் முத்திபெற்ற தலம். னிலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து 8 மைல். (தெ-கி) மனுநீதிகண்டசோழ மகாராஜனைப் பசுவாகச் 11-கடிகையில். சென்று சோதித்த தலம். இது சாத்த விடங் 82. திருநாகைக்காரோணம் - புண்ட கத்தலத்துண் முதன்மை பெற்றது. (கர்) ரீக மகருஷியைக் காயத்தோடு திருவுருவிற் புற்றிடங்கொண்டார். (தே - ர்) அல்லியங் சேர்த்தருளிய தலம். சுந்தார்க்கு வேண்டி கோதை யம்மை. (தீ-ம்) கமலாலய முதலிய யவை யருளிய தலம். அதிபத்த நாயனார் பலதீர்த்தங்கள். விருக்ஷம்-பாதிரி. ஞா-ரு. முத்தி பெற்ற தலம். (சு-ர்) காயாரோக நா-உக, சு-அ. R-ஸ்டேஷன். ணேச்சுரர். (தேர்) சீலாயதாக்ஷி யம்மை. 88. திருவாருர் அரநெறி - இக்கோயிலி (தீ-ம்) சர்வ தீர்த்தம். இது சப்தவிடங்கத் னுள்ளே இருப்பது. அசி தருஷி முதலியோர் தலத்து ளொன்று. மூவர் பதிகம் பூசித்த தலம். (சு-ர்) அகிலேசுரர். (தே-ர்) அல் - நாகப்பட்டணம் ஸ்டேஷன். (மே) 19-கடி வியங்கோதை. (நீ-ம்) அற்புதக்கூவம். நா-உ. கையில். 89. திருவாருர்ப்பாவையுண்மண் 83. திருச்சிக்கல் - கிருஷ்ணமூர்த்தி டன் - வருணன் விட்டகடலை வற்றச்செய்த வெண்ணெய் திருடியுண்ட பாவம் நீங்கப் தலம். வருணன் பூசித்த தலம். (சு-ர்) பாறை பூசித்த தலம். வசிட்டர் காமதேனுவின் யுண்மண்டளீசார் (தேர்) பஞ்சின் மெல்லடி வெண்ணெயால் பூசித்து எடுக்க வராமல் யம்மை, (தீ-ம்) வருணபுட்காணி. சுந்தரர் சிக்கிய தலம். (சு-ர்) நவநீதநாதேச்சுவர், கண் பெற்ற தலம். கோயிலுக்குக் கீழ்புறம் (தேர்) வேனெடுங்கண்ணியம்மை. (நீ-ம் ) கீழ வீதிக்குள் இருக்கிறது, சு-க, (தெ-மே) நவரீத நீர்த்தம், ஞா-க, கூசிக்கல்ஸ்டே கடிகையில்,
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1551 சோழநாடு 78. திருப்பயற்றூர் ( திருபயற்றங் ஷன் . நாகப்பட்டினத்திற்கு ( மே ) 3 - மைல் குடி ) பயிரவர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) திருப் இதற்கு ( மே ) 34 - கடிகையில் பயற்றீச்சுரர் . ( தே - ர் ) காவியங் கண்ணி 84. திருக்கீழ்வேளூர் அக்ஷயதேவர் யம்மை . ( நீ - ம் ) கருணை தீர்த்தம் . நா - . முதலியோர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) அக்ஷய R- திருவாரூரை யடுத்த விற்குடி ஸ்டேஷனி லிங்கேசுரர் . ( தே - ர் ) வனமுலைநாயகியம்மை . விருந்து 7 - மைல் . இதற்கு ( - கி ) 3 - கடி ( தீ - ம் ) அக்ஷய தீர்த்தம் . ஞா - நா R- சிக் கையில் கலையடுத்த மேலண்டை ஸ்டேஷன் . ( தெ ) 79. திருச்செங்காட்டங்குடி கணபதீச் 2 - கடிகையில் சாம் - கயமுகா சுரனைக் கொன்ற கணபதி 85. திருத்தேவூர் - - தேவகுரு பூசித்த பூசித்த தலம் . கயமுகாசான் உதிரம் பெரு தலம் . ( சு - ர் ) தேவகுருநாதர் . ( தே - ர் ) மதுர கிய காடாதலால் செங்காடெனப் பெயர் பாஷணியம்மை . ( தீ - ம் ) பிரகஸ்பதி தீர்த்தம் . சிறுத்தொண்ட நாயனார் திருப்பணி செய்த விருக்ஷம் - வாழை . ஞா - . R- கீழ்வேளூர் தலம் . ( சு - ர் ) கணபதீச்சுார் . ( தே - ர் ) திருக் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( தெ ) 2 - மைல் . ( - மே ) குழனாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) கணபதி தீர்த்தம் . 6 - கடிகையில் . ஞா நா - . R. நன்னிலம் ஸ்டேஷனி 86. திருப்பள்ளியின் முக்கூடல் மூர் லிருந்து ( கி ) 6 - மைல் இதற்கு ( - கி ) 1 - கடி க்கருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கையில் . முக்கோணேசுரர் . ( தே - ர் ) மைம்மேவுகண்ணி 80. திருமருகல் மார்க்கண்ட ரிஷி யம்மை . ( தீ - ம் ) முக்கூடல் தீர்த்தம் . நா - . பூசித்த தலம் . வணிகனைத் திருஞானசம் R- திருவாரூருக்கு ( வ- A ) 3 - மைல் . ( தெ - மே ) பந்த சுவாமிகள் உயிர்பெறப் பாடி யுயிர்ப் 2 - கடிகையில் . பித்த தலம் . ( சு - ர் ) மாணிக்க வண்ணர் . 87. திருவாரூர்ழலட்டானம் ( தேர் ) வண்வொர் குழலியம்மை . ( தீ - ம் ) மால் இந்திரன் முசுகுந்தச்சக்ரவர்த்தி முத பாணிக்க தீர்த்தம் . ஞா - நா -1 . -நன்னி வியோர் பூசித்துப் பேறடைந்த தலம் . நமி லத்திருந்து ( கி ) 8 - மைல் . இதன் ( - கி ) சந்தியடிகள் சமணர்பொருட்டு நீரால் விளக் 1 - கடிகையில் . கெரித்த தலம் . பாவையார் திருவவதாரத் 81. திருச்சாத்தமங்கை அயவந்தி தலம் . விறன்மிண்ட நாயனார் திருப்பணி அஷ்டவக்ர ருஷி பூசித்த தலம் . திருலே செய்த தலம் . தண்டியடிகணாயனார் திருக் நக்கர் முத்திபெற்ற தலம் . ( சுர் ) அயவந்தீசு குளப்பணிசெய்து சமணர்கள் கண்ணீங்கத் வார் . ( தேர் ) இருமலர்க் கண்ணியம்மை . தாம் கண்பெற்ற தலம் . கழற்சிங்க நாயனாரும் ( தீ - ம் ) அற்புத சிவ கங்கை . ஞா - . நன் செருத்துணை நாயனாரும் முத்திபெற்ற தலம் . னிலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து 8 மைல் . ( தெ - கி ) மனுநீதிகண்டசோழ மகாராஜனைப் பசுவாகச் 11 - கடிகையில் . சென்று சோதித்த தலம் . இது சாத்த விடங் 82. திருநாகைக்காரோணம் - புண்ட கத்தலத்துண் முதன்மை பெற்றது . ( கர் ) ரீக மகருஷியைக் காயத்தோடு திருவுருவிற் புற்றிடங்கொண்டார் . ( தே - ர் ) அல்லியங் சேர்த்தருளிய தலம் . சுந்தார்க்கு வேண்டி கோதை யம்மை . ( தீ - ம் ) கமலாலய முதலிய யவை யருளிய தலம் . அதிபத்த நாயனார் பலதீர்த்தங்கள் . விருக்ஷம் - பாதிரி . ஞா - ரு . முத்தி பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) காயாரோக நா - உக சு - . R- ஸ்டேஷன் . ணேச்சுரர் . ( தேர் ) சீலாயதாக்ஷி யம்மை . 88. திருவாருர் அரநெறி - இக்கோயிலி ( தீ - ம் ) சர்வ தீர்த்தம் . இது சப்தவிடங்கத் னுள்ளே இருப்பது . அசி தருஷி முதலியோர் தலத்து ளொன்று . மூவர் பதிகம் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) அகிலேசுரர் . ( தே - ர் ) அல் - நாகப்பட்டணம் ஸ்டேஷன் . ( மே ) 19 - கடி வியங்கோதை . ( நீ - ம் ) அற்புதக்கூவம் . நா - . கையில் . 89. திருவாருர்ப்பாவையுண்மண் 83. திருச்சிக்கல் - கிருஷ்ணமூர்த்தி டன் - வருணன் விட்டகடலை வற்றச்செய்த வெண்ணெய் திருடியுண்ட பாவம் நீங்கப் தலம் . வருணன் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) பாறை பூசித்த தலம் . வசிட்டர் காமதேனுவின் யுண்மண்டளீசார் ( தேர் ) பஞ்சின் மெல்லடி வெண்ணெயால் பூசித்து எடுக்க வராமல் யம்மை ( தீ - ம் ) வருணபுட்காணி . சுந்தரர் சிக்கிய தலம் . ( சு - ர் ) நவநீதநாதேச்சுவர் கண் பெற்ற தலம் . கோயிலுக்குக் கீழ்புறம் ( தேர் ) வேனெடுங்கண்ணியம்மை . ( நீ - ம் ) கீழ வீதிக்குள் இருக்கிறது சு - ( தெ - மே ) நவரீத நீர்த்தம் ஞா - கூசிக்கல்ஸ்டே கடிகையில்