அபிதான சிந்தாமணி

ஆளவந்தாராண்டான் 143) ஆனந்தக்கூத்தா ஆவைந்தாராண்டான் - எழுபத்து நான்கு கமலம், முக்கோணம், ஸ்படிக நிறம், உரு 'சிம்மாசனாதிபதிகளி லொருவர். (குருபரம் த்திரன், பார்வதி, சிகாரம். விசுத்தி கண் பரை) டம், பதினாறி தழ்க்கமலம், அறுகோணம், ஆளவந்தாராழ்வார் திருவரங்கப் பெருமா மேகநிறம், பகேசுவரன், மகேச்வரி, வகா ளரையருக்கு ஒரு பெயர். ஆளவந்தார் திரு ரம். ஆஞ்ஞை லலாடத்தானம், மூன்றி வடிசம்பந்தி. இவர் ஆளவந்தார் நியமனப் தழ்க்க மலம், வட்டம், படிகநிறம், சதாசி படி கீழையகத் தாழ்வானுடன் பெரிய பெ வம், மனோன்மனி, யகாரம். இவை ஆறா ருமாளுக்கு த்வயப்பிரபந்தம் பாட அனுப் தரங்களுக்கும், தானம், ஆசனம், மரம், பப்பட்டவர். (குருபரம்பரை ) தேவதையினிறம், தெய்வம், சத்தி க்ஷ ஆளிழகன் - சூரபதுமனுக்குள்ளடங்கி இலங் ரம் முதலியவாம். (சித்தா ) கையை ஆண்டவன், இவன் ஆயிரம் ஆறு - மலையில் பெய்த மழை அதனால் கிர யாளிகளின் முகமுடையான். இவனில் | கிக்கப்பட்டு அதினின்றும் வெளிவருவது. லா த காலத்துவீரவாகுதேவர் இவன் குமா இது பல சிற்றாறுகள் தன்னிடம் கூடப் னைக் கொன்றாரென்று, அவருடன் பகை பேராறாம். | த்து யுத்தஞ்செய்து மாண்ட அசுரன். ஆறுமுகநாவலர் - இவர் சாலிவாகன சகம் ஆளிவிரை- இது சிறிய விதை. இவ்விரை 1745 சித்ரபானிற் பிறந்தவர். இவர் சீனாதேசத்தி லிருந்து கொண்டுவரப்படு யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரினர். கார்காத்த கின்றது. - மந்தாரகாசம், ஈளை, இந்த வேள ளர் குலம், சுத்தசைவர். இவர் தந் வியாதிகளுக்குக் கொடுக்கப்படுகின்றது. தையார் கந்தப்பிள்ளை, இவர் நைட்டிக பிர ஆளுடைய தேவநாயனூர் - இவர் திருவிசலூ மசரியம் அநுட்டித்தவர். தமிழ் இலக்கிய ரிற் பிறந்தவர். உய்யவந்த தேவநாயனா இலக்கணங்களைச் சேநாதிராய முதலியா ருக்கு மாணாக்கர் இவர் மாணாக்கர், திருக் ரிடத்தும், சரவணமுத்துப் புலவரிடத் கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயனா தும் கற்றவர். கல்வியறிவேயன்றித்தெய்வ ஆருடையார் கோயில் -- திருப் பெருந்துறை வழிபாடு முடையவர். சைவநிந்தை பொறா சிவபெருமான் ஆசிரிய வடிவங்கொண்டு தவர். இவர் செய்த சிறு நூல்கள் அராலி திருவாத வூரடிகளை ஆட்கொண்டருளிய சித்தி விநாயகர் விருத்தம், நல்லை கைலா இடமாதலின் இஃது இப்பெயர் பெற் சப்பிள்ளையார் மங்கள விருத்தம், வசம் றது இது துறையெனவும் வழங்கும். நூல்கள், பெரிய புராண வசனம் பாலபா (திருவிளையாடல்) டங்கள், இலக்கணச் சுருக்கம். இவர் தமது ஆளெறிபிள்ளை -- பொருவாரை எதிர்விலக் பொருள்களைத் தமிழ்க்கல்வி விருத்தியின் கித் தானொரு வனுமேயாகி வீரரை வெட் பொருட்டு உபயோகித்து வண்ணார்பண் டியது. (பு-வெ) ணையிலும் சிதம்பரத்திலும் சைவப்ரகாச ஆள்வினைவேள்வி - கைத்தொழில் முடிவு வித்யாசாலை ஸ்தாபித்த தமிழ் அறிஞர். பெற்ற செறிந்த கழலினை யுடையோன் ஆறுமுகசுவாமிகள் - குகை நமசிவாயச் இல்லறத்தினை யுடைய நிறைவைச் சொல் சுவாமிகளுக்கு மாணாக்கர். தமிழில் நிஷ் லியது. (பு.வெ. பாடாண்) டாநுபூதி செய்தவர். ஆறதாம் - மூலா தாரம், சுவாதிட்டானம், ஆற்றூர்க்கீழான்-இவர் தொண்டைமண்ட மணிபூரகம் அநாகதம், விசுத்தி, ஆஞ்ஞை , | லத்து வேளாளர். ஆற்றூரிலிருந்த புலவர் என ஆறாம். அவற்றுள் மூலாதாரம் குதத் | ஒருவர், ஒரு குதிரை கேட்க, அவர்க்கு திற்கும், கோசத்திற்கும் நடு இடம், முக் ஆயிரங்கு திரை யளித்தவர். கோணம் நாலிதழ்க்கமலம், மாணிக்க ஆன கொந்தி- இருஷியமூக பர்வதத் தருகி நிறம், கணபதி, குண்டலிசத்தி, ஓங்கா லுள்ள ஒரு நகரம், ரம். சுவாதிட்டானம் கோசத்திற்கும் ஆனந்தக்கூத்தர் - இவர் பாண்டி நாட்டு நாபிக்கும் நடு, நாற்சதுரம், ஆறிதழ்க்கம பொருகை யாற்றங்கரைக் கணுள்ள வீரவ லம், செம்பொனிறம், பிரமா, சரஸ்வதி, நல்லூர்ச்சைவர். இவர் சிவத்தல யாத்திரை நகரம், மணிபூரகம் நாபிகமலம், மூன் செய்து தக்ஷிண கைலாசமென்னுந் திருக் சாம்பிறை, பத்தி தழ்க்கமலம், மாகத காளத்தியில் தங்கியிருக்கையில் ஆங்கிருந் நிறம், விஷ்ணு , லக்ஷ்மி, மகாரம். அநா தார் வேண்டுகோளின்படி திருக்காளத்தி கதம், இருதய கமலம், பன்னிரண்டி தழ்க் | புராணம் இயற்றியவர்.
ஆளவந்தாராண்டான் 143 ) ஆனந்தக்கூத்தா ஆவைந்தாராண்டான் - எழுபத்து நான்கு கமலம் முக்கோணம் ஸ்படிக நிறம் உரு ' சிம்மாசனாதிபதிகளி லொருவர் . ( குருபரம் த்திரன் பார்வதி சிகாரம் . விசுத்தி கண் பரை ) டம் பதினாறி தழ்க்கமலம் அறுகோணம் ஆளவந்தாராழ்வார் திருவரங்கப் பெருமா மேகநிறம் பகேசுவரன் மகேச்வரி வகா ளரையருக்கு ஒரு பெயர் . ஆளவந்தார் திரு ரம் . ஆஞ்ஞை லலாடத்தானம் மூன்றி வடிசம்பந்தி . இவர் ஆளவந்தார் நியமனப் தழ்க்க மலம் வட்டம் படிகநிறம் சதாசி படி கீழையகத் தாழ்வானுடன் பெரிய பெ வம் மனோன்மனி யகாரம் . இவை ஆறா ருமாளுக்கு த்வயப்பிரபந்தம் பாட அனுப் தரங்களுக்கும் தானம் ஆசனம் மரம் பப்பட்டவர் . ( குருபரம்பரை ) தேவதையினிறம் தெய்வம் சத்தி க்ஷ ஆளிழகன் - சூரபதுமனுக்குள்ளடங்கி இலங் ரம் முதலியவாம் . ( சித்தா ) கையை ஆண்டவன் இவன் ஆயிரம் ஆறு - மலையில் பெய்த மழை அதனால் கிர யாளிகளின் முகமுடையான் . இவனில் | கிக்கப்பட்டு அதினின்றும் வெளிவருவது . லா காலத்துவீரவாகுதேவர் இவன் குமா இது பல சிற்றாறுகள் தன்னிடம் கூடப் னைக் கொன்றாரென்று அவருடன் பகை பேராறாம் . | த்து யுத்தஞ்செய்து மாண்ட அசுரன் . ஆறுமுகநாவலர் - இவர் சாலிவாகன சகம் ஆளிவிரை - இது சிறிய விதை . இவ்விரை 1745 சித்ரபானிற் பிறந்தவர் . இவர் சீனாதேசத்தி லிருந்து கொண்டுவரப்படு யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரினர் . கார்காத்த கின்றது . - மந்தாரகாசம் ஈளை இந்த வேள ளர் குலம் சுத்தசைவர் . இவர் தந் வியாதிகளுக்குக் கொடுக்கப்படுகின்றது . தையார் கந்தப்பிள்ளை இவர் நைட்டிக பிர ஆளுடைய தேவநாயனூர் - இவர் திருவிசலூ மசரியம் அநுட்டித்தவர் . தமிழ் இலக்கிய ரிற் பிறந்தவர் . உய்யவந்த தேவநாயனா இலக்கணங்களைச் சேநாதிராய முதலியா ருக்கு மாணாக்கர் இவர் மாணாக்கர் திருக் ரிடத்தும் சரவணமுத்துப் புலவரிடத் கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயனா தும் கற்றவர் . கல்வியறிவேயன்றித்தெய்வ ஆருடையார் கோயில் - - திருப் பெருந்துறை வழிபாடு முடையவர் . சைவநிந்தை பொறா சிவபெருமான் ஆசிரிய வடிவங்கொண்டு தவர் . இவர் செய்த சிறு நூல்கள் அராலி திருவாத வூரடிகளை ஆட்கொண்டருளிய சித்தி விநாயகர் விருத்தம் நல்லை கைலா இடமாதலின் இஃது இப்பெயர் பெற் சப்பிள்ளையார் மங்கள விருத்தம் வசம் றது இது துறையெனவும் வழங்கும் . நூல்கள் பெரிய புராண வசனம் பாலபா ( திருவிளையாடல் ) டங்கள் இலக்கணச் சுருக்கம் . இவர் தமது ஆளெறிபிள்ளை - - பொருவாரை எதிர்விலக் பொருள்களைத் தமிழ்க்கல்வி விருத்தியின் கித் தானொரு வனுமேயாகி வீரரை வெட் பொருட்டு உபயோகித்து வண்ணார்பண் டியது . ( பு - வெ ) ணையிலும் சிதம்பரத்திலும் சைவப்ரகாச ஆள்வினைவேள்வி - கைத்தொழில் முடிவு வித்யாசாலை ஸ்தாபித்த தமிழ் அறிஞர் . பெற்ற செறிந்த கழலினை யுடையோன் ஆறுமுகசுவாமிகள் - குகை நமசிவாயச் இல்லறத்தினை யுடைய நிறைவைச் சொல் சுவாமிகளுக்கு மாணாக்கர் . தமிழில் நிஷ் லியது . ( பு . வெ . பாடாண் ) டாநுபூதி செய்தவர் . ஆறதாம் - மூலா தாரம் சுவாதிட்டானம் ஆற்றூர்க்கீழான் - இவர் தொண்டைமண்ட மணிபூரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞை | லத்து வேளாளர் . ஆற்றூரிலிருந்த புலவர் என ஆறாம் . அவற்றுள் மூலாதாரம் குதத் | ஒருவர் ஒரு குதிரை கேட்க அவர்க்கு திற்கும் கோசத்திற்கும் நடு இடம் முக் ஆயிரங்கு திரை யளித்தவர் . கோணம் நாலிதழ்க்கமலம் மாணிக்க ஆன கொந்தி - இருஷியமூக பர்வதத் தருகி நிறம் கணபதி குண்டலிசத்தி ஓங்கா லுள்ள ஒரு நகரம் ரம் . சுவாதிட்டானம் கோசத்திற்கும் ஆனந்தக்கூத்தர் - இவர் பாண்டி நாட்டு நாபிக்கும் நடு நாற்சதுரம் ஆறிதழ்க்கம பொருகை யாற்றங்கரைக் கணுள்ள வீரவ லம் செம்பொனிறம் பிரமா சரஸ்வதி நல்லூர்ச்சைவர் . இவர் சிவத்தல யாத்திரை நகரம் மணிபூரகம் நாபிகமலம் மூன் செய்து தக்ஷிண கைலாசமென்னுந் திருக் சாம்பிறை பத்தி தழ்க்கமலம் மாகத காளத்தியில் தங்கியிருக்கையில் ஆங்கிருந் நிறம் விஷ்ணு லக்ஷ்மி மகாரம் . அநா தார் வேண்டுகோளின்படி திருக்காளத்தி கதம் இருதய கமலம் பன்னிரண்டி தழ்க் | புராணம் இயற்றியவர் .