அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1541 சோழநாடு அபிராமவல்லி. (தி - ம்) கடைமுடி. மாயூ ஒன்றரை கட்டை தொலைவி விருக்கிறது. ரத்தை அடுத்த ஆன தாண்டவபுரம் ரயில்வே இதற்கு (வ - சி) வ-கடிகையில், ஸ்டேஷனி விருந்து (ச) மைல். ஞா - க, 25. திருமணஞ்சேரி கருப்பிணிக இதற்கு (வ-மே) கூ-கடிகையில். ளாகிய நங்கை, நாத்திகள் இருவர் தமக்குப் 19. திருநின்றியூர் - திருமகள் பூசித்த பிறக்கும் சிசுக்களை யொருவர்க் கொருவர் தலம். (சு-ர்) மகாலக்ஷ்மீசுவார். (தேர்) உலக மணப்பதென்றும் சபதஞ் செய்தனர். அவர் நாயகி. (தீ-ம்) நீலமலர்ப் பொய்கை, பூசல் களுள் ஒருத்தி ஆமைவடிவுற்ற குமானைப் நாயனார் திரு அவதாரத் தலம், மாயூரத்தை பெற்றதால் பெண் பெற்றவள் பெண் தா அடுத்த ஆனந்தத் தாண்டவபுரம் ஸ்டேஷனி மறுக்க, அந்த ஆமை பூசித்துப் புருஷவுருக் லிருந்து (வ.கி) உ.மைல், ஞா க, நா-க, சு-உ. கொண்டு பெண்ணினை மணந்த தலம். குலச் இதற்கு (வ.மே) . கடிகையில், சிறை நாயனார் வழிபட்ட தலம், (சர்) அருள் 20. திருப்புன்கூர் - திருநாளைப்போ வள்ளுனாயகர். (தே - ர்) யாழின் மொழி வாருக்கு நந்தி விலகிக்கொள்ள அவர் சுவாமி யம்மை. (கீ-ம்) திருமணத் தீர்த்தம். மாயூ யைத் தெரிசித்தருளிய தலம். ஏயர்கோன் பத்தை அடுத்த குற்றாலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து சலிக்காம நாயனார் முத்திபெற்ற தலம். (சுர்) வடமேற்கு (41) மைலி விருக்கிறது. ஞா-க, சிவலோகநாதர். (தேர்) சொக்கநாயகி. (தீ-ம்) நா-க. இதற்கு (வ-கி) கூ - கடிகையில், சிவகங்கை. ஞா-க, நா-க, சுக பதிகங்களுடை 26. திருக்குறுக்கை வீரட்டானம் யது. புராணமுடையது. வை தீகான் கோயில் குறுக்கை) மன்மதனை யெரித்த தலம். மார்க் ஸ்டேஷனுக்கு (மே) உ-மைல். இதற்கு சண்டர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) வீரட்டானேச் (தெ-கி) ச.கடிகையில், சுரர். (தே - ர்) ஞானாம்பிகை. (தீ - ம்) சிவ கங்கை . நா உ புராண மிருக்கிறது. ஆன 21. திருநீடூர் - இந்திரன் பூசித்த தலம். தாண்டவபுரம் ஸ்டேஷனி லிருந்து (அ) முனையடுவார் நாயனார் முத்திபெற்ற தலம், மைல். இதற்கு (வ-3) கூ -கடிகையில். (சு - ர்) அருட்சோம நாதர். (தே - ர்) வேயுறு 27. திருக்கருப்பறியலூர் (மேலைக் தோளியம்மை. (தீ - ம்) செங்கழுநீரோடை. காழி (தலைஞாயிறு) சிவபெருமான் மீது சு - க பதிகமுடையது, புராணமுடையது. வச்சிரமெறிந்த இந்திரனது குற்றம் பொ ஆனந்தத் தாண்டவபுரம் ஸ்டேஷனிலிருந்து றுத்த தலம். (சுர்) குற்றம் பொறுத்தராதர். (தெமே) க - மைல். நீடூர் ஸ்டேஷன் இதற்கு (தேர்) கோல்வளை நாயகி. (தீ-ம்) இந்திர (மே) உ - கடிகையில். தீர்த்தம், ஞா-க, சுக பதிகங்களையுடையது. '22. திருஅன்னியூர் - வருணன் பூசித்த புராணமிருக்கிறது. வைத்தீசுரன் கோயில் தலம். (சு-ர்) ஆபத்சகாயர். (தேர்) பெரிய ஸ்டேவனிலிருந்து மேற்கு (6) மைல். காயகி. (தீ - ம்) வருண தீர்த்தம். ஞா - க, இதற்கு (வ-கி) க-கடிகையில். நா-க இதற்கு (மே) உ -கடிகையில். 28. திருக்காக்குக்கா அநுமான் 23. திருவேள்விக்குடி- ஓர் ராசபுத்தி பூசித்த தலம். (கார்) கொந்தளேச்சார். (தேர்) என் விவாக முடிக்கச் சிவபெருமான் புரோகி கொந்தள நாயகி. (தீ-ம்) அநும் தீர்த்தம். தஞ்செய்த தலம். (சு - ர்) கல்யாணசுந்தார். நா-க, இதற்கு (தெ.மே) உ - கடிகையில், (தே-ர்) பரிமளசுகந்த நாயகி. ( தீம்) மங்கள 29. திருவாளொளி புத்தூர் - தீர்த்தம். ஞா - க, சு - க பதிகங்களுடையது. மால்' மாணிக்கம் வைத்துப் பூசித்த தலம் இது குத்தாலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு (சுர்) மாணிக்கவண்ணர், (தேர்) வண்டாம் மேற்கு ஒரு கட்டை தொலைவில் காவிரிக்கு பூங்குழலி, (தீ - ம்) பிரமதீர்த்தம், வாசை வடகரையிலிருக்கிறது. இதற்கு (வ - மே விருக்ஷம். வைத்தீச்சுரன் கோயில் ஸ்டே றரை கடிகையில், ஷனிலிருந்து மேற்கு (எ) மைல். ஞா-உ 24. திருஎதிர்கொள்பாடி -வேள்விக் பதிகமுடையது. புராணமுடையது. குடியில் திருமணம் முடித்த அரச குமானை இப்பொழுது திருவாளப்புத்தூர் என வழங்கு மாதுலனைப் போல் எதிர்கொண்ட தலம். கிறது. இதற்கு (வ-மே) க-சடிசையில், ஐராவதம் பூசித்த தலம். (சு-ர்) ஐராவதேச் 31. திருப்பழமண்ணிப் படிக்கரை - சார். (தேர்) மலர்க் குழன்மா தமமை. (தீம்) சிவபெருமான் விஷபானஞ் செய்த காலத் ஐராவத தீர்த்தம். சு-க பதிகமுடையது. துப் பிராட்டியார் கண்டத்தைத் திருக்காத் தெ.இ. குத்தாலம் ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கு தால் பரிசித்த தலம், (ச-ர்) நீலகண்டேசுார்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1541 சோழநாடு அபிராமவல்லி . ( தி - ம் ) கடைமுடி . மாயூ ஒன்றரை கட்டை தொலைவி விருக்கிறது . ரத்தை அடுத்த ஆன தாண்டவபுரம் ரயில்வே இதற்கு ( - சி ) - கடிகையில் ஸ்டேஷனி விருந்து ( ) மைல் . ஞா - 25. திருமணஞ்சேரி கருப்பிணிக இதற்கு ( - மே ) கூ - கடிகையில் . ளாகிய நங்கை நாத்திகள் இருவர் தமக்குப் 19. திருநின்றியூர் - திருமகள் பூசித்த பிறக்கும் சிசுக்களை யொருவர்க் கொருவர் தலம் . ( சு - ர் ) மகாலக்ஷ்மீசுவார் . ( தேர் ) உலக மணப்பதென்றும் சபதஞ் செய்தனர் . அவர் நாயகி . ( தீ - ம் ) நீலமலர்ப் பொய்கை பூசல் களுள் ஒருத்தி ஆமைவடிவுற்ற குமானைப் நாயனார் திரு அவதாரத் தலம் மாயூரத்தை பெற்றதால் பெண் பெற்றவள் பெண் தா அடுத்த ஆனந்தத் தாண்டவபுரம் ஸ்டேஷனி மறுக்க அந்த ஆமை பூசித்துப் புருஷவுருக் லிருந்து ( வ.கி ) உ.மைல் ஞா நா - சு - . கொண்டு பெண்ணினை மணந்த தலம் . குலச் இதற்கு ( வ.மே ) . கடிகையில் சிறை நாயனார் வழிபட்ட தலம் ( சர் ) அருள் 20. திருப்புன்கூர் - திருநாளைப்போ வள்ளுனாயகர் . ( தே - ர் ) யாழின் மொழி வாருக்கு நந்தி விலகிக்கொள்ள அவர் சுவாமி யம்மை . ( கீ - ம் ) திருமணத் தீர்த்தம் . மாயூ யைத் தெரிசித்தருளிய தலம் . ஏயர்கோன் பத்தை அடுத்த குற்றாலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து சலிக்காம நாயனார் முத்திபெற்ற தலம் . ( சுர் ) வடமேற்கு ( 41 ) மைலி விருக்கிறது . ஞா - சிவலோகநாதர் . ( தேர் ) சொக்கநாயகி . ( தீ - ம் ) நா - . இதற்கு ( - கி ) கூ - கடிகையில் சிவகங்கை . ஞா - நா - சுக பதிகங்களுடை 26. திருக்குறுக்கை வீரட்டானம் யது . புராணமுடையது . வை தீகான் கோயில் குறுக்கை ) மன்மதனை யெரித்த தலம் . மார்க் ஸ்டேஷனுக்கு ( மே ) - மைல் . இதற்கு சண்டர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) வீரட்டானேச் ( தெ - கி ) ச.கடிகையில் சுரர் . ( தே - ர் ) ஞானாம்பிகை . ( தீ - ம் ) சிவ கங்கை . நா புராண மிருக்கிறது . ஆன 21. திருநீடூர் - இந்திரன் பூசித்த தலம் . தாண்டவபுரம் ஸ்டேஷனி லிருந்து ( ) முனையடுவார் நாயனார் முத்திபெற்ற தலம் மைல் . இதற்கு ( -3 ) கூ -கடிகையில் . ( சு - ர் ) அருட்சோம நாதர் . ( தே - ர் ) வேயுறு 27. திருக்கருப்பறியலூர் ( மேலைக் தோளியம்மை . ( தீ - ம் ) செங்கழுநீரோடை . காழி ( தலைஞாயிறு ) சிவபெருமான் மீது சு - பதிகமுடையது புராணமுடையது . வச்சிரமெறிந்த இந்திரனது குற்றம் பொ ஆனந்தத் தாண்டவபுரம் ஸ்டேஷனிலிருந்து றுத்த தலம் . ( சுர் ) குற்றம் பொறுத்தராதர் . ( தெமே ) - மைல் . நீடூர் ஸ்டேஷன் இதற்கு ( தேர் ) கோல்வளை நாயகி . ( தீ - ம் ) இந்திர ( மே ) - கடிகையில் . தீர்த்தம் ஞா - சுக பதிகங்களையுடையது . '22 . திருஅன்னியூர் - வருணன் பூசித்த புராணமிருக்கிறது . வைத்தீசுரன் கோயில் தலம் . ( சு - ர் ) ஆபத்சகாயர் . ( தேர் ) பெரிய ஸ்டேவனிலிருந்து மேற்கு ( 6 ) மைல் . காயகி . ( தீ - ம் ) வருண தீர்த்தம் . ஞா - இதற்கு ( - கி ) - கடிகையில் . நா - இதற்கு ( மே ) -கடிகையில் . 28. திருக்காக்குக்கா அநுமான் 23. திருவேள்விக்குடி- ஓர் ராசபுத்தி பூசித்த தலம் . ( கார் ) கொந்தளேச்சார் . ( தேர் ) என் விவாக முடிக்கச் சிவபெருமான் புரோகி கொந்தள நாயகி . ( தீ - ம் ) அநும் தீர்த்தம் . தஞ்செய்த தலம் . ( சு - ர் ) கல்யாணசுந்தார் . நா - இதற்கு ( தெ.மே ) - கடிகையில் ( தே - ர் ) பரிமளசுகந்த நாயகி . ( தீம் ) மங்கள 29. திருவாளொளி புத்தூர் - தீர்த்தம் . ஞா - சு - பதிகங்களுடையது . மால் ' மாணிக்கம் வைத்துப் பூசித்த தலம் இது குத்தாலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ( சுர் ) மாணிக்கவண்ணர் ( தேர் ) வண்டாம் மேற்கு ஒரு கட்டை தொலைவில் காவிரிக்கு பூங்குழலி ( தீ - ம் ) பிரமதீர்த்தம் வாசை வடகரையிலிருக்கிறது . இதற்கு ( - மே விருக்ஷம் . வைத்தீச்சுரன் கோயில் ஸ்டே றரை கடிகையில் ஷனிலிருந்து மேற்கு ( ) மைல் . ஞா - 24. திருஎதிர்கொள்பாடி -வேள்விக் பதிகமுடையது . புராணமுடையது . குடியில் திருமணம் முடித்த அரச குமானை இப்பொழுது திருவாளப்புத்தூர் என வழங்கு மாதுலனைப் போல் எதிர்கொண்ட தலம் . கிறது . இதற்கு ( - மே ) - சடிசையில் ஐராவதம் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) ஐராவதேச் 31. திருப்பழமண்ணிப் படிக்கரை - சார் . ( தேர் ) மலர்க் குழன்மா தமமை . ( தீம் ) சிவபெருமான் விஷபானஞ் செய்த காலத் ஐராவத தீர்த்தம் . சு - பதிகமுடையது . துப் பிராட்டியார் கண்டத்தைத் திருக்காத் தெ.இ. குத்தாலம் ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கு தால் பரிசித்த தலம் ( - ர் ) நீலகண்டேசுார்