அபிதான சிந்தாமணி

ஆஸ்திரேலியா 145 இசைச்சன் ஒள. தான உ, உகால் , ஆஸ்திரேலியா - இது ஒஷேனியாவின் ஒரு ஈஇ, ஊஉ, எஎ, ஐ இ, ஓஓ, ஔஉ, (மாத் பிரிவு. இது நான்கு புறத்தும் பஸிபிக் திரைகள்) கால் ச, துத்தம் ச, கைக் இந்து மகா சமுத்ரங்களால் சூழப்பட்டது. கிளை உ, உழை கூ, இளி ச, விளரி கூ, இதன் பிரிவுகள், தென்வேல்ஸ், குவீன்ஸ் தாரம் 2, இவற்றுள், ஏழுபாலை பிறக்கும். லண்ட், விக்டோரியா, தென் ஆஸ்திரே பாலையைக் காண்க. லியா, மேற் காஸ்திரேலியா, டாஸ்மா இசைசீசன் - இவன் உதயணனுடைய பார் னியா, தென் புதிய வேல்ஸ் என்பார். ப்பனத்தோழன். அவனுடை அமைச்சனா புது வீலாண்ட், மலினீஷியா, நியுகி கவுங் கூறப்படுவன். இளமையில் இரு னியா, சாலமன் தீவுகள், ஜர்மன் தீவுகள், முது குரவரையுமிழந்தோன். வாசவதத் பிராஞ்சிய தீவுகள், பாலினிஷியா, முத தையையும், யூகியையுமிழந்ததனால் மிகுந்த லிய தீவுகள் பஸிபிக் கடல் முதலிய கவலையுற்று மெலிந்த உதயணனை நோக்கி வற்றிலிருக்கின்றன. "இறந்த வாசவதத்தை பிறந்த இடத்தை ஆஸ்மாகி- பாரசீனவதன் பாரியை யாதவி. அறிந்து பழைய உடம்போடு அவளைத் புத்திரன் சையாதி. தருதற்குரிய மந்திர விச்சையில் வல்லவ ஆஸ்வலாயனன் - விச்வாமித்திர புத்திரன். ராகிய பெரியவ ரொருவர் இராசகிரிய ஆஹல நீயம் - ஆஹுதி யென்பது எல்லாம் நகரின் பக்கத்தே யுள்ளார் அவரை என்பதை அறிவிப்பது, ஹவ்யம் என்பது அடைந்து வழிபட்டால் வாசவதத்தை வஹிக்கை (= சுமத்தல்) எல்லா ஹவ்யக் யையும் யூகியையும் நாம் பெற்றுவருதல் களையும் வஹிப்பது ஆதலால் இப்பெயர் எளிது" என்று சொல்லித்தேற்றி அவனை பெற்றது. ஹோமம், தொடங்கி முடியு வேற்றுவடிவங் கொள்வித்து மற்றைத் மளவும் இதன் முகத்தில் செய்யப்படு தோழர்களோடு அந்நகர்க்கு அழைத்துச் கிறது. இது ஸ்வர்க்கமாக எண்ணப்படு சென்றவன். சென்ற இடத்துக் காமன் கிறது. ஸ்வர்க்கமானது நான்கு கோணங்க கோட்டத்தின் வாயிலிற் காணப்பட்ட ளுள்ளதும், நிர்மலமும், வியாதியற்றது பதுமாபதி தன்னை விரும்பினா ளென்று மாக இருப்பது ஆதலால் நான்கு கோணங் வேட்கையுற்ற உதயணனுக்கு மகததே களுள்ள தாம். (பார அச்) யத்து மகளிரது நிறையுடைமையைக்கூறி அவனது காம வேகத்தைத் தணிவித்த வன். அவன் பதுமாபதியின் கன்னிமாடத் தில் வேற்று வடிங்கொண்டு மறைந்திருந்த காலத்தில் மற்றத் தோழர்களோடு தானும் வேற்றுவடிவம் கொண்டு அயலிடத்தி விருந்து அவனைப் பாதுகாத்து வந்தோன். இகழ்ச்சியணி-அஃதாவது, ஒன்றன் குண தருசகனோடு பெரும் போர்புரிதற்கு வந்த குற்றங்களான் மற்றொன்றற்கு அவையு பகைவருடன் போர் செய்தற்குச் சென்ற ளவாகாமையைச் சொல்லுதலாம். இதனை உதயணனுக்குத் துணையாகச் சென்றவன். வட நூலார் அவஞ்யாலங்காரம் என்பர். பதுமாபதியை நீ மணஞ்செய்து கொள்ள இசை-(கூ) மந்தரம், மத்திமம், தாரம். வேண்டும் என்று தருசகன் உதயணனை இசை (எ) குரல், துத்தம், கைக்கிளை, வற்புறுத்தியபொழுது இசைச்சனென் உழை, இளி, விளரி, தாரம். இவற்றுள் னும் உயிர்த்தோழ னருமறை நாவினந்த மிடற்றால், குரல், நாவால், துத்தம், அண் ணனவன் றனக் கிருமுது குரவருமிறங் ணத்தாற் கைக்கிளை, சிரத்தால் உழை, தனராதலின் வேதத்தியற்கையின்னே தந் நெற்றியால் இளி, நெஞ்சால் விளரி, மூக் தீரக்கிரிசையின் வழா அ வரிசை வாய்மை கால் தாரம். (இவற்றிற்கு ஓசையுவமை ) யோரந்தணன் கன்னியை மந்திர விதியின முறையே மயில், இடபம், ஆடு, கொக்கு, வன் பாற்படுத்த பின்னரென்னையும் மி தன் குயில், குதிரை, யானை (சுவையுவமை) பாற்படுக்க என உதயணனாற் கூறப்பெற்று பால், தேன், கிழான், நெய், ஏலம், வாழை, ஒழிக்கினும், குலத்தினும் விழுப்பமிக்க மாதுளங்கனி. (மணவுவமை). மௌவல், ஆப்பியாயினி யென்னும் அந்தணக்க முல்லை, கடம்பு, வஞ்சி, நெய்தல், பொன் னியை மணஞ்செய்து கொண்டவன். படம் னாவிரை, புன்னை. (அக்ஷரங்கள்) ஆஅ, | வருவாயையுடைய பல ஊர்களைச் வித - 19 |
ஆஸ்திரேலியா 145 இசைச்சன் ஒள . தான உகால் ஆஸ்திரேலியா - இது ஒஷேனியாவின் ஒரு ஈஇ ஊஉ எஎ ஓஓ ஔஉ ( மாத் பிரிவு . இது நான்கு புறத்தும் பஸிபிக் திரைகள் ) கால் துத்தம் கைக் இந்து மகா சமுத்ரங்களால் சூழப்பட்டது . கிளை உழை கூ இளி விளரி கூ இதன் பிரிவுகள் தென்வேல்ஸ் குவீன்ஸ் தாரம் 2 இவற்றுள் ஏழுபாலை பிறக்கும் . லண்ட் விக்டோரியா தென் ஆஸ்திரே பாலையைக் காண்க . லியா மேற் காஸ்திரேலியா டாஸ்மா இசைசீசன் - இவன் உதயணனுடைய பார் னியா தென் புதிய வேல்ஸ் என்பார் . ப்பனத்தோழன் . அவனுடை அமைச்சனா புது வீலாண்ட் மலினீஷியா நியுகி கவுங் கூறப்படுவன் . இளமையில் இரு னியா சாலமன் தீவுகள் ஜர்மன் தீவுகள் முது குரவரையுமிழந்தோன் . வாசவதத் பிராஞ்சிய தீவுகள் பாலினிஷியா முத தையையும் யூகியையுமிழந்ததனால் மிகுந்த லிய தீவுகள் பஸிபிக் கடல் முதலிய கவலையுற்று மெலிந்த உதயணனை நோக்கி வற்றிலிருக்கின்றன . இறந்த வாசவதத்தை பிறந்த இடத்தை ஆஸ்மாகி - பாரசீனவதன் பாரியை யாதவி . அறிந்து பழைய உடம்போடு அவளைத் புத்திரன் சையாதி . தருதற்குரிய மந்திர விச்சையில் வல்லவ ஆஸ்வலாயனன் - விச்வாமித்திர புத்திரன் . ராகிய பெரியவ ரொருவர் இராசகிரிய ஆஹல நீயம் - ஆஹுதி யென்பது எல்லாம் நகரின் பக்கத்தே யுள்ளார் அவரை என்பதை அறிவிப்பது ஹவ்யம் என்பது அடைந்து வழிபட்டால் வாசவதத்தை வஹிக்கை ( = சுமத்தல் ) எல்லா ஹவ்யக் யையும் யூகியையும் நாம் பெற்றுவருதல் களையும் வஹிப்பது ஆதலால் இப்பெயர் எளிது என்று சொல்லித்தேற்றி அவனை பெற்றது . ஹோமம் தொடங்கி முடியு வேற்றுவடிவங் கொள்வித்து மற்றைத் மளவும் இதன் முகத்தில் செய்யப்படு தோழர்களோடு அந்நகர்க்கு அழைத்துச் கிறது . இது ஸ்வர்க்கமாக எண்ணப்படு சென்றவன் . சென்ற இடத்துக் காமன் கிறது . ஸ்வர்க்கமானது நான்கு கோணங்க கோட்டத்தின் வாயிலிற் காணப்பட்ட ளுள்ளதும் நிர்மலமும் வியாதியற்றது பதுமாபதி தன்னை விரும்பினா ளென்று மாக இருப்பது ஆதலால் நான்கு கோணங் வேட்கையுற்ற உதயணனுக்கு மகததே களுள்ள தாம் . ( பார அச் ) யத்து மகளிரது நிறையுடைமையைக்கூறி அவனது காம வேகத்தைத் தணிவித்த வன் . அவன் பதுமாபதியின் கன்னிமாடத் தில் வேற்று வடிங்கொண்டு மறைந்திருந்த காலத்தில் மற்றத் தோழர்களோடு தானும் வேற்றுவடிவம் கொண்டு அயலிடத்தி விருந்து அவனைப் பாதுகாத்து வந்தோன் . இகழ்ச்சியணி - அஃதாவது ஒன்றன் குண தருசகனோடு பெரும் போர்புரிதற்கு வந்த குற்றங்களான் மற்றொன்றற்கு அவையு பகைவருடன் போர் செய்தற்குச் சென்ற ளவாகாமையைச் சொல்லுதலாம் . இதனை உதயணனுக்குத் துணையாகச் சென்றவன் . வட நூலார் அவஞ்யாலங்காரம் என்பர் . பதுமாபதியை நீ மணஞ்செய்து கொள்ள இசை - ( கூ ) மந்தரம் மத்திமம் தாரம் . வேண்டும் என்று தருசகன் உதயணனை இசை ( ) குரல் துத்தம் கைக்கிளை வற்புறுத்தியபொழுது இசைச்சனென் உழை இளி விளரி தாரம் . இவற்றுள் னும் உயிர்த்தோழ னருமறை நாவினந்த மிடற்றால் குரல் நாவால் துத்தம் அண் ணனவன் றனக் கிருமுது குரவருமிறங் ணத்தாற் கைக்கிளை சிரத்தால் உழை தனராதலின் வேதத்தியற்கையின்னே தந் நெற்றியால் இளி நெஞ்சால் விளரி மூக் தீரக்கிரிசையின் வழா வரிசை வாய்மை கால் தாரம் . ( இவற்றிற்கு ஓசையுவமை ) யோரந்தணன் கன்னியை மந்திர விதியின முறையே மயில் இடபம் ஆடு கொக்கு வன் பாற்படுத்த பின்னரென்னையும் மி தன் குயில் குதிரை யானை ( சுவையுவமை ) பாற்படுக்க என உதயணனாற் கூறப்பெற்று பால் தேன் கிழான் நெய் ஏலம் வாழை ஒழிக்கினும் குலத்தினும் விழுப்பமிக்க மாதுளங்கனி . ( மணவுவமை ) . மௌவல் ஆப்பியாயினி யென்னும் அந்தணக்க முல்லை கடம்பு வஞ்சி நெய்தல் பொன் னியை மணஞ்செய்து கொண்டவன் . படம் னாவிரை புன்னை . ( அக்ஷரங்கள் ) ஆஅ | வருவாயையுடைய பல ஊர்களைச் வித - 19 |