அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1533 தொண்டா 26. திருப்பருப்பதம் (ஸ்ரீ சைலம், தொண்டைநாடு - 32. மல்லிகார்ச்சுனம்) ஸ்ரீ சந்திமாதேவர் பூசித்த தலம், சமயாசாரியர் மூவராலும் பாடப்பட் 1. சீகாளத்தி - இது தெக்கிண கயிலா உது. இஷ்டசித்தி தரும் தலம். (சுர்) பருப்பயம் எனவும் பேர்பெறும். ஆதார கேத்திரன் தேசுவார், (தேர் பருப்பதமங்கை, (தீ-ம்) பருப் களில் விசுத்தித்தான மாக வுள்ளது. சீ, காளம், பத தீர்த்தம், சர் நூலிலுள்ள நந்தியால் ஸ்டே அத்தி, இம் மூன்று பதச்சேர்க்கையால் சீகா- ஷனிலிறங்கி (வகி) ஈ0 மைல், ஞா - க, ளத்தி யென்று பெயர் வந்தது. இந்த ஊரில் நா-ச, சு.ந. பதிகங்களுடையது. சிலந்தி, பாம்பு, யானை மூன்றும் பூசித்து 27. பத்ராசலம் - ஐதராபாத் மார்க் முத்திபெற்றன. பாண்டு குமாரனாகிய அருச் கத்தில் குண்டா ஸ்டேஷனிலிருந்து வடக்கே சுநன் வேடனாய்க் கண்ணப்ப னென்று பெய சஅ.மைலிலுள்ள சிவத்தலம். இராஜமகேநற்று முத்திபெற்ற தலம், நக்கீரரும், சிவா திரத்திலிருந்து படகுமூலமாய் சு0-மைல். கோசரியாரும் முத்தி பெற்றது. (சர்) காளத் தீசார், (தேர்) ஞானப்பூங்கோதை, (தீம்) 28. தவளேச்வாம் பெஜவாடாவி பொன்முகரி தீர்த்தம், ஞா-உ நா-க, சு-5. மூவர் லிருந்து வடக்கே செல்லும் இரயில் பாதையி பதிகம் உண்டு, இதற்கு நேராகவே இருப் லுள்ள ராஜமசேந்திரம் ஸ்டேஷனி லிருந்து புப்பாதை யுண்டு. சிவப்பிரகாசரும் அவாது நான்கு மைலில் கோதாவரி நதிமீது இருக் இளவல்களும் பாடிய சீகாளத்தி புராணமும், ஆநந்தக்கூத்தர் பாடிய திருக்காளத்தி புரா 29, விருபாக்ஷஸ்தலம் குண்டக்கல் ணமும், திருக்காளத்தி நாதருலாவும் உடை ஸ்டேஷன் அப்பால் தக், பிறகு தோரணகலு, யது. நக்கீர தேவரால் பாடிய கைலைபாதி அதற்கப்பால் ஒஸ்பெட். இதற்கு எட்டு காளத்திபாதி அந்தாதி யுடையது. மைலி லிருக்கிறது. 2. திருவெண்பாக்கம் - சதாநந்தருவி 30. பாண்டரங்கம் - குண்டக்கல் பூசித்த தலம். கண்களிழந்த சுந்தரமூர்த்தி ஸ்டேஷனிலிருந்து வாடிஸ்டேஷன், அதிலி சுவாமிகளுக்கு ஊன்றுகோல் அருளிய தலம். ருத்து ஆட்ஜி, அங்கிருந்து பார்சிசோட் ஸ்டே (சர்) வெண்பார்க்கேசர், (தேர்) கனிவாய் ஷன் அதிலிருந்து கூ0-மைலி லிருக்கிறது. மொழியம்மை, (தீ-ம்) கைலாய தீர்த்தம். இது திருவெவ்வளூர் (Tiruvallur) ஸ்டேஷனி 31. திரியம்பகம் பம்பாயிலிருந்து லிறங்கினால் (எ) மைவில் இருக்கிறது. நாசிக் ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கே - மைலில் ஊணீஸ்வார் என்றும் உளம்போகீர் என்றும், கோதாவரி உற்பத்தியாகுமிடத்திலிருக்கிறது. தேர், மின்னொளி யம்மை யென்றும் கூறுப. பஞ்சவடி இதற்கு அ.மைல் தொலைவி லிருக் புராணம் உண்டு என்ப. சு-க பதிகமுடையது. கிறது. திரிமூர்த்திகளும் சோதிலிங்கம் உரு 3 திருப்பாதர் இது வியாசரூஷி வாய் எழுந்தருளி யிருக்கின்றனர். பூசித்த தலம், மூங்கிலடியில் முளைத்த சிவ 32. திருக்கோகர்ணம் - இது மேலைச் பெருமானைத் தரிசித்த சோழனுக்குப் பாம் சமுத்திரக் கரையிலுள்ள தொரு சிவதலம். பாட்டியாகத் தரிசனந் தந்தருளிய தலம், சு-ர். சம்பந்தர், அப்பர் இருவருடைய பதிகமும் பாசூர்நாதர், (தேர்) பசுபதிநாயகி, (தீ-ம்) கொண்டது. (சு-ர்) கோகாணநாதர், மகா பல சோழ தீர்த்தம். இதற்கு மேற்கு (3) கடிகை காதர், (தேர்.) கோகாண நாயகி, கடலைத் யில் திருவாலங்காடு இருக்கிறது. இருப்புப் தீர்த்தமாகவுடையது. எல்லோருஞ் சென்று பாதை, திருவெவ்வளூர் என்னும் காணுதற் குரிய சிறப்பு வாய்ந்தது. செல் வள்ளூர் ஸ்டேஷன். நா உ, ஞா-க பதிகம் லும் வழி : சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் ககோ யுடையது. இதற்குப் பூவை அஷ்டா வழியாகவாவது, குண்டக்கல் வழியாகவா வதானம் கல்யாணசுந்தா முதலியார் எழுதிய வது ஹூப்ளி (dobli) இரயில் ஸ்டேஷனை புராண வசனம் உண்டு. யடைந்து அங்கிருந்து பஸ் வழியாகத் திருக் 4. திருஆலங்காடு - இந்திரன், ஆதி கோகர்ணம் செல்ல வேண்டும். அல்லது சேடன், சுகந்தர் முதலியோர் பூசித்த தலம். மார்ம கோவாவிலிருந்து கடல் வழியாகவும் சிவபெருமான் காளியுடன் நிருத்தவாதஞ் செல்லலாம். ஹூப்ளிக்கும் திருக்கோகர் செய்தருளிய தலம், காரைக்காலம்மையார் ணத்துக்கும் 103 கட்டையள விருக்கிறது. ஓவாதிருத்த தரிசனம் கண்டருள் தலம். மகா சிவராத்திரி முக்கியமானது. வேளாளர் செட்டியின் பழிக்காகத் தீப்பாய்ங்க
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1533 தொண்டா 26. திருப்பருப்பதம் ( ஸ்ரீ சைலம் தொண்டைநாடு - 32 . மல்லிகார்ச்சுனம் ) ஸ்ரீ சந்திமாதேவர் பூசித்த தலம் சமயாசாரியர் மூவராலும் பாடப்பட் 1. சீகாளத்தி - இது தெக்கிண கயிலா உது . இஷ்டசித்தி தரும் தலம் . ( சுர் ) பருப்பயம் எனவும் பேர்பெறும் . ஆதார கேத்திரன் தேசுவார் ( தேர் பருப்பதமங்கை ( தீ - ம் ) பருப் களில் விசுத்தித்தான மாக வுள்ளது . சீ காளம் பத தீர்த்தம் சர் நூலிலுள்ள நந்தியால் ஸ்டே அத்தி இம் மூன்று பதச்சேர்க்கையால் சீகா ஷனிலிறங்கி ( வகி ) 0 மைல் ஞா - ளத்தி யென்று பெயர் வந்தது . இந்த ஊரில் நா - சு.ந. பதிகங்களுடையது . சிலந்தி பாம்பு யானை மூன்றும் பூசித்து 27. பத்ராசலம் - ஐதராபாத் மார்க் முத்திபெற்றன . பாண்டு குமாரனாகிய அருச் கத்தில் குண்டா ஸ்டேஷனிலிருந்து வடக்கே சுநன் வேடனாய்க் கண்ணப்ப னென்று பெய சஅ.மைலிலுள்ள சிவத்தலம் . இராஜமகேநற்று முத்திபெற்ற தலம் நக்கீரரும் சிவா திரத்திலிருந்து படகுமூலமாய் சு 0 - மைல் . கோசரியாரும் முத்தி பெற்றது . ( சர் ) காளத் தீசார் ( தேர் ) ஞானப்பூங்கோதை ( தீம் ) 28. தவளேச்வாம் பெஜவாடாவி பொன்முகரி தீர்த்தம் ஞா - நா - சு -5 . மூவர் லிருந்து வடக்கே செல்லும் இரயில் பாதையி பதிகம் உண்டு இதற்கு நேராகவே இருப் லுள்ள ராஜமசேந்திரம் ஸ்டேஷனி லிருந்து புப்பாதை யுண்டு . சிவப்பிரகாசரும் அவாது நான்கு மைலில் கோதாவரி நதிமீது இருக் இளவல்களும் பாடிய சீகாளத்தி புராணமும் ஆநந்தக்கூத்தர் பாடிய திருக்காளத்தி புரா 29 விருபாக்ஷஸ்தலம் குண்டக்கல் ணமும் திருக்காளத்தி நாதருலாவும் உடை ஸ்டேஷன் அப்பால் தக் பிறகு தோரணகலு யது . நக்கீர தேவரால் பாடிய கைலைபாதி அதற்கப்பால் ஒஸ்பெட் . இதற்கு எட்டு காளத்திபாதி அந்தாதி யுடையது . மைலி லிருக்கிறது . 2. திருவெண்பாக்கம் - சதாநந்தருவி 30. பாண்டரங்கம் - குண்டக்கல் பூசித்த தலம் . கண்களிழந்த சுந்தரமூர்த்தி ஸ்டேஷனிலிருந்து வாடிஸ்டேஷன் அதிலி சுவாமிகளுக்கு ஊன்றுகோல் அருளிய தலம் . ருத்து ஆட்ஜி அங்கிருந்து பார்சிசோட் ஸ்டே ( சர் ) வெண்பார்க்கேசர் ( தேர் ) கனிவாய் ஷன் அதிலிருந்து கூ 0 - மைலி லிருக்கிறது . மொழியம்மை ( தீ - ம் ) கைலாய தீர்த்தம் . இது திருவெவ்வளூர் ( Tiruvallur ) ஸ்டேஷனி 31. திரியம்பகம் பம்பாயிலிருந்து லிறங்கினால் ( ) மைவில் இருக்கிறது . நாசிக் ஸ்டேஷனுக்கு மேற்கே - மைலில் ஊணீஸ்வார் என்றும் உளம்போகீர் என்றும் கோதாவரி உற்பத்தியாகுமிடத்திலிருக்கிறது . தேர் மின்னொளி யம்மை யென்றும் கூறுப . பஞ்சவடி இதற்கு அ.மைல் தொலைவி லிருக் புராணம் உண்டு என்ப . சு - பதிகமுடையது . கிறது . திரிமூர்த்திகளும் சோதிலிங்கம் உரு 3 திருப்பாதர் இது வியாசரூஷி வாய் எழுந்தருளி யிருக்கின்றனர் . பூசித்த தலம் மூங்கிலடியில் முளைத்த சிவ 32. திருக்கோகர்ணம் - இது மேலைச் பெருமானைத் தரிசித்த சோழனுக்குப் பாம் சமுத்திரக் கரையிலுள்ள தொரு சிவதலம் . பாட்டியாகத் தரிசனந் தந்தருளிய தலம் சு - ர் . சம்பந்தர் அப்பர் இருவருடைய பதிகமும் பாசூர்நாதர் ( தேர் ) பசுபதிநாயகி ( தீ - ம் ) கொண்டது . ( சு - ர் ) கோகாணநாதர் மகா பல சோழ தீர்த்தம் . இதற்கு மேற்கு ( 3 ) கடிகை காதர் ( தேர் . ) கோகாண நாயகி கடலைத் யில் திருவாலங்காடு இருக்கிறது . இருப்புப் தீர்த்தமாகவுடையது . எல்லோருஞ் சென்று பாதை திருவெவ்வளூர் என்னும் காணுதற் குரிய சிறப்பு வாய்ந்தது . செல் வள்ளூர் ஸ்டேஷன் . நா ஞா - பதிகம் லும் வழி : சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் ககோ யுடையது . இதற்குப் பூவை அஷ்டா வழியாகவாவது குண்டக்கல் வழியாகவா வதானம் கல்யாணசுந்தா முதலியார் எழுதிய வது ஹூப்ளி ( dobli ) இரயில் ஸ்டேஷனை புராண வசனம் உண்டு . யடைந்து அங்கிருந்து பஸ் வழியாகத் திருக் 4. திருஆலங்காடு - இந்திரன் ஆதி கோகர்ணம் செல்ல வேண்டும் . அல்லது சேடன் சுகந்தர் முதலியோர் பூசித்த தலம் . மார்ம கோவாவிலிருந்து கடல் வழியாகவும் சிவபெருமான் காளியுடன் நிருத்தவாதஞ் செல்லலாம் . ஹூப்ளிக்கும் திருக்கோகர் செய்தருளிய தலம் காரைக்காலம்மையார் ணத்துக்கும் 103 கட்டையள விருக்கிறது . ஓவாதிருத்த தரிசனம் கண்டருள் தலம் . மகா சிவராத்திரி முக்கியமானது . வேளாளர் செட்டியின் பழிக்காகத் தீப்பாய்ங்க