அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1538 மகதநாடு - நடுநாடு இன்றன. (சு-ர்) வடுகேச்சுரர். (தேர்) வடுவகிர்கண்ணி கொடுத்து அவர் அதனை இத்தலத்தின்க யம்மை. (தீ-ம்) பெண்ணை நதி. புதுச்சேரிச் ணுள்ள மணிமுத்தா நதியிலிட்டுப் பெற்ற இளை கண்டமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து மே) தலம் (சு-ர்) பழமலைநாதர். (தேர்) பெரிய உ-மைலில் இத்தலம் இருக்கிறது. ஞா - க நாயகி. (தீ-ம்) மணிமுத்தாநதி. வன்னிவிரு பதிக முடையது. இதற்கு (தெ-மே) (க) ஷம். விழுப்புரம் - திருச்சி குறுக்கு ரயிலி மைலில் திருத்துறையூர். லுள்ள ஒரு ஸ்டேஷன். ஞா - எ, நா-க பதிகம் 8 திருவெண்ணெய்நல்லூர் களுடையது. விருத்தாசல புராணமுடையது. வாலயத்திற்கு அருட்டுறை யென்று பெயர். 14. திருநாவலூர் - (திருநாமநல்லூர்) சம்புபத் தருஷி பூசித்த தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுக்கிரன் பூசித்த தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி சுவாமிகளைத் தடுத்தாட்கொண்ட தலம். மெய் கள் திருவவதாரஞ்செய்த தலம், சடையனார், கண்ட சிவா சாரியர் திருவவதாரஞ் செய்த இசைஞானியார் நரசிங்கமுனையரையர் முத்தி தலம், (சு-ர்) தடுத்தாட்கொண்ட ஈசுரர், இட யடைந்த தலம். (சு-ர்) திருநாவலேச்சுரர். பாரூடரா யிருக்கிறார். (தோர்) வேற்கண்ணி (தேர்) சுந்தரநாயகி. (தீ-ம்) சிவகங்கை. சு-க யம்மை. (தீ-ம்) பெண்ணை நதி தீர்த்தம். பண் பதிகமுடையது. திருவெண்ணெய் நல்லூ ணுருட்டி ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே (கரு) ருக்கு இரண்டு கட்டை தூரத்தி லுள்ளது. மைல் சென்றால் இத்தலமிருக்கிறது. இது புராணம் இருக்கிறது. பொழுது விழுப்புரம் - திருச்சி குறுக்கு சயி 15. திருஅதிகை வீரட்டானம் - லில் ஒரு ஸ்டேஷன். சு.க பதிகமுடையது. பெருமான் திரிபுர தகனஞ் செய்தருளிய புராணமும், கலம்பகமும், உலாவும் இருக் தலம். அப்பர் சுவாமிகள் திருத்தொண்டு பூண்ட தலம். மனவாசகம் கடந்தார் எழுந் 9. திருவிடையாறு - சுகப்பிரம்மரிஷி பூசித்த தலம். (சு - ர்) இடையாற்றேகார் தருளியிருந்த தலம், (சுர்) திருவதிகைவீரட் டானேசார். (தேர்) திரிபுரசுந்தரியம்மை, (தே-ர்) சிற்றிடைநாயகியம்மை. (தீ-ம்) பெண் ணைநதி தீர்த்தம். திருவெண்ணெய் நல்லூருக்கு விஷ்ணு, பிரமன், கருடன், பாண்டவர்கள் (தீ-ம்) சூலகங்கை, சக்கர தீர்த்தம், கெடிலாதி. மேற்கு (கூ) மைல். 10. திருஅறையணிநல்லூர் - பிரசன் பூசித்த தலம். இது (தெ-ர-ல்) பண்ணுருட்டி டருஷிபூசித்த தலம். (சு-ர்) அறையணிநாதேசு விருக்கிறது. புராணமுண்டு, ஞா -க, நா கச, ஸ்டேஷனுக்குத் தெற்கு முக்கால் மைலி சர், (தேர்) அருணாயகியம்மை. (தீ-ம்) பெண் ச-க பதிகங்களுடையது. ணைநதி தீர்த்தம். ஞா.க பதிகமுடையது. இதற்கு (தெ - மே) முக்கால் கடிகையில், 16. திருச்சோபுரம் (தியாகவல்லி) 11. திருக்கோவலூர் அட்ட அகஸ்தியர் பூசித்ததலம். (சு-ர்) சோபுர நாதே வீரட்டத்துள் ஒன்று. இது அந்தகாசானை சுரர். (தேர்) சோபுரநாயக. (தி-ம்) பாமதீர்த் வென்ற தலம், மெய்ப்பொருள் நாயனார் முத்தி தம். (தெ-ர-ல்) கூடலூர்க்கு அருகிலுள்ள பெற்ற தலம். இதற்கு (தெ.இ.ர-ல்) திருக் ஆலப்பாக்கம் ஸ்டேஷன் இறங்கிச் சென்றால் கோவலூர் ஸ்டேஷன். ஞா-க, நா.கபதி சழிக்கரைக் கண்ணிருக்கிறது. ஞா-க பதிக கங்களையுடையது. புராணமுடையது. முடையது. 12. திருநெல் வெண்ணெய் 17. திருத்தினை நகர் (தீர்த்தனகிரி) முதலிய இராஜரிஷிகள் பூசித்த தலம் (சு-ர்) மறைமுனிவர் பூசித்ததலம், (சுர்) திருக் தீச் வெண்ணெயப்பர். (தே - ர்) நீலமலர்க்கண் சார். (தேர்) ஒப்பிலாநாயகியம்மை, (தீ.ம்) ணம்மை. (தீ-ம்) பெண்ணை நதி. பண்ணு மணிமுத்தாநதி தீர்த்தம். இது மேற்கூறிய ரூட்டி ஸ்டேஷனிலிருந்து உக-மைல் திருக் ஆலப்பாக்கம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (53) மை கோவலூரிலிருந்து 40 மைலிருக்கும். ஞா.க லில் இருக்கிறது. ச- பதிகமுடையது. பதிகமுடையது. 18. திரு எருக்கத்தம்புலியூர் - (காகேக் 13, திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம், திரபட்டணம்) நாகராசன் பூசித்ததலம், திரு பழமலை) பிரமன், அட்டவசுக்கள், உமை, நீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் முத்தியடைந் விபசித்து, சிவனன்னன் பூசித்த தலம். மது ததலம். (சு-ர்) வேகண்டகாயகேச்சார். (தேர்) கைடவரை வெல்லத் தவஞ்செய்த விஷ்ணு நீலமலர்க்கண்ணியம்மை. (தீ-ம்) மணிமுத்தா விற்கு விருத்தவேதியராய் அநுக்கிரகித்த நதி தீர்த்தம். இங்கு ஒரு வெள்ளெருக்கஞ் தலம். சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளுக்குப் பொன் செடி யிருக்கிறது. விருத்தாசலத்திற்குத் சநகர்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1538 மகதநாடு - நடுநாடு இன்றன . ( சு - ர் ) வடுகேச்சுரர் . ( தேர் ) வடுவகிர்கண்ணி கொடுத்து அவர் அதனை இத்தலத்தின்க யம்மை . ( தீ - ம் ) பெண்ணை நதி . புதுச்சேரிச் ணுள்ள மணிமுத்தா நதியிலிட்டுப் பெற்ற இளை கண்டமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து மே ) தலம் ( சு - ர் ) பழமலைநாதர் . ( தேர் ) பெரிய - மைலில் இத்தலம் இருக்கிறது . ஞா - நாயகி . ( தீ - ம் ) மணிமுத்தாநதி . வன்னிவிரு பதிக முடையது . இதற்கு ( தெ - மே ) ( ) ஷம் . விழுப்புரம் - திருச்சி குறுக்கு ரயிலி மைலில் திருத்துறையூர் . லுள்ள ஒரு ஸ்டேஷன் . ஞா - நா - பதிகம் 8 திருவெண்ணெய்நல்லூர் களுடையது . விருத்தாசல புராணமுடையது . வாலயத்திற்கு அருட்டுறை யென்று பெயர் . 14. திருநாவலூர் - ( திருநாமநல்லூர் ) சம்புபத் தருஷி பூசித்த தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுக்கிரன் பூசித்த தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி சுவாமிகளைத் தடுத்தாட்கொண்ட தலம் . மெய் கள் திருவவதாரஞ்செய்த தலம் சடையனார் கண்ட சிவா சாரியர் திருவவதாரஞ் செய்த இசைஞானியார் நரசிங்கமுனையரையர் முத்தி தலம் ( சு - ர் ) தடுத்தாட்கொண்ட ஈசுரர் இட யடைந்த தலம் . ( சு - ர் ) திருநாவலேச்சுரர் . பாரூடரா யிருக்கிறார் . ( தோர் ) வேற்கண்ணி ( தேர் ) சுந்தரநாயகி . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை . சு - யம்மை . ( தீ - ம் ) பெண்ணை நதி தீர்த்தம் . பண் பதிகமுடையது . திருவெண்ணெய் நல்லூ ணுருட்டி ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே ( கரு ) ருக்கு இரண்டு கட்டை தூரத்தி லுள்ளது . மைல் சென்றால் இத்தலமிருக்கிறது . இது புராணம் இருக்கிறது . பொழுது விழுப்புரம் - திருச்சி குறுக்கு சயி 15. திருஅதிகை வீரட்டானம் - லில் ஒரு ஸ்டேஷன் . சு.க பதிகமுடையது . பெருமான் திரிபுர தகனஞ் செய்தருளிய புராணமும் கலம்பகமும் உலாவும் இருக் தலம் . அப்பர் சுவாமிகள் திருத்தொண்டு பூண்ட தலம் . மனவாசகம் கடந்தார் எழுந் 9. திருவிடையாறு - சுகப்பிரம்மரிஷி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) இடையாற்றேகார் தருளியிருந்த தலம் ( சுர் ) திருவதிகைவீரட் டானேசார் . ( தேர் ) திரிபுரசுந்தரியம்மை ( தே - ர் ) சிற்றிடைநாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) பெண் ணைநதி தீர்த்தம் . திருவெண்ணெய் நல்லூருக்கு விஷ்ணு பிரமன் கருடன் பாண்டவர்கள் ( தீ - ம் ) சூலகங்கை சக்கர தீர்த்தம் கெடிலாதி . மேற்கு ( கூ ) மைல் . 10. திருஅறையணிநல்லூர் - பிரசன் பூசித்த தலம் . இது ( தெ - - ல் ) பண்ணுருட்டி டருஷிபூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) அறையணிநாதேசு விருக்கிறது . புராணமுண்டு ஞா -க நா கச ஸ்டேஷனுக்குத் தெற்கு முக்கால் மைலி சர் ( தேர் ) அருணாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) பெண் - பதிகங்களுடையது . ணைநதி தீர்த்தம் . ஞா.க பதிகமுடையது . இதற்கு ( தெ - மே ) முக்கால் கடிகையில் 16. திருச்சோபுரம் ( தியாகவல்லி ) 11. திருக்கோவலூர் அட்ட அகஸ்தியர் பூசித்ததலம் . ( சு - ர் ) சோபுர நாதே வீரட்டத்துள் ஒன்று . இது அந்தகாசானை சுரர் . ( தேர் ) சோபுரநாயக . ( தி - ம் ) பாமதீர்த் வென்ற தலம் மெய்ப்பொருள் நாயனார் முத்தி தம் . ( தெ - - ல் ) கூடலூர்க்கு அருகிலுள்ள பெற்ற தலம் . இதற்கு ( தெ.இ.ர - ல் ) திருக் ஆலப்பாக்கம் ஸ்டேஷன் இறங்கிச் சென்றால் கோவலூர் ஸ்டேஷன் . ஞா - நா.கபதி சழிக்கரைக் கண்ணிருக்கிறது . ஞா - பதிக கங்களையுடையது . புராணமுடையது . முடையது . 12. திருநெல் வெண்ணெய் 17. திருத்தினை நகர் ( தீர்த்தனகிரி ) முதலிய இராஜரிஷிகள் பூசித்த தலம் ( சு - ர் ) மறைமுனிவர் பூசித்ததலம் ( சுர் ) திருக் தீச் வெண்ணெயப்பர் . ( தே - ர் ) நீலமலர்க்கண் சார் . ( தேர் ) ஒப்பிலாநாயகியம்மை ( தீ.ம் ) ணம்மை . ( தீ - ம் ) பெண்ணை நதி . பண்ணு மணிமுத்தாநதி தீர்த்தம் . இது மேற்கூறிய ரூட்டி ஸ்டேஷனிலிருந்து உக - மைல் திருக் ஆலப்பாக்கம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( 53 ) மை கோவலூரிலிருந்து 40 மைலிருக்கும் . ஞா.க லில் இருக்கிறது . ச- பதிகமுடையது . பதிகமுடையது . 18. திரு எருக்கத்தம்புலியூர் - ( காகேக் 13 திருமுதுகுன்றம் ( விருத்தாசலம் திரபட்டணம் ) நாகராசன் பூசித்ததலம் திரு பழமலை ) பிரமன் அட்டவசுக்கள் உமை நீலகண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் முத்தியடைந் விபசித்து சிவனன்னன் பூசித்த தலம் . மது ததலம் . ( சு - ர் ) வேகண்டகாயகேச்சார் . ( தேர் ) கைடவரை வெல்லத் தவஞ்செய்த விஷ்ணு நீலமலர்க்கண்ணியம்மை . ( தீ - ம் ) மணிமுத்தா விற்கு விருத்தவேதியராய் அநுக்கிரகித்த நதி தீர்த்தம் . இங்கு ஒரு வெள்ளெருக்கஞ் தலம் . சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளுக்குப் பொன் செடி யிருக்கிறது . விருத்தாசலத்திற்குத் சநகர்