அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1549 சோழநாடு ஞா-க. R-காரைக்கால் ஸ்டேஷனி லிருந்து 56. திருமீயச்சூர் வருணன் முதலி (வ) --மைல். இதற்கு (தெ-மே) 4-கடி யோர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) திருமுயற்சி கையில். நாதேச்சுரர். (தே-ர்) சௌந்தரநாயகி. (தீ-ம்) 50. திருத்தெளிச்சேரி- பார்வதிதேவி அற்புத தீர்த்தம். ஞா-க. B-பேராளத்திருந்து யார் தம்பெயர் சுவாமிக்கிடத் தவஞ்செய்து (மே) 1-மைல். இதற்கு வடக்குப் பிரகா அவ்வாம் பெற்ற தலம். அருச்சுனனிடம் பத்தில். போரிட்டு வில்லடியுண்ட தலம். திருஞான 57. திருமீயச்சூரிளங்கோயில் - பிர சம்பந்த சுவாமிகளின் திருச்சின்ன த்தைத் மன், சாஸ்வதி பூசித்த தலம். (சு-ர்) சகல தடுத்த புத்தர் தலைவனாகிய சாரிபுத்தன் புவனேச்வார். (தே-ர்) மேகலாம்பாளம்மை. தலையில் இடிவிழுந்த தலம். (சு-ர்) பார்வ தீச் (தீ-ம் ) சரஸ்வதி தீர்த்தம். R-ஷை. நா-க சுர். (தே-ர்) சத்யாம்பாள். (தீ-ம்) பார்வதி இதற்கு (தெ-மே) 1-கடிகையில் தீர்த்தம். வன்னிவிருக்ஷம் ஞா-க. R-காரைக் 58. திருத்திலதைப்பதி தசாதற்கு கால் ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) -மைல். இராம இலக்ஷமணர்கள் திலதர்ப்பணஞ் இதற்கு (தெ-மே) 2-கடிகையில், செய்த தலம். (சு-ர்) மதிமுந்தநாதேச்வார். 51. திருத்தருமபுரம்- தருமராசன், பிர (தேன்) பொற்கொடியம்மை, (தீ-ம்) சோம மன், அரம்பையர் பூசித்த தலம். திருஞான தீர்த்தம். ஞா-க. B-பேராளம் ஸ்டேஷனி சம்பந்தர் யாழ்முரி பாடிய தலம். (சு-ர்) யாழ் லிருந்து (தெ-மே) 4-மைல், இதற்கு (வ- முரிநாதேச்சுரர். (தே-ர்) சதாமதுராம்பிகை. மே) 3-கடிகையில். (தீ-ம்) கதலி தீர்த்தம், கலி தீர்த்தம். ஞா-க. 59. திருபாம்புரம் ஆதிசேடன் R-காரைக்கால் ஸ்டேஷனி விருந்து (மே) முதலிய நாகர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) பாம்பு 2-மைல். இதற்கு வடமேற்கு -கடிகையில், புரேசர். (தே-ர்) வண்டமர் பூங்குழனாயகி. 52. திருநள்ளாறு - நளன் கலிநீங்கப் (தீ-ம்) ஆதிசேட தீர்த்தம். ஞா-க. R-பேரா பூசித்த தலம். (சு-ர்) தர்ப்பாரண்யேச்வரர். ளத்திருந்து. (மே) 3-மைல். இதற்கு (மே) (தே - ர்) போகமார்த்த பூணமுலையம்மை, -கடிகையில். (தீ-ம்) சிவகங்கை. சப்தவிடங்கத் தலத்தி 60. திருச்சிறு தடி செவ்வாயும், கரு லொன்று, நகரவிடங்கர், உன்மத்த நடனம். டன் முதலியோரும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) ஞா-சு, நா-2, சு-- இவ்வூர்ப் பதிகம் போக மங்களேச்வார். (தே-ர்) மங்கள நாயகி. (த-ம்) மார்த்த அக்னியில் வேகாதிருந்தது. இது மங்கள தீர்த்தம். ஞா-க. R-பேராளத்திருந்து ஸ்டேஷன். இதற்கு (வ-மே) 4-கடிகையில். (மே) 4-மைல். இதற்கு (தெ-மே) 1 -கடி 53. திருக்கோட்டாறு - ஐராவதம் கையில். பூசித்த தலம். (சு - 1) ஐராவதேசவார். 61. திருவீழிமிழிலை- திருமால் சக்கரம் (தேர்) வண்டமர்பூங்குழ லம்மை, (தீ-ம்) பெறவேண்டிக் கண்ணை மலராக அருச்சித்த ஐராவத தீர்த்தம். ஞா-2. R-திருநள்ளாறு தலம். திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளுக்கும், ஸ்டேஷனிலிருந்து (வ-மே) 3-மைல். (தெ- திருநாவுக்கரசுகளுக்கும் பொற்கா சருளிய மே) 4- கடிகையில். தலம். (சு-ர்) வீழியழகர். (தே-ர்) சுந்தா 54. திருவம்பர் பெருந்திக்கோயில் - குசாம்பிகை. (தீ-ம்) அரிதீர்த்தம். விண்ணிழி பிரமன் பூசித்த தலம். சோமாசிமாறநாய விமானக் கோயில், ஞா-40, நா-அ, சு-க. னார் முத்தியடைந்த தலம். (சு-ர்) பிரம்மபுர R-பூந்தோட்டம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) நாதா. (தே - ர்) பவளவண்ணப் பூங்குழ 6-மைல். இதற்கு (வ-மே) 10-கடிகையில். லம்மை. (தீ-ம்) பிரம தீர்த்தம். ஞா-க. H- 62. திருவன்னியூர் - அக்கினி பூசித்து பூந்தோட்டம் ஸ்டேஷனி லிருந்து மூன்று வீரபத்திரரின் சாபத்தைப்போக்கிக்கொண்ட மைல். இதுபோது மாகாளம் என வழங்கு தலம். (சு-ர்) அக்கினீச்வரர். (தே-ர்) பார் கிறது. இதற்கு (மே) 1-கடிகையில். வதியம்மை. (தீ-ம்) அக்கினி தீர்த்தம், நா-கீ'. 55. திருவம்பர்மாகாளம் - மாகாளர் R-மாயூரத்தை யடுத்த ஆனந்தத் தாண்டவ பூசித்து அஜமுகியைக் கை குறைத்த தலம். புரம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) 4 - மைல், (சு-ர்) காள கண்டேச்வரர். (தேர்) பச்சை இதற்கு (தெ-மே) 2-கடிகையில் நாயகியம்மை. (தீ-ர்) மாகாள தீர்த்தம். ஞா-க. 63. திருக்கருவிலி - சற்குணனென்னு R-ஷ. இதுபோது அம்பல் என வழங்கும். மாசன் பூசித்து முத்திபெற்ற தலம். (சு-ர்) இதற்கு (மே) 3-கடிகையில், சற்குணேச்வார். (தே-ர்) சர்வாங்க நாயகி
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1549 சோழநாடு ஞா - . R- காரைக்கால் ஸ்டேஷனி லிருந்து 56. திருமீயச்சூர் வருணன் முதலி ( ) --மைல் . இதற்கு ( தெ - மே ) 4 - கடி யோர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) திருமுயற்சி கையில் . நாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) சௌந்தரநாயகி . ( தீ - ம் ) 50. திருத்தெளிச்சேரி- பார்வதிதேவி அற்புத தீர்த்தம் . ஞா - . B- பேராளத்திருந்து யார் தம்பெயர் சுவாமிக்கிடத் தவஞ்செய்து ( மே ) 1 - மைல் . இதற்கு வடக்குப் பிரகா அவ்வாம் பெற்ற தலம் . அருச்சுனனிடம் பத்தில் . போரிட்டு வில்லடியுண்ட தலம் . திருஞான 57. திருமீயச்சூரிளங்கோயில் - பிர சம்பந்த சுவாமிகளின் திருச்சின்ன த்தைத் மன் சாஸ்வதி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) சகல தடுத்த புத்தர் தலைவனாகிய சாரிபுத்தன் புவனேச்வார் . ( தே - ர் ) மேகலாம்பாளம்மை . தலையில் இடிவிழுந்த தலம் . ( சு - ர் ) பார்வ தீச் ( தீ - ம் ) சரஸ்வதி தீர்த்தம் . R- ஷை . நா - சுர் . ( தே - ர் ) சத்யாம்பாள் . ( தீ - ம் ) பார்வதி இதற்கு ( தெ - மே ) 1 - கடிகையில் தீர்த்தம் . வன்னிவிருக்ஷம் ஞா - . R- காரைக் 58. திருத்திலதைப்பதி தசாதற்கு கால் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) -மைல் . இராம இலக்ஷமணர்கள் திலதர்ப்பணஞ் இதற்கு ( தெ - மே ) 2 - கடிகையில் செய்த தலம் . ( சு - ர் ) மதிமுந்தநாதேச்வார் . 51. திருத்தருமபுரம்- தருமராசன் பிர ( தேன் ) பொற்கொடியம்மை ( தீ - ம் ) சோம மன் அரம்பையர் பூசித்த தலம் . திருஞான தீர்த்தம் . ஞா - . B- பேராளம் ஸ்டேஷனி சம்பந்தர் யாழ்முரி பாடிய தலம் . ( சு - ர் ) யாழ் லிருந்து ( தெ - மே ) 4 - மைல் இதற்கு ( முரிநாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) சதாமதுராம்பிகை . மே ) 3 - கடிகையில் . ( தீ - ம் ) கதலி தீர்த்தம் கலி தீர்த்தம் . ஞா - . 59. திருபாம்புரம் ஆதிசேடன் R- காரைக்கால் ஸ்டேஷனி விருந்து ( மே ) முதலிய நாகர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) பாம்பு 2 - மைல் . இதற்கு வடமேற்கு -கடிகையில் புரேசர் . ( தே - ர் ) வண்டமர் பூங்குழனாயகி . 52. திருநள்ளாறு - நளன் கலிநீங்கப் ( தீ - ம் ) ஆதிசேட தீர்த்தம் . ஞா - . R- பேரா பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) தர்ப்பாரண்யேச்வரர் . ளத்திருந்து . ( மே ) 3 - மைல் . இதற்கு ( மே ) ( தே - ர் ) போகமார்த்த பூணமுலையம்மை -கடிகையில் . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை . சப்தவிடங்கத் தலத்தி 60. திருச்சிறு தடி செவ்வாயும் கரு லொன்று நகரவிடங்கர் உன்மத்த நடனம் . டன் முதலியோரும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) ஞா - சு நா -2 சு-- இவ்வூர்ப் பதிகம் போக மங்களேச்வார் . ( தே - ர் ) மங்கள நாயகி . ( - ம் ) மார்த்த அக்னியில் வேகாதிருந்தது . இது மங்கள தீர்த்தம் . ஞா - . R- பேராளத்திருந்து ஸ்டேஷன் . இதற்கு ( - மே ) 4 - கடிகையில் . ( மே ) 4 - மைல் . இதற்கு ( தெ - மே ) 1 -கடி 53. திருக்கோட்டாறு - ஐராவதம் கையில் . பூசித்த தலம் . ( சு - 1 ) ஐராவதேசவார் . 61. திருவீழிமிழிலை- திருமால் சக்கரம் ( தேர் ) வண்டமர்பூங்குழ லம்மை ( தீ - ம் ) பெறவேண்டிக் கண்ணை மலராக அருச்சித்த ஐராவத தீர்த்தம் . ஞா -2 . R- திருநள்ளாறு தலம் . திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளுக்கும் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( - மே ) 3 - மைல் . ( தெ- திருநாவுக்கரசுகளுக்கும் பொற்கா சருளிய மே ) 4- கடிகையில் . தலம் . ( சு - ர் ) வீழியழகர் . ( தே - ர் ) சுந்தா 54. திருவம்பர் பெருந்திக்கோயில் - குசாம்பிகை . ( தீ - ம் ) அரிதீர்த்தம் . விண்ணிழி பிரமன் பூசித்த தலம் . சோமாசிமாறநாய விமானக் கோயில் ஞா -40 நா - சு - . னார் முத்தியடைந்த தலம் . ( சு - ர் ) பிரம்மபுர R- பூந்தோட்டம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) நாதா . ( தே - ர் ) பவளவண்ணப் பூங்குழ 6 - மைல் . இதற்கு ( - மே ) 10 - கடிகையில் . லம்மை . ( தீ - ம் ) பிரம தீர்த்தம் . ஞா - . H 62. திருவன்னியூர் - அக்கினி பூசித்து பூந்தோட்டம் ஸ்டேஷனி லிருந்து மூன்று வீரபத்திரரின் சாபத்தைப்போக்கிக்கொண்ட மைல் . இதுபோது மாகாளம் என வழங்கு தலம் . ( சு - ர் ) அக்கினீச்வரர் . ( தே - ர் ) பார் கிறது . இதற்கு ( மே ) 1 - கடிகையில் . வதியம்மை . ( தீ - ம் ) அக்கினி தீர்த்தம் நா - கீ ' . 55. திருவம்பர்மாகாளம் - மாகாளர் R- மாயூரத்தை யடுத்த ஆனந்தத் தாண்டவ பூசித்து அஜமுகியைக் கை குறைத்த தலம் . புரம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) 4 - மைல் ( சு - ர் ) காள கண்டேச்வரர் . ( தேர் ) பச்சை இதற்கு ( தெ - மே ) 2 - கடிகையில் நாயகியம்மை . ( தீ - ர் ) மாகாள தீர்த்தம் . ஞா - . 63. திருக்கருவிலி - சற்குணனென்னு R- . இதுபோது அம்பல் என வழங்கும் . மாசன் பூசித்து முத்திபெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) இதற்கு ( மே ) 3 - கடிகையில் சற்குணேச்வார் . ( தே - ர் ) சர்வாங்க நாயகி