அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1534 தொண்டைநாடு தலம், (சு-ர்) ஊர்த்த தாண்டவமூர்த்தி, (தேர்) காஞ்சிபுரத்தையடுத்த பள்ளூர் ஸ்டேஷனி வண்டார்குழலம்மை, (தீ-ம்) முத்தி தீர்த்தம், லிருந்து 24 மைலில் இருக்கிறது. ஞா-உ, இரத்தினசபை, பலா விருக்ஷம், (ரயில் - ன்) நா.ச. பதிகங்களை யுடையது. சின்னம்மாபேட்டை, (பழையனூர்) ஞா - க, 10. திருவல்லம் நவக்கிரகங்களும், நா - உ, + - க. பதிகங்களை யுடையது. தல வல்லாளனெனும் அரசனும் பூசித்த தலம், புராணம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு இரத் கஞ்சாரனென்னும் அசுரனைச் சங்கரித்த தலம். தாட்சி, காரைக்காலம்மையாரது இரண்டு இத்தலத்தில் நந்தி கிழக்குமுகமாகவும் சுவாமி திருப் பதிகங்களையுடையது. மேற்கு முகமாகவும் திரும்பியிருக்கின் றனர். 5. திருக்கள்ளில் (திருக்கள்ளம்) (சு-ர்) வல்லநாதேசுவார், (தே - ர்) வல்லாம் பிருகுமுனி பூசிக்கத் தக்ஷிணாமூர்த்தி திருக் பிகை, (தீ - ம்) சிவகங்கை, சிவாாதி, (r - ல்) கோலமாகத் தரிசனந் தந் தருளிய தலம். (சுர்) திருவலம். ஞா -க. பதிகமுடையது. அப்பர் சிவநா தந்தேச்சார், (தேர்) ஆனந்தவல்லியம் பதிகங்களில் பயில்வது. மை, (தீ-ம்) நந்தி தீர்த்தம். இது சென்னைக்கு 11. திருவிரிஞ்சிபுாம் - பிரமா, விஷ்ணு, மேற்கே (உசு) மைலிலுள்ள திருவெவ்வளூ சத்தி பூசித்த தலம். கழுதைமுகமுள்ள அசு ரிலிருந்து (கசு) மைலி லிருக்கிறது. ஆவடி ரன் பூசித்துக் கழுதைமுகம் போக்கிக் கொ ஸ்டேஷனி லிருந்து 4 கட்டை தொலை விண்ட தலம், மிளகு சுமைகொண்டு சென்ற விருக்கிறது. ஞா -க பதிக முடையது. தனபாலனுக்குச் சிவபெருமான் வழித்துணை 6. திருவிற்கோலம் (கூவம்) - திரி சென்று வாதிட்டு மார்க்கசகாயத் திருநாமம் புாதகனஞ் செய்த சிவமூர்த்தியைத் தேவர் பெற்ற தலம். (சு-ர்) மார்க்கசகாயநாதர், பூசித்த தலம். சத்தி பூசித்த தலம், (சு-ர்) திரி (தேர்) மாகதவல்லியம்மை, (தீ-ம்) சாத்தி தீர்த் புரசுந்தரேசர், (தே - ர்) புராந்தகியம்மை, தம், சிவநாதர் எனும் வேதியச்சிறுவர் தீண்டாத்திருமேனி யுடையவர். திருவின் பொருட்டுச் சிவபெருமான் திருமுடிவளைத் கோலநாதர் திருவின் கோலநாயகி என்ற துக் கொடுத்த தலம். (எல்) விரிஞ்சிபுரம் பெயரும் வழங்கும். (தீ-ம்) ஆவிற்கோலம், ஸ்டேஷன். பதிகம் இல்லை எல்லப்ப நயி கூபாக்னி. (ஈ-ல்) கடம்பத்தூர் ஸ்டேஷனி னார் செய்த திருவிரிஞ்சைப் புராணமும், திரு லிருந்து தெற்கு (சு) மைல் தொனைவு. விரிஞ்சை முருகன் பிள்ளைத் தமிழு முடை அப்பர் பதிகங்களில் பயில்வது. 7. திரு இலம்பையங்கோட்டூர் - சந் 12. திருப்பனங்காட்டூர் (வன்பார்த்தான் திரன் பூசித்த தலம். (சு- ர் ) சந்திரசேகரே பனங்காட்டூர் ) - கண்ணுவ மகருஷி நிவே சுவார், (தே - ர்) கோடேந்து முலையம்மை, திக்கப் பொருள் கிடைக்காது கிடைத்த (தீ - ம்) சந்திர தீர்த்தம். இதுவும் கடம்பத் பனம்பழத்தை நிவேதிக்கச் சிவபெருமான் தூர்ஸ்டேவகன் (1 - ல்) கூவத்திற்கு (மே)) களிப்புற்று அமுக்கித்த தலம். இக்காலத்தும் மைல். ஞா - க. பதிகமுடையது. அப்பாது பனங்கனி நிவேதிக்கும் தலம். (சு-ர்) பனங் க்ஷேத்திரக் கோவையில் பயில்வது. ஸ்தல சாட்டேசுரர், (தேர்) அமிர்தவல்லியம்மை, புராண முடையது. (தீ-ம்) அமிர்த தீர்த்தம். இது தென்புற 8. திருவூறல் (தக்கோலம்) இத்தலத் முள்ள கோயில். வடபுறமுள்ள கோயிலி தில் பாதாள கங்கை நந்திவாயினின று பொங்கி லிருக்கும் (சு-ர்) கிருடா நாதர். (தேர்) கிரு வருகின்றது. உமாதேவியார் பூசித்த தலம். பாநாயகி, சுந்தரருடைய பதிக முடையது. (சு- ர்) உமாபதீச்சுார். (தே - ர்) உமை அப்பர் பதிகங்களில் பயில்வது. இதில் இர யம்மை, (நீ - ம்) பார்வதி தீர்த்தம், (ர - ல் ) ண்டு பனைவிருக்ஷங்களிருக்கின்றன. இதற்கு அரக்கோணம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (தெ-கி) ஒரு கடிகையில் வன்பார்த்தான் என்ற திருப (எ) மைல். ஞா - க. பதிகமுடையது. அப்பர் பதி யிருக்கிறது. இம் மார்க்கமாகச் சுந்தர பதிகங்களில் பயில்வது. மூர்த்தி சுவாமிகள் எழுந்தருளி வந்தபோது 9. திருமாற்பேறு என்னும் சுவாமிகள் பிராமண வேடங்கொண்டு அசுரன் பொருட்டுத் ததீசிமுனிவருடன் தோன்றிக் கட்டமுது தந்தருளி எவ்வூர் பொருத திருமால் சக்கரம் பெறும்பொருட் என்றபோது வன்பார்த்தான் பனங் காட்டு இப் பூசித்துப் பேறுபெற்ற தலம். (சு - ர்) ருக்கு மிவ்வூருக்குமா யிருப்போ மென்ன, மால்வணங்கீகார், (தே- ர்) கருணை நாயகி பதிகம் பெற்ற தலம். (சு-ர்) வன் பார்த்த நாதர், யம்மை, (தீ - ம்) விஷ்ணு தீர்த்தம். இது (தேர்) பஞ்சின் மெல்லடி யம்மை. இது குபன்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1534 தொண்டைநாடு தலம் ( சு - ர் ) ஊர்த்த தாண்டவமூர்த்தி ( தேர் ) காஞ்சிபுரத்தையடுத்த பள்ளூர் ஸ்டேஷனி வண்டார்குழலம்மை ( தீ - ம் ) முத்தி தீர்த்தம் லிருந்து 24 மைலில் இருக்கிறது . ஞா - இரத்தினசபை பலா விருக்ஷம் ( ரயில் - ன் ) நா.ச. பதிகங்களை யுடையது . சின்னம்மாபேட்டை ( பழையனூர் ) ஞா - 10. திருவல்லம் நவக்கிரகங்களும் நா - + - . பதிகங்களை யுடையது . தல வல்லாளனெனும் அரசனும் பூசித்த தலம் புராணம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது . ஆண்டு இரத் கஞ்சாரனென்னும் அசுரனைச் சங்கரித்த தலம் . தாட்சி காரைக்காலம்மையாரது இரண்டு இத்தலத்தில் நந்தி கிழக்குமுகமாகவும் சுவாமி திருப் பதிகங்களையுடையது . மேற்கு முகமாகவும் திரும்பியிருக்கின் றனர் . 5. திருக்கள்ளில் ( திருக்கள்ளம் ) ( சு - ர் ) வல்லநாதேசுவார் ( தே - ர் ) வல்லாம் பிருகுமுனி பூசிக்கத் தக்ஷிணாமூர்த்தி திருக் பிகை ( தீ - ம் ) சிவகங்கை சிவாாதி ( r - ல் ) கோலமாகத் தரிசனந் தந் தருளிய தலம் . ( சுர் ) திருவலம் . ஞா -க . பதிகமுடையது . அப்பர் சிவநா தந்தேச்சார் ( தேர் ) ஆனந்தவல்லியம் பதிகங்களில் பயில்வது . மை ( தீ - ம் ) நந்தி தீர்த்தம் . இது சென்னைக்கு 11. திருவிரிஞ்சிபுாம் - பிரமா விஷ்ணு மேற்கே ( உசு ) மைலிலுள்ள திருவெவ்வளூ சத்தி பூசித்த தலம் . கழுதைமுகமுள்ள அசு ரிலிருந்து ( கசு ) மைலி லிருக்கிறது . ஆவடி ரன் பூசித்துக் கழுதைமுகம் போக்கிக் கொ ஸ்டேஷனி லிருந்து 4 கட்டை தொலை விண்ட தலம் மிளகு சுமைகொண்டு சென்ற விருக்கிறது . ஞா -க பதிக முடையது . தனபாலனுக்குச் சிவபெருமான் வழித்துணை 6. திருவிற்கோலம் ( கூவம் ) - திரி சென்று வாதிட்டு மார்க்கசகாயத் திருநாமம் புாதகனஞ் செய்த சிவமூர்த்தியைத் தேவர் பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) மார்க்கசகாயநாதர் பூசித்த தலம் . சத்தி பூசித்த தலம் ( சு - ர் ) திரி ( தேர் ) மாகதவல்லியம்மை ( தீ - ம் ) சாத்தி தீர்த் புரசுந்தரேசர் ( தே - ர் ) புராந்தகியம்மை தம் சிவநாதர் எனும் வேதியச்சிறுவர் தீண்டாத்திருமேனி யுடையவர் . திருவின் பொருட்டுச் சிவபெருமான் திருமுடிவளைத் கோலநாதர் திருவின் கோலநாயகி என்ற துக் கொடுத்த தலம் . ( எல் ) விரிஞ்சிபுரம் பெயரும் வழங்கும் . ( தீ - ம் ) ஆவிற்கோலம் ஸ்டேஷன் . பதிகம் இல்லை எல்லப்ப நயி கூபாக்னி . ( - ல் ) கடம்பத்தூர் ஸ்டேஷனி னார் செய்த திருவிரிஞ்சைப் புராணமும் திரு லிருந்து தெற்கு ( சு ) மைல் தொனைவு . விரிஞ்சை முருகன் பிள்ளைத் தமிழு முடை அப்பர் பதிகங்களில் பயில்வது . 7. திரு இலம்பையங்கோட்டூர் - சந் 12. திருப்பனங்காட்டூர் ( வன்பார்த்தான் திரன் பூசித்த தலம் . ( சு- ர் ) சந்திரசேகரே பனங்காட்டூர் ) - கண்ணுவ மகருஷி நிவே சுவார் ( தே - ர் ) கோடேந்து முலையம்மை திக்கப் பொருள் கிடைக்காது கிடைத்த ( தீ - ம் ) சந்திர தீர்த்தம் . இதுவும் கடம்பத் பனம்பழத்தை நிவேதிக்கச் சிவபெருமான் தூர்ஸ்டேவகன் ( 1 - ல் ) கூவத்திற்கு ( மே ) ) களிப்புற்று அமுக்கித்த தலம் . இக்காலத்தும் மைல் . ஞா - . பதிகமுடையது . அப்பாது பனங்கனி நிவேதிக்கும் தலம் . ( சு - ர் ) பனங் க்ஷேத்திரக் கோவையில் பயில்வது . ஸ்தல சாட்டேசுரர் ( தேர் ) அமிர்தவல்லியம்மை புராண முடையது . ( தீ - ம் ) அமிர்த தீர்த்தம் . இது தென்புற 8. திருவூறல் ( தக்கோலம் ) இத்தலத் முள்ள கோயில் . வடபுறமுள்ள கோயிலி தில் பாதாள கங்கை நந்திவாயினின று பொங்கி லிருக்கும் ( சு - ர் ) கிருடா நாதர் . ( தேர் ) கிரு வருகின்றது . உமாதேவியார் பூசித்த தலம் . பாநாயகி சுந்தரருடைய பதிக முடையது . ( சு- ர் ) உமாபதீச்சுார் . ( தே - ர் ) உமை அப்பர் பதிகங்களில் பயில்வது . இதில் இர யம்மை ( நீ - ம் ) பார்வதி தீர்த்தம் ( - ல் ) ண்டு பனைவிருக்ஷங்களிருக்கின்றன . இதற்கு அரக்கோணம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( தெ - கி ) ஒரு கடிகையில் வன்பார்த்தான் என்ற திருப ( ) மைல் . ஞா - . பதிகமுடையது . அப்பர் பதி யிருக்கிறது . இம் மார்க்கமாகச் சுந்தர பதிகங்களில் பயில்வது . மூர்த்தி சுவாமிகள் எழுந்தருளி வந்தபோது 9. திருமாற்பேறு என்னும் சுவாமிகள் பிராமண வேடங்கொண்டு அசுரன் பொருட்டுத் ததீசிமுனிவருடன் தோன்றிக் கட்டமுது தந்தருளி எவ்வூர் பொருத திருமால் சக்கரம் பெறும்பொருட் என்றபோது வன்பார்த்தான் பனங் காட்டு இப் பூசித்துப் பேறுபெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) ருக்கு மிவ்வூருக்குமா யிருப்போ மென்ன மால்வணங்கீகார் ( தே- ர் ) கருணை நாயகி பதிகம் பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) வன் பார்த்த நாதர் யம்மை ( தீ - ம் ) விஷ்ணு தீர்த்தம் . இது ( தேர் ) பஞ்சின் மெல்லடி யம்மை . இது குபன்