அபிதான சிந்தாமணி

வௌவால் 1529 க்ஷணிகலிங்கம் கின்றன. வௌ தமதிவசம், தன திவசம் என (எ) ஆம். இவற்றில் தமதிவசம், கலி திவசம், காள வௌவால் -1. இது பறக்கும் பிராணி. கண்டி திவசம் ஆகிய (கூ)-ம், சுபகன் மங்க இது பறவை யினத்திற்கும் மிருக இனத் ளுக்காகா. கவியுகாதியிலிட்ட சுத்ததினம் திற்கும் பொது. இறக்கைகள் தோல்போல் வைத்து, (கஅக)க்கு ஈந்து போசவிட்டு இளைகளைப் பற்றுவதற்கு நுனியில் முள் நின்ற சேடம் (கசு) நாள் கலிதிவசம்; பின் பெற்றிருக்கும். இது இராக்காலங்களில் (40) நாள் தமதிவசம்; பின் (ருக நாள் செய பறந்து சென்று பழ முதலியவற்றைத் திவசம்; பின் (சO) நாள் நந்தன திவசம்; தின்று ஜீவிக்கும். இவற்றின் பற்களும் பின் (உக) நாள் ஜீதிவசம்; பின் (18) முகமும் சலிகளுக்குள்ளது போ லிருக்கும், நாள் காள கண்டி திவசம்; பின் (ரு) நாள் கண் சிறியது. வெகு தூரம் பறந்து செல் தன திவசம் என் றறியப்படும். இப்படியே லாது தங்கித் தங்கிப் பறக்கும் பார்கஸ்பத்யம், பாரத்வாசம், பார்க்கவம், 2. இது பறவை யினத்திற்கும் மிருக பராசரம் என்ற எல்களில் சொல்லியிருக் இனத்திற்கும் பொதுவான ஒருவகையினம். (விதானமாலை) இவ்வகையில் நூற்றுக்கணக்கான வேறு பாடுள்ளவை உண்டு. இதில் சாகபக்ஷணி, ஷ மாம்சபக்ஷணி என இருவகையுண்டு, இவற் ஷட்தணம் - சந்தி, விக்சம், யானம், ஆச றில் சாகபக்ஷணிகளே பெரியவை. இது னம், துவைதம், ஆச்சிரயம் என்பன, பழுப்பு நிறமுள்ளது. இதன் முகமும் இவை அரசர்க்குரியன. சந்தி - பகைவனு தலையும் குள்ள நரிக்கு உள்ளது போ லிருக் டன் நட்பு, விக்ரகம் - விரோதித்தல், கின்றன. இதன் காதுகள் நீண்டவை. பக்ஷி யானம்-பகைமீது படைகொண்டு செல்லல், யைப்போல் பறக்கினும் நீண்ட இறகுகள் ஆசனம் - பகைமீது செல்லக் காலம்பார்த் இல்லை. முட்டையிடா. ஆயினும் மிருகங் தல், துவைதம் - பகைவரிருவராயின் ஒருவ களைப்போல் குட்டிபோட்டுப் பால் கொடுக் னுடன் நட்புக்கொள்ளல், ஆச்சிரயம் - தன் கும். இது பறவையைப்போல் உட்கா பகையை வெல்லவல்லவன் ஒருவன் நட் சாது; மிருகத்தைப்போல் நடவாது. இறக் புக்கொண்டு அவனை யடைதல். கையிலுள்ள முட்களால் ஒன்றைப் பற்றிச் கொண்டு தலைகீழாகத் தொங்கும். ണ சுவாசத்தை விழுங்குகிறதாம். மாரிகால ஸ்தூணன் துருபதனுக்குப் பிறந்த பெண் முழுதும் மூச்சையடக்கித் தூங்குகிறதாம். ணாகிய சிகண்டியை ஆணாக்குவித்த யக்ஷன். இது கண், காது, உடல் இவற்றின் உதவி யின்றிப் பார்த்தல், கேட்டல், உணர்தல் செய்யும் என்பர். இவற்றிற்கு இரவில் கண் நன்றாகத் தெரிதலால் இரவில் இரை ஹார்மோனியம் இது பல இசைகளுண் தேடுகின்றன. டாகப் பற்களமைத்துச் செய்யப்படும் தற்காலத்திய பெட்டி வாத்யம், ஜிராபி- தென் ஆபிரிகா காட்டிலுள்ள ஒட் க்ஷ டையைப் போன்ற மிருகம். தேசத்தில் க்ஷணவித்வம்சி ஒரு உலகாயதன். புள்ளிகளையுடையது. முன் கால்களும் க்ஷணிகலிங்கம் - (16) வகை, மணவிலில் கழுத்தும் நீண்டும், தலையும் பின் சால்களும் கம், அரிசி, அன்னம், மண், கோமயம், குறுகியும் இருக்கும். தன்னை யெதிர்க்கும் வெண்ணெய், பழம், மா, சந்தனம், தருப் பிராணிகளைப் பின்காலால் உதைக்கும். பை, விபூதி, உருத்திராக்ஷம், புஷ்பமாலை, ஜீதிவசாதி சென்ற மாதத்தை விரட்டித்து சர்க்கரை, அப்புலிங்கம், தளிர் என்பனவற் இதில் சென்ற திதியையும் கூட்டி, (எ) றைக் கொண்டு பூஜாகாலம் வரையில் சிவ இல் கழித்து நின்றது ஜீ திவசாதி யென்க. பெருமான் தங்கியிருக்கும்படி வேண்டிக் இவ்வாறன்றி குருவும், பார்க்கவனும் சொ கொண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட இலிங்கா ன்னது. ஜீதிவசம், கலி திவசம், நந்தன காரம். இது நித்தியப்படி பூசையில் கொள் திவசம், காளகண்டி திவசம், செயதிவசம், ளப்படுவது. (சைவ-பூ.) 192
வௌவால் 1529 க்ஷணிகலிங்கம் கின்றன . வௌ தமதிவசம் தன திவசம் என ( ) ஆம் . இவற்றில் தமதிவசம் கலி திவசம் காள வௌவால் -1 . இது பறக்கும் பிராணி . கண்டி திவசம் ஆகிய ( கூ ) -ம் சுபகன் மங்க இது பறவை யினத்திற்கும் மிருக இனத் ளுக்காகா . கவியுகாதியிலிட்ட சுத்ததினம் திற்கும் பொது . இறக்கைகள் தோல்போல் வைத்து ( கஅக ) க்கு ஈந்து போசவிட்டு இளைகளைப் பற்றுவதற்கு நுனியில் முள் நின்ற சேடம் ( கசு ) நாள் கலிதிவசம் ; பின் பெற்றிருக்கும் . இது இராக்காலங்களில் ( 40 ) நாள் தமதிவசம் ; பின் ( ருக நாள் செய பறந்து சென்று பழ முதலியவற்றைத் திவசம் ; பின் ( O ) நாள் நந்தன திவசம் ; தின்று ஜீவிக்கும் . இவற்றின் பற்களும் பின் ( உக ) நாள் ஜீதிவசம் ; பின் ( 18 ) முகமும் சலிகளுக்குள்ளது போ லிருக்கும் நாள் காள கண்டி திவசம் ; பின் ( ரு ) நாள் கண் சிறியது . வெகு தூரம் பறந்து செல் தன திவசம் என் றறியப்படும் . இப்படியே லாது தங்கித் தங்கிப் பறக்கும் பார்கஸ்பத்யம் பாரத்வாசம் பார்க்கவம் 2. இது பறவை யினத்திற்கும் மிருக பராசரம் என்ற எல்களில் சொல்லியிருக் இனத்திற்கும் பொதுவான ஒருவகையினம் . ( விதானமாலை ) இவ்வகையில் நூற்றுக்கணக்கான வேறு பாடுள்ளவை உண்டு . இதில் சாகபக்ஷணி மாம்சபக்ஷணி என இருவகையுண்டு இவற் ஷட்தணம் - சந்தி விக்சம் யானம் ஆச றில் சாகபக்ஷணிகளே பெரியவை . இது னம் துவைதம் ஆச்சிரயம் என்பன பழுப்பு நிறமுள்ளது . இதன் முகமும் இவை அரசர்க்குரியன . சந்தி - பகைவனு தலையும் குள்ள நரிக்கு உள்ளது போ லிருக் டன் நட்பு விக்ரகம் - விரோதித்தல் கின்றன . இதன் காதுகள் நீண்டவை . பக்ஷி யானம் - பகைமீது படைகொண்டு செல்லல் யைப்போல் பறக்கினும் நீண்ட இறகுகள் ஆசனம் - பகைமீது செல்லக் காலம்பார்த் இல்லை . முட்டையிடா . ஆயினும் மிருகங் தல் துவைதம் - பகைவரிருவராயின் ஒருவ களைப்போல் குட்டிபோட்டுப் பால் கொடுக் னுடன் நட்புக்கொள்ளல் ஆச்சிரயம் - தன் கும் . இது பறவையைப்போல் உட்கா பகையை வெல்லவல்லவன் ஒருவன் நட் சாது ; மிருகத்தைப்போல் நடவாது . இறக் புக்கொண்டு அவனை யடைதல் . கையிலுள்ள முட்களால் ஒன்றைப் பற்றிச் கொண்டு தலைகீழாகத் தொங்கும் . சுவாசத்தை விழுங்குகிறதாம் . மாரிகால ஸ்தூணன் துருபதனுக்குப் பிறந்த பெண் முழுதும் மூச்சையடக்கித் தூங்குகிறதாம் . ணாகிய சிகண்டியை ஆணாக்குவித்த யக்ஷன் . இது கண் காது உடல் இவற்றின் உதவி யின்றிப் பார்த்தல் கேட்டல் உணர்தல் செய்யும் என்பர் . இவற்றிற்கு இரவில் கண் நன்றாகத் தெரிதலால் இரவில் இரை ஹார்மோனியம் இது பல இசைகளுண் தேடுகின்றன . டாகப் பற்களமைத்துச் செய்யப்படும் தற்காலத்திய பெட்டி வாத்யம் ஜிராபி- தென் ஆபிரிகா காட்டிலுள்ள ஒட் க்ஷ டையைப் போன்ற மிருகம் . தேசத்தில் க்ஷணவித்வம்சி ஒரு உலகாயதன் . புள்ளிகளையுடையது . முன் கால்களும் க்ஷணிகலிங்கம் - ( 16 ) வகை மணவிலில் கழுத்தும் நீண்டும் தலையும் பின் சால்களும் கம் அரிசி அன்னம் மண் கோமயம் குறுகியும் இருக்கும் . தன்னை யெதிர்க்கும் வெண்ணெய் பழம் மா சந்தனம் தருப் பிராணிகளைப் பின்காலால் உதைக்கும் . பை விபூதி உருத்திராக்ஷம் புஷ்பமாலை ஜீதிவசாதி சென்ற மாதத்தை விரட்டித்து சர்க்கரை அப்புலிங்கம் தளிர் என்பனவற் இதில் சென்ற திதியையும் கூட்டி ( ) றைக் கொண்டு பூஜாகாலம் வரையில் சிவ இல் கழித்து நின்றது ஜீ திவசாதி யென்க . பெருமான் தங்கியிருக்கும்படி வேண்டிக் இவ்வாறன்றி குருவும் பார்க்கவனும் சொ கொண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட இலிங்கா ன்னது . ஜீதிவசம் கலி திவசம் நந்தன காரம் . இது நித்தியப்படி பூசையில் கொள் திவசம் காளகண்டி திவசம் செயதிவசம் ளப்படுவது . ( சைவ - பூ . ) 192