அபிதான சிந்தாமணி

கடவுள் துணை சிவக்ஷேத்ர மான்மியம். மான சூரியசந் வடநாடு. சட்டை மலையின் மேல் ஏறியிறங்கினால் கர் பயங் (Carbayang) என்ற ஊரையடையலாம். 1. திருக்கயிலாயம் - இதற்கு வெள்ளி இது சமுத்திர மட்டத்துக்குமேல் 10500 அடி யங்கிரி, நொடித்தான் மகம், திருமலை முத உயரத்திலிருக்கிறது. மலை ஏறின இளைப்பு லிய பல திருநாமங்களுண்டு. சுவாமி பெயர் ஆற இரண்டு மூன்று நாள் தங்கவேண்டும். கைலாயநாதர், தேவியார் பார்வதிப் பிராட்டி அங்கிருந்து தக்லகோட்டை (Taklakot)க்கு யார், தீர்த்தம்-மகா சிவ தீர்த்தம் இது சிவபெரு இருபத்தெட்டுக் கட்டை போகவேண்டும். காரைக்காலம்மையாரை என்னம் அங்கே தான் லிபுலேக் கணவாய் இருக்கிறது. மையே வாவென் றழைத்த திருத்தலம். ஸ்ரீ அதன் மட்டம் 16750 அடி, அங்கிருந்து 30 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடன் எழுந்தருளிய கட்டை சென்றால் மாநஸசோவரம் சேரமான் பெருமாணாயனார் ஞானவுலாப்பாடி கிறது. அதனிலிருந்து கைலாய தரிசனம் யரங்கேற்றிய தலம். திருநாவுக்கரசு சுவாமி செய்வர். பின்னர் கைலையங்கிரியின் அடி கள் தரிசிக்கச்சென்று திருவடி தேய்ந்து திரு வாரத்தைப் பிரதக்கணஞ் செய்வர். வையாற்றில் தரிசனம்பெறக் கட்டளை பெற்ற 2. திரு அநேகதங்காபதம் தலம். இதில் சிவபெருமான் உமாதேவியா திரர்கள் பூசித்த தலம். (சு-ர்) அருண் மன்னு ரோடு சிவகணங்கள் சேவிக்க எழுந்தருளி ஈசுவரர், (தேர்) மனோன் மணியம்மை, (நீ.ம்) யிருப்பர். இது சைவசமயாசாரியர்கள் மூவ இந்திர தீர்த்தம். திருஞான பதி - க. உடை ராலும் பாடல்பெற்றது. இது பாதகண்டத் யது. வடநாட்டிலுள்ளது. திற்கு வடவெல்லையான இமயபர்வதச்சார கௌரிதண்டம் - உருத்ர பிரயாகையி லின்கண் உள்ளது. ஞா-உ, நாசி, சு-க. லிருந்து போகவேண்டும். இது கௌரி தவஞ் பதிகங்களை உடையது. இதனை மவுண்டு கை செய்த இடம். இதனை திரு அநேகதங் காவத லாஸ் (Mt. Kailas) என்பர். இமயமலையி மென்ப. இது மானஸரோவரத்தி லிருந்து லுள்ள உயர்ந்த கொடுமுடி. இதற்குச் செல்ல திருக்கைலாயம் பிர தக்ஷிணத்தில் கிழக்கே வழி வருமாறு: ஆல்மோரா (Almora) ரயிலடி இருக்கிறது. இது டோல்மா கணவாய் யைச் சேர்ந்ததும், அங்கிருந்து கால் நடையா (Dolma Pass) முடிகிற இடத்தி லிருக்கிறது. கவோ, குதிரைமேலோ செல்ல வேண்டும். கௌரிகுண்டத்திருந்து பீமகுண்டா ஆல்மோராவிலிருந்து ஆஸ்காட்டுக்குக் கிழக்கு மார்க்கமாய்த் திருக்கேதாரமும் போகலாம். முகமாக ஒருவாரம் பிரயாணஞ்செய்ய வேண் 3. திருஇந்திரநீலபர்வதம் - இந்திரன் ம்ே. இது 64 கட்டை. அங்கிருந்து 23 சட்டை பூசித்த தலம். பாண்டுமைந்தர்களில் அருச்சு வடகிழக்காக ஒரு பயணஞ்சென்றால் தார்ச் நன் பூசித்துப் பாசுபதம் பெற்ற தலம். (சு-ர் சூலாவை அடையலாம். அங்கிருந்து 51 நீலாசலநாதேசுவார்(தேர்) நீலாம்பிகை, தீ-
கடவுள் துணை சிவக்ஷேத்ர மான்மியம் . மான சூரியசந் வடநாடு . சட்டை மலையின் மேல் ஏறியிறங்கினால் கர் பயங் ( Carbayang ) என்ற ஊரையடையலாம் . 1. திருக்கயிலாயம் - இதற்கு வெள்ளி இது சமுத்திர மட்டத்துக்குமேல் 10500 அடி யங்கிரி நொடித்தான் மகம் திருமலை முத உயரத்திலிருக்கிறது . மலை ஏறின இளைப்பு லிய பல திருநாமங்களுண்டு . சுவாமி பெயர் ஆற இரண்டு மூன்று நாள் தங்கவேண்டும் . கைலாயநாதர் தேவியார் பார்வதிப் பிராட்டி அங்கிருந்து தக்லகோட்டை ( Taklakot ) க்கு யார் தீர்த்தம் - மகா சிவ தீர்த்தம் இது சிவபெரு இருபத்தெட்டுக் கட்டை போகவேண்டும் . காரைக்காலம்மையாரை என்னம் அங்கே தான் லிபுலேக் கணவாய் இருக்கிறது . மையே வாவென் றழைத்த திருத்தலம் . ஸ்ரீ அதன் மட்டம் 16750 அடி அங்கிருந்து 30 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடன் எழுந்தருளிய கட்டை சென்றால் மாநஸசோவரம் சேரமான் பெருமாணாயனார் ஞானவுலாப்பாடி கிறது . அதனிலிருந்து கைலாய தரிசனம் யரங்கேற்றிய தலம் . திருநாவுக்கரசு சுவாமி செய்வர் . பின்னர் கைலையங்கிரியின் அடி கள் தரிசிக்கச்சென்று திருவடி தேய்ந்து திரு வாரத்தைப் பிரதக்கணஞ் செய்வர் . வையாற்றில் தரிசனம்பெறக் கட்டளை பெற்ற 2. திரு அநேகதங்காபதம் தலம் . இதில் சிவபெருமான் உமாதேவியா திரர்கள் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) அருண் மன்னு ரோடு சிவகணங்கள் சேவிக்க எழுந்தருளி ஈசுவரர் ( தேர் ) மனோன் மணியம்மை ( நீ.ம் ) யிருப்பர் . இது சைவசமயாசாரியர்கள் மூவ இந்திர தீர்த்தம் . திருஞான பதி - . உடை ராலும் பாடல்பெற்றது . இது பாதகண்டத் யது . வடநாட்டிலுள்ளது . திற்கு வடவெல்லையான இமயபர்வதச்சார கௌரிதண்டம் - உருத்ர பிரயாகையி லின்கண் உள்ளது . ஞா - நாசி சு - . லிருந்து போகவேண்டும் . இது கௌரி தவஞ் பதிகங்களை உடையது . இதனை மவுண்டு கை செய்த இடம் . இதனை திரு அநேகதங் காவத லாஸ் ( Mt. Kailas ) என்பர் . இமயமலையி மென்ப . இது மானஸரோவரத்தி லிருந்து லுள்ள உயர்ந்த கொடுமுடி . இதற்குச் செல்ல திருக்கைலாயம் பிர தக்ஷிணத்தில் கிழக்கே வழி வருமாறு : ஆல்மோரா ( Almora ) ரயிலடி இருக்கிறது . இது டோல்மா கணவாய் யைச் சேர்ந்ததும் அங்கிருந்து கால் நடையா ( Dolma Pass ) முடிகிற இடத்தி லிருக்கிறது . கவோ குதிரைமேலோ செல்ல வேண்டும் . கௌரிகுண்டத்திருந்து பீமகுண்டா ஆல்மோராவிலிருந்து ஆஸ்காட்டுக்குக் கிழக்கு மார்க்கமாய்த் திருக்கேதாரமும் போகலாம் . முகமாக ஒருவாரம் பிரயாணஞ்செய்ய வேண் 3. திருஇந்திரநீலபர்வதம் - இந்திரன் ம்ே . இது 64 கட்டை . அங்கிருந்து 23 சட்டை பூசித்த தலம் . பாண்டுமைந்தர்களில் அருச்சு வடகிழக்காக ஒரு பயணஞ்சென்றால் தார்ச் நன் பூசித்துப் பாசுபதம் பெற்ற தலம் . ( சு - ர் சூலாவை அடையலாம் . அங்கிருந்து 51 நீலாசலநாதேசுவார் ( தேர் ) நீலாம்பிகை தீ