அபிதான சிந்தாமணி

ஆனந்தநமசிவாயபண்டாரம் 144 ஆஸ்திகமுனிவர் ஆனந்தநமசிவாயபண்டாரம்-இவர் சிதம் 2. அசையும் மூக்கில் போன்ற தோளி பரம் குருநமசிவாய மூர்த்திகளின் மாணாக் னையுடையாள் நற்சொல்லும் நிமித்தமும் கர். இவர்க்குக் கர்நாடகத்தரசன் வேங்க விகற்பிப்பப் பயப்பட்டு நடுக்கமுற்றது. டபதி தேவன் -1 (சகம், 1514) இல், 3. மிகப் பெரிய வெய்ய பூசலிற் ஒரு மடம் கட்டித்தந்தனன். (விரிஞ்சி - பொருந்திய வீரனுக்கு வருந்தினும் முன் சா - ம்). பிற்றுறையேயாம். (பு. வெ. பொது). ஆனந்தப்பையுள் (1) இடும்பை மிக மூங்கில் ஆனநீதரு பசத்தி-சுத்த சத்துவசத்தி, போன்ற தோளினையுடையாள் கணவனி ஆனர்த்தம் - இது துவாரகைக்குச் சமீபத்தி றப்ப மெலிந்து வருந்தியது. (பு. வெ. லுள்ள ஒரு நாடு. இதில் சரியாதி மகன் பொது) ஆனர்த்தன், குசத்தலி யெனும் பட்டணம் 2 என்பது களவினும், கற்பினும் தலை நிருமித்தான். வனும் தலைவியும், பிரிந்த காலத்துக் ஆனாய நாயனார் - மழநாட்டில் மங்கலவரில் கையறு துயரமொடு காணுதற்கு விரும்பித் 'ஆயர்குலத்தில் ஆனாயர் என அவதரித்த துன்பத்துடன் நாயகனது நாடு ஊர் முத வர் இவர், வேய்ங்குழலிற் பஞ்சாக்ஷா லிய குறித்து அவனது ஊரில் அன்றில் த்தை விதிப்படி இசைத்து வருவர். இவ் கூவினும், குயில் கூவினும், ஆயர் குழ வகை இசைத்து வருபவர், பசுக்காத்தற் விசை கேட்பினும் உயிர்கழியு மென்ப பொருட்டுப் பசுக்கூட்டத்துடன் சென்று, தும், பிறவாற்றானும் துன்ப முறுதல். காட்டில் நிறையப் பூத்த கொன்றை விரு (யாப்பு, வி) க்ஷத்தைக் கண்டு, அதனடியிற் சென்று ஆனந்தம் - இது சொல்லணியிலொன்று. பஞ்சாக்ஷர த்தை வேய்ங் குழலில் இசைத்த இது அறுவகைப்படும். எழுத்தானந்தம், னர், அதனாற் சராசரங்களெல்லாம் இசை சொல்லானந்தம், பொருளானந்தம், யாப் வயப்பட்டுத் தம்பித்தன. சாமகீதப் பிரிய பானந்தம், தூக்கானந்தம், தொடையா னந் ராகிய சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து, அன் தம் என்பன. எழத்தானந்தமாவது பாட பனே நீயிவ்வகை நமது சந்நிதானத்தில் ப்படுவோன் பெயரைச்சார்த்தி, எழுத்தள இருக்க என்ன, நாயனார் வேய்ங்குழ பெழப் பாடுவது. சொல்லானந்தமாவது) லிசைத்துக்கொண்டு கைலைக் கெழுந்தரு இயற்பெயர் மருங்கின் மங்கலமழிய தொ ளினார். (பெரிய புராணம்.) ழிற்சொல்லைப் பாட்டுடைத்தலைவன் மேல் ஆனைமாமலை - சைநர்களின் மடங்களிலிரு ஏறப்பாடுவது, பொருளானந்தம் - பாட்டு ந்த இடம்போலும், இது இந்த இடமென டைத்தலைமகன் நாட்டின் யா தானுமொன் | தெரியவில்லை . (தேவாரம்.) றைச்சிறப்பித்துச் சொல்லலுற்ற விடத்து ஆன்பொருநை-வஞ்சிமாநகரத்துள்ள ஆறு அத்திணைக்குரிய இறைச்சிப் பொருளை து - இதற்கு ஆனி, வானி, ஆன்பொருந்தம், ஊறுபடச் சாவவும், கெடவுஞ்சொல்வதும், மங்கலமழியப் புகல்வதும், மங்கல உவ - தண்பொருநை, சூதநதி யெனவும் பெயர். மைக்கு அமங்கல உவமேயத்தைக் கூறு ஆன் பொருந்தம் - இது கருவூரைச் சார்ந்த கலமாம். யாப்பானக்கமாவது மன்கெ ஓராறு; ஆன்பொருநையென்றும் பொரு டுக்கப்பட்ட சிறப்புடை மொழியின் பின், நையென்றும் வழங்கப்படும். (புற-நா) பாட்டுடைத் தலைவன் பெயர் நிறுவி, அதன் ஆன்மதத்துவம்-ஆன்மா நிலைத்த தேகத்தின் பின் சிறப்புடை மொழிநிறுவிச் சிறப்பிக் தத்வங்கள். இவை (24) கூடியன. பூதம் கப்படு வதனை இவ்வாறிடர்ப் படப் (5) பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் பாடுவது. தூக்காநந்தம் - கஞ்சத்தாளம் தன்மாத்திரை, (5) சத்தம், பரிசம், ரஸம், முதலிய கருவிகளோடும், இசைந்த இசைக் ரூபம், கந்தம், கன்மேந்திரியம், (5) கீழ்ப் பாடுதற்கண் அவன் பெயரைச் சார் வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தம். த்தி உயரவும் இறுகவும், பெயர் பிளந்து ஞானேந்திரியம் (5) சோதரம், தொக்கு , பண்ணியும், ஒருவர்க்கும் பெயர் புலனா சக்ஷ, சிங்கவை, ஆக்சாணம். அந்தக்கர காமையுஞ் சொல்லுதல். தொடையா ணம் (4) மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். னந்தம் - அளபெடைத் தொடைப் பாட் ஆஸ்திகழனிவர் - ஜர்த்காரு முனிவர்க்குக் டினுள் பாட்டுடைத் தலைவன் பெயர் குமார். மானஸா தேவியின் குமார். மான சார்த்தி அளபெடுப்பத் தொடுப்பது. ஸாதேவியைக் காண்க.
ஆனந்தநமசிவாயபண்டாரம் 144 ஆஸ்திகமுனிவர் ஆனந்தநமசிவாயபண்டாரம் - இவர் சிதம் 2 . அசையும் மூக்கில் போன்ற தோளி பரம் குருநமசிவாய மூர்த்திகளின் மாணாக் னையுடையாள் நற்சொல்லும் நிமித்தமும் கர் . இவர்க்குக் கர்நாடகத்தரசன் வேங்க விகற்பிப்பப் பயப்பட்டு நடுக்கமுற்றது . டபதி தேவன் - 1 ( சகம் 1514 ) இல் 3 . மிகப் பெரிய வெய்ய பூசலிற் ஒரு மடம் கட்டித்தந்தனன் . ( விரிஞ்சி - பொருந்திய வீரனுக்கு வருந்தினும் முன் சா - ம் ) . பிற்றுறையேயாம் . ( பு . வெ . பொது ) . ஆனந்தப்பையுள் ( 1 ) இடும்பை மிக மூங்கில் ஆனநீதரு பசத்தி - சுத்த சத்துவசத்தி போன்ற தோளினையுடையாள் கணவனி ஆனர்த்தம் - இது துவாரகைக்குச் சமீபத்தி றப்ப மெலிந்து வருந்தியது . ( பு . வெ . லுள்ள ஒரு நாடு . இதில் சரியாதி மகன் பொது ) ஆனர்த்தன் குசத்தலி யெனும் பட்டணம் 2 என்பது களவினும் கற்பினும் தலை நிருமித்தான் . வனும் தலைவியும் பிரிந்த காலத்துக் ஆனாய நாயனார் - மழநாட்டில் மங்கலவரில் கையறு துயரமொடு காணுதற்கு விரும்பித் ' ஆயர்குலத்தில் ஆனாயர் என அவதரித்த துன்பத்துடன் நாயகனது நாடு ஊர் முத வர் இவர் வேய்ங்குழலிற் பஞ்சாக்ஷா லிய குறித்து அவனது ஊரில் அன்றில் த்தை விதிப்படி இசைத்து வருவர் . இவ் கூவினும் குயில் கூவினும் ஆயர் குழ வகை இசைத்து வருபவர் பசுக்காத்தற் விசை கேட்பினும் உயிர்கழியு மென்ப பொருட்டுப் பசுக்கூட்டத்துடன் சென்று தும் பிறவாற்றானும் துன்ப முறுதல் . காட்டில் நிறையப் பூத்த கொன்றை விரு ( யாப்பு வி ) க்ஷத்தைக் கண்டு அதனடியிற் சென்று ஆனந்தம் - இது சொல்லணியிலொன்று . பஞ்சாக்ஷர த்தை வேய்ங் குழலில் இசைத்த இது அறுவகைப்படும் . எழுத்தானந்தம் னர் அதனாற் சராசரங்களெல்லாம் இசை சொல்லானந்தம் பொருளானந்தம் யாப் வயப்பட்டுத் தம்பித்தன . சாமகீதப் பிரிய பானந்தம் தூக்கானந்தம் தொடையா னந் ராகிய சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து அன் தம் என்பன . எழத்தானந்தமாவது பாட பனே நீயிவ்வகை நமது சந்நிதானத்தில் ப்படுவோன் பெயரைச்சார்த்தி எழுத்தள இருக்க என்ன நாயனார் வேய்ங்குழ பெழப் பாடுவது . சொல்லானந்தமாவது ) லிசைத்துக்கொண்டு கைலைக் கெழுந்தரு இயற்பெயர் மருங்கின் மங்கலமழிய தொ ளினார் . ( பெரிய புராணம் . ) ழிற்சொல்லைப் பாட்டுடைத்தலைவன் மேல் ஆனைமாமலை - சைநர்களின் மடங்களிலிரு ஏறப்பாடுவது பொருளானந்தம் - பாட்டு ந்த இடம்போலும் இது இந்த இடமென டைத்தலைமகன் நாட்டின் யா தானுமொன் | தெரியவில்லை . ( தேவாரம் . ) றைச்சிறப்பித்துச் சொல்லலுற்ற விடத்து ஆன்பொருநை - வஞ்சிமாநகரத்துள்ள ஆறு அத்திணைக்குரிய இறைச்சிப் பொருளை து - இதற்கு ஆனி வானி ஆன்பொருந்தம் ஊறுபடச் சாவவும் கெடவுஞ்சொல்வதும் மங்கலமழியப் புகல்வதும் மங்கல உவ - தண்பொருநை சூதநதி யெனவும் பெயர் . மைக்கு அமங்கல உவமேயத்தைக் கூறு ஆன் பொருந்தம் - இது கருவூரைச் சார்ந்த கலமாம் . யாப்பானக்கமாவது மன்கெ ஓராறு ; ஆன்பொருநையென்றும் பொரு டுக்கப்பட்ட சிறப்புடை மொழியின் பின் நையென்றும் வழங்கப்படும் . ( புற - நா ) பாட்டுடைத் தலைவன் பெயர் நிறுவி அதன் ஆன்மதத்துவம் - ஆன்மா நிலைத்த தேகத்தின் பின் சிறப்புடை மொழிநிறுவிச் சிறப்பிக் தத்வங்கள் . இவை ( 24 ) கூடியன . பூதம் கப்படு வதனை இவ்வாறிடர்ப் படப் ( 5 ) பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் பாடுவது . தூக்காநந்தம் - கஞ்சத்தாளம் தன்மாத்திரை ( 5 ) சத்தம் பரிசம் ரஸம் முதலிய கருவிகளோடும் இசைந்த இசைக் ரூபம் கந்தம் கன்மேந்திரியம் ( 5 ) கீழ்ப் பாடுதற்கண் அவன் பெயரைச் சார் வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபத்தம் . த்தி உயரவும் இறுகவும் பெயர் பிளந்து ஞானேந்திரியம் ( 5 ) சோதரம் தொக்கு பண்ணியும் ஒருவர்க்கும் பெயர் புலனா சக்ஷ சிங்கவை ஆக்சாணம் . அந்தக்கர காமையுஞ் சொல்லுதல் . தொடையா ணம் ( 4 ) மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் . னந்தம் - அளபெடைத் தொடைப் பாட் ஆஸ்திகழனிவர் - ஜர்த்காரு முனிவர்க்குக் டினுள் பாட்டுடைத் தலைவன் பெயர் குமார் . மானஸா தேவியின் குமார் . மான சார்த்தி அளபெடுப்பத் தொடுப்பது . ஸாதேவியைக் காண்க .