அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1555 சோழநாடு, நா-க. வாளையெடுத் தோச்ச அவ்வாளைப் போக்கி முனிவர் பாதலத்திருந்து கொணர்ந்து பதித் இரத்தினங்காட்ட அரசன் மகிழ்ந்து திருப் துச் சுவாமிக் குபயோகித்திருந்த செவ்வந்தி பணி செய்த தலம். (சு-ர்) இரத்தினகிரீசர். மலரை அரசனுக் களித்த பூவாணிகன் (தேர்) சுரும்பார்குழலம்மை. (தீ-ம்) கௌரி செயலை அரசனிடம் முறையிட்டுக் கேளாத தீர்த்தம், நா-க. பதிகமுடையது. இலக்கண அரசன் பொருட்டு மண்மாரி பெய்வித்து விளக்கம் செய்த திருவாரூர் வைத்தியநாத அரசையழித்த தலம். கர்ப்பிணியாகிய ஒரு தேசிகர் செய்த புராணமும், வாட்போக்கி பெண்ணின் பொருட்டுத் தாயுருவோடு வந்து யுலாவும், கலம்பகமும் உடையது. சிவாயம், மருத்துவம் பார்த்த தலம். (சு-ர்) செவ்வந் சிவாயமலை என வழங்கும். R-திரிசிராப்பள் தீசர். மாதர்பூதேசர். (தே-ர்) மட்டுவார் ளியிலிருந்து ஈரோடு செல்லும் பாதையி குழலி. (தீ-ம்) காவிரி. நா-ஞா-ப-உ. R லுள்ள குழித்தலை ரயிலடிக்குத் தென்மேற்கு ஸ்டேஷன். இதற்கு (கி) 4-கடிகையில். 5-கட்டை தொலைவு. இதற்கு (வ-கி) 4-கடி 7. திருஎறும்பியூர் சாதூஷணரும், கையில். எறும்பும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) எறும்பிச் 2. திருக்கடம்பந்துறை (கடம்பர் சுார். (தேர்) நறுங்குழனாயகி. (தீ-ம்) அற் கோவில், குழித்தலை) சிவபெருமான் ஒரு புத தீர்த்தம். நா-உ. இதுவே இதுபொழுது காலத்து தேவர்க்கும் கண்வர் முதலிய திருவாம்பூர் என வழங்கும் ஸ்டேஷன். ரிஷிகளுக்கும் கடம்பவிருக்ஷத் தடியில் தரி இதற்கு (கி) 4-கடிகையில். சனம் தந்த தலம். (சு-ர்) கடம்பவனநாதர். 8. திருநெடுங்களம் - வங்கிய சோழன் (தே-ர்) முற்றிலாமுலையம்மை. (தீ-ம்) ஞான பொருட்டுப் பேரழகுடன் தரிசனம் தந்த தீர்த்தம். இத்தலம் வடக்குவாயிலுற்றது. தலம். (சுர்) நித்யசுந்தரேச்சார். (தேர்) பதிகமுடையது. புராண முடை ஒப்பிலாநாயகி. (தீ-ம்) சுந்தர தீர்த்தம். ஞா - உலாவு மிருக்கிறது. R-குழித்தலை க. R-திருவாம்பூர் ஸ்டேஷனிலிருந்து (கிழ ) ஸ்டேஷன். இதற்குக் கிழக்கு ஏழரை கடி 7-மைல். இதற்கு (வ-கி) 4-கடிகையில், கையில். 9. மேலைத் திருக்காட்டுப்பள்ளி-சார 3. திருப்பராய்த்துறை இந்திரன், மாமுனிவர் வேண்டுகோளால் பெய்த மண் குபோன், சப்தருஷிகள் பூசித்த தலம். (சு-ர்) மாரிக்குத் தப்பிய சிவபக்தியிற் சிறந்த அவன் பராய்த்துறைநாதர். (தே-ர்) பொன்மயிலாம் மூத்த மனைவி இத்தலமடைந்து வெப்பத் கை. (தீ-ம்) காவிரி. நா-க-ஞா-க. R-திரிச்சி தால் தீயாடியப்பரோ வென்னக் குளிர்ந் யையடுத்த எழுமனூரிலிருந்து (வ-மே) 14- திருந்த தலம். (சு-ர்) தீயாடியப்பர். (தே-ர்) மைல். இது இது பொழுது திருப்பளாத் வார்கொண்ட முலையம்மை. (தீ-ம்) அக்னி துறை என வழங்கும். இதற்கு (தெ-கி) தீர்த்தம். ஞா-2. R-தஞ்சையை யடுத்த 7-கடிகையில். பூதலூர் ஸ்டேஷனி லிருந்து (வ) 5-மைல். 4. திருக்கற்தடிமலை உச்சிப்போ இதற்குக் கிழக்கு 7-கடிகையில், திற் பூசித்து வணங்கிய ஈழநாட்டரசனு 10. திருவாலம்பொழில் நாகரும் க்கு முத்திகொடுத்த தலம். (சு - ர்) முத்தீ அட்டவசுக்களும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) ஆத்ம சுரர். (தே - ர்) அஞ்சனாக்ஷி. (தீ-ம்) முத்தி நாதேச்சுசர். (தேர்) ஞானாம்பிகை. '(நீ-ம் ) தீர்த்தம். இதற்கு உய்யக்கொண்டான் திரு காவிரி. நா-க. R-தஞ்சையி லிருந்து (வ) மலை என்று பெயர். நா-ஞா-சு-... R-திரிசிர 9-மைல் கண்டியூர் ; அங்கிருந்து மேற்கு புரத்திற்கு (தெ-மே) 2-மைல். இதற்குக் 4 கட்டை. இதற்கு (A) 1-கடிகையில். கிழக்கு 3-கடிகையில். 11. திருப்பூந்துருத்தி காந்தருவர் 5. திருழக்கீச்சுரம் (உறையூர் ) பிர புட்பவனம் வைத்துப் பூசித்த தலம். (சு-ர்) மன் பூசிக்க ஐவண்ணமாகத் தரிசனம் தந்த புட்பவனநாதேச்சுரர். (தே-ர்) அழகாலமர்ந்த தலம். புகழ்ச்சோழநாயனார் திருவவதாரஞ் நாயகி. (தீ-ம்) காவிரி. நா-... R- தஞ்சை செய்த தலம். (சு-ர்) பஞ்சவர்ண நாதேச்சுரர். கண்டியூரி லிருந்து மேற்கு 2 கட்டை. (தே - ர்) காந்திமதியம்மை. (தீ - ம்) குட இதற்கு (A) 1-கடிகையில், முருட்டிந்தி. ஞா-க. R-திரிசிராப்பள்ளிக்கு 12. திருக்கண்டியூர் இது அட்டவீ (மே) 1-மைல். இதற்கு (வ-A) -கடிகையில் பட்டத்துள் ஒன்று. பிரமன் சிரத்தைச் சிவ 6. திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீ ராமன், பெருமான் அவனது அகந்தை தீர வைரவ அதுமான், திரிசிரன் பூசித்த தலம், சாரமாரைக் கொண்டு போக்கியருளிய தலம். (சு-ர்) 194
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1555 சோழநாடு நா - . வாளையெடுத் தோச்ச அவ்வாளைப் போக்கி முனிவர் பாதலத்திருந்து கொணர்ந்து பதித் இரத்தினங்காட்ட அரசன் மகிழ்ந்து திருப் துச் சுவாமிக் குபயோகித்திருந்த செவ்வந்தி பணி செய்த தலம் . ( சு - ர் ) இரத்தினகிரீசர் . மலரை அரசனுக் களித்த பூவாணிகன் ( தேர் ) சுரும்பார்குழலம்மை . ( தீ - ம் ) கௌரி செயலை அரசனிடம் முறையிட்டுக் கேளாத தீர்த்தம் நா - . பதிகமுடையது . இலக்கண அரசன் பொருட்டு மண்மாரி பெய்வித்து விளக்கம் செய்த திருவாரூர் வைத்தியநாத அரசையழித்த தலம் . கர்ப்பிணியாகிய ஒரு தேசிகர் செய்த புராணமும் வாட்போக்கி பெண்ணின் பொருட்டுத் தாயுருவோடு வந்து யுலாவும் கலம்பகமும் உடையது . சிவாயம் மருத்துவம் பார்த்த தலம் . ( சு - ர் ) செவ்வந் சிவாயமலை என வழங்கும் . R- திரிசிராப்பள் தீசர் . மாதர்பூதேசர் . ( தே - ர் ) மட்டுவார் ளியிலிருந்து ஈரோடு செல்லும் பாதையி குழலி . ( தீ - ம் ) காவிரி . நா - ஞா - - . R லுள்ள குழித்தலை ரயிலடிக்குத் தென்மேற்கு ஸ்டேஷன் . இதற்கு ( கி ) 4 - கடிகையில் . 5 - கட்டை தொலைவு . இதற்கு ( - கி ) 4 - கடி 7. திருஎறும்பியூர் சாதூஷணரும் கையில் . எறும்பும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) எறும்பிச் 2. திருக்கடம்பந்துறை ( கடம்பர் சுார் . ( தேர் ) நறுங்குழனாயகி . ( தீ - ம் ) அற் கோவில் குழித்தலை ) சிவபெருமான் ஒரு புத தீர்த்தம் . நா - . இதுவே இதுபொழுது காலத்து தேவர்க்கும் கண்வர் முதலிய திருவாம்பூர் என வழங்கும் ஸ்டேஷன் . ரிஷிகளுக்கும் கடம்பவிருக்ஷத் தடியில் தரி இதற்கு ( கி ) 4 - கடிகையில் . சனம் தந்த தலம் . ( சு - ர் ) கடம்பவனநாதர் . 8. திருநெடுங்களம் - வங்கிய சோழன் ( தே - ர் ) முற்றிலாமுலையம்மை . ( தீ - ம் ) ஞான பொருட்டுப் பேரழகுடன் தரிசனம் தந்த தீர்த்தம் . இத்தலம் வடக்குவாயிலுற்றது . தலம் . ( சுர் ) நித்யசுந்தரேச்சார் . ( தேர் ) பதிகமுடையது . புராண முடை ஒப்பிலாநாயகி . ( தீ - ம் ) சுந்தர தீர்த்தம் . ஞா - உலாவு மிருக்கிறது . R- குழித்தலை . R- திருவாம்பூர் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( கிழ ) ஸ்டேஷன் . இதற்குக் கிழக்கு ஏழரை கடி 7 - மைல் . இதற்கு ( - கி ) 4 - கடிகையில் கையில் . 9. மேலைத் திருக்காட்டுப்பள்ளி - சார 3. திருப்பராய்த்துறை இந்திரன் மாமுனிவர் வேண்டுகோளால் பெய்த மண் குபோன் சப்தருஷிகள் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) மாரிக்குத் தப்பிய சிவபக்தியிற் சிறந்த அவன் பராய்த்துறைநாதர் . ( தே - ர் ) பொன்மயிலாம் மூத்த மனைவி இத்தலமடைந்து வெப்பத் கை . ( தீ - ம் ) காவிரி . நா - - ஞா - . R- திரிச்சி தால் தீயாடியப்பரோ வென்னக் குளிர்ந் யையடுத்த எழுமனூரிலிருந்து ( - மே ) 14- திருந்த தலம் . ( சு - ர் ) தீயாடியப்பர் . ( தே - ர் ) மைல் . இது இது பொழுது திருப்பளாத் வார்கொண்ட முலையம்மை . ( தீ - ம் ) அக்னி துறை என வழங்கும் . இதற்கு ( தெ - கி ) தீர்த்தம் . ஞா -2 . R- தஞ்சையை யடுத்த 7 - கடிகையில் . பூதலூர் ஸ்டேஷனி லிருந்து ( ) 5 - மைல் . 4. திருக்கற்தடிமலை உச்சிப்போ இதற்குக் கிழக்கு 7 - கடிகையில் திற் பூசித்து வணங்கிய ஈழநாட்டரசனு 10. திருவாலம்பொழில் நாகரும் க்கு முத்திகொடுத்த தலம் . ( சு - ர் ) முத்தீ அட்டவசுக்களும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) ஆத்ம சுரர் . ( தே - ர் ) அஞ்சனாக்ஷி . ( தீ - ம் ) முத்தி நாதேச்சுசர் . ( தேர் ) ஞானாம்பிகை . ' ( நீ - ம் ) தீர்த்தம் . இதற்கு உய்யக்கொண்டான் திரு காவிரி . நா - . R- தஞ்சையி லிருந்து ( ) மலை என்று பெயர் . நா - ஞா - சு -... R- திரிசிர 9 - மைல் கண்டியூர் ; அங்கிருந்து மேற்கு புரத்திற்கு ( தெ - மே ) 2 - மைல் . இதற்குக் 4 கட்டை . இதற்கு ( A ) 1 - கடிகையில் . கிழக்கு 3 - கடிகையில் . 11. திருப்பூந்துருத்தி காந்தருவர் 5. திருழக்கீச்சுரம் ( உறையூர் ) பிர புட்பவனம் வைத்துப் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) மன் பூசிக்க ஐவண்ணமாகத் தரிசனம் தந்த புட்பவனநாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) அழகாலமர்ந்த தலம் . புகழ்ச்சோழநாயனார் திருவவதாரஞ் நாயகி . ( தீ - ம் ) காவிரி . நா -... R- தஞ்சை செய்த தலம் . ( சு - ர் ) பஞ்சவர்ண நாதேச்சுரர் . கண்டியூரி லிருந்து மேற்கு 2 கட்டை . ( தே - ர் ) காந்திமதியம்மை . ( தீ - ம் ) குட இதற்கு ( A ) 1 - கடிகையில் முருட்டிந்தி . ஞா - . R- திரிசிராப்பள்ளிக்கு 12. திருக்கண்டியூர் இது அட்டவீ ( மே ) 1 - மைல் . இதற்கு ( வ- A ) -கடிகையில் பட்டத்துள் ஒன்று . பிரமன் சிரத்தைச் சிவ 6. திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீ ராமன் பெருமான் அவனது அகந்தை தீர வைரவ அதுமான் திரிசிரன் பூசித்த தலம் சாரமாரைக் கொண்டு போக்கியருளிய தலம் . ( சு - ர் ) 194